Quyết định số 498/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định số 498/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 498/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p - T do - H nh phúc ----- ----------- S : 498/Q -UBND B c Liêu, ngày 06 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH VI C TI P NH N, GI I QUY T H SƠ HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG T I Y BAN NHÂN DÂN CÁC HUY N, THN XÃ TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính Nhà nư c a phương; Theo ngh c a Giám c S N i v t nh B c Liêu, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là Quy nh vi c ti p nh n, gi i quy t h sơ hành chính theo cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i y ban nhân dân các huy n, th xã trên a bàn t nh B c Liêu. i u 2. Quy t nh này g m 03 chương, 58 i u; i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. CH TNCH Cao Anh L c
 2. QUY NNH V VI C TI P NH N, GI I QUY T H SƠ HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG T I Y BAN NHÂN DÂN CÁC HUY N, THN XÃ TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 498/Q -UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Vi c ti p nh n, gi i quy t h sơ theo cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông ư c th c hi n t i y ban nhân dân các huy n, th xã trên a bàn t nh B c Liêu. 1. T ch c, cá nhân n p h sơ và nh n k t qu ã gi i quy t t i B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu h sơ hành chính (G i t t là B ph n ti p nh n và tr k t qu ); 2. i v i h sơ thu c 7 lĩnh v c: t ai, xây d ng, ăng ký kinh doanh, ch ng th c, h t ch, chính sách xã h i (Thu c thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân các huy n, th xã); tính ti n thu liên quan n gi i quy t các th t c hành chính (Thu c thNm quy n c a Chi c c Thu ); thu ti n thu liên quan n gi i quy t các th t c hành chính (Thu c thNm quy n c a Kho b c Nhà nư c c p huy n) thì t ch c, cá nhân n p tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu chuy n n các phòng, b ph n chuyên môn, cơ quan có liên quan gi i quy t theo thNm quy n; 3. i v i h sơ không thu c các lĩnh v c ư c quy nh t i kho n 2 i u này thu c thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân các huy n, th xã thì t ch c, cá nhân n p h sơ tr c ti p cho Văn phòng y ban nhân dân các huy n, th xã chuy n n các phòng, b ph n chuyên môn thu c y ban nhân dân các huy n, th xã gi i quy t theo quy nh hi n hành; 4. i v i h sơ không thu c thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân các huy n, th xã thì công ch c có liên quan thu c B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m hư ng d n c th t ch c, cá nhân liên h v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t; 5. Các văn b n có hi u l c thi hành c a Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph , các b , ngành, Trung ương và y ban nhân dân c p t nh liên quan n b n Quy nh này, trong quá trình th c hi n n u có n i dung thay i thì y ban nhân dân các huy n, th xã có trách nhi m th c hi n theo úng n i dung thay i ó cho phù h p. i u 2. B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m gi i thích, hư ng d n cho t ch c, cá nhân th c hi n úng các quy nh v hoàn ch nh h sơ liên quan n thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân các c p: Chương II
 3. CÁC TH T C HÀNH CHÍNH TH C HI N THEO CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG M c 1: TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TRONG LĨNH V C T AI Cơ s pháp lý gi i quy t h sơ trong lĩnh v c t ai: + Lu t t ai năm 2003; + Lu t B o v môi trư ng năm 2005; + Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; + Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph ; + Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; + Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph ; + Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng; + Thông tư s 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng; + Thông tư liên t ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 c a B Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t; + Thông tư liên t ch s 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 c a B Tư pháp, B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; + Thông tư s 08/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 3. C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân ang s d ng t t i các phư ng: 1. H sơ g m: - ơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (M u 04a/ K); - M t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có);
 4. - Văn b n y quy n xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (N u có). 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n không quá b n mươi ba (43) ngày làm vi c, k t ngày B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ h p l cho n ngày ngư i s d ng t nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (Không k th i gian mư i lăm (15) ngày công b công khai danh sách các trư ng h p xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và th i gian ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính), c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t; - Trong th i h n không quá ba mươi (30) ngày làm vi c, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t có trách nhi m thNm tra h sơ, xác minh th c a (N u c n thi t); l y ý ki n xác nh n c a y ban nhân dân phư ng v tình tr ng tranh ch p t ai i v i th a t; trư ng h p ngư i ang s d ng t không có gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai thì l y ý ki n c a y ban nhân dân phư ng v ngu n g c và th i i m s d ng t, tình tr ng tranh ch p t ai i v i th a t, s phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c xét duy t; công b , công khai danh sách các trư ng h p i u ki n và không i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t trong th i gian mư i lăm (15) ngày; xem xét các ý ki n óng góp i v i các trư ng h p xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; xác nh n vào ơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i nh ng trư ng h p i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ghi ý ki n i v i trư ng h p không i u ki n; trư ng h p i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì làm trích l c b n a chính ho c trích o a chính th a t i v i nơi chưa có b n a chính; trích sao h sơ a chính; g i s li u a chính n cơ quan Thu xác nh nghĩa v tài chính i v i trư ng h p ngư i s d ng t ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t; g i h sơ nh ng trư ng h p i u ki n và không i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, kèm theo trích l c b n a chính; trích sao h sơ a chính g i n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; - Trong th i h n không quá mư i (10) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra h sơ, trình y ban nhân dân cùng c p quy t nh vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ký h p ng thuê t i v i trư ng h p ư c Nhà nư c cho thuê t và giao k t qu gi i quy t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu , ng th i, thông báo cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t bi t; - Trong th i h n không quá hai (02) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí.
 5. i u 4. C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân ang s d ng t t i xã, th tr n: 1. H sơ g m: - ơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (M u 04a/ K); - M t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có); - Văn b n y quy n xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (N u có). 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n không quá b n mươi ba (43) ngày làm vi c, k t ngày B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ h p l cho n ngày ngư i s d ng t nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (Không k th i gian mư i lăm (15) ngày công b công khai danh sách các trư ng h p xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và th i gian ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính), c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; - Trong th i h n không quá b n mươi (40) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m ki m tra h sơ; xác nh n vào ơn xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ghi ý ki n i v i trư ng h p không i u ki n; trư ng h p i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì làm trích l c b n a chính ho c trích o a chính th a t i v i nơi chưa có b n a chính, trích sao h sơ a chính; g i s li u a chính n cơ quan thu xác nh nghĩa v tài chính i v i trư ng h p ngư i s d ng t ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t; trình y ban nhân dân cùng c p ký Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ký h p ng thuê t i v i trư ng h p ư c Nhà nư c cho thuê t; - Trong th i h n không quá hai (02) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 5. Chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ph i xin phép: 1. H sơ g m:
 6. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có); - ơn xin chuy n m c ích s d ng t (M u 11/ K). 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ph i xin phép không quá hai mươi lăm (25) ngày làm vi c, c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá hai mươi hai (22) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m thNm tra h sơ, xác minh th c a, xem xét tính phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t ho c quy ho ch, k ho ch s d ng t i v i trư ng h p chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t; trình y ban nhân dân cùng c p quy t nh vi c chuy n m c ích s d ng t; - Trong th i h n không quá hai (02) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t ho c cho y ban nhân dân xã, th tr n giao cho ngư i s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 6. Chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p không ph i xin phép: 1. H sơ g m: - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có); - T khai ăng ký chuy n m c ích s d ng t theo m u do B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p không ph i xin phép không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c, c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ t h gia ình, cá nhân, ti n hành ki m tra tính h p l c a h sơ, l p phi u chuy n, c p nh t vào máy vi tính, chuy n h sơ n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t);
 7. - Trong th i h n không quá mư i b n (14) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) nh n h sơ t B ph n ti p nh n và tr k t q a, thNm tra h sơ, trích l c b n , ch nh lý bi n ng, xác nh n ơn xin chuy n m c ích s d ng t, ch nh lý trang 4 Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c xác nh n trang b sung, chuy n h sơ n B ph n ti p nh n và tr k t qu . B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, tr k t qu cho t ch c, cá nhân. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 7. C p i, c p l i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - ơn xin c p i, c p l i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (M u 15/ K); - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong trư ng h p c p i. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n c p i, c p l i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t không quá hai mươi (20) ngày làm vi c, c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ t công dân, ki m tra tính h p l c a h sơ, l p phi u chuy n, c p nh t vào máy vi tính, chuy n h sơ n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá mư i chín (19) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) nh n h sơ t B ph n ti p nh n và tr k t qu , o v ho c trích l c a chính, in Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trích l c, in t trình, ch nh lý bi n ng, xác nh n ơn c p i, c p l i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, lưu s a chính, ki m tra h sơ, ký t trình, trình Lãnh o y ban nhân dân huy n, th xã ký Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu , B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho công dân. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 8. Tách th a, h p th a t: 1. H sơ g m: - ơn xin tách th a, h p th a t (M u 17/ K);
 8. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có). 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n tách th a, h p th a t không quá hai mươi (20) ngày làm vi c, c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ t công dân, ki m tra tính h p l c a h sơ, l p phi u chuy n, kê khai m c l c, c p nh t vào máy vi tính, chuy n h sơ n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá mư i tám (18) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) nh n h sơ t B ph n ti p nh n và tr k t qu thNm tra h sơ, o v , in Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trích l c b n , in t trình, ch nh lý bi n ng, ki m tra h sơ, ký t trình, trình Lãnh o y ban nhân dân huy n, th xã ký Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho công dân. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 9. Chuy n như ng quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có); -H p ng chuy n như ng quy n s d ng t. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n chuy n như ng quy n s d ng t không quá mư i (10) ngày làm vi c (Không k th i gian xác nh và th c hi n nghĩa v tài chính), c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá b y (07) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m thNm tra h sơ, trích sao h sơ a chính; g i s li u a chính n cơ quan Thu
 9. xác nh nghĩa v tài chính; ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p ho c th c hi n th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p ph i c p m i Gi y ch ng nh n; thông báo cho bên chuy n như ng và bên nh n chuy n như ng th c hi n nghĩa v tài chính; - Trong th i h n không quá hai (02) ngày làm vi c, k t ngày bên chuy n như ng và bên nh n chuy n như ng th c hi n xong nghĩa v tài chính, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n chuy n như ng quy n s d ng t ho c chuy n cho y ban nhân dân c p xã giao cho ngư i nh n chuy n như ng. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 10. T ng cho quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có); - Văn b n cam k t t ng cho ho c h p ng t ng cho ho c Quy t nh t ng cho quy n s d ng t c a t ch c. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n t ng cho quy n s d ng t không quá mư i (10) ngày làm vi c (Không k th i gian xác nh và th c hi n nghĩa v tài chính), c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá b y (07) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m thNm tra h sơ, làm trích sao h sơ a chính; g i s li u a chính n cơ quan Thu xác nh nghĩa v tài chính (N u có); ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p ho c th c hi n th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p ph i c p m i Gi y ch ng nh n; thông báo cho bên t ng cho quy n s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính, chuy n B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Trong th i h n không quá hai (02) ngày làm vi c, k t ngày bên ư c t ng cho th c hi n xong nghĩa v tài chính, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ư c t ng cho quy n s d ng t ho c giao cho y ban nhân dân xã, th tr n giao cho ngư i ư c t ng cho quy n s d ng t. 3. M c thu l phí:
 10. Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 11. Th a k quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai năm 2003 (N u có); - Di chúc; Biên b n phân chia th a k ; B n án, Quy t nh gi i quy t tranh ch p v th a k quy n s d ng t c a Tòa án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t; ơn ngh c a ngư i nh n th a k i v i trư ng h p nh n th a k là ngư i duy nh t. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n t ng cho quy n s d ng t không quá mư i (10) ngày làm vi c (Không k th i gian xác nh và th c hi n nghĩa v tài chính), c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá b y (07) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m thNm tra h sơ, làm trích sao h sơ a chính; g i s li u a chính n cơ quan Thu xác nh nghĩa v tài chính (N u có); ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p ho c th c hi n th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p ph i c p m i Gi y ch ng nh n; thông báo cho bên nh n th a k quy n s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t, chuy n B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Trong th i h n không quá hai (02) ngày làm vi c, k t ngày bên nh n th a k quy n s d ng t th c hi n xong nghĩa v tài chính, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n th a k quy n s d ng t ho c giao cho y ban nhân dân xã, th tr n giao cho ngư i nh n th a k quy n s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 12. ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1,2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có); -H p ng th ch p, h p ng b o lãnh b ng quy n s d ng t.
 11. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ t t ch c, cá nhân, ki m tra thành ph n h sơ, chuy n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) ti p nh n h sơ, ki m tra thành ph n, tính h p l c a h sơ, xác nh n vào ơn ăng ký th ch p, ch nh lý m t 4 trang bìa ph Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trình Lãnh o Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t), ki m tra, ký vào ơn ăng ký th ch p và trang 4 Gi y ch ng nh n ho c trang b sung Gi y ch ng nh n, vào S a chính, theo dõi bi n ng t ai, ki m tra óng d u, giao tr Gi y ch ng nh n cho t ch c, cá nhân, c p nh t vào máy vi tính. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 13. ăng ký xóa ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - Xác nh n c a bên nh n th ch p, b o lãnh v vi c ã hoàn thành nghĩa v tr n trong h p ng th ch p, h p ng b o lãnh b ng quy n s d ng t ho c b n xác nh n c a bên nh n th ch p, b o lãnh v vi c ã hoàn thành nghĩa v tr n . 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n xóa ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ t t ch c, cá nhân ki m tra thành ph n h sơ, chuy n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) ti p nh n h sơ, ki m tra thành ph n, tính h p l c a h sơ, xác nh n vào ơn ăng ký xóa th ch p, ch nh lý m t 4 trang bìa ph Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trình lãnh o Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t), ki m tra, ký vào ơn ăng ký xóa th ch p và trang 4 Gi y ch ng nh n ho c trang b sung Gi y ch ng nh n, vào S a chính, theo dõi bi n ng t ai, ki m tra óng d u, giao tr Gi y ch ng nh n cho t ch c, cá nhân, c p nh t vào máy vi tính. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 14. i tên, gi m di n tích do s t l t nhiên, thay i quy n, thay i v nghĩa v tài chính: 1. H sơ g m (02 b ): - ơn xin ăng ký bi n ng v s d ng t (M u s 14/ K);
 12. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (B n chính); - Các gi y t pháp lý khác có liên quan n vi c ăng ký bi n ng v s d ng t. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: - H sơ n p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu y ban nhân dân các huy n, th xã; - Th i h n gi i quy t: Mư i b y (17) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l cho cho n ngày ngư i s d ng t nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, c th : + Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); + Trong th i h n không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m thNm tra h sơ, xác nh n vào ơn xin ăng ký bi n ng, làm trích o a chính th a t ( i v i trư ng h p có thay i v di n tích th a t do s t l t nhiên), trích sao h sơ a chính, ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n k t qu gi i quy t v B ph n ti p nh n và tr k t qu ; + Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 15. Giao t làm nhà i v i h gia ình, cá nhân t i nông thôn không thu c trư ng h p ph i u giá quy n s d ng t: 1. H sơ g m: H gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t làm nhà n p ơn xin giao tt i y ban nhân dân xã nơi có t. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Không quá b n mươi (40) ngày làm vi c (Không k th i gian b i thư ng, gi i phóng m t b ng và ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính), k t ngày nh n h sơ h p l n ngày B ph n ti p nh n và tr k t qu giao Quy t nh giao t, Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho y ban nhân dân xã giao cho ngư i s d ng t, c th :
 13. - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá ba mươi tám (38) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m xem xét h sơ; trư ng h p i u ki n thì làm trích l c b n a chính ho c trích l c a chính khu t i v i nơi chưa có b n a chính, trích sao h sơ a chính, ki m tra h sơ a chính, xác minh th c a, trình y ban nhân dân c p huy n quy t nh vi c giao t, Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n k t qu gi i quy t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n Quy t nh giao t, Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao cho y ban nhân dân xã giao cho h gia ình, cá nhân. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 16. Giao t, cho thuê t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t, t r ng phòng h , t vùng m c a r ng c d ng, t nuôi tr ng th y s n, t nông nghi p khác i v i h gia ình, cá nhân: 1. H sơ g m: - H gia ình, cá nhân n p ơn xin giao t, thuê t t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t; trong ơn ph i ghi rõ yêu c u v di n tích t s d ng; - i v i trư ng h p xin giao t, thuê t nuôi tr ng th y s n thì ph i có D án nuôi tr ng th y s n ư c cơ quan qu n lý th y s n huy n, th xã thNm nh và ph i có báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v môi trư ng. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Không quá b n mươi lăm (45) ngày làm vi c, k t ngày B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ h p l cho cho n ngày ngư i s d ng t nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá b n mươi ba (43) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) trích l cb n a chính ho c trích o a chính khu t i v i nơi chưa có b n a chính, trích sao h sơ a chính, thNm tra các trư ng h p giao t, cho thuê t, xác minh th c a khi c n thi t, trình y ban nhân dân các huy n, th xã quy t nh vi c giao t, cho thuê t và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ký h p ng thuê
 14. t i v i trư ng h p ư c thuê t và chuy n k t qu gi i quy t v B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Quy t nh giao t, Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao tr cho t ch c, cá nhân. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 17. Chuy n i quy n s d ng t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân: 1. H sơ g m: - Trư ng h p chuy n i theo ch trương chung v “D n i n i th a” thì th c hi n theo quy nh sau: Các h gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p t th a thu n v i nhau b ng văn b n v vi c chuy n i quy n s d ng t nông nghi p; n p văn b n th a thu n kèm theo Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có). - Trư ng h p chuy n i quy n s d ng t nông nghi p gi a hai h gia ình, cá nhân ư c th c hi n như sau: H gia ình, cá nhân có nhu c u chuy n i quy n s d ng t nông nghi p, n p m t (01) b h sơ g m h p ng chuy n i quy n s d ng t, Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (N u có). 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Không quá năm (05) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Li u là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá ba (03 ) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m trích sao h sơ a chính và ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c th c hi n th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p ph i c p m i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao tr Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cá nhân.
 15. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 18. ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - H p ng thuê, thuê l i quy n s d ng t (Theo m u s 10a/ , 10b/ Thông tư s 29); - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai năm 2003 (N u có). 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Không quá năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m th c hi n ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t vào h sơ a chính và ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p, chuy n cho B ph n ti p nh n và tr k t qu ho c th c hi n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p ph i c p m i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao cho ngư i s d ng t ho c y ban nhân dân c p xã giao cho ngư i s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 19. Xóa ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t: 1. H sơ g m: - Xác nh n thanh lý h p ng, thuê t trong h p ng thuê t ã ký k t ho c b n thanh lý h p ng cho thuê t; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Trình t , th i gian gi i quy t:
 16. Không quá năm (05) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m xóa ăng ký cho thuê, cho thuê l i trong h sơ a chính và ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã ch nh lý cho B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t), B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao l i cho ngư i s d ng t ho c giao cho y ban nhân dân xã, th tr n giao cho ngư i s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 20. ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t: 1. H sơ g m: -H p ng góp v n b ng quy n s d ng t; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai năm 2003 (N u có). 2. Trình t , th i gian gi i quy t: - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, i v i trư ng h p có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và n p h sơ h p l : N u n p h sơ trư c 15 gi thì nh n k t qu gi i quy t trong cùng 01 ngày, n u n p h sơ sau 15 gi thì nh n k t qu gi i quy t trong ngày làm vi c ti p theo; - Trong th i h n không quá b y (07) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l i v i trư ng h p không có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 21. Xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t: 1. H sơ g m:
 17. -H p ng ch m d t góp v n; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: - Trư ng h p xóa ăng ký góp v n mà trư c ây, khi góp v n ch ch nh lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do không thay i th a t thì th i gian th c hi n là hai (02) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l i v i trư ng h p không có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, i v i trư ng h p có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và n p h sơ h p l : N u n p h sơ trư c 15 gi thì nh n k t qu gi i quy t trong cùng 01 ngày, n u n p h sơ sau 15 gi thì nh n k t qu gi i quy t trong ngày làm vi c ti p theo; - Trư ng h p xóa ăng ký góp v n mà trư c ây khi góp v n ã c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho pháp nhân m i (Do có thay i th a t) thì th c hi n trong tám (08) ngày làm vi c. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 22. C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n quy n s d ng t thu c trư ng h p quy nh t i i m k và i m l kho n 1 i u 99 Ngh nh s 181/2004/N -CP: 1. H sơ g m: M t trong các lo i văn b n, g m: Biên b n v k t qu hòa gi i thành v tranh ch p t ai ư c y ban nhân dân c p có thNm quy n công nh n; th a thu n x lý n theo h p ng th ch p, b o lãnh; quy t nh hành chính gi i quy t khi u n i, t cáo v t ai, trích l c b n án ho c quy t nh c a Tòa án nhân dân, quy t nh thi hành án; văn b n công nh n k t qu u giá quy n s d ng t phù h p v i pháp lu t; quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n v chia tách ho c sáp nh p t ch c kinh t phù h p v i pháp lu t. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th c hi n không quá mư i (10) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m chuy n h sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t); - Trong th i gian không quá tám (08) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng (Riêng th xã B c Liêu là Văn phòng ăng ký quy n s d ng t) có trách nhi m thNm tra h sơ, trích l c b n a chính ho c trích o a chính th a t i v i nơi chưa có b n a chính, trích sao h sơ a chính trình y ban nhân dân các
 18. huy n, th xã c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n B ph n ti p nh n và tr k t qu ; - Trong th i gian không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu có trách nhi m giao tr Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho công dân. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. i u 23. C p Gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng: 1. H sơ g m: - Văn b n ngh thNm nh c a ch d án theo m u t i ph l c 24, Thông tư s 08; - B n cam k t b o v môi trư ng theo m u t i ph l c 25, Thông tư s 08; - B n d th o Báo cáo nghiên c u kh thi ho c Báo cáo gi i trình v u tư c a D án; - Trư ng h p D án n m trên a bàn t hai huy n tr lên, g i thêm s lư ng b n cam k t b o v môi trư ng b ng s lư ng các huy n tăng thêm. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n c p Gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng không quá năm (05) ngày làm vi c, k t ngày B n cam k t b o v môi trư ng h p l , c th : - B ph n ti p nh n và tr k t qu nh n h sơ t t ch c, cá nhân, ki m tra tính h p l c a h sơ, l p phi u chuy n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. Trong th i h n không quá năm (05) ngày làm vi c, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi có D án, ti n hành thNm nh th c t so v i B n cam k t b o v môi trư ng và l p Biên b n thNm nh. Sau ó, l p t trình chuy n y ban nhân dân nơi có D án hoàn thành vi c c p Gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng theo m u t i ph l c 26, Thông tư s 08, xác nh n vào m t sau trang ph bìa c a t ng B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c ký theo m u quy nh t i ph l c 8, Thông tư s 08. - Trư ng h p D án n m trên ph m vi hai huy n tr lên, y ban nhân dân c p huy n nơi xác nh n B n cam k t b o v môi trư ng có trách nhi m g i y ban nhân dân c p huy n có liên quan m t B n cam k t b o v môi trư ng kèm theo Gi y xác nh n. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí. M c 2: TI P NH N, GI I QUY T H SƠ TRONG LĨNH V C XÂY D NG Cơ s pháp lý gi i quy t h sơ trong lĩnh v c xây d ng:
 19. + Lu t Xây d ng, ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; + Lu t Nhà , ư c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; + Theo quy nh Lu t t ai năm 2003; + Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; + Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; + Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; + Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; + Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh vi c b sung vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; + Ngh quy t s 01/2007/NQ-H ND c a H i ng nhân dân t nh B c Liêu v vi c i u ch nh, b sung Danh m c và m c thu phí, l phí trên a bàn t nh B c Liêu; + Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng, hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; + Thông tư s 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n m t s n i dung c a Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; + Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; + Quy t nh s 20/2006/Q -UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c ban hành Quy nh v phân c p qu n lý xây d ng ô th trên a bàn t nh B c Liêu; + Quy t nh s 251/Q -UBND ngày 15 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng th xã B c Liêu n năm 2020, t l 1/10000; + Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng ban hành Quy nh n i dung th hi n b n v , thuy t minh i v i nhi m v và án quy ho ch xây d ng;
 20. + Căn c vào các án quy ho ch chi ti t xây d ng ã ư c phê duy t; + Quy chuNn xây d ng Vi t Nam - t p 1 - năm 1995; + Các tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam TCVN 4449 : 1987 - Quy ho ch xây d ng ô th - tiêu chuNn thi t k . i u 24. C p Ch ng ch quy ho ch xây d ng: 1. H sơ g m: - ơn xin c p Ch ng ch quy ho ch xây d ng theo m u, (Có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã nơi có th a t); - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c b n v m t b ng hi n tr ng khu t xin c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t , (Có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n); - B n kê t a nh th a c a th a t xin c p ch ng ch quy ho ch. 2. Trình t , th i gian gi i quy t: Th i gian th c hi n c p Ch ng ch quy ho ch xây d ng không quá tám (08) ngày làm vi c, c th : - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu ti p nh n h sơ c a t ch c, cá nhân, ki m tra thành ph n h sơ, chuy n h sơ cho Phòng Công thương (Riêng th xã B c Liêu là Phòng Qu n lý ô th ); trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, cán b Phòng Công thương (Riêng th xã B c Liêu là Phòng Qu n lý ô th ) nh n h sơ c a B ph n ti p nh n và tr k t qu , ki m tra thành ph n h sơ, n u h sơ chưa h p l , ghi phi u chuy n, g i B ph n ti p nh n và tr k t qu , b sung h sơ; n u h sơ h p l thì ti n hành th c hi n bư c 3; - Trong th i h n không quá b n (04) ngày làm vi c, cán b Phòng Công thương (Riêng th xã B c Liêu là Phòng Qu n lý ô th ) ki m tra th c a th a t, xác nh th a t xin c p Ch ng ch quy ho ch trên b n Quy ho ch xây d ng chi ti t ã ư c duy t, so n th o Ch ng ch quy ho ch xây d ng, l p trích v b n nh v th a t trên n n b n Quy ho ch xây d ng, lãnh o Phòng Công thương (Riêng th xã B c Liêu là Phòng Qu n lý ô th ) xem xét h sơ, ký duy t Ch ng ch quy ho ch và b n v nh v MB th a t trên b n Quy ho ch xây d ng; trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, cán b Phòng Công thương (Riêng th xã B c Liêu là Phòng Qu n lý ô th ) cho s văn b n, óng d u, vào s văn b n i, lưu tr h sơ g c, chuy n giao k t qu h sơ hoàn thành cho B ph n ti p nh n và tr k t qu giao tr t ch c, cá nhân; - Trong th i h n không quá m t (01) ngày làm vi c, B ph n ti p nh n và tr k t qu vào S k t qu x lý h sơ, giao tr k t qu h sơ cho ch công trình, thu l phí. 3. M c thu l phí: Thu theo Quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v phí l phí.
Đồng bộ tài khoản