Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
27
lượt xem
5
download

Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/1999/QĐ-BCN Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 60/1999/QĐ-BCN NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY Đ NH T M TH I V YÊU C U K THU T CHUNG Đ I V I DÂY CHUY N CÔNG NGH L P RÁP XE G N MÁY HAI BÁNH LO I HÌNH IKD B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 631/CP-KTTH ngày 19 thánh 6 năm 1999 v vi c : tình hình s n xu t và nhu c u s d ng xe g n máy; Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a các B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Giao thông v n t i và B Thương m i; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m và V trư ng V K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH Đi u 1.- Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v yêu c u k thu t chung đ i v i dây chuy n công ngh l p ráp xe g n máy hai bánh lo i hình IKD". Đi u 2.- Quy đ nh có hi u l c t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng C c qu n lý nhà nư c chuyên ngnàh thu c B và các Doanh nghi p có dây chuy n l p ráp xe máy d ng IKD ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Xuân Chu n (Đã ký) B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY Đ NH V YÊU C U K THU T CHUNG Đ I V I DÂY CHUY N CÔNG NGH L P RÁP XE G N MÁY HAI BÁNH LO I HÌNH IKD (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 60 /1999/QĐ-BCN,ngày 8 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Công nghi p) 1. Ph m vi đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này áp d ng đ i v i t t c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , đư c thành l p theo lu t pháp Vi t Nam và đ ra các yêu c u k thu t chung cho dây chuy n công ngh l p ráp xe g n máy hai bánh (sau đây g i t t là xe máy) t các chi ti t, b ph n nh p kh u m i và các chi ti t, b ph n đư c ch t o trong nư c theo lo i hình s n xu t l p ráp IKD. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. 2. Quy đ nh chung 2.1. Tiêu chu n lo i hình s n xu t, l p ráp xe máy trong Quy đ nh này đư c áp d ng theo Quy t đ nh s 648/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 17/4/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 2.2. Phương pháp tính t l n i đ a hoá cho xe máy đư c áp d ng th ng nh t theo Thông tư liên t ch s 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 c a B tài chính, B Công nghiêp và T ng c c H i quan; Thông tư hư ng d n đăng ký xác nh n đi u ki n áp d ng thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá s 01/1999/TT-BCN ngày 12/3/1999 c a B Công nghi p. 3. Các yêu c u ch y u đ i v i dây chuy n công ngh l p ráp xe máy 3.1. Cơ s ph i có quy trình công ngh l p ráp và ki m tra xe máy phù h p v i lu n ch ng đ u tư đư c phê duy t và không trái v i Quy đ nh này. Sơ đ m t b ng công ngh c a xư ng l p ráp ph i đư c b trí h p lý theo các khu v c: l p c m, l p t ng thành và ki m tra cu i cùng. 3.2. Các thi t b , d ng c , đ gá ch y u b t bu c ph i đ u tư cho l p ráp, bao g m: - Dây chuy n l p ráp phù h p v i quy trình công ngh đã đăng ký, - H th ng cung c p khí nén, bao g m máy nén khí, dàn phân ph i khí, - Palăng nâng h , - Súng xi t bulông, đai c b ng khí nén, - Thi t b cân vành,
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Bàn l p đ ng cơ, - Máy vào l p, - Xe đ y chuyên dùng các lo i, - H th ng đèn chi u sáng, qu t ch ng nóng, - Các lo i gá l p công ngh : l p phu c, c m khung, đ ng cơ vào khung, c m đ u xe, bình xăng, c m càng trư c, l p t ng thành, ki m tra,v.v... - Các trang b ph và ph c v s a ch a như: êtô, máy mài đá, khoan tay, bàn ngu i, máy hàn đi n, b d ng c đ ngh , các lo i giá đ , khay đ ng d ng c , chi ti t,v.v... S lư ng c th và đ c tính k thu t chính cho t ng lo i trang thi t b ch y u c a dây chuy n l p ráp ph i phù h p v i s n lư ng đã đư c duy t trong lu n ch ng đ u tư và do doanh nghi p t kê khai theo m u Ph l c 1 kèm theo công văn s 479/BKHCNMT-TĐC ngày 25/02/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3.3. Thi t b , d ng c ch y u đư c trang b cho ki m tra 3.3.1. Cơ s l p ráp ph i có đ y đ thi t b ki m tra các ch tiêu ch t lư ng xu t xư ng cho lo i xe đã đăng ký. Các thi t b ki m tra t i thi u ph i đư c đ u tư đ ki m tra các ch tiêu ch t lư ng sau đây: - Đ trùng v t bánh xe, - Hi u qu phanh, - Đ ng h t c đ , - Đèn chi u sáng (cư ng đ , to đ ch m ánh sáng), - N ng đ khí th i (CO và HC), -Đ n. Đ i v i nh ng cơ s có s n xu t, l p ráp đ ng cơ, c m đi n, khung xe, gi m xóc trư c và sau, thì b t bu c ph i trang b các thi t b chuyên dùng đ ki m tra ch t lư ng c a các c m chi ti t đó. Ngoài ra ph i trang b đ d ng c ki m tra c n thi t như c lê l c, đ ng h đo áp su t l p, panme, thư c c p,v.v... Danh m c trang thi t b , d ng c cho ki m tra do doanh nghi p t kê khai theo m u Ph l c 2 kèm theo công văn s 479/BKHCNMT-TĐC ngày 25/02/1999. 3.3.2. Phương pháp ki m tra, đánh giá các ch tiêu ch t lư ng c a xe xu t xư ng đư c áp d ng theo ch d n c a nhà cung c p thi t b đo và ph i phù h p v i các tiêu chu n hi n hành c a nhà nư c. 3.3.3. Yêu c u l p đ t, v n hành thi t b ki m tra
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i các thi t b ki m tra ch t lư ng xe xu t xư ng đư c ch t o trong nư c, thì ch có các cơ s đư c cơ quan có th m quy n c p Gi y phép hành ngh và ch ng nh n ch t lư ng m i đư c ch t o và cung c p thi t b đo ki m. T t c các thi t b đo ki m ph i đư c l p đ t b o đ m đ tin c y, chính xác, an toàn theo thi t k và ch d n c a nhà cung c p.Vi c ki m đ nh và hi u chu n các thi t b đo ph i đư c th c hi n theo các quy đ nh hi n hành c a nhà nư c. 3.4. Các quy đ nh khác 3.4.1. Nhà xư ng, kho bãi, văn phòng ph i đáp ng các yêu c u v an toàn lao đ ng, v sinh môi trư ng sau đây: - Có h th ng thông gió và chi u sáng phù h p v i các ch tiêu v sinh công nghi p và an toàn lao đ ng đư c quy đ nh trong các Tiêu chu n Vi t Nam tương ng (TCVN 3288-79 H th ng thông gió, TCVN3743-83 Chi u sáng, TCVN3985-85 Ti ng n, TCVN 5738-93 H th ng báo cháy-Yêu c u k thu t). - Có bi n pháp lo i tr khí th i ra kh i nhà xư ng. - Trang b b o h lao đ ng cho ngư i lao đ ng như: qu n áo, mũ, t thu c y t , d ng c phòng cháy n ,... 3.4.2. Cơ s l p ráp ph i có đ l c lư ng cán b , công nhân k thu t đáp ng cho các ho t đ ng qu n lý và các công đo n l p ráp, ki m tra. Khi làm vi c, cán b công nhân c a xư ng ph i m c đ ng ph c và đeo phù hi u ghi rõ tên, ch c danh. 3.4.3. Các doanh nghi p l p ráp xe máy ph i thi t l p m ng lư i theo dõi ch t lư ng s n ph m và b o hành xe sau bán hàng. 3.5. Vi c đánh giá năng l c công ngh , yêu c u k thu t chung đ i v i dây chuy n l p ráp xe máy đư c th c hi n theo phương pháp chuyên gia và theo quy đ nh t i m c 4.2 đư i đây. 4. Đi u kho n thi hành 4.1. Doanh nghi p có đ các đi u ki n nêu t i m c 2 và 3 và đã đư c lãnh đ o B Công nghi p ch p thu n v nguyên t c trư c khi có công văn s 631/CP-KTTH ngày 19/6/1999 đ u có th g i h sơ kèm theo công văn đăng ký v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng), B Công nghi p (V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m) và B Giao thông v n t i (C c Đăng ki m Vi t Nam) đ ngh xác nh n năng l c dây chuy n công ngh l p ráp xe máy lo i hình IKD. N i dung b h sơ đăng k đư c quy đ nh t i công văn s 479/BKHCNMT-TĐC ngày 25/02/1999. 4.2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B Công nghi p và B Giao thông v n t i t ch c ki m tra và thông báo xác nh n năng l c dây chuy n công ngh l p ráp xe máy lo i hình IKD cho các doanh nghi p theo các tiêu chu n t i Quy đ nh này.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.3. Các doanh nghi p có dây chuy n l p ráp xe máy lo i hình IKD đã đư c liên B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Công nghi p và B Giao thông v n t i ki m tra đánh giá trư c khi Quy đ nh này đư c ban hành đ u có trách nhi m b sung hoàn thi n trang thi t b cho dây chuy n l p ráp c a mình và th c hi n các yêu c u k thu t phù h p v i Quy đ nh này.
Đồng bộ tài khoản