Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2008 (đợt 1) từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007, thưởng vượt thu từ Ngân sách Trung ương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, đình hoãn giãn tiến độ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo chủ trương của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p – T do – H nh phúc ------ ------------- S : 50/2008/QĐ-UBND Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C B SUNG D TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2008 (Đ T 1) T NGU N K T DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2007, THƯ NG VƯ T THU T NSTW, TI T KI M 10% CHI THƯ NG XUYÊN, ĐÌNH HOÃN GIÃN TI N Đ V N Đ U TƯ XDCB NĂM 2008 THEO CH TRƯƠNG C A CHÍNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c các Ngh đ nh s 60/2003/CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Ngh đ nh s 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 c a Chính ph ban hành Quy ch xem xét, quy t đ nh d toán phân b ngân sách đ a phương, phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương; Căn c Ngh quy t s 06/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 c a HĐND thành ph Hà N i v d toán ngân sách và phân b d toán ngân sách Thành ph Hà N i năm 2008; Căn c Quy t đ nh s 143/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 c a UBND Thành ph v vi c giao ch tiêu kinh t xã h i và d toán thu chi ngân sách Thành ph Hà N i năm 2008; Căn c Quy t đ nh s 2936/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t danh m c các d án d ng tri n khai, đình hoãn, giãn ti n đ năm 2008; Căn c Quy t đ nh s 2941/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 c a UBND Thành ph v vi c giao ch tiêu ti t ki m 10% chi thư ng xuyên d toán NSNN năm 2008 cho các S , Ban, Ngành, Đoàn th thu c Thành ph nh m ki m ch l m phát; Căn c công văn s 152/HĐND-KTNS ngày 30/7/2008 c a Thư ng tr c H i đ ng nhân dân Thành ph v vi c b sung, đi u ch nh d toán chi ngân sách Thành ph năm 2008; Theo đ ngh c a liên s : Tài chính – K ho ch và Đ u tư t i T trình s 2515/TTrLS:TC-KH&ĐT ngày 28/7/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Giao b sung d toán chi ngân sách năm 2008 (đ t 1) cho m t s S , Ban, Ngành, Đoàn th , Qu n, Huy n t ngu n k t dư ngân sách năm 2007, thư ng vư t thu t NSTW, ti t ki m 10% chi thư ng xuyên, đình hoãn giãn ti n đ v n đ u tư XDCB năm 2008 theo ch trương c a Chính ph . (Chi ti t theo các bi u t ng h p và bi u giao đính kèm) Đi u 2. Trách nhi m c a S , Ban, Ngành, Đoàn th , Qu n, Huy n: 1. S Tài chính có trách nhi m: - B sung có m c tiêu t ngân sách Thành ph s kinh phí ghi t i Đi u 1 Quy t đ nh này cho ngân sách các qu n, huy n. - Chuy n s ngân sách Thành ph y thác c p phát các d án xây d ng h t ng k thu t, nhà tái đ nh cư và nhà xã h i trên đ a bàn Thành ph ghi t i Đi u 1 Quy t đ nh này cho Qu Đ u tư phát tri n Thành ph theo ti n đ th c hi n d án. 2. Các S , Ban, Ngành, Đoàn th , Qu n, Huy n có tên t i Đi u 1 Quy t đ nh này có trách nhi m s d ng ngân sách đúng m c đích, ch đ và quy t toán theo quy đ nh c a Lu t NSNN. 3. Các đơn v đư c giao k ho ch v n đ u tư xây d ng cơ b n và các Ch đ u tư các d án đư c đi u ch nh, b sung v n t i Đi u 1 Quy t đ nh này có trách nhi m đ y nhanh ti n đ tri n khai d án, th c hi n đúng các quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng. Th c hi n cơ ch Qu Đ u tư phát tri n Thành ph gi i ngân cho vay GPMB các d án trong k ho ch v n y thác qua Qu Đ u tư phát tri n Thành ph đ cho vay GPMB t o qu đ t s ch ph c v các d án đ u tư trên
 2. đ a bàn Thành ph năm 2008 theo ti n đ và phương án đư c duy t nhưng không vư t t ng m c chi đ u tư c a d án và t ng k ho ch v n GPMB đã giao. Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám đ c các S : Tài chính, K ho ch & Đ u tư, Giám đ c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Đoàn th và Ch t ch UBND các Qu n, Huy n có tên t i đi u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n: - TT HĐND TP; (đ báo cáo); PHÓ CH T CH - Đ/c Ch t ch UBND TP (đ báo cáo); - Các đ/c PCT; - Như đi u 3; - V ,V3, V4, V5, V6, KT, TH; XD, NN, VX; - Lưu: VT. Hoàng M nh Hi n
 3. PH L C S 1 T NG H P B SUNG NGÂN SÁCH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 c a UBND Thành ph ) Đơn v : tri u đ ng STT N i dung S ti n Ghi chú I Ngu n cân đ i ngân sách b sung trong 5 tháng cu i năm 2008 2.676.280 1 Thư ng vư t thu ngân sách năm 2007 620.550 Theo công văn s 8033/BTC-NSNN ngày 10/7/2008 c a B Tài chính 2 K t dư ngân sách Thành ph năm 2007 1.298.037 3 Ti t ki m 10% chi thư ng xuyên năm 2008 ph c v m c tiêu ki m ch l m 26.743 Chi cho các nhi m v b o đ m an sinh xã phát h i; phòng, ch ng kh c ph c thiên tai, d ch b nh,… 4 Kinh phí t các d án d ng tri n khai, đình hoãn, giãn ti n đ năm 2008 504.200 5 Kinh phí đ u tư KHCN chưa phân b 226.750 Đ ngh đi u ch nh gi m đ b sung cho các nhi m v khác II S d ng ngu n cân đ i ngân sách 5 tháng cu i năm 2008 2.676.280 1 Thư ng vư t thu ngân sách Trung ương năm 2007 cho các qu n huy n 91.451 T ngu n thư ng vư t thu NS 2007 theo công văn s 8033/BTC-NSNN ngày 10/7/2008 c a B Tài chính 2 Trích b sung qu d tr tài chính 649.019 50% k t dư ngân sách Thành ph năm 2007 3 Phân b b sung d toán chi ngân sách 5 tháng cu i năm 2008 1.935.810 3.1 B sung v n đ u tư XDCB 1.381.061 Chi ti t theo Ph l c s 2 a, b, c 3.2 B sung v n các qu ph c v m c tiêu v dân sinh và xóa đói gi m nghèo 79.000 Chi ti t theo Ph l c 3 3.3 B sung chi thư ng xuyên cho các s , ngành th c hi n ch đ m i phát sinh 118.201 Chi ti t theo Ph l c 3 3.4 Thanh toán đ t hàng d ch v đô th . Trong đó: 327.593 Chi ti t theo Ph l c 3 - Thanh toán chuy n ti p năm 2007 123.286 Thanh toán đ theo giá tr quy t toán đư c duy t
 4. - Thanh toán đ t hàng duy trì thư ng xuyên năm 2008 105.942 Thanh toán kho ng 62% ph n đ t hàng phát sinh tăng so v i d toán giao đ u năm - Tr giá xe buýt năm 2007 6.338 Thanh toán đ 100% - Tr giá xe buýt năm 2008 92.027 Thanh toán kho ng 62% ph n đ t hàng phát sinh tăng so v i d toán giao đ u năm 3.5 Chương trình m c tiêu Ch nh trang đô th 30.000 Giao S Xây d ng ch trì phân b th c hi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phulucso2a Phulucso2b PH L C S 2C PH L C ĐI U CH NH K HO CH V N Y THÁC QUA QU Đ U TƯ PHÁT TRI N HÀ N I Đ CHO VAY GI I T O QU Đ T S CH PH C V CÁC D ÁN Đ U TƯ TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 c a UBND Thành ph ) Đã giao t i quy t đ nh s Đơn v th c hi n GPMB TT 143/2007/QĐ-UBND; ngày 10/12/2007 Phê duy t đi u ch nh Ghi chú (ch đ u tư) c a UBND TP 1 2 3 4 5 * T ng k ho ch v n: 200 t đ ng T ng k ho ch v n: 200 t đ ng (*) I Đã giao t i quy t đ nh s Phê duy t đi u ch nh 143/2007/QĐ-UBND; ngày 10/12/2007 c a UBND TP 1 Khu 5.2ha t i Công ty Gi ng cây tr ng GPMB và xây d ng h t ng k thu t Trung tâm PTQĐ Hà N i Bao g m: GPMB, san n n, xây (Xây l p đơn v thi công t ng v n khu 5.2ha t i Công ty Gi ng cây tr ng d ng h t ng k thu t ngân sách hoàn tr sau khi đ u giá) đ đ u giá quy n s d ng đ t 2 Khu 1.65ha xã C Nhu và Xuân Đ nh GPMB, san n n sơ b khu 1.65ha xã Trung tâm PTQĐ Hà N i Bao g m: GPMB, san n n sơ
 5. huy n T Liêm (Xây l p đơn v thi công C Nhu và Xuân Đ nh huy n T b t ng v n ngân sách hoàn tr sau khi Liêm đ u giá) 3 Khu 6 ha xây d ng Trư ng Trung h c Khu 6ha xây d ng Trư ng Trung h c Trung tâm PTQĐ Hà N i Bao g m: GPMB, san n n, làm kinh t đa ngành Sóc Sơn kinh t đa ngành Sóc Sơn hàng rào 4 GPMB khu X2 M Trì, huy n T Liêm GPMB khu X2 M Trì, huy n T Liêm 4.1 Chu n b GPMB khu X2 M Trì, T Trung tâm PTQĐ Hà N i Thanh toán kh i lư ng đã th c Liêm hi n ph n đo đ c b n đ , xác đ nh ranh gi i đ t… 4.2 GPMB khu X2 M Trì, huy n T Liêm UBND huy n T Liêm Bao g m: GPMB và ph c v (Trung tâm PTQĐ huy n GPMB T Liêm) II Danh m c d án b sung m i II.1 Công trình chuy n ti p 1 GPMB và san n n sơ b khu đô th Trung tâm PTQĐ Hà N i Bao g m: GPMB và san n n Tây Nam Kim Giang I ph c v XD qu sơ b nhà tái đ nh cư 2 GPMB nhà s 8 Tôn Đ n đ XD tr Trung tâm PTQĐ Hà N i Bao g m: GPMB và ph c v s Thành y HN GPMB II.2 Công trình m i 1 GPMB cho d án tu b tôn t o và Trung tâm PTQĐ Hà N i Bao g m: GPMB và ph c v ph c h i di tích Bích câu đ o quán GPMB Ghi chú (*): Riêng d án Gi i phóng m t b ng theo quy ho ch Khu công ngh cao sinh h c Hà N i, quy mô 200 ha th c hi n theo K ho ch v n đã giao đ u năm t i Quy t đ nh 143/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 c a UBND TP là 50 t đ ng (trong đó GPMB 48 t đ ng). PH L C S 3 T NG H P B SUNG D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 B SUNG V N CHO CÁC QU VÀ CHI THƯ NG XUYÊN, CHI D CH V ĐÔ TH C A THÀNH PH (Kèm theo Quy t đ nh s 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 c a UBND Thành ph )
 6. Đơn v : Tri u đ ng STT Đơn v D toán đã S b sung Ghi chú giao đ u d toán năm T ng s 1.300.489 524.794 A CHI B SUNG V N CHO CÁC QU 24.000 79.000 2 Qu Gi i quy t vi c vi c làm Thành ph 20.000 20.000 B sung tăng thêm ngu n l c đ m b o ngu n khi m r ng đ a gi i hành chính… 3 Qu H tr phát tri n h p tác xã Thành ph 5.000 C p v n đi u l theo Quy t đ nh s 349/QĐ- UBND ngày 21/01/2008 c a UBND TP 4 Qu H tr nông dân b thu h i đ t 50.000 Th c hi n Ngh quy t s 04/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 c a HĐND Thành ph 5 Qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo 4.000 4.000 Th c hi n tăng m nh giá th t 80.000 đ ng/th lên 130.000 đ ng/th theo Quy t đ nh 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph B CHI THƯ NG XUYÊN 563.489 118.201 I Kh i văn xã 473.196 79.472 1 S Văn hóa Th thao và Du l ch 2.738 6.982 - Chi nghi p v chuyên môn 1.678 5.253 + Khai qu t kh o c t i đàn Xã T c 461 110 B sung ngu n th c hi n theo d toán đư c duy t đ hoàn thành xong ngay trong năm 2008 + Khai qu t kh o c t i 114 Mai H c Đ 1.217 1.960 Theo ý ki n c a UBND Thành ph t i công văn s 7466/UBND-VX ngày 28/12/2007 + Kinh phí đoàn đi công tác t i Nga tham gia “Nh ng ngày 2.363 Đã đư c UBND Thành ph phê duy t t i t Hà N i t i Matxcơva” trình s 2156/TTrLS TC-NV ngày 08/7/2008 + Kinh phí t ch c h i ch t i Fukuoka – Nh t B n 820 Theo ý ki n c a UBND Thành ph t i công văn s 507/SVHTTDL-LH&XTDL ngày 08/7/2008 - S a ch a, ch ng xu ng c p 950 1.699
 7. + D ng bia đá kh c n i dung “Chi u d i đô” c a vua Lý Thái 300 Theo ý ki n c a UBND Thành ph t i công văn T t i vư n hoa Lý Thái T , qu n Hoàn Ki m, HN s 1416/VP-VX ngày 03/7/2008 + C i t o, ch ng d t n t tù H a Lò 500 443 Đã có Quy t đ nh phê duy t đi u ch nh t ng d toán s 110/QĐ-VHTT ngày 09/4/2008 + C i t o s a ch a kho Hưng Ký 450 75 Đã có Quy t đ nh phê duy t báo cáo kinh t k thu t s 501/QĐ-VHTT ngày 31/10/2007 + C i t o, m r ng tr s s 3 – Lê Lai 881 Đã có Quy t đ nh phê duy t đi u ch nh báo cáo KTKT s 230/QĐ-KH&ĐT ngày 27/9/2007 và QĐ phê duy t đi u ch nh thi t k - t ng d toán s 922/QĐ-SDL ngày 02/10/2007. DA đã th c hi n trư c th i đi m Quy t đ nh 390 c a Th tư ng CP - Chi chương trình m c tiêu 110 30 + Chương trình văn hóa 110 30 UBND có QĐ 2744/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 và QĐ 2682/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 khen thư ng s làng văn hóa nhi u hơn so v i k ho ch 2 S K ho ch và Đ u tư 6.440 2.278 - Chi trong đ nh m c 6.440 669 B sung biên ch phòng đăng ký kinh doanh s 1, s 2 (m i thành l p) - Chi nghi p v chuyên môn 467 Thuê tr s làm vi c 331 Kinh phí ho t đ ng t chuyên gia t ng h p phân tích d báo 136 Thành l p theo Quy t đ nh s 2239/QĐ-UBND tình hình phát tri n KT-XH Thành ph ngày 09/6/2008 - Chi mua s m, s a ch a TSCĐ 1.142 B sung trang thi t b cho biên ch m i Trang thi t b làm vi c 792 H th ng x p hàng t đ ng 215 L p đ t m ng n i b , internet 85 Thi công vách ngăn phòng làm vi c, bi n tên, sơ đ phòng, 50 rèm c a
 8. 3 S Giáo d c và Đào t o 12.739 2.224 - Chi trong đ nh m c 12.739 887 + Văn phòng S 4.180 321 Quy t đ nh 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 c a S N i v : Tăng 8 biên ch + Các Trung tâm k thu t t ng h p s 2 đ n s 6 6.519 407 B sung theo ch tiêu h c sinh đư c giao + Trư ng b i dư ng cán b giáo d c 2.040 159 B sung kinh phí đ đ m b o cơ c u 20% kinh phí chi thư ng xuyên ngoài lương theo ch đ Trung ương quy đ nh - Chi nghi p v chuyên môn 1.337 + Kinh phí d thi d tuy n THPT năm 2008 (k c kinh phí 1.045 Do th c hi n cơ ch mi n thu phí d thi, d d thi, d tuy n vào chuyên Hà N i Amsterdam và Chu Văn tuy n vào THCS, THPT năm 2008 t i văn b n An) s 3812/UBND-VX ngày 17/6/2008 theo ch đ o c a Trung ương + Kinh phí tri n lãm thi đ dùng d y h c t làm năm 2008 292 Văn b n s 2155/SGDĐT-KHTC v vi c xin c p kinh phí tri n lãm, thi đ dùng d y h c t làm năm 2008; văn b n s 1625/UBND-VX ngày 19/3/2008 c a UBND TP v vi c giao nhi m v cho S GD&ĐT trong vi c t ch c “Tri n lãm – h i ch sách – thi t b giáo d c và h i thi đ dùng d y h c t làm”. S GD&ĐT đã t ch c 4 H i Nông dân 742 196 - Chi trong đ nh m c 742 196 Do b sung 07 biên ch năm 2008 5 Ban Qu n lý các khu CNCX 456 - Chi trong đ nh m c 300 + Trung tâm gi i thi u vi c làm 300 Do b sung 07 biên ch năm 2008 - Chi mua s m, s a ch a TSCĐ 156 Mua s m TSCĐ cho đơn v m i thành l p + Trung tâm gi i thi u vi c làm 156 Máy photo (1 chi c) 40 Máy vi tính (5 b ) 45
 9. Máy inlaze (2 chi c) 16 T h sơ (5 chi c) 10 Bàn làm vi c (5 chi c) 5 Bàn vi tính (5 chi c) 5 Gh Xuân Hòa (10 chi c) 6 Gh xoay (5 chi c) 4 Máy đi u hòa không khí (2 chi c) 20 Qu t cây đi n cơ (5 chi c) 5 6 S Tư pháp 422 323 - Chi trong đ nh m c 218 267 B sung 9 biên ch cho Trung tâm đ u giá - Chi nghi p v chuyên môn 204 56 + Thuê tr s Phòng công ch ng s 6 204 30 Do tăng giá thuê nhà + Chuy n tr s Phòng công ch ng s 4 26 Do thay đ i tr s cơ quan 7 Trung tâm b o t n khu di tích C Loa – Thành c Hà N i 500 1.000 - S a ch a, ch ng xu ng c p 500 1.000 + C i t o, s a ch a nhà N34, N35, N37, N38, N39 trong khu 500 1.000 D án quan tr ng ph c v k ni m 1.000 năm di tích Thành c HN đ làm nơi làm vi c c a Trung tâm b o Thăng Long – Hà N i (Quy t đ nh phê duy t t n khu di tích C Loa – Thành c Hà N i báo cáo kinh t k thu t s 200/QĐ-KH&ĐT ngày 25/6/2008) 8 Thành y 21.737 6.034 - Chi trong đ nh m c 15.852 1.461 B sung 34 biên ch , ph c p kiêm nhi m lãnh đ o H i C u chi n binh - S a ch a, ch ng xu ng c p 3.000 2.838 + C i t o tr s làm vi c t m cơ quan Thành y và phá d 3.000 2.838 Quy t đ nh s 298/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 công trình cũ t i s 4 Lê Lai phê duy t báo cáo KTKT (tri n khai trư c th i đi m Quy t đ nh s 390 c a Th tư ng Chính ph )
 10. - Chương trình m c tiêu 2.885 1.735 + Chương trình CNTT: D án “H tr đ án tin h c hóa ho t 2.885 1.735 B sung kinh phí th c hi n cho ph n kh i đ ng c a các cơ quan Đ ng Thành ph Hà N i giai đo n lư ng d ki n hoàn thành trong năm 2008 theo 2006-2007” ý ki n ch đ o c a Thành y (t i văn b n s 778-CV/VPTU ngày 06/5/2008) 9 Thanh tra Thành ph 3.186 342 - Chi trong đ nh m c 3.186 342 Quy t đ nh 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 c a S N i v b sung 10 biên ch 10 Liên minh HTX Thành ph 819 36 - Chi trong đ nh m c 819 36 Quy t đ nh 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008 c a S N i v b sung 01 biên ch 11 S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 89.596 12.487 - Chi trong đ nh m c 85.914 326 QĐ 1569/QĐ-SNV ngày 07/05/2008: Văn phòng S tăng 2 biên ch , chi c c PCTNXH tăng 3 biên ch , Trung tâm GDLĐXH s V tăng 5 biên ch - Chi nghi p v chuyên môn 10.269 + Thuê xe ô tô ch b nh nhân đi c p c u năm 2008 c a Khu 100 Đơn v đóng t i Ba Vì, không có xe ô tô (nhi m đi u dư ng tâm th n v phát sinh ngoài k ho ch) + Thuê xe ô tô đưa đón đ i tư ng đi u dư ng c a Trung tâm 100 Phát sinh ngoài k ho ch nuôi dư ng và đi u dư ng ngư i có công + Kinh phí mua B o hi m y t , mai táng phí c a C u chi n 4.416 Căn c Thông tư liên t ch s 10/2007/TTLT- binh BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 hư ng d n th c hi n m t s đi u Ngh đ nh 150/2006/NĐ-CP (do trong năm 2007 chưa k p th m đ nh đ ghi d toán) + Kinh phí h tr đ i v i thương b nh binh, ngư i khuy t t t 3.025 Th c hi n Ngh quy t s 32/NQ-CP ngày đang s d ng xe g n máy 3, 4 bánh t ch 29/6/2007 c a Chính ph ; liên S LĐTBXH- GTVT-TC đã báo cáo UBND TP t i t trình 633/TTrLS-LĐTBXH-GTVT-TC ngày 05/6/2008 + Kinh phí rà soát, th m đ nh và l p danh sách đ i tư ng 388 Th c hi n Quy t đ nh 4438/QĐ-UBND ngày
 11. đư c c p th mi n phí xe buýt 07/11/2007 và Quy t đ nh 1620/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 c a UBND Thành ph + Kinh phí th c hi n đ án đào t o ng n h n cho lao đ ng 2.240 Th c hi n Ngh quy t s 04/2008/NQ-HĐND nông thôn ngày 19/4/2008 c a HĐND Thành ph - Chi mua s m, s a ch a TSCĐ 780 + Mua 01 máy phát đi n 250 KVA c a Trung tâm đi u dư ng 700 Nhi m v m i phát sinh ngư i có công s II + S a ch a l n ô tô Trung tâm Giáo d c Lao đ ng xã h i s 80 Nhi m v m i phát sinh VI - C i t o, ch ng xu ng c p 682 252 + Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i 120 28 B sung do tăng giá VLXD S a ch a h i trư ng, quét vôi tr s làm vi c + Trung tâm đi u dư ng ngư i có công s 1 200 87 B sung do tăng giá VLXD C i t o nhà đ xe ô tô, tr m đi n + Khu đi u dư ng tâm th n 362 137 B sung do tăng giá VLXD C i t o h th ng x lý nư c th i, c i t o khu v sinh - Chương trình m c tiêu 3.000 860 Chương trình phòng ch ng m i dâm 3.000 860 Do tăng ch đ tr c p theo QĐ s 1671/QĐ- UBND và 707/QĐ-UBND 12 Công an Thành ph 40.000 1.790 - Chương trình m c tiêu 40.000 1.790 + Chương trình phòng ch ng ma túy 40.000 1.790 B sung do tăng ch tiêu phá án t 1.500 v lên 2000 v vì 6 tháng đ u năm 2008 đ t 80%. Khám s c kh e đ nh kỳ cho cán b các Trung tâm GDLĐXH, Trung tâm QLDN và GQVL sau cai nghi n ma túy. 13 S Công Thương 51 433 - Chi nghi p v chuyên môn 304
 12. + Kinh phí chuy n tr s 157 Kinh phí chuy n tr S t S Công nghi p và S Thương m i cũ đ n đ a đi m 16B Cát Linh + Kinh phí ho t đ ng c a H i đ ng xét t ng danh hi u Ngh 60 Theo QĐ thành l p H i đ ng xét t ng danh hi u nhân nhân dân, Ngh nhân ưu tú ngành Th công m ngh c a UBND TP l n th 1 + Kinh phí mua n ch ph c v công tác ki m tra c a Chi c c 50 Phát sinh ngoài k ho ch, ph c v công tác Qu n lý th trư ng ki m tra c a Chi c c Qu n lý Th trư ng + Kinh phí th c hi n chương trình phát tri n công nghi p ph 50 37 B sung kinh phí th c hi n theo s th c t phát tr trong ngành công nghi p và k ho ch hành đ ng c a sinh UBND Thành ph th c hi n Ngh quy t 16/2007/NQ-CP - Chi mua s m, s a ch a TSCĐ 51 129 + B s n ph m thi t b thu th p d li u có k t n i máy tính 51 129 C p b sung kinh phí mua trang thi t b chuyên dùng cho Trung tâm Ti t ki m năng lư ng 14 Văn phòng UBND Thành ph 5.939 1.026 - Chi trong đ nh m c 5.939 370 B sung 8 biên ch so v i ch tiêu giao năm 2007 - Chi nghi p v chuyên môn 120 + T ch c bu i g p m t gi a Lãnh đ o Thành ph v i Lãnh 120 Đã t ch c trong quý I/2008 theo ý ki n ch đ o đ o T nh y, Thành y các T nh, Thành ph báo cáo v c a Thành y chương trình các ho t đ ng hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i - Mua s m TSCĐ 536 Trang b cho biên ch tăng thêm năm 2008 và nâng c p h th ng CNTT c a Văn phòng UBND TP + Máy vi tính (12 b ) 114 + Máy in (04 chi c) 31 + Mua thi t b tin h c 391 Mua license Forti và m r ng 30 user ph c v h th ng m ng truy c p t xa vào H th ng thông tin đang ho t đ ng t i UBND TP năm 2008
 13. Mua license McAfee (cho 100 user) và thi t l p h th ng b o m t ch ng virus, spam cho H th ng thư đi n t TP Acqui cho UPS Liebert GXT 10000 – 230 (hi n t i có 03 UPS ph c v cho h th ng máy ch ) đ nâng c p, đ m b o ho t đ ng h th ng máy ch duy trì t 4 – 6 ti ng khi m t đi n (03 c m) Máy ch b sung, h tr cho h th ng CNTT t i UBND TP (01 b ) 15 S N iv 450 275 - Chi trong đ nh m c 38 Tăng 01 biên ch c a Ban Tôn giáo - Chi nghi p v chuyên môn 450 237 + L p m i, ch nh lý h sơ đ a gi i hành chính các phư ng 450 237 B sung kinh phí đã giao đ u năm do Hà N i thu c Thành ph Hà N i m r ng đ a gi i hành chính 16 S Khoa h c và Công ngh 202 - Chi trong đ nh m c 109 Tăng 03 biên ch c a Chi c c tiêu chu n đo lư ng ch t lư ng - C i t o, ch ng xu ng c p 93 + Công trình chuy n ti p: C i t o, s a ch a tr s c a Văn 93 Công trình đã quy t toán. Đ ngh c p b sung phòng S KHCN đ thanh toán công n 17 Trư ng cao đ ng ngh thu t 27 - C i t o, ch ng xu ng c p 27 Công trình chuy n ti p: c i t o, s a ch a tr s 27 Công trình đã quy t toán. Đ ngh c p b sung đ thanh toán công n 18 S Thông tin và Truy n thông 1.582 511 - Chi trong đ nh m c 1.582 511 B sung 10 biên ch c a Văn phòng S và 03 biên ch c a BQL các d án CNTT và VT 19 S Yt 274.484 23.460 - Chi trong đ nh m c 223.638 6.500 B sung kinh phí th c hi n t ch cho s nghi p y t theo ch tiêu k ho ch đư c Thành
 14. ph giao - Chi nghi p v chuyên môn 30 84 + Đón đoàn vào 30 36 Đoàn chuyên gia ph u thu t Lasik (Trung Qu c) t 2-4/6/2008; UBND TP đã đ ng ý ch trương + Kinh phí t ch c giám đ nh s c kh e thương b nh binh và 48 Th c hi n Ngh quy t s 32/NQ-CP ngày ngư i khuy t t t đang s d ng xe g n máy 3, 4 bánh t ch 29/6/2007 c a Chính ph ; liên s LĐTBXH- GTVT-TC đã báo cáo UBND TP t i t trình 633/TTrLS-LĐTBXH-GTVT-TC ngày 05/6/2008 - Chương trình m c tiêu 50.816 16.876 + Kinh phí khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i 39.000 15.000 Tăng m c chi bình quân cho 01 tr t 90.000 đ ng lên 130.000 đ ng theo hư ng d n c a B Tài chính và kinh phí mua th cho tr em dư i 6 tu i + B sung kinh phí th c hi n chương trình m c tiêu Qu c gia 10.201 1.318 Theo quy đ nh m i t i Thông tư s phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007, HIV/AIDS giai đo n 2006-2010 Thông tư hư ng d n sau th i đi m l p k ho ch năm 2008 + Chương trình phòng ch ng b nh tâm th n 1.615 558 20 S Tài chính 6.859 497 - Chi trong đ nh m c 6.442 306 + Văn phòng S 6.442 234 B sung cho 12 biên ch chuy n t trung tâm Giá v Văn phòng S + Trung tâm TVDV TĐG&BĐGTS 72 B sung kinh phí trong th i gian ch chuy n đ i sang mô hình doanh nghi p - Mua s m, s a ch a TSCĐ 417 191 + Văn phòng S 120 Mua s m trang thi t b làm vi c Trang b cho 12 biên ch chuy n t Trung tâm giá v + Chi c c Qu n lý công s n 417 71 Trang b cho đơn v m i thành l p
 15. T tài li u g (03 chi c) T s t đ ng 2 cánh (23 chi c) Giá đ tài li u, sơn tĩnh đi n (06 chi c) 21 Thành đoàn 4.539 3.245 - Chi trong đ nh m c 1.354 144 + Trư ng Lê Du n 1.354 144 B sung cho 4 biên ch m i - Mua s m, s a ch a TSCĐ 50 + Nhà văn hóa HSSV HN 50 Ch ng m i nhà bi u di n và nhà Thuy n 50 Nhi m v m i phát sinh - S a ch a ch ng xu ng c p 3.185 3.051 + Nhà văn hóa HSSV HN 3.185 3.051 Theo Quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u s 120/QĐ-KH&ĐT ngày 13/5/2008 22 Liên hi p các h i khoa h c và k thu t Hà N i 246 28 - Chi trong đ nh m c 246 28 B sung 1 biên ch 23 Trung tâm Văn hóa doanh nhân Vi t Nam 145 - Chi nghi p v chuyên môn 145 H tr kinh phí thuê nhà làm tr s làm vi c c a Trung tâm 145 Th c hi n ý ki n c a UBND Thành ph t i văn b n s 5933/UBND-KT ngày 29/10/2007 24 Câu l c b Thăng Long 127 475 - C i t o, ch ng xu ng c p 127 475 C i t o s a ch a Câu l c b Thăng Long 127 475 Th c hi n ý ki n ch đ o c a Thành y t i văn b n s 481/VP-TU ngày 03/6/2008 v gi i quy t ki n ngh c a Câu l c b Thăng Long. S KH&ĐT đã phê duy t Báo cáo KTKT t i Quy t đ nh 204/QĐ-KH&ĐT ngày 30/6/2008. 25 Công an huy n Thanh Trì 15.000
 16. H tr 30% kinh phí xây d ng tr s làm vi c 15.000 H tr XD tr s theo ti n đ th c hi n năm 2008 (Văn b n s 603/CAHN ngày 31/3/2008 c a B Công an v ch trương; văn b n s 448/UBND-CATTr ngày 08/7/2008 c a UBND huy n Thanh Trì theo nguyên t c ngân sách TP h tr 30% t ng kinh phí, 50% kinh phí ngành công an đ m b o) II Kh i giao thông 90.293 38.729 1 S Tài nguyên Môi trư ng 10.807 3.836 1.1 Chi qu n lý nhà nư c, Đ ng, đoàn th 5.326 526 1.1.1. Văn phòng S 4.756 288 - Chi trong đ nh m c 4.756 288 B sung 08 biên ch theo QĐ s 1583/QĐ- UBND ngày 05/5/2008 c a UBND TP 1.1.2 Chi c c B o v môi trư ng Hà N i 570 238 - Chi trong đ nh m c 570 238 B sung 15 biên ch theo QĐ s 1467/QĐ- UBND ngày 24/4/2008 c a UBND TP v/v thành l p Chi c c B o v môi trư ng Hà N i 1.2 Chi s nghi p khoa h c 2.850 1.477 1.2.1 Văn phòng s 1.650 1.215 - Chi nghi p v chuyên môn 1.650 1.215 Tri n khai đ án đánh giá hi n tr ng ngu n nư c dư i đ t 1.500 575 B sung kinh phí theo t ng d toán đã đư c trên đ a bàn Thành ph (đ i tên: Đ án xây d ng cơ s d đơn v tư v n th m đ nh li u ngu n tài nguyên nư c) Đ án đi u tra th c tr ng các bãi ch a, trung chuy n v t li u 150 520 B sung kinh phí theo d toán đư c duy t t i xây d ng và đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý QĐ s 2125/QĐ-SXD ngày 30/10/2007 (do QĐ ho t đ ng c a các bãi ch a, trung chuy n v t li u xây d ng phê duy t sau th i đi m hoàn ch nh cân đ i d ven sông thu c đ a bàn Hà N i toán ngân sách năm 2008) L p h sơ khoanh đ nh khu v c c m, t m th i c m ho t 120 Th c hi n theo ý ki n c a UBND TP t i văn đ ng khoáng s n b n s 260/VP-ĐCNN ngày 01/02/2008 v vi c khoanh vùng c m ho t đ ng khoáng s n
 17. 1.2.2 Trung tâm quan tr c và phân tích tài nguyên môi trư ng 1.200 262 Hà N i - Chi nghi p v chuyên môn 1.200 262 Công tác quan tr c đ ng thái nư c dư i đ t khu v c Hà N i 1.200 262 B sung do phát sinh kh i lư ng th c hi n so v i d toán giao đ u năm 1.3 Chi s nghi p kinh t 2.631 1.833 1.3.1 Văn phòng s 750 865 - Chi nghi p v chuyên môn 750 865 Kinh phí ch nh lý tài li u lưu tr 750 300 B sung do phát sinh kh i lư ng th c hi n so v i d toán giao đ u năm Kinh phí ph c v công tác th ng kê, ki m kê đ t đai trên đ a 15 B sung KP th c hi n Thông tư 08/2007/TT- bàn Thành ph BTNMT ngày 02/08/2007 c a B TNMT hư ng d n th c hi n th ng kê, ki m kê đ t đai và xây d ng b n đ hi n tr ng s d ng đ t và QĐ s 20/2007/QĐ-BTNMT ngày 07/12/2007 c a B TNMT ban hành đ nh m c kinh t k thu t th ng kê, ki m kê đ t (do đ nh m c ban hành sau th i đi m xây d ng DT 2008) Kinh phí ph c v công tác tri n khai k ho ch th c hi n 100 B sung KP th c hi n theo QĐ 391/QĐ-TTg Quy t đ nh s 391/QĐ-TTg ngày 18/04/2008 c a Th tư ng ngày 18/04/2008 c a Th tư ng Chính ph và Chính ph QĐ s 2311/QĐ-UBND ngày 1306/2008 c a UBND Thành ph v/v công tác rà soát, ki m tra th c tr ng công tác qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t nông nghi p 5 năm 2006 – 2010 trên đ a bàn Thành ph Kinh phí ph c v công tác xây d ng khung giá đ t trên đ a 200 Th c hi n QĐ s 2055/QĐ-UBND ngày bàn Thành ph 16/05/2007 và ý ki n c a UBND Thành ph t i văn b n s 4206/UBND-NNĐC ngày 02/07/2008 Kinh phí photo tài li u lưu tr đ ph c v công tác bàn giao 200 B sung KP sao lưu tài li u do yêu c u đ c thù gi a S Tài nguyên và Môi trư ng v i S Xây d ng theo tài li u liên quan đ n nhà đ t đ u ph c v công Quy t đ nh s 1593/QĐ-UBND ngày 06/05/2008 c a UBND tác qu n lý đ t c a S TN&MT và công tác
 18. Thành ph chuy n ch c năng, t ch c v nhà và công s qu n lý nhà c a S XD t S Tài nguyên và Môi trư ng sang S Xây d ng Xây d ng b đơn giá ch nh lý b n đ đ a chính và l p h sơ 50 Th c hi n QĐ 05/2006/QĐ-BTN&MT ngày đ a chính c a Thành ph Hà N i theo đ nh m c m i c a B 26/5/2006 và 07/2007/QĐ-BTN&MT ngày TNMT 27/02/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v l p đăng ký quy n s d ng đ t l p HS đ a chính c p gi y CN QSD đ t 1.3.2. Chi c c B o v môi trư ng Hà N i 0 540 - Mua s m, s a ch a TSCĐ 540 Trang b làm vi c và s a ch a nh cơ s v t ch t cho 30 biên ch theo QĐ 1467/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 c a UBND TP v/v thành l p Chi c c BVMT Máy photocopy (1 chi c) Máy vi tính đ bàn E 4600-2.4GHZ (5 chi c) Máy vi tính Hp-Compad (máy ch ) (1 chi c) Máy in HP Laze Jet A3-5200 (1 chi c) Máy FaxPanasonic KX-FL612 (1 chi c) Máy h y tài li u (1 chi c) Đi u hòa LG Neo Plasma N-C09E9300 BTU2 c c 1 chi u (10 chi c) Đi u hòa LG J-C18D 18500 BTU 2 c c 1 chi u (3 chi c) T l nh đ b o qu n m u (1 chi c) B lưu đi n Santax (16 chi c) B bàn gh Salon ti p khách (1 b ) B bàn, gh làm vi c Ban giám đ c (3 b ) Bàn g vàng KT 1.4m (11 chi c) Bàn vi tính 1.6m (5 chi c) Gh xoay không tay 550 (14 chi c)
 19. Gh phòng ch nh a ý, chân m (5 dãy) Gh Xuân hòa (20 chi c) T s t 2 cánh m (14 chi c) T s t cánh kính trên, s t dư i (2 chi c) B bàn phòng h p nh (16 chi c) Micro (2 chi c) Gh phòng h p Hòa phát VT2 (40 chi c) Ph n m m k toán (1 b ) Mua s m, l p đ t đi n tho i c đ nh (9 chi c) L p đ t m ng Internet Rèm c a kéo (20 b ) B ng foocmica (5 chi c) Két s t (1 chi c) Máy đ m ti n g m c ch đ soi ti n (1 chi c) Bi n cơ quan kích thư c 3mx2m (1chi c) Vách ngăn phòng + sơn vách ngăn Làm mái che đ xe cho CBCNV 1.3.3 Trung tâm quan tr c và phân tích tài nguyên môi trư ng 1.056 349 Hà N i - Chi trong đ nh m c 1.056 95 B sung 3 biên ch - Mua s m, s a ch a TSCĐ 0 254 S a ch a tr m đi n và thay th t đi n trung th 254 Phát sinh ngoài k ho ch 1.3.4 Trung tâm Giao d ch đ t đai và phát tri n Qu đ t 825 79 - Chi trong đ nh m c 825 79 Đơn v m i thành l p theo QĐ 2563/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 c a UBND TP trên cơ s s p x p l i TT Giao d ch b t đ ng s n; b sung 5
 20. biên ch 2 S Nông nghi p và phát tri n nông thôn 18.596 3.565 2.1 Chi c c H p tác xã và Phát tri n nông thôn 0 300 - Chi nghi p v chuyên môn 0 300 Kinh phí chu n b đ u tư d án: Hư ng d n ngư i nghèo, h 300 Th c hi n Quy t đ nh s 738/QĐ-UBND ngày nghèo cách làm ăn khuy n nông, khuy n ngư 7 xã còn 25/2/2008 c a UBND TP v/v phê duy t d án nhi u h nghèo Huy n Sóc Sơn T ng th phát tri n KTXH nh m gi m nghèo 7 xã còn nhi u h nghèo huy n Sóc Sơn 2.2 Trung tâm Khuy n nông Hà N i 0 264 - Chi nghi p v chuyên môn 0 200 Kinh phí mua b sung đàn cá b m 200 Th c hi n ý ki n c a UBND TP t i văn b n s 3432/UBND-ĐCNN ngày 03/06/2008 và t trình 47/TTr-SNN-CN ngày 15/5/2008 c a S NN&PTNT v/v đ ngh c p kinh phí nh p b sung đàn cá b m b ch t do đ t rét h i đ u năm 2008 - C i t o, ch ng xu ng c p 0 64 Kinh phí s a ch a, c i t o, b o dư ng tr m bi n th đi n 64 Phát sinh ngoài k ho ch (tr m bi n th cháy) 2.3 Chi c c Đê đi u và Phòng ch ng l t bão 12.030 2.451 - C i t o, ch ng xu ng c p 12.030 2.451 Phát quang mái và chân đê: các tuy n đê thu c Thành ph 879 152 Do đơn giá NN thay đ i, QĐ s 62/QĐ-SNN-XD Hà N i ngày 04/03/2008 B o trì c k thu t đê h u H ng: K59+420-K63+580 thư ng, 551 116 Do đơn giá NN thay đ i, QĐ s 63/QĐ-SNN-XD h lưu Tây H ; K69+112-K69+500, K70+360-K70+500 h ngày 04/03/2008 lưu Hai Bà Trưng; K71+080-K70+150 h lưu Hoàng Mai B o trì c k thu t đê t H ng: K64+126-K65+620, K66+200- 972 205 Do đơn giá NN thay đ i, QĐ s 64/QĐ-SNN-XD K66+780, K66+850-K68+300 h lưu qu n Long Biên ngày 04/03/2008 Chăm sóc, b o v đê ch n sóng (th i kỳ sau) năm 2008: 807 274 Do đơn giá NN thay đ i, QĐ s 65/QĐ-SNN-XD K51+250-K51+800, K55+500-K56+000 đê h u H ng-T ngày 06/03/2008 Liêm; K73+680-K74+000, K74+580-K75+200, K73+660-
Đồng bộ tài khoản