Quyết định số 51/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện nông thôn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 51/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI VÀ KINH DOANH ĐIỆN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 06 năm 2002 của Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực; Xét đề nghị của Liên ngành Sở Công nghiệp - Công ty Điện lực thành phố tại Tờ trình số 183/TTr-LN ngày 11/03/2004, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay ủy quyền cho Sở Công nghiệp Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối kinh doanh điện nông thôn trên địa bàn Thành phố. Điều 2: Sở Công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm tổ chức cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối kinh doanh điện cho các HTX dịch vụ có đủ điều kiện theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ Công nghiệp . Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Điện lực, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT/ CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản