Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
108
lượt xem
11
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 51/2008/QĐ-BCT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN TRONG B O QU N, V N CHUY N, S D NG VÀ TIÊU H Y V T LI U N CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, th m đ nh và ban hành quy chu n k thu t; Theo đ ngh c a C c trư ng C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này QCVN 02:2008/BCT - Quy chu n k thu t qu c gia v an toàn trong b o qu n, v n chuy n, s d ng và tiêu h y VLNCN. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và áp d ng trong ph m vi c nư c. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Giám đ c S Công Thương t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; Vũ Huy Hoàng - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Công báo; Website Chính ph ; - S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c TW; - BCT: B trư ng, các Th trư ng; - Các V , C c, Thanh tra B ; - Lưu: VT, PC, ATMT. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy chuan
Đồng bộ tài khoản