Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 51/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V QU N LÝ HO T NG GI T M , V N CHUY N, CH BI N, BUÔN BÁN GIA SÚC, GIA C M TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m c a U ban Thư ng v Qu c h i ngày 26 tháng 7 năm 2003, Pháp l nh Thú y c a U ban Thư ng v Qu c h i ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v i u ch nh a gi i hành chính Hà N i và m t s t nh liên quan; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y, Căn c Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v hàng hóa d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n; Căn c Quy t nh s 43/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v k ho ch hành ng Qu c gia m b o v sinh an toàn th c ph m năm 2010; Xét ngh c a Giám c S Công thương t i T trình S 1493/TTr-SCT ngày 10 tháng 12 năm 2008; ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Báo cáo th m nh s 549/STP-VBPQ ngày 27 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v qu n lý ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n, buôn bán gia súc, gia c m trên a bàn Thành ph Hà N i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 98/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 8 năm 2007 c a UBND Thành ph ban hành Quy nh v qu n lý ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n, buôn bán gia súc, gia c m trên a bàn Thành ph Hà N i.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S , Ban, ngành; Ch t ch UBND thành ph Hà ông, Sơn Tây và các qu n, huy n; Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Huy Tư ng QUY NNH V QU N LÝ HO T NG GI T M , V N CHUY N, CH BI N, BUÔN BÁN GIA SÚC, GIA C M TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2009/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng M i t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n, buôn bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m u ph i ch p hành nghiêm Quy nh này và ch u s hư ng d n, ki m tra, ki m soát ho c x lý n u có vi ph m trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Nguyên t c chung 1. Có ăng ký kinh doanh, gi y phép ho c ch ng ch hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. 2. a i m kinh doanh ph i úng quy nh theo tiêu chuNn c a Quy ch này và có Gi y Ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a S Y t theo quy nh t i Ngh nh 163/2004/N -CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm. 3. Phương ti n v n chuy n chuyên d ng ph i úng quy nh c a Thành ph .
  3. 4. Ngư i tr c ti p tham gia ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n buôn bán gia súc, gia c m ph i có s c kho , không m c b nh truy n nhi m; ph i có gi y ch ng nh n v ki n th c v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a B Y t . 5. T ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c này ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong vi c th c hi n các quy nh v v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng và các quy nh v an ninh, tr t t an toàn xã h i, qu n lý ô th . Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 3. Ho t ng gi t m gia súc, gia c m Gi t m gia súc, gia c m ch ư c ho t ng khi có các i u ki n sau: 1. Cơ s gi t m ư c xây d ng theo quy ho ch c a U ban nhân dân Thành ph , cách xa khu dân cư, trư ng h c, b nh vi n, cơ s s n xu t, nơi nhi m c, nhi m bNn, có tư ng bao quanh, cao t i thi u 2m. 2. M t b ng cơ s gi t m có di n tích phù h p v i quy mô công nghi p và mb o phân chia thành các khu riêng bi t, bao g m: a. Khu nh t gia súc, gia c m s ng. b. Khu nh t và x lý gia súc, gia c m m, b nh, không tiêu chuNn v sinh thú y c. Khu gi t m gia súc, gia c m. d. Khu b o qu n s n phNm sau khi gi t m . . Nhà i u hành và kho tàng. Quy trình gi t m ph i ư c tuân th theo quy trình công ngh do nhà cung c p thi t b quy nh. 3. Có nơi v sinh, t m r a và thay qu n áo cho ngư i gi t m . 4. nư c s ch, ánh sáng ph c v gi t m theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và ư c t ch c ki m tra thú y. 5. N n nhà ư c làm b ng v t li u phù h p không th m ng nư c và d làm v sinh. H th ng thoát nư c th i ph i kín, không ng; có h ga, b ch a nư c th i và h th ng x lý ch t th i r n, ch t th i l ng theo quy nh c a cơ quan thú y. 6. ăng ký n i dung ho t ng v i cơ quan thú y theo quy nh. 7. Gia súc, gia c m khi ưa vào gi t m ph i kho m nh, có Gi y Ch ng nh n ki m d ch ng v t h p l .
  4. i u 4. Ho t ng v n chuy n gia súc, gia c m và s n ph m gia súc, gia c m 1. Gia súc, gia c m v n chuy n t các t nh v Hà N i, t Hà N i i các t nh ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch do Chi c c Thú y a phương nơi cơ s chăn nuôi gia súc, gia c m ăng ký c p; gia súc, gia c m ch ư c v n chuy n n cơ s gi t m ư c phép thành l p c a U ban nhân dân Thành ph , trên cơ s h p ng kinh t gi a cơ s gi t m v i doanh nghi p, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia c m. 2. C m v n chuy n gia súc, gia c m và các s n phNm gia súc, gia c m t các vùng có d ch b nh vào nh ng vùng không có d ch. C m v n chuy n gia súc, gia c m vào khu v c n i thành, n i th . 3. S n phNm gia súc, gia c m ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch và có d u ki m soát gi t m ho c tem ki m tra v sinh thú y. S n phNm gia súc, gia c m khi v n chuy n ph i ư c trong các lo i bao bì kín áo m b o không c h i, không nh hư ng x u n ch t lư ng s n phNm. 4. Phương ti n v n chuy n ph i là phương ti n chuyên d ng theo tiêu chuNn, m b o các i u ki n v v sinh thú y, tiêu c, kh trùng, ư c cơ quan thú y c p Gi y ch ng nh n v sinh thú y. C m v n chuy n gia súc, gia c m và s n phNm gia súc gia, c m trên xe máy, xích lô, xe p ho c các phương ti n thô sơ khác. i u 5. Ho t ng ch bi n, buôn bán các s n ph m gia súc, gia c m 1. Các s n phNm gia súc, gia c m bán ra trên th trư ng ph i ư c l y t các cơ s gi t m có i u ki n theo i u 3 c a Quy nh này và ư c U ban nhân dân các t nh, thành ph cho phép, ư c cơ quan thú y ki m tra óng d u ki m soát gi t m . C m bán các s n phNm gia súc, gia c m không qua ki m d ch, ki m soát gi t m , nhi m b nh, ôi thiu, có c t , có ký sinh trùng ho c vi sinh v t gây b nh cho ngư i. 2. Các cơ s ch bi n s n phNm gia súc, gia c m ph i s d ng thi t b , d ng c , ch a ng, bao gói m b o không gây ô nhi m th c phNm, s d ng nư c s ch t tiêu chuNn theo quy nh c a các cơ quan có thNm quy n ch ng nh n; s d ng ch t tNy r a, di t khuNn, tiêu c m b o an toàn s c kho con ngư i và không gây ô nhi m môi trư ng; s d ng nguyên li u m b o ch t lư ng trong khi ch bi n. 3. C m s d ng các hoá ch t, ph gia không n m trong danh m c cho phép c a B Y t b o qu n, ch bi n các s n phNm gia súc, gia c m. 4. Các c a hàng, qu y hàng bán s n phNm gia súc, gia c m ư c b trí khu v c riêng bán th c phNm tươi s ng t i các ch , siêu th , c a hàng trên ư ng ph ho c t ng 1 các khu chung cư cao t ng, c m buôn bán s n phNm gia súc gia c m trên v a hè, lòng ư ng, ngõ xóm và các khu v c công c ng. 5. C a hàng bán s n phNm gia súc, gia c m ph i có di n tích t i thi u 6m2, có h th ng c p nư c s ch và thoát nư c th i kín. M t bàn, ph n bán hàng b c b ng inox lát g ch men ho c g c ng, nh n, cao so v i n n nhà t i thi u 0,8m. Các d ng c bán hàng (dao, th t ...) s ch s , có cân ư c ki m nh chuNn, có t b o ôn ng hàng. Qu y hàng bán th t, s n phNm t th t gia súc, gia c m t i ch có th có di n tích nh hơn nhưng không ư c dư i 3m2/qu y.
  5. 6. Hàng hoá khi giao cho khách ph i ng trong bao bì kín m b o v sinh an toàn th c phNm. Th c hi n nghiêm túc niêm y t giá và bán úng giá niêm y t. 7. Các cơ s ch bi n, c a hàng, qu y hàng u ph i treo bi n hi u, có hình th c và n i dung theo quy nh. 8. Ngư i tr c ti p bán hàng ho c ch bi n trong khi làm vi c ph i s d ng trang ph c theo quy nh. i u 6. Ti n trình th c hi n qu n lý ho t ng gi t m gia súc, gia c m U ban nhân dân Thành ph giao S Công Thương và UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c l p K ho ch qu n lý ho t ng gi t m gia súc, gia c m các lò gi t m gia súc, gia c m trên a bàn Thành ph m b o các i u ki n nêu t i i u 3 c a Quy nh này và l trình ch m d t ho t ng gi t m gia súc, gia c m th công, chuy n các cơ s gi t m gia súc, gia c m th công sang gi t m gia súc, gia c m theo dây chuy n công nghi p, báo cáo U ban nhân dân Thành ph phê duy t trong năm 2009. Chương III T CH C TH C HI N i u 7. Trách nhi m c a các S , Ban, ngành 1. S Công thương a. Ch u trách nhi m ch trì tri n khai th c hi n Quy nh này, t ng h p tình hình k t qu th c hi n nh kỳ hàng tháng, quý báo cáo U ban nhân dân Thành ph . b. Nghiên c u, xu t các chính sách, gi i pháp trong công tác qu n lý các ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n và buôn bán gia súc, gia c m. c. T ch c ki m tra ho c ph i h p ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. d. Hư ng d n chi ti t các i u ki n c a các cá nhân, ơn v gi t m t p trung, c a hàng, qu y hàng buôn bán; các tiêu chuNn t ch c khu v c bán hàng th c phNm tươi s ng t i các ch , trung tâm thương m i, siêu th , trên các tuy n ph . 2. S Y t a. Ch trì, ph i h p v i các S , ngành có liên quan, U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các qu n, huy n t ch c thanh tra, ki m tra v sinh an toàn th c phNm t t c các khâu gi t m , v n chuy n, ch bi n và buôn bán gia súc, gia c m. b. Ch o các cơ s y t , các Trung tâm Y t d phòng Thành ph Hà N i và Thành ph Hà ông, Sơn Tây, các qu n, huy n t ch c khám s c kho nh kỳ và các l p t p hu n ki n th c v sinh an toàn th c phNm cho các i tư ng tr c ti p gi t m , ch bi n, kinh doanh gia súc, gia c m.
  6. c. T ch c ki m tra, c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s gi t m , ch bi n, buôn bán gia súc, gia c m i u ki n. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a. Ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan ki m tra x lý các vi ph m v v sinh thú y; b trí cán b làm vi c t i các cơ s gi t m , ch bi n, buôn bán gia súc gia c m và s n phNm gia súc gia c m, các ch t ki m d ch ng v t. b. Hư ng d n chi ti t i u ki n ho t ng c a các cơ s gi t m gia súc, gia c m. c. Ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh lân c n ki m soát ch t ch quá trình lưu thông, v n chuy n gia súc, gia c m gi a các a phương. 4. S Giao thông v n t i a. Ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Y t , Công an Thành ph và các ngành liên quan nghiên c u thi t k các lo i xe chuyên dùng ch gia súc, gia c m, trình U ban nhân dân Thành ph ký ban hành và hư ng d n th c hi n. b. Ph i h p v i Công an Thành ph ki m tra các phương ti n v n chuy n gia súc, gia c m. 5. Công an Thành ph a. Ch trì ph i h p ki m tra các phương ti n v n chuy n gia súc, gia c m trong vi c ch p hành Lu t Giao thông ư ng b , Quy t nh s 240/2005/Q -UB ngày 30/12/2005 c a U ban nhân dân Thành ph và Quy nh này. b. Ph i h p v i các S Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương ki m tra vi c ch p hành các i u ki n v sinh an toàn th c phNm, v sinh thú y; ki m soát gi t m , v n chuy n, ch bi n và buôn bán gia súc, gia c m. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các S , Ban, ngành Thành ph , U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra các cơ s gi t m gia súc, gia c m t p trung th c hi n các quy nh b o v môi trư ng theo phân c p c a Lu t B o v môi trư ng. 7. S Thông tin - Truy n thông ch trì ph i h p v i các cơ quan tuyên truy n c a Trung ương và Hà N i k p th i phát hi n, thư ng xuyên ưa tin bi u dương các S , ngành, qu n, huy n, xã, phư ng th c hi n t t Quy nh này. ng th i, phê phán các t ch c, cá nhân thi u trách nhi m ho c có vi ph m trong công tác qu n lý, kinh doanh các ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n và buôn bán gia súc, gia c m trên a bàn Thành ph . i u 8. Trách nhi m c a U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các qu n, huy n
  7. 1. Ch u trách nhi m toàn di n v th c hi n các quy nh qu n lý các ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n, buôn bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc gia c m trên a bàn qu n lý. 2. T ch c hư ng d n, tuyên truy n, v n ng các ch cơ s gi t m , ngư i ch bi n, buôn bán, v n chuy n gia súc, gia c m ph i ăng ký kinh doanh, kinh doanh úng n i dung ăng ký và ch p hành nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph v công tác ki m tra, ki m soát gi t m , ch bi n, v n chuy n và buôn bán gia súc, gia c m. 3. Ch o, t ch c, ho c hư ng d n th c hi n xây d ng m i, c i t o các cơ s gi t m gia súc, gia c m theo quy ho ch và phân c p c a U ban nhân dân Thành ph . S p x p, ch n ch nh l i các khu v c buôn bán th c phNm tươi s ng t i các ch , trên ư ng ph và trong các khu chung cư. Ki m tra và ph i h p ki m tra v i các ngành liên quan c a Thành ph , x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n. Thư ng xuyên ch o U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n v trách nhi m qu n lý trên a bàn. nh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo k t qu th c hi n v U ban nhân dân Thành ph . i u 9. Hình th c, m c x lý vi ph m 1. Các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t không t giác ch p hành Quy nh này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý nghiêm theo các quy nh c a pháp lu t, các hình th c c th sau: a. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm. b. ình ch các ho t ng v gi t m , v n chuy n, ch bi n, buôn bán gia súc, gia c m và các s n phNm gia súc, gia c m. c. Ph t ti n, t ch thu tiêu hu tang v t, t ch thu phương ti n. 2. ThNm quy n x lý vi ph m a. Chi c c Qu n lý th trư ng x ph t theo Ngh nh 06/2008/N -CP ngày 16/01/2008 c a Chính ph v "X lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i". b. Thanh tra Y t x ph t theo Ngh nh 45/2005/N -CP ngày 06/4/2005 c a Chính ph v "X lý vi ph m hành chính v v sinh an toàn th c phNm". c. Thanh tra Thú y x ph t theo Ngh nh 129/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph v "X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y". d. Các ngành Công an, Giao thông v n t i căn c ch c năng nhi m v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b . i u 10. Khen thư ng, k lu t
  8. T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Quy nh này ư c xem xét khen thư ng theo quy nh. Cán b , công ch c ư c giao nhi m v n u x y ra sai ph m, tuỳ theo m c sai ph m s b x lý theo Pháp l nh Công ch c i u 11. S a i, b sung quy nh Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, S Công thương có trách nhi m th ng nh t v i các S , ngành có liên quan, U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các qu n, huy n nh ng n i dung c n s a i, b sung ho c thay th , báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản