Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở dạy nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 51/2009/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG H C PHÍ I V I CƠ S D Y NGH ÀO T O TRÌNH TRUNG C P NGH Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Ngân sách hà nư c ngày 16 tháng 7 năm 2002; Căn c gh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 tháng 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 70/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân; Căn c Thông tư liên t ch s 54/1998/TTLT-BG & T-BTC ngày 31 tháng 8 năm 1998 c a liên B Giáo d c và ào t o và B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n thu, chi và qu n lý h c phí các cơ s giáo d c ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân; Căn c Thông tư s 38/2001/TTLT-BGD& T-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2001 c a B Giáo d c và ào t o và B Tài chính hư ng d n b sung Thông tư s 54/1998/TTLT- BGD& T-BTC ngày 31 tháng 8 năm 1998 v thu, chi và qu n lý h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân theo Quy t nh s 70/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Căn c Quy t nh s 163/2006/Q -TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách xã c bi t khó khăn hoàn thành cơ b n m c tiêu chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai o n 1999 - 2005); Căn c Quy t nh s 113/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách xã hoàn thành m c tiêu Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã vùng ng bào dân t c, mi n núi, biên gi i và vùng sâu vùng xa giai o n 1999 - 2005, b sung các xã, thôn, b n vào di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II và xã vùng bãi ngang ven bi n và h i o vào di n u
 2. tư c a Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 - 2010; Căn c Quy t nh s 05/2007/Q -UBDT ngày 06 tháng 9 năm 2007 c a y ban Dân t c v vi c công nh n 3 khu v c vùng dân t c thi u s và mi n núi theo trình phát tri n và Quy t nh s 01/2008/Q -UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a y ban Dân t c v vi c phê duy t danh sách thôn c bi t khó khăn thu c xã khu v c II vào di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II; Căn c Ngh quy t s 09/2008/NQ-H ND ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c phê duy t m c thu, chi s d ng và qu n lý h c phí i v i cơ s d y ngh ào t o trình Trung c p ngh và công văn s 186/H ND- VP ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c ính chính Ngh quy t s 09/2008/NQ-H ND ngày 17 tháng 7 năm 2008; Theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 47/TTr-SL TBXH ngày 16 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh m c thu, qu n lý và s d ng h c phí i v i các cơ s d y ngh trình Trung c p ngh trên a bàn t nh Ninh Thu n. Quy nh này g m 5 Chương, 13 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký và có hi u l c t năm h c 2008 - 2009. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan QUY NNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG H C PHÍ I V I CÁC CƠ S D Y NGH ÀO T O TRÌNH TRUNG C P NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51/2009/Q -UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG
 3. i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Các cơ s d y ngh công l p có ào t o trình Trung c p ngh (g i chung là cơ s d y ngh ). 2. H c sinh có b ng t t nghi p Trung h c cơ s tr lên có tham gia h c ngh (g i chung là ngư i h c ngh ). i u 2. Nguyên t c thu và s d ng h c phí 1. Ngư i h c ngh t i các cơ s d y ngh ph i óng h c phí theo quy nh tr các i tư ng ư c mi n, gi m theo kho n 1 và 2 c a i u 5 t i Quy nh này. 2. Ngoài kho n thu theo quy nh này các cơ s d y ngh không ư c thu thêm b t kỳ kho n nào khác liên quan n d y ngh (tr ti n n phNm và l phí thi ã ư c B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân t nh quy nh). 3. Kho n thu h c phí t i các cơ s d y ngh ư c s d ng tr c ti p vào các ho t ng ào t o, ph c v ào t o và chi theo úng m c ích c a ngu n thu; ngu n thu h c phí c a các cơ s d y ngh không tr vào ch tiêu ngân sách ư c giao h ng năm. 4. Không ư c s d ng ngu n thu h c phí t ch c tham quan, ngh mát, chi quà bi u và ti p khách. 5. Các cơ s d y ngh n u ư c c p có thNm quy n cho phép liên k t m l p ào t o v i các trư ng khác trong và ngoài t nh thì m c thu h c phí, l phí theo quy nh c a các trư ng ó. 6. Kho n ti n thu h c phí ư c g i vào Kho b c Nhà nư c nơi cơ s d y ngh giao d ch và Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát theo quy nh. Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 3. M c thu và khu v c thu h c phí 1. i v i h c sinh ngoài t nh thu: 120.000 ng/tháng/h c sinh. 2. i v i h c sinh trong t nh thu theo hai m c: - H c sinh thu c khu v c I m c thu: 70.000 ng/tháng/h c sinh; - H c sinh thu c khu v c II m c thu: 50.000 ng/tháng/h c sinh; - H c sinh thu c khu v c III mi n thu. (kèm theo b ng phân vùng các khu v c) i u 4. Th i gian thu h c phí
 4. - H c sinh ào t o trình Trung c p ngh thu 10 tháng/năm; - Th i gian thu: thu theo năm, theo h c kỳ ho c theo tháng (căn c vào i u ki n c th c a t ng h c sinh mà th trư ng các cơ s d y ngh có phương án thu thích h p). i u 5. i tư ng mi n, gi m h c phí 1. i tư ng mi n thu h c phí: a) H c sinh là Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao ng, thương binh; b) Con c a ngư i ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945; c) Con li t sĩ, con Bà m Vi t Nam anh hùng; d) Con Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao ng; ) Con thương binh, b nh binh các h ng; e) Con c a ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c; g) Con c a ngư i ho t ng cách m ng/kháng chi n b ch b t, tù ày; h) Con c a ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c, b o v t qu c và làm nghĩa v qu c t ; i) Con c a ngư i có công giúp cách m ng; k) H c sinh b tàn t t và khó khăn v kinh t , kh năng lao ng b suy gi m t 21% tr lên do tàn t t và ư c H i ng Giám nh y khoa xác nh n; l) H c sinh m côi c cha l n m , không nơi nương t a; m) Con gia ình thu c di n h nghèo (có s h nghèo); n) H c sinh là b i xu t ngũ. 2. i tư ng gi m 50% h c phí: - H c sinh là con c a cán b công nhân viên ch c mà cha, m ho c ngư i nuôi dư ng b tai n n lao ng ang hư ng tr c p thư ng xuyên; - H c sinh có hoàn c nh c bi t khó khăn, vư t khó h c t p. Ngoài các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2 c a i u 5 nêu trên, các i tư ng còn l i khi tham gia h c ngh u ph i n p h c phí. H c sinh ngoài t nh không th c hi n mi n, gi m. i u 6. Th t c xét mi n, gi m
 5. - H c sinh thu c các i tư ng ư c mi n, gi m h c phí ph i làm ơn xin mi n, gi m theo m u th ng nh t do S Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. ơn c a h c sinh ph i ư c a phương (xã, phư ng, th tr n) xác nh n; có ý ki n ngh c a giáo viên ch nhi m; - H c sinh b tàn t t t 21% tr lên thì ơn ph i kèm theo biên b n giám nh y khoa; - H c sinh thu c di n h nghèo thì ơn ph i kèm theo b n phôtô gi y ch ng nh n h nghèo (có công ch ng); - Th trư ng cơ s d y ngh căn c vào h sơ xin mi n, gi m và ý ki n xu t c a giáo viên ch nhi m quy t nh vi c mi n, gi m i v i t ng h c sinh; l p danh sách h c sinh và s ti n mi n, gi m báo cáo cho cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p theo nh kỳ; - Vi c xét mi n, gi m h c phí ư c th c hi n trong su t th i gian h c t p t i cơ s d y ngh . Riêng các i tư ng thu c di n h nghèo thì th c hi n xét mi n h c phí theo t ng năm; - Nh ng trư ng h p t xu t khi có thiên tai l n x y ra trong khu v c, S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các ngành có liên quan, xem xét trình y ban nhân dân t nh ra quy t nh mi n, gi m h c phí cho các i tư ng h c sinh t ng vùng, theo m c thi t h i và trong th i gian nh t nh. Trư ng h p cá bi t, gia ình ho c b n thân h c sinh có khó khăn t xu t ư c a phương xác nh n thì th trư ng cơ s d y ngh xem xét c th và quy t nh vi c mi n, gi m h c phí trong th i gian nh t nh. Chương III THU, S D NG VÀ QU N LÝ NGU N THU i u 7. Thu h c phí - Các cơ s d y ngh th c hi n thu h c phí theo quy nh i v i ngư i h c, khi thu ph i c p biên lai cho ngư i n p ti n. Toàn b s ti n thu ư c ph i n p vào Kho b c Nhà nư c nơi cơ s d y ngh giao d ch; - Ngoài các kho n thu theo quy nh t i Quy t nh này, n u các cơ s d y ngh ư c c p có thN quy n cho phép liên k t ào t o v i các trư ng khác trong và ngoài t nh m thì coi ó là ho t ng d ch v . Các ho t ng d ch v ph i b o m chi phí, chi kh u hao tài s n, có tích lũy và th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c theo quy nh. i u 8. S d ng ngu n thu Ngu n thu ph i s d ng úng m c ích và ưu tiên th c hi n các n i dung: 1. Th trư ng các ơn v căn c vào Ngh nh s 43/2006/N -CP và các văn b n hư ng d n xây d ng qu ti n lương và quy t nh m c thu nh p cho ngư i lao ng.
 6. 2. Chi các ho t ng khác liên quan n ào t o và ph c v d y ngh . 3. Chi u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v cho d y ngh và v t tư th c hành cho h c sinh. 4. S a ch a thư ng xuyên cơ s v t ch t, máy móc, phương ti n ph c v d y h c. 5. Chi các ch khác theo quy nh c a pháp lu t. Các n i dung và m c chi ph i ưa vào quy ch chi tiêu n i b . Cơ quan Thu phát hành biên lai thu các cơ s d y ngh th c hi n, các cơ s d y ngh th c hi n n p thu (n u có) theo quy nh c a Nhà nư c. H ng năm, sau khi trang tr i các kho n chi, n p thu và các kho n khác theo quy nh, ph n chênh l ch thu l n hơn chi (n u có) ơn v ư c s d ng chi theo i m a và b, kho n 1 i u 19 c a Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph và Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p và các quy nh c a y ban nhân dân t nh. i u 9. L p và giao d toán 1. L p d toán: Căn c vào ch tiêu, m c thu và n i dung chi, các cơ s d y ngh l p d toán kinh phí ho t ng g i v cơ quan ch qu n; Cơ quan ch qu n t ng h p d toán thu, d toán ngân sách b o m chi ho t ng thư ng xuyên, không thư ng xuyên (n u có) cho ơn v , g i cơ quan tài chính cùng c p và các cơ quan liên quan theo quy nh hi n hành; Sau khi có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính cùng c p, cơ quan ch qu n trình y ban nhân dân t nh quy t nh phân lo i ơn v s nghi p công l p và phê duy t d toán kinh phí Nhà nư c m b o ho t ng thư ng xuyên năm u và n nh trong t ng th i kỳ theo quy nh. 2. Giao d toán: Cơ quan ch qu n quy t nh giao d toán thu, chi ngân sách h ng năm cho các cơ s d y ngh tr c thu c trong ph m vi d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c ư c c p có thN quy n giao; m Các kho n thu, chi h c phí d y ngh ph i có d toán và ph i thông qua Kho b c Nhà nư c nơi ơn v giao d ch. i u 10. Quy t toán
 7. Cu i quý, cu i năm các cơ s d y ngh l p báo cáo k toán, báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách Nhà nư c g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p xét duy t theo quy nh. Các ngu n thu, chi h c phí t i cơ s d y ngh ph i ư c t ng h p chung vào báo cáo quy t toán; ng th i ph i m s chi ti t qu n lý. i u 11. Trách nhi m c a các cơ s d y ngh Th trư ng các cơ s d y ngh ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình trong vi c th c hi n quy n t ch v nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính c a ơn v . T ch c th c hi n qu n lý, s d ng cán b , viên ch c theo quy nh c a pháp lu t; b o m các ch , quy n l i v ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch b i dư ng, ào t o nâng cao trình chuyên môn c a giáo viên theo quy nh. T ch c th c hi n công tác h ch toán k toán, th ng kê, qu n lý tài s n úng quy nh c a pháp lu t, ph n ánh y , k p th i các kho n thu, chi c a ơn v trong s sách k toán. Th c hi n các quy nh v ch thông tin, báo cáo ho t ng c a ơn v ; ng th i th c hi n Quy ch dân ch cơ s , Quy ch công khai tài chính theo quy nh hi n hành. Chương IV CÔNG TÁC K TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH i u 12. Các ơn v th c hi n công tác k toán theo Lu t K toán và Quy t nh s 19/2006/Q -BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 c a B Tài chính v vi c ban hành ch k toán hành chính s nghi p áp d ng cho các ơn v hành chính s nghi p và th c hi n quy t toán theo M c l c ngân sách do B Tài chính ban hành. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 13. T ch c th c hi n Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân có ý ki n b ng văn b n g i v S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t./. B NG PHÂN VÙNG TH C HI N CH THU H C PHÍ I V I H C SINH H C NGH TRÊN N BÀN T NH NINH THU N A (Kèm theo Quy t nh s 51/2009/Q -UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n)
 8. HUY N, THÀNH Các xã, phư ng, thôn trên a bàn t nh Ninh Thu n PH STT Khu v c I Khu v c II Khu v c III XÃ, PHƯ NG Toàn t nh có 63 xã, phư ng th tr n (v i 130 khu ph + 253 thôn) Thành ph Phan I 16 xã, phư ng 1 thôn Rang - Tháp Chàm 1 Phư ng B o An 2 Phư ng ô Vinh 3 Phư ng Phư c M 4 Phư ng Ph Hà 5 Phư ng Thanh Sơn 6 Phư ng M Hương 7 Phư ng Kinh Dinh 16 xã, phư ng 8 Phư ng T n Tài 1. Thôn Phú Th (98 khu ph - 7 9 Phư ng ài Sơn thôn) 10 Phư ng o Long 11 Phư ng Văn H i 12 Phư ng M H i 13 Phư ng ông H i 14 Phư ng M ông 15 Phư ng M Bình 16 Xã Thành H i II HUY N BÁC ÁI 9 xã (38 thôn) 1 1. Xã Phư c Bình 2 2. Xã Phư c Hoà 9 xã (38 thôn) 3 3. Xã Phư c Tân 4 4. Xã Phư c Thành
 9. 5 5. Xã Phư c i 6 6. Xã Phư c Chính 7 7. Xã Phư c Th ng 8 8. Xã Phư c Trung 9 9. Xã Phư c Ti n HUY N NINH SƠN III 8 khu ph - 16 thôn 17 thôn 20 thôn 8 xã, th tr n (8 khu ph - 53 thôn) 1. Thôn Phú Th nh 1. Thôn M Hi p Xã M Sơn 2. Thôn Phú Th y 2. Thôn Nha Húi 1 6 thôn 3. Thôn Phú Thu n 4. Thôn Tân M 1. Thôn Lâm Hoà 1. Thôn Gòn 1 2. Thân Lâm Bình 2. Thôn Gòn 2 Xã Lâm Sơn 2 3. Thôn Lâm Phú 3. Thôn T m Ngân 1 10 thôn 4. Thôn Lâm Quý 4. Thôn T m Ngân 2 5. Thôn Tân Bình 5. Thôn L p Lá 1. Thôn Trà Giang 1 1. Thôn Trà Giang 2 Xã Lương Sơn 2. Thôn Trà Giang 3 2. Thôn Trà Giang 4 3 9 thôn 3. Thôn L p Tân 1 4. Thôn Tân L p 2 1. Thôn La Vang 1 1. Thôn Lương Giang 2. Thôn La Vang 2 Xã Qu ng Sơn 4 3. Thôn H nh Trí 1 9 thôn 4. Thôn H nh Trí 2 5. Thôn Th ch Hà 1
 10. 6. Thôn Th ch Hà 2 7. Thôn Tri u Phong 1 8. Thôn Tri u Phong 2 1. Thôn Tân L p 1. Thôn Tân Bình Xã Hoà Sơn 2. Thôn Tân Hoà 2. Thôn Tân Hi p 5 6 thôn 3. Thôn Tân nh 4. Thôn Tân Ti n 1. Thôn Ú 2. Thôn Hà Dài Xã Ma N i 3. Thôn Do 6 6 thôn 4. Thôn Cà Mâu 5. Thôn Gia Rót 6. Thôn Gia Hoa Th tr n Tân Sơn Khu ph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 8 khu ph 1. Thôn c Nhơn 1 1. Thôn Láng Ng a 2. Thôn c Nhơn 2 2. Thôn Núi Ng ng 3. Thôn c Nhơn 3 Xã Nhơn Sơn 4. Thôn Lương Cang 1 8 10 thôn 5. Thôn Lương Cang 2 6. Thôn Nha H 1 7. Thôn Nha H 2 8. Thôn Lương Tri HUY N THU N B C IV 2 thôn 2 thôn 25 thôn 6 xã (29 thôn) 1 Xã L i H i 1. Thôn Ki n Ki n 1 1. Thôn Bà Râu 1
 11. 6 thôn 2. Thôn Bà Râu 2 3. Thôn Su i á 4. Thôn n t 1. Thôn Xóm èn 2. Thôn Su i Vang 3. Thôn Su i Gi ng Xã Công H i 2 4. Thôn Kà Rôm 7 thôn 5. Thôn Hi p Ki t 6. Thôn Hi p Thành 7. Thôn Bình Tiên 1. Thôn á Li t 2. Thôn C u á Xã Phư c Kháng 3. Thôn á Mài Trên 3 5 thôn 4. Thôn á Mài Dư i 5. Thôn Su i Le 1. Thôn u Su i A 2. Thôn u Su i B Xã Phư c Chi n 4 3. Thôn ng Thông 5 thôn 4. Thôn Ma Trai 5. Thôn T p Lá 1. Thôn Xóm B ng Xã B c Sơn 5 2. Thôn Láng Me 3 thôn 3. Thôn Bình Nghĩa Xã B c Phong 1. Thôn M Nhơn 1. Thôn Ba Tháp 6 3 thôn 2. Thôn Gò S n V HUY N NINH 8 khu ph - 25 thôn 10 thôn 1 khu ph - 2 thôn
 12. H I 9 xã, th tr n (9 khu ph - 37 thôn) 1. Khu ph Ninh Ch 1 1. Khu ph Cà ú 2. Khu ph Ninh Ch 2 (thôn Cà ú cũ) 3. Khu ph Khánh Ch 1 4. Khu ph Khánh Ch Th tr n Khánh H i 2 1 9 khu ph 5. Khu ph Khánh Giang 6. Khu ph Khánh Sơn 7. Khu ph Khánh Tân 8. Khu ph Khánh Hi p 1. Thôn Tri Th y 1 1. Thôn Khánh Tư ng Xã Tri H i 2. Thôn Tri Th y 2 2 5 thôn 3. Thôn Tân An 4. Thôn Khánh H i 1. Thôn Gò Gũ 1. Thôn á B n Xã H H i 3 2. Thôn H Diêm 4 thôn 3. Thôn Lương Cách 1. Thôn M Tư ng 1 1. Thôn Khánh Tân Xã Nhơn H i 2. Thôn M Tư ng 2 (khu v c C u Trôm 4 cũ) 5 thôn 3. Thôn Khánh H i 4. Thôn Khánh Phư c Xã Vĩnh H i 1. Thôn M Hoà 1. Thôn C u Gãy 5 5 thôn 2. Thôn Thái An 2. Thôn á Hang
 13. 3. Thôn Vĩnh Hy 1. Thôn M Tân 1 1. Thôn M Hi p Xã Thanh H i 6 2. Thôn M Tân 2 4 thôn 3. Thôn M Phong 1. Thôn An Xuân 2. Thôn An Hoà Xã Xuân H i 4. Thôn Thành Sơn 7 7 thôn 5. Thôn Phư c Nhơn 1 6. Thôn Phư c Nhơn 2 7. Thôn Phư c Nhơn 3 1. Thôn Phương C u 1 Xã Phương H i 2. Thôn Phương C u 8 2 3 thôn 3. Thôn Phương C u 3 1. Thôn Gò n Xã Tân H i 2. Thôn Gò Thao 9 4 thôn 3. Thôn Th y L i 4. Thôn Hòn Thiêng HUY N NINH PHƯ C VI 15 xã, th tr n 15 khu ph - 37 thôn 35 thôn 17 thôn (15 khu ph - 89 thôn) 1. Thôn Giá Xã Phư c Hà 2. Thôn Là A 1 5 thôn 3. Thôn Trà Nô 4. Thôn R Ôn
 14. 5. Thôn Tân Hà 1. Thôn Nh Hà 1 Xã Nh Hà 2 2. Thôn Nh Hà 2 3 thôn 3. Thôn Nh Hà 3 1. Thôn Văn Lâm 1 1. Thôn Phư c L p 2. Thôn Văn Lâm 2 2. Thôn Tam Lang Xã Phư c Nam 3. Thôn Văn Lâm 3 3. Thôn V B n 3 11 thôn 4. Thôn Văn Lâm 4 4. Thôn Tân B n 5. Thôn Nho Lâm 5. Thôn Hi u Thi n 6. Thôn Thi n c 1. Thôn Như Bình 1. Thôn Tà Dương 2. Thôn Như Ng c 3. Thôn á Tr ng Xã Phư c Thái 4 4. Thôn Thái Giao 8 thôn 5. Thôn Thái Hoà 6. Thôn Hoài Trung 7. Thôn Hoài Ni 1. Thôn Quán Th 1 1. Thôn Quán Th 2 Xã Phư c Minh 5 2. Thôn Quán Th 3 4 thôn 3. Thôn L c Ti n 1. Thôn Liên Sơn 1 1. Thôn Liên Sơn 2 Xã Phư c Vinh 6 2. Thôn Phư c An 1 2. Thôn B o Vinh 5 thôn 3. Thôn Phư c An 2 1. Thôn Phư c Thi n 1 Xã Phư c Sơn 7 2. Thôn Phư c Thi n 2 6 thôn 3. Thôn Phư c Thi n 3
 15. 4. Thôn Ninh Quý 1 5. Thôn Ninh Quý 2 6. Thôn Ninh Quý 3 1. Thôn Thu n Hoà 2. Thôn Thu n L i 3. Thôn Phư c Khánh Xã Phư c Thu n 8 4. Thôn Phư c L i 7 thôn 5. Thôn V n Phư c 6. Thôn Hi p Hoà 7. Thôn Phú Nhu n Xã Phư c H i 1. Thôn T Tâm 1 1. Thôn Hoà Th y 9 4 thôn 2. Thôn T Tâm 2 2. Thôn Thành Tín 1. Thôn H u c 2. Thôn Tân c 3. Thôn Thành c Xã Phư c H u 10 4. Thôn H u Sanh 7 thôn 5. Thôn La Ch 6. Thôn Mông Nhu n 7. Thôn Mông c 1. Thôn Thương Diêm 1 2. Thôn Thương Diêm 2 Xã Phư c Diêm 11 3. Thôn L c Nghi p 1 10 thôn 4. Thôn L c Nghi p 2 5. Thôn L c Tân 1 5. Thôn L c Tân 2
 16. 7. Thôn L c Tân 3 8. Thôn L c Sơn 1 9. Thôn L c Sơn 2 10. Thôn L c Sơn 3 1. Thôn Sơn H i 1 2. Thôn Sơn H i 2 Xã Phư c Dinh 12 3. Thôn T Thi n 5 thôn 4. Thôn Vĩnh Tư ng 5. Thôn B u Ng 1. Thôn Hi u L 2. Thôn Phư c ng 1 3. Thôn Phư c ng 2 Xã Phư c H u 13 4. Thôn Ch t Thư ng 7 thôn 5. Thôn Trư ng Sanh 6. Thôn Trư ng Th 7. Thôn Hoài Nhơn 1. Thôn Tu n Tú 2. Thôn Nam Cương 3. Thôn Hoà Th nh Xã An H i 14 4. Thôn An Th nh 1 7 thôn 5. Thôn An Th nh 2 6. Thôn Long Bình 1 7. Thôn Long Bình 2 Th tr n Phư c Dân Khu ph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 khu ph 14, 15
Đồng bộ tài khoản