Quyết định số 5114/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 5114/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5114/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5114/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 5114/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V PHÊ DUY T ÁN I M I CÔNG NGH CÔNG NGHI P S N XU T PH C V CHUY N DNCH CƠ C U CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 188/2004/Q -TTg, ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph n năm 2010, t m nhìn n năm 2020; Căn c Quy t nh s 2425/Q -UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p, phát tri n công nghi p hi u qu cao trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010; Xét ngh c a Giám c S Công Thương t i Công văn s 718/SCT-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2008 và ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i Công văn s 671/SKHCN-QLCN ngày 21 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án i m i công ngh công nghi p s n xu t ph c v chuy n d ch cơ c u công nghi p trên a bàn thành ph , v i các n i dung chính như sau: Ph n I M C TIÊU I M I CÔNG NGH CÔNG NGHI P S N XU T 1. M c tiêu t ng quát: 1.1. Tri n khai các bi n pháp c th nh m tăng cư ng kh năng tích c c, ch ng c a thành ph trong vi c thúc Ny các doanh nghi p v a và nh quan tâm, nhanh chóng i m i công ngh theo hư ng h p lý hóa và t ng hóa s n xu t v i s h tr c a Nhà nư c. 1.2. Hình thành th trư ng công ngh có s i u ti t c a Nhà nư c. Th trư ng này bao g m các nhà tư v n, các doanh nghi p chuy n giao công ngh , các doanh nghi p ch t o, s n xu t, các nhà kinh doanh công ngh và các cơ quan qu n lý nhà nư c tham gia t o d ng th trư ng và xây d ng cơ ch qu n lý, v n hành i u ch nh th trư ng.
 2. 1.3. Xây d ng m t gi i pháp t ng th bao g m c i cách cơ ch , chính sách, phương án tài chính nh m h tr doanh nghi p i m i công ngh . Trong ó, m c tiêu c a giai o n t nay n năm 2010 là giai o n thí i m và sau khi t ng k t ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n, y ban nhân dân thành ph s có úc k t, nh hư ng c th cho vi c ti p t c tri n khai án. 1.4. H tr các doanh nghi p thu c b n ngành công nghi p ưu tiên c a thành ph i m i công ngh thành công, nâng cao năng l c công ngh , năng su t, ch t lư ng và phù h p v i m c tiêu kinh t c a thành ph ra. 2. M c tiêu c th : 2.1. i v i công tác qu n lý: - Hoàn thi n và hình thành m t gi i pháp t ng th bao g m cơ ch , chính sách, tài chính… h tr doanh nghi p i m i công ngh phù h p. - ưa Qu Phát tri n Khoa h c và Công ngh tham gia vào quá trình ho t ng khoa h c và công ngh trên a bàn nói chung, h tr doanh nghi p i m i công ngh , u tư nghiên c u nói riêng theo úng m c ích c a Qu . 2.2. i v i các ngành công nghi p ưu tiên: - Ngành cơ khí ch t o máy: ph n u n năm 2010 năng l c s n xu t ch t o thi t b trong thành ph t 300 - 400 tri u USD/năm bao g m cung ng trong nư c và xu t khNu (cho nhóm cơ khí ch t o máy). - Các ngành i n t - công ngh thông tin, hóa dư c, ch bi n th c phNm sau 5 năm có ít nh t 100 doanh nghi p u tư i m i công ngh t hi u qu mong i và có ít nh t 10 công ngh ngu n/công ngh cao ư c h tr chuy n giao có hi u qu n các doanh nghi p. - H tr các ngành công nghi p ưu tiên c a thành ph i m i công ngh , h p lý hóa và t ng hóa s n xu t. M c tiêu i m i công ngh t i các doanh nghi p c a thành ph ph i t t l 15%/năm. 2.3. Phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh : - Thúc Ny phát tri n th trư ng công ngh , trên cơ s gi i thi u, trình di n công ngh tiên ti n, ưa các bên tham gia th trư ng v úng vai trò và m b o th c hi n úng quy nh c a nhà nư c và các cam k t c a Vi t Nam v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO). - Tăng cư ng năng l c nghiên c u s n xu t ch t o thi t b c a ngành cơ khí; h tr thông tin công ngh và h tr tài chính. - H tr tư v n, l a ch n và chuy n giao công ngh ngu n, công ngh cao cho các doanh nghi p. 2.4. Nâng cao công tác ào t o, năng l c qu n lý công nghi p:
 3. - xu t các cơ ch chính sách h tr v pháp lý và tài chính. - Phát tri n các chương trình tr giúp tư v n k thu t, h p lý hóa s n xu t, tiêu chuNn hóa, chuy n giao, gi i mã phát tri n công ngh . Các k t qu c a án s góp ph n vào vi c th c hi n thành công m t s m c tiêu chung c a án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p, phát tri n công nghi p hi u qu cao trên a bàn thành ph , giai o n 2006 - 2010. Ph n II N I DUNG H TR I M I CÔNG NGH CÔNG NGHI P S N XU T N NĂM 2010 án gi i quy t các m c tiêu t ra thông qua vi c tri n khai c th 05 h p ph n sau: H p ph n 1: Xây d ng gi i pháp t ng th v cơ ch , chính sách tài chính h tr doanh nghi p i m i công ngh 1. K t qu c n t: - Phát hi n nh ng vư ng m c còn t n t i v môi trư ng pháp lý và cơ ch chính sách v i m i công ngh ; xu t ban hành m t s cơ ch chính sách h tr khuy n khích doanh nghi p u tư i m i công ngh . - Xây d ng cơ ch th t c tài chính phù h p, kh c ph c nh ng rào c n c a th t c tài chính hi n có nh hư ng n i m i công ngh doanh nghi p. - Xây d ng quy trình, m u bi u, cách th c tri n khai phù h p v i ho t ng c a doanh nghi p trong su t quá trình tri n khai án. 2. N i dung th c hi n: - Chương trình c i ti n th t c, quy trình qu n lý h tr doanh nghi p i m i công ngh . - Chương trình xây d ng công c tài chính khuy n khích doanh nghi p u tư i m i công ngh ; khai thác thương m i tài s n trí tu và k t qu nghiên c u khoa h c ư c t o ra t kinh phí nhà nư c. - Xây d ng chính sách công ngh h tr phát tri n công ngh 04 ngành công nghi p ưu tiên c a thành ph . - T ch c ph bi n th c thi Lu t S h u trí tu , Lu t Chuy n giao công ngh và h th ng văn b n hư ng d n ph c v i m i công ngh . - Xây d ng cơ ch h tr doanh nghi p tham gia vào quá trình ươm t o công ngh và ươm t o doanh nghi p công ngh m i. - Th i gian th c hi n: 1/2008 - 12/2010.
 4. - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . - Cơ quan ph i h p: Vi n Nghiên c u phát tri n c a thành ph , S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Công Thương và các ơn v có liên quan. - Kinh phí th c hi n: 300.000.000 ng. H p ph n 2: Nâng cao năng l c ch t o thi t b và chuy n giao công ngh c a doanh nghi p, g m có 04 chương trình nhánh: Chương trình 1: ào t o i ngũ k thu t, nghiên c u và tri n khai (R&D), nâng cao năng su t - ch t lư ng cho các doanh nghi p 1. K t qu c n t: n năm 2010 và nh ng năm ti p theo, trên 50% doanh nghi p thu c b n ngành công nghi p ưu tiên ư c ào t o, t p hu n các ki n th c qu n lý s n xu t, năng l c nghiên c u và tri n khai, năng l c thi t k , ch t o, làm ch công ngh , s h u trí tu … 2. N i dung th c hi n: t ch c các t ào t o v qu n lý s n xu t, các phương pháp qu n lý hi n i, nâng cao k năng nghiên c u, hu n luy n k năng thi t k , k năng mua bán chuy n giao công ngh , nâng cao năng su t - ch t lư ng và xây d ng các tiêu chuNn s n xu t. - Th i gian th c hi n: 4/2008 - 12/2010. - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . - Cơ quan ph i h p: các ơn v ư c tuy n ch n giao th c hi n nhi m v theo úng quy nh c a nhà nư c. - Kinh phí th c hi n: 956.000.000 ng. Chương trình 2: Nâng cao năng l c ti p thu, gi i mã công ngh nư c ngoài 1. K t qu c n t: - áp ng 100% ơn hàng nghiên c u, gi i mã công ngh t các doanh nghi p s n xu t và t các công ty ch t o máy. - Sau 5 năm, có ít nh t 50 s n phNm thi t b , dây chuy n s n xu t ư c ch t o t các công ty ch t o máy. - T ch c nghiên c u và chuy n giao các k t qu nghiên c u s n xu t th t S Khoa h c và Công ngh n doanh nghi p. 2. N i dung th c hi n: - Giúp các ơn v s n xu t xây d ng b ph n nghiên c u, k thu t có năng l c c i ti n, s a ch a, v n hành, nâng c p các thi t b ang s d ng.
 5. - u th u nghiên c u, gi i mã công ngh ; ho c chuy n giao nh ng k t qu nghiên c u t S Khoa h c và Công ngh cho doanh nghi p. - Tri n khai các chương trình nghiên c u khoa h c: công nghi p t ng hóa, công ngh năng lư ng, v t li u m i,... t ngu n kinh phí ngân sách khoa h c hàng năm c a thành ph . - Xây d ng m t kênh giao ti p hi u qu thông tin gi a S Khoa h c và Công ngh v i các doanh nghi p gi i quy t k p th i các yêu c u. - Xây d ng và nâng c p các Trung tâm thi t k , ch t o thi t b m i và Trung tâm ươm t o công ngh trong nư c. - Th i gian th c hi n: 7/2007 - 12/2010. - ơn v ch trì th c hi n: là các ơn v trúng th u và trúng tuy n ch n giao nhi m v nghiên c u khoa h c theo quy nh. - Kinh phí th c hi n: Ngân sách nghiên c u khoa h c hàng năm c a S Khoa h c và Công ngh . Chương trình 3: Tiêu chu n hóa s n ph m công ngh , h th ng ki m nh ch t lư ng và ăng ký s h u trí tu 1. K t qu c n t: - Ph n u 100% các thi t b ch t o trong nư c ư c h tr ăng ký tiêu chuNn ch t lư ng các c p qu c gia và xu t khNu (EU, JIS…). - Th c hi n t 100% tư v n s h u trí tu cho hai nhóm doanh nghi p ch t o máy và doanh nghi p s n xu t. 2. N i dung th c hi n: - Xây d ng h th ng và cơ ch ti p nh n, thông tin n các ơn v nghiên c u, doanh nghi p ch t o máy. - H i th o gi i thi u án v i các doanh nghi p, các nhà tư v n. - u th u ch n ơn v tư v n và ơn v công nh n. - Th i gian th c hi n: 4/2008 - 12/2010. - Kinh phí th c hi n: 400.000.000 ng. Chương trình 4: Phát tri n nhóm tư v n công ngh 1. K t qu c n t: hình thành nhóm các công ty tư v n, chuyên gia tư v n chuyên nghi p ph c v nhu c u thông tin c a doanh nghi p.
 6. 2. N i dung th c hi n: t ch c và i u ph i các nhóm tư v n th c hi n các nhi m v chuyên trách như: tư v n doanh nghi p u tư i m i công ngh , tư v n tiêu chuNn s n phNm, tư v n chuy n giao công ngh , tư v n s h u trí tu , cung c p thông tin th trư ng theo nhu c u c a doanh nghi p và h tr tư v n t i các Vư n ươm doanh nghi p công ngh c a thành ph . - Th i gian th c hi n: 4/2008 - 12/2009. - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . - Cơ quan ph i h p: S Công Thương, S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư, i h c Bách khoa, H i Doanh nghi p… - Kinh phí th c hi n: 2.744.000.000 ng. H p ph n 3: H tr doanh nghi p chuy n giao công ngh , ti p thu và làm ch công ngh nh p khNu, g m có 03 chương trình nhánh: Chương trình 1: H tr chuy n giao công ngh t nư c ngoài, ti p thu và làm ch công ngh nư c ngoài 1. K t qu c n t: - Nhà nư c h tr m t ph n chi phí tư v n l a ch n công ngh , mua phát minh sáng ch (patent), phí c p license công ngh (công ngh ngu n, công ngh cao), nghiên c u hoàn thi n và chuy n giao công ngh i v i các doanh nghi p cùng tham gia u tư tri n khai. - Ph n u n năm 2010, h tr tư v n, l a ch n và chuy n giao ư c 10 công ngh ngu n/công ngh cao cho thành ph . 2. N i dung th c hi n: h tr chuy n giao công ngh theo m t ho c m t s ho c toàn b các n i dung sau: - N i dung công ngh thu c ho c g n v i các i tư ng s h u công nghi p ư c phép chuy n giao và ang trong th i gian ư c pháp lu t Vi t Nam b o h . - Các bí quy t công ngh , ki n th c dư i d ng phương án công ngh , các gi i pháp k thu t, quy trình công ngh , thi t k k thu t, ph n m m... có kèm ho c không kèm theo máy móc thi t b . - Các gi i pháp h p lý hóa s n xu t, i m i công ngh . - Hư ng d n th c hi n các quy trình công ngh ư c chuy n giao, tư v n qu n lý kinh doanh; ào t o, hu n luy n chuyên môn. - C p phép c quy n kinh doanh và th i h n s d ng. - Th i gian th c hi n: 4/2008 - 12/2009.
 7. - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . - Kinh phí th c hi n: theo h p ng ư c phê duy t. Chương trình 2: Thi t k ch t o thi t b trong nư c và n i hóa công ngh t o ra s n ph m công ngh m i 1. K t qu c n t: - Ch t o thi t b theo nhu c u ( t hàng) i m i công ngh c a các công ty và doanh nghi p. - Ph n u n năm 2010, doanh thu c a ngành cơ khí ch t o máy t 300 - 400 tri u USD và xu t khNu t 50 tri u USD. 2. N i dung th c hi n: - Hoàn thi n quy trình, cơ ch tài chính phù h p cho ch t o thi t b (ph i h p v i H p ph n 1). - T ch c chương trình gi i thi u án thi t k ch t o thi t b và n i hóa công ngh . - Phát tri n chương trình Vư n ươm công ngh , Vư n ươm doanh nghi p công ngh trong trư ng i h c. - Phát tri n chương trình ch t o thi t b v i chi phí th p. - H tr doanh nghi p ch t o máy nâng cao năng l c gi i mã công ngh nư c ngoài, thi t k - ch t o s n phNm m i (k t h p v i H p ph n 2). - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . Chương trình 3.3: Trình di n gi i thi u công ngh thi t b m i 1. K t qu c n t: Xây d ng mô hình trình di n cho 4 ngành ưu tiên: cơ khí ch t o máy, i n t - công ngh thông tin, hóa ch t và ch bi n tinh lương th c, th c phNm. 2. N i dung th c hi n: - Xây d ng tiêu chí mô hình trình di n. - T ch c tri n khai nhân r ng mô hình. - Ph i h p v i các t ch c khoa h c công ngh trong nư c và nư c ngoài trình di n công ngh thi t b m i theo chuyên . - Th i gian th c hi n các chương trình nhánh: t quý 4/2008 n h t năm 2010 và ti p t c duy trì theo yêu c u th c t . - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh .
 8. - Cơ quan ph i h p: S Công Thương, S K ho ch và u tư, S Tài chính, H i quan. - Kinh phí th c hi n: t Qu Phát tri n Khoa h c và Công ngh , kinh phí u tư t doanh nghi p, ngân sách nghiên c u khoa h c hàng năm và ngân sách h tr chuy n giao 05 công ngh nư c ngoài. H p ph n 4: Truy n thông và phát tri n th trư ng công ngh 1. K t qu c n t: - 80% doanh nghi p tham gia trong án hi u úng và rõ ràng v các n i dung và quy trình h tr c a án. - mb o u vào cho các H p ph n 1, 2, 3. - Cung c p thông tin, chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n doanh nghi p; ti p c n và n m b t nhu c u th c t v i m i công ngh doanh nghi p. - Cung c p thông tin công ngh cho các bên tham gia th trư ng công ngh . 2. N i dung th c hi n: - Tuy n ch n công ty, ơn v truy n thông - qu ng bá. Xây d ng chương trình h p tác, chi n lư c ph c p v i báo, ài và truy n thông thông tin v án. - Chương trình xây d ng cơ s d li u và d ch v thông tin. - Kh o sát doanh nghi p i m i công ngh (2 l n). - Chương trình tri n lãm - h i ch , các h i th o - h i ngh chuyên ngành. Các n i dung truy n thông, ti p th bao g m: h i th o, h i ngh chuyên gi i thi u án v i các u m i doanh nghi p, trư ng, vi n, h i tư v n, doanh nghi p ch t o, cơ quan qu n lý… - Cung c p thông tin chính sách, pháp lý, ch trương... qua các phương ti n truy n thông, B n tin cung c p thông tin công ngh , t rơi… - Kh o sát, g p g doanh nghi p tr c ti p nh n nhu c u. - T ch c tri n lãm, tham quan mô hình, trình di n… - Phát tri n sàn giao d ch công ngh nh kỳ. - Th i gian th c hi n: 4/2008 - 8/2010. - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh .
 9. - Cơ quan ph i h p: S Công Thương, S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư, H i Doanh nghi p… - Kinh phí th c hi n: 300.000.000 ng. H p ph n 5: H tr tài chính - tín d ng 1. K t qu c n t: - T o m t cơ ch tài chính và các ngu n v n h tr doanh nghi p th c hi n im i công ngh theo hình th c vay ưu ãi i m i công ngh . - Trong giai o n 2008 - 2010, h tr n 100 doanh nghi p vay tín d ng im i công ngh . 2. N i dung th c hi n: - Ph i h p v i H p ph n 1, xây d ng cơ ch tài chính, h tr theo hình th c: + Gi i thi u, b o lãnh doanh nghi p n các t ch c tài chính - tín d ng doanh nghi p có th vay v n u tư i m i công ngh . + H tr kinh phí tư v n, kh o sát, thNm nh và chuy n giao công ngh . + H tr nghiên c u phát tri n. + Tùy t ng trư ng h p c th (d án và i tư ng), Ban Ch o án s xu t h tr bù lãi su t vay i v i ph n v n vay i m i công ngh . - Xây d ng quy trình h tr tín d ng i m i công ngh v i các ngu n v n t Qu Phát tri n Khoa h c và Công ngh , ngân hàng, t ch c tài chính khác… thông qua các bư c tư v n k thu t, nghiên c u kh thi, l p phương án u tư, thNm nh k thu t tài chính, gi i ngân, giám sát, nghi m thu. - Ti p xúc v i các ngu n tài chính khác như ngân hàng, qu tín d ng… nh m t o thêm các s n phNm tín d ng, các cơ ch b o lãnh v n vay, tr giá lãi su t… phù h p v i quy nh c a WTO. - Th i gian th c hi n: 2008 - 2010. - Cơ quan ch trì: S Khoa h c và Công ngh . - Cơ quan ph i h p: S K ho ch và u tư, S Tài chính, Vi n Nghiên c u phát tri n, Qu u tư phát tri n ô th thành ph . - Kinh phí th c hi n: t ngân sách khoa h c hàng năm c a S Khoa h c và Công ngh , Qu Phát tri n Khoa h c và Công ngh và các t ch c tài chính khác. Ph n III
 10. T CH C TH C HI N án i m i công ngh công nghi p s n xu t ph c v chuy n d ch cơ c u công nghi p trên a bàn thành ph là 01 án nh thu c án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p thành ph . án i m i công ngh có k ho ch ho t ng hàng năm, hàng quý, hàng tháng. 1. Ban Ch o án Chuy n d ch cơ c u công nghi p thành ph : có trách nhi m ch o, ôn c th c hi n án i m i công ngh ; xem xét k ho ch tri n khai hàng năm, hàng quý, hàng tháng c a án; theo dõi k t qu th c hi n và t ng h p báo cáo ánh giá chung trong báo cáo th c hi n án Chuy n d ch cơ c u công nghi p thành ph . 2. S Khoa h c và Công ngh : - Là cơ quan ch trì th c hi n án i m i công ngh , có trách nhi m t ch c th c hi n theo úng n i dung c a án i m i công ngh ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Xây d ng k ho ch c th hàng quý, hàng tháng cho các h p ph n, chương trình c a án; trình Ban Ch o án Chuy n d ch cơ c u công nghi p thành ph xem xét thông qua trư c khi tri n khai th c hi n. - Tham mưu xu t gi i quy t các phát sinh trong quá trình th c hi n; t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n theo nh kỳ hàng năm, hàng quý cho Ban Ch o án Chuy n d ch cơ c u công nghi p thành ph ; công b , ph bi n các chương trình, h p ph n cho các Hi p h i ngành ngh thành ph , các doanh nghi p và các ơn v khác có liên quan trên a bàn. - Qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n án theo quy nh c a Nhà nư c hi n hành. - Giám c S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m t ch c T giúp vi c tri n khai và qu n lý vi c th c hi n án (t i a 03 ngư i), ho t ng theo ch kiêm nhi m; nhi m v do Giám c S Khoa h c và Công ngh phân công c th . Kinh phí ho t ng cho T giúp vi c ư c b trí phù h p trong d toán kinh phí th c hi n công vi c hàng năm c a án. 3. S Công Thương: là cơ quan thư ng tr c c a án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p thành ph , có trách nhi m qu n lý, theo dõi, ôn c th c hi n và t ng h p k t qu th c hi n các chương trình, án thu c án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p thành ph báo cáo cho Ban Ch o án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p thành ph . 4. S Tài chính: hàng năm, căn c vào d toán ngân sách ư c giao, S Tài chính có trách nhi m thNm nh d toán và duy t c p kinh phí t ngu n kinh phí s nghi p khoa h c công ngh thành ph v cho S Khoa h c và Công ngh tri n khai án i m i công ngh .
 11. L p th t c và duy t c p kinh phí s nghi p khoa h c công ngh thành ph năm 2008 s ti n 250.000.000 (hai trăm năm mươi tri u ng) cho S Khoa h c và Công ngh tri n khai th c hi n các công vi c năm 2008 c a án này; hư ng d n thanh quy t toán vi c s d ng ngân sách nhà nư c thành ph theo úng quy nh. 5. Các ơn v : S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph , i h c Bách khoa thành ph , Hi p h i Doanh nghi p thành ph , H i quan thành ph , S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Qu u tư phát tri n ô th thành ph và các ơn v có liên quan có trách nhi m ph i h p th c hi n theo t ng n i dung c a án. i u 2. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch trì ph i h p v i các S , ngành liên quan l p k ho ch kinh phí ho t ng hàng năm trình Ban Ch o án Chuy n d ch cơ c u công nghi p thành ph thông qua và t ng h p trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; tri n khai các h p ph n, chương trình theo k ho ch và báo cáo nh kỳ hàng quý, hàng năm cho Ban Ch o án Chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Công Thương, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban Ch o án Chuy n d ch cơ c u công nghi p thành ph và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản