intTypePromotion=3

Quyết định số 5131/QĐ-BCT

Chia sẻ: Cung Hoangdao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 5131/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5131/QĐ-BCT

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012 Số: 5131/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 4883/QĐ-BCT ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2012 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. 1. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ, ký kết hợp đồng, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 2. 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm ký kết hợp đồng, lập đề cương, dự toán kinh phí chi t iết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2013. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3555/QĐ- BCT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tài chính; - Lưu: VT, ATMT. Hoàng Quốc Vượng PHỤ LỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 5131/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Đơn vị: Triệu đồng Thời Tên dự án, Mục Nội dung Sản phẩm dự Kinh gian Đơn vị TT nhiệm vụ tiêu chính kiến phí thực hiện hoàn thành 1 2 3 4 5 6 7 8 Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về An toàn - Vệ sinh lao động trong I ngành công thương thuộc Dự án 1 Chương trình 500 quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 -2015
 3. - Thu thập, đánh giá hiện trạng hệ thống văn bản - Báo cáo quy phạm đánh giá hiện pháp luật, trạng các văn tiêu bản quy phạm chuẩn, pháp luật, tiêu quy chuẩn Rà soát, đánh Nâng chuẩn, quy kỹ thuật giá hiện trạng cao chuẩn về an quốc gia để đề xuất kế năng toàn trong lĩnh về an toàn hoạch xây lực và vực khai thác đang áp dựng, sửa hiệu khoáng sản, dụng đổi, bổ sung quả cơ khí luyện trong lĩnh các văn bản quản lý kim, hóa chất, vực khai quy phạm nhà điện. thác pháp luật, nước khoáng tiêu chuẩn, về kỹ Cục Kỹ sản, cơ - Danh mục quy chuẩn kỹ thuật thuật an khí luyện và kế hoạch thuật quốc gia an toàn toàn và xây dựng các kim, hóa Tháng về an toàn 1 trong 500 Môi chất, điện văn bản quy 9/2013 trong lĩnh vực lĩnh trường phạm pháp vực khai thác công luật, tiêu - Đề xuất khoáng sản, khai nghiệp chuẩn, quy danh mục cơ khí luyện thác chuẩn kỹ thuật về kế kim, hóa chất, khoáng quốc gia về an hoạch điện phù hợp sản, cơ toàn trong các biên soạn với t ình hình khí lĩnh vực khai các văn thực tế và Dự luyện thác khoáng bản quy thảo 01 Quy kim, sản, cơ khí phạm chuẩn kỹ hóa luyện kim, pháp luật, thuật quốc gia chất, hóa chất, điện tiêu về an toàn điện chuẩn, quy chuẩn - 01 Dự thảo kỹ thuật Quy chuẩn kỹ quốc gia thuật quốc gia về an toàn về an toàn - Tổ chức xây dựng 01 Quy chuẩn kỹ thuật
 4. quốc gia về an toàn - Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến Các hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn II lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 3 4370 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 - Tổ chức thu thập, đánh giá hiện trạng - Bộ tài liệu huấn luyện về cán bộ Nhằm nghiệp vụ kỹ an toàn, nâng thuật an toàn kiểm định cao trong lĩnh vực viên, tài năng tồn chứa, nạp liệu huấn lực luyện liên khí dầu mỏ Xây dựng bộ kiểm hóa lỏng đối tài liệu, tổ quan đến định tồn chứa, với kiểm định chức huấn viên kỹ viên kỹ thuật luyện thí nạp LPG thuật Cục Kỹ tại Việt an toàn điểm về kỹ an toàn thuật an thuật an toàn Nam và cán toàn và đối với kiểm bộ làm - Bộ tài liệu Tháng 2 470 Môi định viên và huấn luyện 9/2013 công - Tìm trường cán bộ an hiểu một nghiệp vụ kỹ tác an công thuật an toàn toàn trong số tài liệu toàn nghiệp lĩnh vực tồn của nước trong lĩnh vực trong chứa, nạp khí tồn chứa, nạp lĩnh phát triển dầu mỏ hóa vực để phục khí dầu mỏ lỏng (LPG) hóa lỏng đối vụ công hóa chất có với cán bộ an tác xây toàn dựng tài nguy cơ cháy liệu huấn nổ cao luyện - Báo cáo kết (LPG) quả huấn - Tổ chức luyện thí điểm biên soạn tài liệu huấn
 5. luyện - Tổ chức huấn luyện thí điểm - Tổ chức hội thảo chuyên đề - Tổ chức thu thập, đánh giá hiện trạng an toàn đối các - Báo cáo thiết bị đánh giá tình nâng hạ trạng an toàn Đánh giá tình trong lĩnh đối với hệ trạng an toàn vực sản thống, thiết bị các thiết bị xuất thép nâng hạ và nâng hạ trong nguyên nhân ngành sản Nhằm - Đề xuất xảy ra tai nạn, xuất thép để giảm xây dựng sự cố nghiên cứu thiểu các giải xây dựng các sự cố, pháp quản - Các giải Trung tâm giải pháp tai nạn lý, kỹ pháp quản lý, Hỗ trợ Kỹ quản lý, kỹ lao Tháng thuật kỹ thuật công thuật an 3 400 thuật công động 9/2013 ngăn nghệ nhằm toàn công nghệ về an trong ngừa sự ngăn ngừa sự nghiệp toàn nhằm lĩnh cố tai nạn cố tai nạn lao giảm thiểu sự vực sản lao động động đối với cố tai nạn lao xuất thiết bị nâng, động và tư thép hạ trong sản - Tổ chức vấn hỗ trợ hội thảo xuất thép triển khai áp chuyên đề dụng thử - Báo cáo kết nghiệm quả triển khai - Tư vấn hỗ trợ thử nghiệm tại 01 đơn vị triển khai áp dụng thử nghiệm tại 01 đơn vị
 6. - Tổ chức khảo sát, thu thập đánh giá hiện trạng các thiết bị phòng nổ và trình độ - Bộ tài liệu năng lực huấn luyện các kiểm nghiệp vụ kỹ định viên, thuật an toàn Nâng nhận thức thiết bị phòng Biên soạn bộ cao của người nổ đối với tài liệu, tổ nhận vận hành kiểm định chức huấn thức về sử dụng viên kỹ thuật luyện thí an toàn thiết bị an toàn điểm đối với trong phòng nổ kiểm định Trung tâm kiểm Kiểm định viên và người - Bộ tài liệu Tháng định, 4 600 sử dụng, vận - Tổ chức huấn luyện 9/2013 công sử nghiệp I hành về kỹ thu thập nghiệp vụ kỹ dụng, thuật an toàn tài liệu để thuật an toàn vận thiết bị phòng phục vụ đối với người hành nổ trong khai sử dụng, vận công tác thiết bị biên soạn hành thiết bị thác khoáng phòng sản phòng nổ các tài nổ liệu huấn luyện - Báo cáo kết quả huấn - Tổ chức luyện thí điểm biên soạn các bộ tài liệu - Tổ chức huấn luyện thí điểm Biên soạn bộ - Tổ chức - Bộ tài liệu Nâng tài liệu và tổ thu thập huấn luyện kỹ cao chức huấn nhận phân loại thuật an toàn Viện Tháng luyện thí thức về đối tượng cho các đối Luyện kim 5 400 9/2013 điểm về kỹ làm việc tượng làm đen an toàn thuật an toàn trong lĩnh việc trong lĩnh cho các cho các đối đối vực sản vực sản xuất
 7. tượng làm lượng xuất thép thép thuộc việc trong và hiện Tổng công ty làm lĩnh vực sản việc trạng các Thép Việt xuất thép tài liệu trong Nam lĩnh huấn vực sản luyện kỹ - Báo cáo kết xuất thuật an quả huấn thép toàn luyện thí điểm thuộc Tổng - Tổ chức công ty biên soạn Thép bộ tài liệu Việt huấn kỹ Nam thuật an toàn cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thép - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Tổ chức huấn luyện thí điểm Nghiên cứu Nhằm - Thu xây dựng nội hỗ trợ Hệ thống quản thập và dung công tác doanh lý an toàn, đánh giá quản lý an nghiệp quản lý rủi ro hiện trạng sản và kế hoạch toàn trong công tác Tổng công ty xuất ứng cứu khẩn quản lý Thép Việt cấp trong lĩnh Viện thép áp an toàn, Tháng dụng Luyện kim Nam theo quy vực sản xuất 6 300 quản lý 9/2013 định tại hệ đen thép theo quy rủi ro và Thông tư số thống định tại Thông kế hoạch quản lý tư số 43/2010/TT- ứng cứu BCT ngày 29 an toàn 43/2010/TT- khẩn cấp tháng 12 năm BCT của Bộ tiên tại các 2010 của Bộ tiến và Công Thương đơn vị sản Công Thương phòng
 8. ngừa xuất thép sự cố tai nạn - Tìm lao hiểu các động hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong lĩnh vực sản xuất thép đang áp dụng trên thế giới - Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với đặc thù của các đơn vị sản xuất thép - Tổ chức hội thảo chuyên đề Đánh giá tình Nhằm - Tổ chức - Báo cáo Viện Khoa trạng an toàn giảm thu thập, đánh giá tình học và đối với các hệ thiểu đánh giá trạng an toàn Tháng Công nghệ 7 600 thống vận tải, sự cố, hiện trạng đối với hệ 9/2013 mỏ - cơ điện trong tai nạn thống vận tải, an toàn Vinacomin các mỏ than đối với hệ cơ điện và lao
 9. hầm lò, động thống vận nguyên nhân nghiên cứu tải, cơ xảy ra tai nạn, liên xây dựng các điện trong sự cố quan giải pháp đến hệ các mỏ quản lý, kỹ thống hầm lò - Các giải thuật - công vận tải, pháp quản lý, nghệ nhằm cơ điện - Khảo kỹ thuật công giảm thiểu sự trong nghệ nhằm sát, thu cố tai nạn và khai thập số ngăn ngừa sự phổ biến áp thác liệu về cố tai nạn lao dụng thí điểm than các vụ sự động đối với hầm lò cố, tai nạn hệ thống vận liên quan tải, cơ điện đến hệ thống vận - Báo cáo kết tải, cơ quả phổ biển điện và áp dụng thí phân tích điểm các nguyên nhân gây sự cố, tai nạn - Nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý, kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm thiểu sự cố tai nạn đối với hệ thống vận tải, cơ điện - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Phổ biến
 10. áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị - Thu thập và đánh giá hiện trạng công tác quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu Nhằm khẩn cấp hỗ trợ - Hệ thống tại các Nghiên cứu quản lý an doanh đơn vị xây dựng nội nghiệp toàn, quản lý khai thác dung công tác rủi ro và kế khai than hầm quản lý an hoạch ứng thác lò toàn trong cứu khẩn cấp khoáng lĩnh vực khai sản áp trong doanh thác than hầm - Tìm nghiệp khai dụng Viện Khoa hiểu các lò theo quy hệ thác than hầm học và định tại hệ thống Tháng lò theo quy thống Công nghệ 8 600 Thông tư số quản lý 9/2013 quản lý định tại Thông mỏ - 43/2010/TT- an toàn, tư số an toàn Vinacomin quản lý BCT ngày 29 tiên 43/2010/TT- tháng 12 năm rủi ro và BCT tiến và 2010 của Bộ kế hoạch phòng Công Thương ứng cứu ngừa - Báo cáo kết và phổ biến khẩn cấp sự cố quả phổ biến áp dụng thí trong khai tai nạn áp dụng thí điểm thác than lao điểm hầm lò động đang áp dụng trên thế giới - Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý
 11. rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với đặc thù của các đơn vị khai thác than hầm lò - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Phổ biến thí điểm áp dụng hệ thống - Hệ thống - Thu Nhằm thập và quản lý an hỗ trợ đánh giá toàn, quản lý doanh hiện trạng rủi ro và kế Nghiên cứu nghiệp hoạch ứng công tác xây dựng nội sản quản lý cứu khẩn cấp dung công tác xuất trong lĩnh vực an toàn, quản lý an vật liệu quản lý sản xuất vật toàn trong nổ rủi ro và liệu nổ công lĩnh vực sản công kế hoạch nghiệp theo xuất vật liệu nghiệp ứng cứu quy định tại Trung tâm nổ công áp khẩn cấp Thông tư số Hỗ trợ Kỹ nghiệp theo Tháng dụng tại các thuật an 9 43/2010/TT- 600 quy định tại hệ 9/2013 đơn vị sản BCT toàn công Thông tư số thống xuất vật nghiệp 43/2010/TT- quản lý liệu nổ - Báo cáo kết BCT ngày 29 an toàn công quả áp dụng tháng 12 năm tiên nghiệp thí điểm tại 01 2010 của Bộ tiến và đơn vị sản Công Thương phòng xuất vật liệu - Tìm và áp dụng ngừa hiểu các nổ thuộc Tổng thí điểm sự cố hệ thống công ty Công tai nạn quản lý nghiệp Hóa lao chất mỏ - an toàn, động quản lý Vinacomin
 12. rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đang áp dụng trên thế giới - Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị - Tổ chức Nâng Biên soạn bộ thu thập cao tài liệu và tổ - Bộ tài liệu nhận đánh giá chức huấn huấn luyện kỹ thức về hiện trạng luyện thí thuật an toàn Công đoàn an toàn các tài điểm về kỹ hóa chất Tháng liệu huấn cho các Công 10 400 thuật an toàn đối luyện kỹ Thương 9/2013 cho các đối tượng thuật an - Báo cáo kết Việt Nam tượng làm quả huấn làm toàn hóa việc trong việc chất và luyện thí điểm lĩnh vực sản thu thập trong xuất hóa chất lĩnh các tài
 13. vực sản liệu để xuất phục vụ việc biên hóa chất soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất - Tổ chức biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Tổ chức huấn luyện thí điểm - Tổ chức thẩm định xét duyệt đề cương Cục Kỹ nhiệm vụ; thuật an Kiểm tra, toàn và Hoạt động giám sát; Môi III quản lý, 130 nghiệm trường giám sát thu các công nhiệm vụ nghiệp - Tổng kết, sơ kết, báo
 14. cáo ... - Tham gia các hoạt động quản lý của cơ quan chủ trì các dự án IV TỔNG 5000 Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn/.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản