Quyết định số 5155/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 5155/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5155/QĐ-UB về việc công nhận ban chấp hành hội nghiên cứu và giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2004-2009) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5155/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số : 5155/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ IV (2004-2009) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý Hội ; Theo biên bản Đại hội đại biểu Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 5 năm 2004 ; Xét đề nghị của Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tại Văn bản số 120/TC-LHH ngày 31 tháng 8 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 294/TTr-SNV ngày 27 tháng 9 năm 2004 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay công nhận Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2004-2009) gồm 25 thành viên được Đại hội đại biểu Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học thành phố ngày 09 tháng 5 năm 2004 nhất trí bầu ra như sau : 1. Ông Hoàng Như Mai, Chủ tịch Hội ; 2. Ông Trần Hữu Tá, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội ; 3. Ông Nguyễn Lộc, Phó Chủ tịch Hội ; 4. Ông Lê Đức Hân, Ủy viên Thường vụ ; 5. Ông Nguyễn Viết Ngoạn, Ủy viên Thường vụ ; 6. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Ủy viên Thường vụ ; 7. Bà Trần Thanh Vân, Ủy viên Thường vụ ;
  2. 8. Ông Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành ; 9. Ông Nguyễn Trọng Chức, Ủy viên Ban Chấp hành ; 10. Ông Trần Trọng Đăng Đàn, Ủy viên Ban Chấp hành ; 11. Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành ; 12. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành ; 13. Ông Trương Nhơn, Ủy viên Ban Chấp hành ; 14. Ông Trần Quốc Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành ; 15. Bà Nguyễn Đắc Diệu Hương, Ủy viên Ban Chấp hành ; 16. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành ; 17. Ông Trần Phò, Ủy viên Ban Chấp hành ; 18. Ông Huỳnh Như Phương, Ủy viên Ban Chấp hành ; 19. Bà Trần Thị Phương Phương, Ủy viên Ban Chấp hành ; 20. Bà Trần Thị Kim Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành ; 21. Ông Nguyễn Thành Thi, Ủy viên Ban Chấp hành ; 22. Ông Hà Nhật Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành ; 23. Ông Thích Giác Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành ; 24. Ông Lương Duy Trung, Ủy viên Ban Chấp hành ; 25. Bà Lê Thu Yến, Ủy viên Ban Chấp hành. Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận :
  3. - Như điều 2 - Thường trực Thành ủy - TTUB : CT, PCT/TT, VX - Ban Tổ chức Thành ủy - Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thành Tài - Công an thành phố (PC.13) - Sở Nội vụ (2b) - VPHĐ-UB : PVP/VX - Tổ VX - Lưu (VX/Nh)
Đồng bộ tài khoản