Quyết định số 52/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 52/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2004/QĐ-BCN về việc sửa đổi tên Công ty cổ phần Vinapac tại Điều 2 Quyết định số 235/2003/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thành Công ty cổ phần Vinapac do Bộ Công Nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2004/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPAC TẠI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 235/2003/QĐ-BCN NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY BAO BÌ VINAPAC THUỘC CÔNG TY NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPAC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Công văn số 43/BC-NTP ngày 14 tháng 6 năm 2004); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi tên Công ty cổ phần Vinapac tại Điều 2 Quyết định số 235/2003/QĐ- BCN ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thành Công ty cổ phần Vinapac như sau : “Chuyển Nhà máy Bao bì Vinapac thuộc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thành Công ty cổ phần Bao bì Tiền Phong, - Tên giao dịch quốc tế: TIENPHONG PACKING JOINT STOCK COMPANY; - Tên viết tắt: TIFOPACK; - Trụ sở chính đặt tại: số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 5, - Văn phòng Chính phủ, - Bộ Công an, - Bộ Nội vụ, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội, - Bộ Tài chính Bùi Xuân Khu - Kho bạc Nhà nước, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Công báo, - Lưu: VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản