Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 52/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V I U CH NH I U L T CH C VÀ HO T NG C A QU PHÁT TRI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 76/2007/Q -UBND NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2007 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khoa h c và công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và công ngh ; Căn c Quy t nh s 117/2005/Q -TTg ngày 27 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành i u l m u t ch c và ho t ng c a Qu Phát tri n khoa h c và công ngh c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Qu n lý Qu Phát tri n khoa h c và công ngh thành ph t i Công văn s 137/SKHCN-QPT ngày 27 tháng 02 năm 2009 và c a Giám c S N i v t i T trình s 781/TTr-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh g ch u dòng th 7, i m c, kho n 1, i u 8 i u l t ch c và ho t ng c a Qu Phát tri n khoa h c và công ngh thành ph H Chí Minh (ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu Phát tri n khoa h c và công ngh thành ph H Chí Minh) như sau: - “ ư c hư ng m t kho n phí qu n lý (g m chi phí ho t ng, ti n ph c p cho các thành viên H i ng qu n lý, H i ng thNm nh) trong ngu n qu hàng năm trên tinh th n b o toàn và phát tri n ngu n v n Qu ” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Gi nguyên các n i dung khác quy nh t i i u l t ch c và ho t ng c a Qu Phát tri n khoa h c và công ngh thành ph H Chí Minh (ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2007/Q - UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu Phát tri n khoa h c và công ngh thành ph H Chí Minh).
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S Tài chính, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Th trư ng các S - ngành có liên quan và Ch t ch H i ng Qu n lý Qu Phát tri n khoa h c và công ngh thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản