Quyết định số 521/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định số 521/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 521/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 521/QĐ-UBCK

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ VI T NAM NƯ C c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 521/Q -UBCK Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH M U V BÁN U GIÁ C PH N T I S GIAO DNCH CH NG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN CH TNCH Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Căn c Quy t nh s 63/2007/Q -TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c thu c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n Nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Thông tư s 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n Nhà nư c thành công ty c ph n; Theo ngh c a Trư ng ban Qu n lý Phát hành Ch ng khoán, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch m u v Bán u giá c ph n t i S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán thay th Quy ch m u ban hành kèm theo Quy t nh s 115/Q -UBCK ngày 13/2/2007 c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c. i u 2. Các t ch c tài chính trung gian, Ban ch o c ph n hóa doanh nghi p th c hi n t ch c u giá c ph n cho doanh nghi p ph i ban hành quy ch u giá có n i dung phù h p v i Quy ch m u này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng, Trư ng ban Qu n lý phát hành, Giám c S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Th trư ng các ơn v thu c y ban Ch ng khoán Nhà nư c và các bên có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - C c TCDN; - Các CTCK;
 2. - Lưu VP, Ban QLPH. Vũ B ng QUY CH M U BÁN U GIÁ C PH N C A DOANH NGHI P … (TÊN T CH C PHÁT HÀNH) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này áp d ng i v i vi c t ch c phát hành t ch c bán u giá c ph n c a doanh nghi p …….. (tên T ch c phát hành) ư c th c hi n t i S /Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán …. (tên SGDCK/TTGDCK). i u 2. Gi i thích t ng Trong quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1. Bán u giá c ph n là vi c bán c ph n c a doanh nghi p … (tên T ch c phát hành) công khai cho các nhà u tư có s c nh tranh v giá; 2.2. Nhà u tư là t ch c kinh t và cá nhân trong, ngoài nư c theo quy nh t i i u 6 Ngh nh 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n Nhà nư c thành công ty c ph n; 2.3. Cơ quan quy t nh c ph n hóa là … (tên cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hóa); 2.4. Bư c giá là kho ng cách gi a các l n t mua liên ti p; 2.5. Bư c kh i lư ng là kho ng cách gi a các kh i lư ng t mua liên ti p; 2.6. Giá u là các m c giá t mua c ph n c a nhà u tư ư c ghi vào Phi u tham d u giá; 2.7. M nh giá m t c ph n ưa ra u giá: 10.000 ng; 2.8. Giá kh i i m là m c giá ban u c a m t c ph n ư c chào bán ra bên ngoài do cơ quan quy t nh c ph n hóa quy t nh. 2.9. Ti n t c c là m t kho n ti n c a nhà u tư ng trư c m b o quy n tham gia u giá;
 3. 2.10. T ch c bán u giá là S /Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán .....(tên SGDCK/TTGDCK); 2.11. Ban t ch c u giá là t ch c do S /Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán ......(tên SGDCK/TTGDCK) thành l p th c hi n vi c bán u giá c ph n và các công vi c bán u giá c ph n và các công vi c liên quan theo ch quy nh; 2.12. i lý u giá là các công ty ch ng khoán tham gia vào vi c t ch c u giá trên cơ s h p ng i lý v i SGDCK/TTGDCK. 2.13. H i ng u giá là t th c hi n ch o vi c bán u giá bao g m: i i n Ban t ch c u giá, i di n Ban ch o c ph n hóa doanh nghi p, i di n doanh nghi p u giá, i di n t ch c tư v n, và i di n nhà u tư (n u có). Chương II QUY NNH C TH i u 3. Trách nhi m và quy n h n c a Ban ch o c ph n hóa 3.1. Ngư i i di n có thNm quy n c a doanh nghi p c ph n hóa ký h p ng t ch c bán u giá v i SGDCK/TTGDCK. 3.2. V công b thông tin - Hoàn t t và ch u trách nhi m v tính chính xác và y c a b n Công b thông tin liên quan n T ch c phát hành theo úng quy nh. Trư ng h p Ban ch o c ph n hóa u quy n cho t ch c tư v n so n th o b n Công b thông tin thì t ch c tư v n ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và y c a b n Công b thông tin. - Ph i h p v i T ch c bán u giá và i lý u giá công b công khai cho các nhà u tư t i doanh nghi p, t i nơi bán u giá và trên các phương ti n thông tin i chúng theo quy nh các thông tin liên quan n doanh nghi p và cu c bán u giá t i thi u 20 ngày trư c ngày th c hi n u giá. N i dung công b thông tin t i doanh nghi p và t i nơi bán u giá bao g m các n i dung sau: + Quy ch bán u giá c ph n c a doanh nghi p; + Các thông tin v doanh nghi p c ph n hóa (theo m u t i Ph l c s 6 Thông tư 146/2008/TT- BTC); + N i dung cơ b n phương án c ph n hóa ư c duy t; + Các thông tin có liên quan n vi c bán c ph n (bao g m c thông tin v vi c bán c ph n cho nhà u tư chi n lư c); + D th o i u l t ch c và ho t ng c a các công ty c ph n ư c xây d ng phù h p v i Lu t Doanh nghi p; + Các thông tin khác liên quan (n u có).
 4. N i dung công b thông tin trên các phương ti n thông tin i chúng bao g m sau: + Quy ch bán u giá c ph n c a doanh nghi p; + Các thông tin v doanh nghi p c ph n hóa (theo m u t i Ph l c s 6 Thông tư 146/2008/TT- BTC). 3.3. C i di n tham gia ki m tra, giám sát ho t ng bán u giá theo quy nh c a quy ch này và các quy nh hi n hành. 3.4. T ng h p, báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hóa tình hình và k t qu bán u giá. 3.5. Ch u trách nhi m x ly i v i s lư ng c ph n nhà u tư t ch i mua trong u giá bán c ph n l n u theo quy nh t i i u 40 Ngh nh 109/2007/N -CP. i u 4. Trách nhi m và quy n h n c a T ch c bán u giá 4.1. Thông báo vi c ăng ký làm i lý u giá cho các Công ty ch ng khoán trư c khi th c hi n công b thông tin liên quan n vi c bán u giá theo quy nh t i kho n 4.2 i u 0 Quy ch này và trư c ngày t ch c u giá t i thi u 22 ngày. 4.2. Thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng, t i nơi bán u giá và trên các phương ti n thông tin c a T ch c bán u giá các thông tin liên quan n vi c bán c ph n theo quy nh t i kho n 3.2 i u 3 Quy ch này và danh sách các i lý u giá trư c khi t ch c u giá t i thi u 20 ngày. Sau khi k t thúc th i h n ăng ký c a nhà u tư, T ch c bán u giá có trách nhi m ti n hành t ng h p, i chi u gi a k t qu ăng ký theo báo cáo c a các i lý v i s lư ng ăng ký trên h th ng. Thông báo công khai t i nơi bán u giá và trên các phương ti n thông tin c a T ch c bán u giá v t ng s nhà u tư tham gia và t ng s c ph n ăng ký mua (phân theo t ch c và cá nhân) ch m nh t 02 ngày làm vi c trư c ngày t ch c u giá ư c quy nh t i Kho n 11.2 i u 11 c a Quy ch này. 4.3. Cung c p thông tin liên quan n doanh nghi p và cu c u giá cho i lý u giá và nhà u tư. 4.4. T ch c th c hi n vi c u giá. 4.5. L p biên b n và thông báo k t qu cho Ban ch o c ph n hóa. 4.6. G i k t qu u giá cho các i lý u giá ngay sau khi k t thúc phiên u giá. 4.7. Th c hi n các ho t ng khác có liên quan n u giá bán c ph n. i u 5. Trách nhi m và quy n h n c a i lý u giá 5.1. Ký h p ng i lý u giá v i SGDCK/TTGDCK và tham gia làm i lý u giá khi SGDCK/TTGDCK yêu c u.
 5. 5.2. Ph i h p v i T ch c bán u giá th c hi n vi c thông báo công khai t i nơi bán u giá, trên website c a i lý u giá và trên các phương ti n thông tin i chúng c a i lý u giá các thông tin v vi c bán u giá c ph n do T ch c bán u giá cung c p theo quy nh t i i u 0 Quy ch này. 5.3. Cung c p thông tin liên quan n doanh nghi p và cu c u giá cho nhà u tư cùng v i ơn ăng ký tham gia u giá mua c ph n. 5.4. Ti p nh n ơn ăng ký tham gia u giá mua c ph n, nh n ti n t c c, ki m tra i u ki n tham d u giá, nh p các thông tin v ăng ký u giá c a các nhà u tư vào h th ng u giá c a SGDCK/TTGDCK và phát Phi u tham d u giá cho các nhà u tư có i u ki n. 5.5. Ki m tra, i chi u và ch u trách nhi m v tính chính xác, y v h sơ ăng ký tham d u giá c a nhà u tư v i các thông tin nh p vào h th ng u giá và ch u trách nhi m lưu tr h sơ ăng ký tham d u giá c a nhà u tư theo úng quy nh. 5.6. T ng h p và báo cáo SGDCK/TTGDCK k t qu ăng ký c a nhà u tư ng th i chuy n ti n t c c và danh sách nhà u tư tham d u giá (theo m u do SGDCK/TTGDCK quy nh) trong vòng 02 ngày làm vi c k t ngày h t h n ăng ký; 5.7. Trong th i gian nh p phi u tham d u giá, i di n c a i lý u giá công b nh ng thông tin ch y u sau: - Tên doanh nghi p c ph n hóa, d ki n v n i u l , s lư ng c ph n bán ra và s lư ng c ph n bán u giá công khai, s lư ng nhà u tư và s lư ng c ph n ăng ký mua. - Giá kh i i m c a c ph n chào bán và nh ng hành vi b coi là vi ph m Quy ch u giá, b lo i tr kh i cu c u giá, không ư c nh n l i ti n t c c; - Trình t và th t c u giá và nguyên t c xác nh quy n ư c mua c ph n theo giá u giá. - Gi i thích nh ng v n mà ngư i tham gia u giá còn th c m c. 5.8. Ti p nh n Phi u tham d u giá c a các nhà u tư ch m nh t …; và chuy n Hòm Phi u tham d u giá c a các nhà u tư n T ch c u giá theo quy nh t i Kho n 11.2 i u 11. Hòm ng Phi u tham d u giá ph i ư c niêm phong trư c s ch ng ki n c a nhà u tư; i lý u giá ch u trách nhi m tr c ti p v i nhà u tư trong trư ng h p i lý u giá không chuy n Phi u tham d u giá n SGDCK/TTGDCK theo úng th i gian quy nh, làm th t l c Phi u tham d u giá ho c trong nh ng trư ng h p khác do l i t phía i lý. 5.9. Thông báo/ G i k t qu u giá cho các nhà u tư.
 6. 5.10. Th c hi n thu ti n thanh toán mua c ph n và danh sách nhà u tư theo úng th i gian quy nh. 5.11. Chuy n ti n thanh toán mua c ph n và danh sách nhà u tư trúng u giá n p ti n thanh toán mua c ph n cho SGDCK/TTGDCK trong vòng 02 ngày làm vi c k t ngày h t h n thanh toán mua c ph n. 5.12. Hoàn tr ti n t c c cho các nhà u tư tham d u giá nhưng không trúng. 5.13. Th c hi n các ho t ng khác có liên quan. i u 6. Trách nhi m c a nhà u tư tham gia u giá 6.1. G i ơn ăng ký tham gia u giá mua c ph n cho i lý u giá và các gi y t ch ng minh có năng l c hành vi dân s y ( i v i cá nhân), có tư cách pháp nhân ( i v i t ch c). Riêng i v i nhà u tư nư c ngoài ph i th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh 109/2007/N - CP. 6.2. N p y ti n t c c b ng 10% giá tr c ph n ăng ký mua tính theo giá kh i i m. 6.3. N p Phi u tham d u giá và th c hi n u giá theo úng quy nh. N u vi ph m s b h y b quy n tham gia u giá và không ư c hoàn tr ti n t c c. 6.4. Thanh toán y , úng h n ti n mua c ph n n u ư c mua. i u 7. Công b thông tin 7.1. T ch c bán u giá ...... (tên SGDCK/TTGDCK) ph i h p v i doanh nghi p bán u giá, i lý u giá công b thông tin v vi c bán u giá trên các phương ti n sau ây: - Ba (03) s liên ti p c a các báo: (nêu tên các báo công b ); - Tên a ch và tên các website công b thông tin. T ch c bán u giá ph i ch u trách nhi m m b o công b thông tin chính xác theo úng tài li u do doanh nghi p bán u giá cung c p. 7.2. Thông tin c th liên quan n doanh nghi p c ph n hóa và t u giá ư c công b t i: - T ch c bán u giá .... (tên SGDCK/TTGDCK), a ch : …. - Doanh nghi p ..….. (nêu tên, a ch doanh nghi p c ph n hóa); - Các i lý u giá nh n ăng ký nêu t i Kho n 9.4 i u 9 Quy ch này; - Tên a ch và tên các website công b thông tin.
 7. i u 8. i tư ng tham gia u giá và các quy nh liên quan 8.1. Nh ng i tư ng tham gia u giá: Các t ch c kinh t , cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây g i chung là nhà u tư) và quy nh v i tư ng mua c ph n t i i m 1, i m 2 M c A Chương V Thông tư s 146/2007/TT-BTC hư ng d n th c hi n m t s v n v tài chính khi th c hi n vi c chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n theo quy nh t i Ngh nh s 109/2007/N -CP, có i u ki n sau ây ư c tham d u giá: - Có tư cách pháp nhân ( i v i các t ch c kinh t ); có a ch c th , rõ ràng; N u ngư i i di n pháp nhân thì ph i có gi y y quy n; N u là cá nhân ph i có ch ng minh thư nhân dân, gi y t tùy thân h p l và có năng l c hành vi dân s . - i v i nhà u tư nư c ngoài: ngoài các quy nh như i v i pháp nhân và cá nhân trong nư c, ph i m tài kho n t i các t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và tuân th pháp lu t Vi t Nam. M i ho t ng liên quan n mua c ph n u ph i thông qua tài kho n này. - Các t ch c tài chính trung gian nh n u thác u tư: Trư ng h p các t ch c tài chính trung gian nh n u thác u tư c a c nhà u tư trong nư c và nư c ngoài, t ch c nh n u thác u tư có trách nhi m tách bi t rõ s lư ng nhà u tư, s c ph n c a t ng nhà u tư trong và ngoài nư c ăng ký mua. 8.2. Nh ng i tư ng không ư c tham gia u giá mua c ph n l n u: Thành viên Ban ch o c ph n hóa doanh nghi p (tr các thành viên là i di n doanh nghi p); Các t ch c tài chính trung gian và các cá nhân thu c các t ch c này tham gia th c hi n tư v n, nh giá, u giá bán c ph n c a doanh nghi p c ph n hóa; T ch c bán u giá c ph n c a doanh nghi p c ph n hóa và các cá nhân thu c t ch c này có liên quan. i u 9. Th t c ăng ký tham gia u giá và n p ti n tc c 9.1. Nhà u tư nh n ơn ho c tr c ti p in m u ơn ăng ký tham gia u giá t i i lý u giá theo các a i m và a ch website nêu t i kho n 0 i u 6 Quy ch này. 9.2. N p ti n t c c: Nhà u tư ph i n p ti n t c c b ng 10% giá tr c ph n ăng ký mua tính theo giá kh i i m. Ti n t c c n p b ng ng Vi t Nam (b ng ti n m t ho c chuy n kho n) vào tài kho n c a i lý u giá nơi nhà u tư làm th t c ăng ký. Ti n t c c s không ư c hư ng lãi. 9.3. N p ơn ăng ký tham gia u giá: Nhà u tư i n y thông tin vào ơn ăng ký tham gia u giá và n p t i a i m làm th t c ăng ký kèm theo xu t trình: - i v i cá nhân trong nư c:
 8. + CMND ho c h chi u. Trư ng h p nh n u quy n, ph i có gi y u quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c m u ính kèm quy ch này. + Gi y n p ti n ho c gi y chuy n ti n t c c; - i v i t ch c trong nư c: Ngoài quy nh như i v i cá nhân trong nư c còn n p thêm Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y t khác tương ương, gi y u quy n cho i di n thay m t t ch c th c hi n th t c tr trư ng h p ngư i làm th t c là i di n theo pháp lu t c a t ch c; - i v i cá nhân và t ch c nư c ngoài: Ngoài các quy nh như i v i cá nhân và t ch c trong nư c ph i xu t trình gi y xác nh n m tài kho n t i m t t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. 8.4. Th i gian, a i m làm th t c ăng ký và t c c: Th i gian làm th t c ăng ký: T … gi ngày…… n … gi ngày……. a i m làm th t c ăng ký, t c c và thanh toán ti n mua c ph n: - i lý u giá (theo danh sách ính kèm) (n i dung bao g m tên, a ch , s tài kho n nh n ti n t c c, thanh toán ti n mua c ph n i lý n u có). Sau khi hoàn t t các th t c ăng ký, nhà u tư ư c c p phi u tham d u giá; 9.5. Nhà u tư ch ư c s a i ho c hu ăng ký tham gia u giá trong th i h n làm th t c ăng ký nêu trên. Trư ng h p hu ăng ký tham gia u giá, nhà u tư ph i làm ơn ngh hu ăng ký tham gia u giá theo m u quy nh c a T ch c u giá. i u 10. L p và n p phi u tham d u giá 10.1. Nhà u tư t i n phi u tham d u giá. Phi u tham d u giá h p l là: - Phi u do i lý c p; có óng d u treo c a nơi c p phi u và m b o: i n y , rõ ràng các thông tin theo quy nh phi u không ư c tNy xoá ho c rách nát; giá t mua không th p hơn giá kh i i m; t ng s c ph n t mua t i a b ng m c ăng ký. Phi u tham d u giá ph i ư c b trong phong bì có ch ký c a nhà u tư trên mép dán phong bì theo quy nh. - B phi u kín theo úng th i h n quy nh như sau: + B tr c ti p vào thùng phi u t i (tên i lý u giá): Ch m nh t …; + G i qua ư ng bưu i n dư i hình th c thư b o m n (tên i lý u giá): Ch m nh t … Th i i m nh n phi u ư c tính là th i i m i lý ký nh n v i nhà u tư ho c bưu i n. 10.2. Trư ng h p phi u tham d u giá b rách nát, tNy xoá: Nhà u tư ph i yêu c u i lý i phi u m i sau khi ã n p phi u cũ.
 9. Trư ng h p nhà u tư m t phi u: Nhà u tư ph i làm ơn (theo m u quy nh) ngh i lý c p l i phi u m i và phi u cũ coi như không còn giá tr . i u 11. a i m và th i gian t ch c cu c u giá 11.1. a i m t ch c u giá - S /Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán.....(tên SGDCK/TTGDCK), a ch :….. 11.2. Th i gian t ch c u giá: ….gi … phút ngày…tháng....năm.... Các i lý u giá có trách nhi m k t thúc nh n Phi u tham d u giá c a nhà u tư trư c…gi …phút ngày… tháng…năm…; và chuy n hòm Phi u tham d u giá c a nhà u tư v SGDCK/TTGDCK (tên SGDCK/TTGDCK) trư c th i gian t ch c u giá 01 gi . (Trư ng h p t ch c u giá t i 02 SGDCK/TTGDCK thì ph i nêu rõ danh sách i lý u giá chuy n hòm phi u t i t ng SGDCK/TTGDCK c th ). i u 12. Các quy nh liên quan n vi c u giá Ban ch o c ph n hóa ph i h p v i T ch c bán u giá xác nh: - S lư ng c ph n chào bán: - M nh giá: - Giá kh i i m: - Bư c giá: - S lư ng t i thi u, t i a: - S lư ng nhà u tư nư c ngoài ư c phép mua: - S m c giá, m c t i thi u c a m i m c giá: i u 13. Xem xét các i u ki n t ch c cu c u giá Trư c gi t ch c u giá, T ch c bán u giá s ki m tra và xác nh rõ: - Danh sách các nhà u tư i u ki n tham d u giá; - S lư ng phi u tham d u giá; Cu c u giá ư c ti n hành khi có ít nh t hai (02) nhà u tư i u ki n tham d u giá. N u không i u ki n này thì không t ch c u giá, cu c u giá ư c coi là không thành. i u 14. Th c hi n u giá
 10. 14.1. T i th i i m b t u m hòm phi u tham d u giá, Trư ng Ban T ch c u giá ho c ngư i ư c u quy n công b nh ng thông tin ch y u như: - Tên doanh nghi p c ph n hóa, d ki n v n i u l , s lư ng c ph n bán ra và s lư ng c ph n bán u giá công khai, s lư ng nhà u tư và s lư ng c ph n ăng ký mua. - S lư ng i lý tham gia u giá và s hòm phi u nh n ư c. - Trình t và th t c u giá và nguyên t c xác nh quy n mua c ph n theo giá u giá. - Gi i thích nh ng v n mà ngư i u tư ho c các bên liên quan còn th c m c. 14.2. Xác nh k t qu u giá K t qu u giá ư c xác nh theo nguyên t c quy nh t i Thông tư 146/2007/TT- BTC ngày 6/12/2007 c a B Tài chính như sau: - Xác nh theo giá t mua t cao xu ng th p, nhà u tư t mua theo giá nào thì ư c mua c ph n theo giá ó. - Nhà u tư tr giá cao nh t ư c quy n mua s c ph n ã ăng ký theo các m c giá ã tr . S c ph n còn l i l n lư t ư c bán cho các nhà u tư tr giá cao li n k cho n h t s c ph n chào bán. - Trư ng h p các nhà u tư tr giá b ng nhau nhưng s c ph n chào bán ít hơn t ng s c ph n ăng ký mua thì s c ph n c a t ng nhà u tư ư c mua xác nh như sau: S c ph n t ng nhà u tư ăng ký mua S c ph n nhà S c ph n giá b ng nhau u tư ư c = còn l i chào x mua bán T ng s c ph n các nhà u tư ăng ký mua giá b ng nhau Trư ng h p còn dư c phi u l , s c ph n l này ư c phân b cho nhà u tư có kh i lư ng ăng ký mua l n nh t t i m c giá ó. Riêng i v i nhà u tư nư c ngoài, k t qu u giá cũng ư c xác nh theo nguyên t c trên, k t h p v i t l kh ng ch tr n ư c phép mua theo quy nh. K t qu u giá ư c ghi vào biên b n và có ch ký c a i di n T ch c bán u giá, Ban ch o c ph n hóa và doanh nghi p. i u 15. Thông báo k t qu u giá cho nhà u tư T ch c bán u giá (SGDCK/TTGDCK) có trách nhi m g i k t qu u giá c a nhà u tư cho các i lý u giá trong vòng 01 ngày làm vi c ti p theo k t ngày k t thúc phiên u giá.
 11. Nhà u tư nh n k t qu tr c ti p t i các i lý u giá trong vòng 04 ngày làm vi c ti p theo k t ngày k t thúc phiên u giá. Trư ng h p nhà u tư không nh n k t qu t i i lý u giá, i lý u giá có trách nhi m g i k t qu u giá c a nhà u tư theo ư ng bưu i n ngay trong ngày làm vi c ti p theo (ngày làm vi c th 05 k t ngày k t thúc phiên u giá). i u 16. Phương th c và a i m thanh toán ti n mua c ph n 16.1. Căn c vào thông báo k t qu u giá do i lý u giá cung c p, nhà u tư trúng giá mua c ph n có trách nhi m thanh toán ti n mua c ph n trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c k t ngày công b k t qu u giá. 16.2. Hình th c thanh toán ti n mua c ph n: thanh toán b ng ng Vi t Nam theo hình th c n p ti n m t ho c chuy n kho n cho i lý u giá (nơi làm th t c ăng ký). i lý u giá có trách nhi m chuy n ti n mua c ph n c a nhà u tư v SGDCK/TTGDCK …(tên SGDCK/TTGDCK) sau 02 ngày làm vi c k t khi h t th i h n thanh toán mua c ph n. SGDCK/TTGDCK …(tên SGDCK/TTGDCK) có trách nhi m t ng h p và chuy n toàn b ti n mua c ph n v doanh nghi p c ph n hóa sau 05 ngày làm vi c k t ngày h t h n n p ti n thanh toán mua c ph n c a nhà u tư. Trư ng h p i lý u giá ho c SGDCK/TTGDCK ch m chuy n ti n thu ư c t bán u giá c ph n theo quy nh s ph i ch u lãi su t theo ngày trên s ti n ch m chuy n theo m c lãi su t t i Ngân hàng T ch c bán u giá m tài kho n áp d ng trong trư ng h p các bên liên quan không có th a thu n khác. i u 17. X lý các trư ng h p vi ph m 17.1. Nh ng trư ng h p sau ây b coi là vi ph m Quy ch bán u giá và nhà u tư không ư c nh n l i ti n t c c: - Không n p phi u tham d u giá; - Phi u tham d u giá không áp ng quy nh t i i m 0 c a Quy ch này ho c b rách, nát, tNy xoá, không xác nh ư c giá ho c kh i lư ng t mua; - ăng ký nhưng không t mua (toàn b ho c m t ph n), s không ư c nh n l i ti n t c c tương ng v i s c ph n không t mua; - B giá th p hơn giá kh i i m; - Không ghi giá và/ho c kh i lư ng trên Phi u tham d u giá; - Không thanh toán toàn b ho c m t ph n s c ph n ư c quy n mua theo k t qu u giá. Nhà u tư s không ư c nh n l i s ti n t c c tương ng v i s c ph n t ch i mua. Trong trư ng h p nhà u tư ch thanh toán m t ph n, s c ph n trúng giá mua c a nhà u tư s ư c Ban u giá xét theo th t m c giá t mua t cao xu ng th p trong các m c giá t mua c a nhà u tư ó. 17.2. H i ng u giá có trách nhi m xem xét x lý các trư ng h p vi ph m t i kho n 17.1 nói trên và các trư ng h p vi ph m khác tùy theo m c vi ph m.
 12. i u 18. X lý s c ph n không bán h t Trư ng h p không bán h t m t ph n ho c toàn b s lư ng c ph n bán u giá (k c s c ph n b t ch i mua), T ch c bán u giá …(tên SGDCK/TTGDCK) s thông báo cho Ban ch o C ph n hóa x lý theo quy nh. i u 19. X lý s c ph n chưa ư c thanh toán Trư ng h p h t th i h n thanh toán nhưng nhà u tư không n p ho c ch n p m t ph n ti n, T ch c bán u giá s thông báo công khai t i tr s c a mình và các i lý v s lư ng c ph n chưa ư c phân ph i do nhà u tư không thanh toán. SGDCK/TTGDCK … s ph i h p Ban ch o c ph n hóa xem xét x lý s c ph n c a nhà u tư trúng th u t ch i mua theo hư ng như sau: 19.1. Trư ng h p s lư ng c ph n trúng th u c a nhà u tư t ch i mua nh hơn 30% t ng s c ph n bán u giá: - T ch c bán u giá thông báo cho Ban ch o c ph n hóa quy t nh vi c bán ti p cho nhà u tư tham d u giá theo phương th c tho thu n. Giá bán theo th t t cao xu ng th p nhưng không th p hơn giá u thành công bình quân c a cu c u giá (bao g m c giá u c a nhà u tư ã t ch i mua). - Trong vòng hai ngày làm vi c ti p theo, nhà u tư ã tham gia u giá n u có nhu c u mua ph i làm th t c ăng ký mua. - Nhà u tư ư c quy n mua c ph n s th c hi n vi c n p ti n mua c ph n trong vòng hai (02) ngày làm vi c k t ngày T ch c bán u giá thông báo k t qu phân ph i s c ph n này. - Sau khi tho thu n v n không bán h t s c ph n d ki n bán ra thì Ban ch o c ph n hóa báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hóa x lý theo quy nh t i i m 2.1 ho c 6.2 m c B Ph n V Thông tư s 146/2007/TT-BTC. 19.2. Trư ng h p s lư ng c ph n nhà u tư trúng th u t ch i mua t 30% t ng s c ph n bán u giá tr lên: - T ch c bán u giá thông báo cho Ban ch o c ph n hóa quy t nh vi c bán u giá ti p s c ph n t ch i mua. - Sau khi u giá bán ti p v n không bán h t, Ban ch o c ph n hóa báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hóa x lý theo quy nh t i i m 2.1 ho c i m 6.2 m c B Ph n V Thông tư s 146/2007/TT-BTC. i u 20. X lý ti n tc c - T ch c bán u giá có trách nhi m chuy n ti n t c c c a nhà u tư tham d cu c u giá nhưng không mua ư c c ph n cho các i lý u giá trong vòng 02 ngày làm vi c (k t ngày công b k t qu u giá).
 13. - i v i các bên tham gia u giá có tham d cu c u giá nhưng không ư c mua c ph n thì trong 05 ngày làm vi c (k t ngày công b k t qu u giá), (T ch c bán u giá) i lý u giá có trách nhi m thanh toán l i ti n t c c cho các i tư ng trên; - i v i các bên tham gia u giá ư c quy n mua c ph n theo k t qu u giá thì kho n ti n t c c ư c tr vào t ng s ti n ph i tr ; - i v i các kho n ti n t c c không ph i hoàn l i do nhà u tư vi ph m quy ch u giá quy nh t i i u 17 Quy ch này ư c T ch c bán u giá chuy n v T ch c phát hành x lý theo quy nh. i u 21. Các quy nh khác M i th c m c khi u n i c a nhà u tư (n u có) ph i ư c nêu lên và gi i quy t trong cu c u giá. Ban t ch c u giá s không ch u trách nhi m i v i các th c m c khi u n i c a nhà u tư sau khi cu c u giá k t thúc. T ch c bán u giá và i lý u giá không ch u trách nhi m v giá tr c a c ph n bán u giá, tr trư ng h p không thông báo y , chính xác nh ng thông tin do T ch c phát hành cung c p. i u 21. Hi u l c thi hành Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nơi nh n: Ngư i có th m quy n ban hành quy ch ... (ký tên, óng d u) ... PH L C 1 1. Nh ng th c m c, khi u n i c a nhà u tư ư c gi i quy t trư c và trong cu c u giá: a. Nh ng n i dung liên quan n Quy ch u giá, trong ó ch y u bao g m: - Vi c t ch c công b thông tin, các a i m cung c p thông tin, website cung c p thông tin - i tư ng, i u ki n ăng ký tham d u giá, n p ti n t c c, h sơ ăng ký tham gia u giá, các a i m nh n ăng ký - L p Phi u tham d u giá, bư c giá, bư c kh i lư ng, n p phi u u giá - Phương th c n p ti n thanh toán mua c ph n, nh n l i ti n tc c
 14. - Các trư ng h p vi ph m b m t ti n tc c - Th i gian thanh toán ti n mua c ph n, nh n l i ti n t c c. b. Nh ng n i dung liên quan n thông tin doanh nghi p: - N i dung v b n công b thông tin, nh ng v n th c m c trong n i dung b n công b thông tin; - Vi c t ch c cung c p thông tin v doanh nghi p và cu c u giá cho nhà u tư; - Cách xác nh giá tr doanh nghi p, giá tr nhà xư ng, t ai và nh ng n i dung liên quan n vi c xác nh giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p. 2. Nh ng th c m c, khi u n i c a nhà u tư ư c gi i quy t sau cu c u giá: - Nhà u tư ngh xem l i Phi u tham d u giá: giá t mua, kh i lư ng t mua trên phi u so v i thông báo k t qu u giá; - Vi c nh n thông báo k t qu u giá; - Phi u vi ph m Quy ch b m t ti n t c c: gi i thích nh ng n i dung nhà u tư vi ph m như: sai bư c giá, sai bư c kh i lư ng, t quá kh i lư ng ăng ký, phi u không ghi tên,… - Nh m l n trong vi c n p ti n thanh toán mua c ph n; - Gi i áp ơn ngh xin l i ti n t c c c a nhà u tư.
Đồng bộ tài khoản