Quyết định số 523/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 523/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 523/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 523/QĐ-UBND

  1. t Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2009 S : 523/QĐ-UBND QUY T Đ NH V GIAO CH TIÊU THU QU PHÒNG, CH NG L T, BÃO Đ I V I CÁC DOANH NGHI P ĐÓNG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH NĂM 2009 CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch v thành l p và ho t đ ng c a Qu Phòng, ch ng l t, bão đ a phương; Căn c Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành quy đ nh v công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n t i thành ph H Chí Minh; Xét đ ngh c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph t i T trình s 22/TTr- PCLB ngày 05 tháng 02 năm 2009 v ban hành quy t đ nh giao ch tiêu thu Qu Phòng, ch ng l t, bão đ i v i các doanh nghi p đóng trên đ a bàn thành ph năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay giao ch t iêu thu Qu Phòng, ch ng l t, bão năm 2009 cho các qu n - huy n và Văn phòng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph đ i v i các doanh nghi p đóng trên đ a bàn thành ph (chi ti t theo b ng đính kèm). Đi u 2. Các doanh nghi p trên đ a bàn thành ph H Chí Minh có trách nhi m n p hai ph n v n (2/10.000) trên t ng s v n s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p nhưng không quá 5.000.000 (năm tri u) đ ng và đư c h ch toán vào giá thành s n ph m ho c phí lưu thông đ n p vào Qu Phòng, ch ng l t, bão (theo kho n 2, Đi u 9, Quy ch ban hành kèm theo Ngh đ nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph ). Giao Văn phòng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph phát hành danh sách các doanh nghi p có trách nhi m đóng Qu Phòng, ch ng l t, bão thành ph đ n các qu n - huy n. Đi u 3. Các trư ng h p đư c mi n, t m hoãn đóng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão th c hi n theo quy đ nh t i đ i m g, kho n 1 và đi m b, kho n 2, Đi u 7, Chương II, Quy ch
  2. ban hành kèm theo Ngh đ nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph như sau: 1. Các đ i tư ng đư c mi n đóng góp: Các doanh nghi p công ích và các h p t ác xã nông nghi p. 2. Đ i tư ng đư c t m hoãn đóng góp: Các doanh nghi p và các t ch c kinh t đư c mi n, gi m t hu doanh thu (nay là thu giá tr g ia tăng). Th c hi n theo Văn b n hư ng d n s 427/PCLB ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a C c Phòng ch ng l t bão và Qu n lý đê đi u (nay là C c Qu n lý đê đi u và Phòng ch ng l t bão) và Văn b n s 4590/UB-CNN ngày 14 tháng 12 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph . 3. Các đ i tư ng doanh nghi p t rong quá trình ho t đ ng kinh doanh b t hua l xin đi u ch nh (gi m) ch t iêu n p Qu Phòng, ch ng l t, bão, căn c Lu t K toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 doanh nghi p đó ph i n p báo cáo tài chính năm có ki m t oán cho cơ quan thu đ trình cơ quan có th m quy n đư c quy đ nh Đi u 4 Quy t đ nh này xem xét và quy t đ nh. Đi u 4. Các trư ng h p doanh nghi p xin đi u ch nh m c thu và t m hoãn đóng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão do b thiên tai, h a ho n, tai n n b t ng , doanh nghi p đư c c p bù v n ho t đ ng t ngân sách, doanh nghi p đã đi u ch nh (tăng - gi m) t ng v n s n xu t - kinh doanh và các doanh nghi p khác phân công trách nhi m và y quy n như sau: 1. Đ i v i doanh nghi p do Văn phòng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph (Chi c c Th y l i và Phòng, ch ng l t, bão thành ph ) ph trách thu, giao Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ch trì ph i h p v i C c Thu thành ph xem xét, quy t đ nh. 2. Đ i v i doanh nghi p do qu n - huy n p h trách thu, y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch t rì ph i h p v i C c Thu thành ph xem xét, quy t đ nh. Đi u 5. Trách nhi m thu, n p và phân b Qu Phòng, ch ng l t, bão 1. y ban nhân dân các qu n - huy n ch u t rách nhi m t ch c thu ti n đóng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão c a các Doanh nghi p t ư nhân, Công ty Trách nhi m h u h n (v n đ u t ư trong nư c), H p tác xã đóng trên đ a bàn qu n lý, t ng s ti n thu đư c phân b như sau: a) Trích 05% trên t ng s thu đ tr thù lao cho ngư i, đơn v tr c ti p thu. b) 95% còn l i (quy thành 100%) đư c phân b như sau: 40% n p vào Qu P hòng, ch ng l t, bão qu n - huy n (nơi doanh nghi p đóng tr s );
  3. 60% n p v Qu P hòng, ch ng l t, bão thành ph , s tài kho n: 942.90.00.00003 t i Kho b c Nhà nư c thành ph , đơn v nh n: Chi c c Th y l i và Phòng ch ng l t bão thành ph (thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ). 2. Văn phòng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ch u t rách nhi m t ch c thu ti n đóng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão c a Công ty c ph n, Doanh nghi p nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (do C c Thu t hành ph qu n lý thu ) và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài (k c Công ty trách nhi m h u h n), t ng s ti n thu đư c phân b như sau: a) Trích 05% trên t ng s thu đ tr thù lao cho ngư i, đơn v tr c ti p thu. b) 95% còn l i n p vào Qu Phòng, ch ng l t, bão thành ph . 3. V tài chính, k toán: T ch c, cá nhân thu Qu Phòng, ch ng l t, bão ph i t h c hi n ch đ k toán; đ nh k ỳ báo cáo quy t toán thu, n p, s d ng Qu Phòng, ch ng l t, bão; th c hi n ch đ công khai tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t. Quy đ nh c th v ch đ báo cáo: báo cáo thu, n p Qu t rong 9 tháng đ u năm 2009; báo cáo quy t toán thu, n p, s d ng Qu năm 2009. Đi u 6. Quy ch th c hi n, phân công ph i h p, trách nhi m và th i g ian hoàn thành 1. Vi c thu Qu P hòng, ch ng l t, bão ph i t h c hi n Quy ch công khai tài chính kèm theo Quy t đ nh s 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Th t ư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n s 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a B Tài chính và thông báo công khai cho các doanh nghi p bi t. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Chánh Văn phòng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ch u t rách nhi m t ch c thu đúng và thu đ , ki m t ra, đôn đ c vi c tri n khai th c hi n đóng góp c a các doanh nghi p vào Qu Phòng, ch ng l t, bão theo quy đ nh; k t qu thu và qu n lý, s d ng Qu Phòng, ch ng l t, bão ph i báo cáo v Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph và Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph . 2. Giao S Tài chính thành ph ch trì ph i h p v i T hư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ) hư ng d n, theo dõi, qu n lý, ki m tra tình hình thu và s d ng Qu Phòng, ch ng l t, bão theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ch t rì, ph i h p v i S Tài chính thành ph , C c Thu thành ph , S K ho ch và Đ u tư thành ph , S Tư pháp thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n nghiên c u, th c hi n bi n pháp kh c ph c tình tr ng các doanh nghi p c tình không th c hi n đ y đ nghĩa v đóng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão. 3. S Tài chính thành ph : in và qu n lý vi c phát hành biên lai thu ti n theo m u th ng nh t c a B Tài chính đ thu ti n Qu Phòng, ch ng l t, bão; ch đ o các Phòng Tài
  4. chính - K ho ch các qu n - huy n t h c hi n t hu, n p, s d ng và l p báo cáo v Qu Phòng, ch ng l t, bão quy đ nh t i kho n 3 Đi u 5 Quy t đ nh này. 4. Quá trình t ch c thu, Văn phòng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m th ng kê, l p danh sách các trư ng h p không thu đư c ngoài các trư ng h p đã quy đ nh Đi u 4 và kho n 2, Đi u 7 Quy t đ nh này liên h tr c ti p v i C c Thu thành ph , S K ho ch và Đ u tư thành ph ph i h p xem xét, gi i quy t. y ban nhân dân các qu n - huy n t h ng kê doanh nghi p không thu đư c Qu (do đã gi i t h , chuy n đ i đ a ch , k hông t n t i t rên th c t ) k c danh sách doanh nghi p đang ho t đ ng nhưng chưa th c hi n nghĩa v n p Qu Phòng, ch ng l t, bão và báo cáo v Văn phòng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph trư c ngày 30 tháng 11 năm 2009. 5. S K ho ch và Đ u tư thành ph , S Tài chính thành ph và C c Thu thành ph , ph i h p t h c hi n t rách nhi m đư c phân công t i Quy t đ nh s 04/2008/QĐ- UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph . 6. Th i gian th c hi n và hoàn thành vi c thu, n p Qu Phòng, ch ng l t, bão trong năm tài chính 2009 (riêng quy t toán ch m nh t là đ n ngày 05 tháng 02 năm 2010). Đi u 7. Khen thư ng, x lý vi ph m và x ph t vi ph m hành chính 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng, qu n lý và đóng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão đư c khen thư ng theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c. 2. Doanh nghi p không n p ho c không n p đ nghĩa v đóng góp vào Qu Phòng, ch ng l t, bão theo quy đ nh s x lý theo Đi u 17, Quy ch ban hành kèm theo Ngh đ nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph . Thành ph quy đ nh c t h như sau: sau ngày 15 tháng 11 năm 2008 cho phép Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n đ ngh cơ quan Ngân hàng c t chuy n k inh phí t tài kho n c a doanh nghi p không th c hi n ho c không n p đ (Qu Phòng, ch ng l t, bão) vào tài kho n Qu P hòng, ch ng l t, bão thành ph ho c qu n - huy n. 3. Ngư i đư c giao nhi m v thu, n p, qu n lý và s d ng Qu P hòng, ch ng l t, bão vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph và các quy đ nh khác c a pháp lu t t hì tùy theo tính ch t và m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b t ruy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i t hư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. V x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo Đi u 17 Quy ch ban hành kèm theo Ngh đ nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. Đi u 8. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày k ý.
  5. Đi u 9. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Giám đ c S Tài chính thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph , C c trư ng C c Thu , các Thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th t r n, Trư ng Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p t hành ph và Giám đ c các doanh nghi p đóng trên đ a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản