Quyết định số 526/QĐ/BNN-TC

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
150
lượt xem
16
download

Quyết định số 526/QĐ/BNN-TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 526/QĐ/BNN-TC về việc quy định tạm thời nội dung và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 526/QĐ/BNN-TC

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 526/Q /BNN-TC Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH T M TH I N I DUNG VÀ M C H TR CHO HO T NG KHUY N NÔNG, KHUY N NGƯ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/1/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 56/2005/N -CP ngày 26/4/2005 c a Chính ph và Thông tư s 30/2006/TTLT- BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006, Thông tư s 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 21/5/2007 hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p kinh t i v i ho t ng khuy n nông, khuy n ngư; Căn c các văn b n ch hi n hành; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Khuy n nông – Khuy n ngư Qu c gia t i T trình s 948/KN-TC 22/12/2008 v vi c s a i nh m c t m th i n i dung chi khuy n nông khuy n ngư; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này n i dung và m c h tr ho t ng khuy n nông, khuy n ngư s d ng ngu n ngân sách Trung ương, c th : + N i dung và m c h tr thông tin tuyên truy n khuy n nông khuy n ngư (Ph l c 1 kèm theo) + N i dung và m c h tr t p hu n, ào t o khuy n nông khuy n ngư (Ph l c 2 kèm theo) i u 2. N i dung và m c h tr quy nh t i Quy t nh này làm căn c cho vi c l p k ho ch và xây d ng d toán hàng năm. Trung tâm Khuy n nông – Khuy n ngư Qu c gia t ch c hư ng d n, th c hi n và quy t toán các nhi m v trên cơ s d toán ư c duy t và các quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 927/Q -BNN-TC ngày 04/04/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và có hi u l c k t năm ngân sách 2009. i u 4. Chánh văn phòng B , V trư ng V Tài chính, V trư ng V Khoa h c công ngh và môi trư ng, Giám c Trung tâm Khuy n nông – Khuy n ngư Qu c gia và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B Tài chính (V TCHCSN); - Lưu: VT, TC. Bùi Bá B ng
  2. PH L C 1 QUY NNH N I DUNG VÀ M C H TR THÔNG TIN, TUYÊN TRUY N KHUY N NÔNG, KHUY N NGƯ (Kèm theo Quy t nh s 526/Q -BNN-TC ngày 03 tháng 03 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. H I CH , PHIÊN CH (G I CHUNG LÀ H I CH ): S N i dung chi M c h tr Ghi chú TT t i a (%) 1 Thông tin, tuyên truy n 70,0 T i a 15 tri u/h i ch (áp d ng theo Quy t nh 279/2005/Q -TTg) 2 Thuê m t b ng, dàn d ng, l p t 50,0 T i a 3 tri u/gian hàng (áp d ng theo gian hàng Quy t nh 279/2005/Q -TTg) 3 Thuê h i trư ng, thi t b , phương 100,0 Theo th c t và ch hi n hành ti n, nư c u ng, trang trí, văn phòng phNm 4 H i ng tư v n khoa h c 100,0 B i dư ng t i a 300.000 /ngư i/ngày. Ti n ăn, ng , i l i theo ch hi n hành. 5 Các h i th o chuyên 100,0 Theo ch hi n hành T ch c h i th o (thuê h i trư ng, 100,0 Theo ch hi n hành, t i a 10 trang thi t b , trang trí, nư c u ng, tri u/h i th o. ti n vi t báo cáo, in, óng t p tài li u …) H tr nông dân d h i th o 100,0 Theo ch hi n hành (ti n ng , ti n i l i áp d ng Thông tư 23/2007/TT-BTC) 6 Khai m c, b m c 100,0 Theo ch hi n hành, t i a 5 tri u/h i ch 7 Th c ăn, hóa ch t, m u v t, v t tư, 100,0 Theo th c t và tr ph n thu h i n u có d ng c , dùng ph c v 8 H tr t p luy n, ưa thí sinh d thi, 100,0 C p t nh: Theo ch hi n hành, t i nông dân n tham quan, d h i a 10 tri u/ oàn/l n. (Ti n ăn áp d ng th o, c ng viên (ti n ăn, thuê xe, theo i m 4 m c I ph l c 2 c a Quy t ng , nư c u ng) nh này) 75,0 C p huy n: Theo ch hi n hành, t i a 10 tri u/ oàn/l n. (Ti n ăn áp d ng theo i m 4 m c I ph l c 2 c a Quy t nh này). 9 Khen thư ng 100,0 Theo ch hi n hành 10 Ti n công chăm sóc, qu n lý, b o v , 100,0 T i a 70.000 /công ph c v 11 i n, nư c ph c v 100,0 Theo th c t , t i a 20 tri u/h i ch II. H I THI S N i dung chi M c h tr Ghi chú TT t i a (%) 1 Thông tin, tuyên truy n 100,0 T i a 15 tri u/h i thi
  3. 2 Thuê m t b ng, dàn d ng, l p t 100,0 T i a 3 tri u/gian hàng gian hàng 3 Thuê h i trư ng, thi t b , phương 100,0 Theo th c t và ch hi n hành ti n, nư c u ng, trang trí, văn phòng phNm 4 Ban giám kh o, H i ng ch m thi, 100,0 B i dư ng t i a 300.000 /ngư i/ngày. H i ng tư v n khoa h c Ti n ăn, ng , i l i theo ch hi n hành. 5 Câu h i, áp án 100,0 Theo quy nh, t i a 10.000 /1 câu h i (k c áp án) 6 Khai m c, b m c 100,0 Theo ch , t i a 5 tri u/h i thi 7 i u tra, kh o sát, ch n l c, bình 100,0 Theo ch hi n hành tuy n 8 Th c ăn, hóa ch t, m u v t, v t tư, 100,0 Theo th c t và tr ph n thu h i n u có d ng c , dùng ph c v 9 o di n, biên t p, dàn d ng, d n 100,0 T i a 6 tri u/n i dung/h i thi chương trình 10 H tr t p luy n, ưa thí sinh d thi, 100,0 C p t nh: Theo ch hi n hành, t i nông dân n tham quan, h i th o, a 10 tri u/ oàn/l n. (Ti n ăn áp d ng c ng viên (ti n ăn, thuê xe, ng , theo i m 4 m c I ph l c 2 c a Quy t nư c u ng) nh này) 75,0 C p huy n: Theo ch hi n hành, t i a 10 tri u/ oàn/l n. (Ti n ăn áp d ng theo i m 4 m c I ph l c 2 c a Quy t nh này). 11 Khen thư ng 100,0 Theo ch hi n hành 12 Ti n công chăm sóc, qu n lý, b o v , 100,0 T i a 70.000 /công ph c v 13 i n, nư c ph c v 100,0 Theo th c t , t i a 20 tri u/h i thi III. CHI TUYÊN TRUY N: S N i dung chi M c h tr t i a Ghi chú TT (%) 1 Nhu n bút vi t bài, nh trên t Yêu c u bài vi t chưa ư c ăng trên b t kỳ tài li u nào (tin, tin, trang Web khuy n nông bài, nh ăng l i t các ngu n khác tính m c nhu n bút b ng 60% bài cùng th lo i tương ng) căn c vào N 61/2002/N -CP và TT 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC v hư ng d n ch chi tr nhu n bút. 1.1 Ký s , phóng s , ph ng v n, quy 250.000 /bài Ph n ánh ho t ng, gương i n hình trình k thu t 400.000 /bài Ph ng v n, quy trình k thu t 500.000 /bài Bài vi t t ng quan, chuyên , ánh giá dài kỳ 800.000 /bài Bài t theo yêu c u 1.2 Tr l i b n c 50.000 /l n T i a 100.000 /l n 1.3 Trang thơ, truy n vui, câu i 150.000 /bài thơ Bài t theo yêu c u 200.000 /bài 70.000 /truy n vui
  4. 300.000 /câu i 1.4 Tin 50.000 /tin T i a 120.000 1.5 Gi i thi u văn b n pháp lu t, gi i 50.000 /tin, bài thi u quy trình k thu t 1.6 D ch ra ti ng nư c ngoài và ngư c 100.000 /trang A4 l i 1.7 Nhu n nh 50.000 / nh nh bìa 150.000 / nh 2 Ph c p Ban Biên t p t tin, trang Web 2.1 T ng biên t p 300.000 /s 2.2 Phó T ng biên t p 200.000 /s 2.3 Thư ký biên t p 150.000 /s 2.4 Biên t p, ch nh s a 50.000 /bài Áp d ng v i bài ký s , phóng s , ph ng v n, quy trình k thu t. 2.5 Mã hóa và nh p d li u 300.000 /tháng Trang Web – tr khoán 2.6 B o trì, qu n lý m ng 300.000 /tháng Trang Web – tr khoán IV. CHI DI N ÀN KN @ VÀ CÔNG NGH S N i dung chi M c h tr t i a Ghi chú TT (%) 1 Kh o sát a bàn (ti n xe, công tác Theo ch hi n T i a 2 l n/di n àn phí, ng ) hành và th c t 2 H i trư ng, nư c u ng, trang trí Theo ch hi n Theo th c t hành 3 Báo cáo viên báo cáo t i di n àn 200.000 /ngư i T i a 3 BC viên/di n àn (áp d ng Thông tư s : 44/2007/TTLT-BTC- BKHCN) Ti n vi t báo cáo khoa h c 200.000 /báo cáo T i a 15 báo cáo 4 Chi cho i bi u (áp d ng Thông tư s : 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN) 4.1 oàn ch t a 300.000 /ngư i Không quá 5 ngư i 4.2 Ban c v n khoa h c 200.000 /ngư i T i a 15 ngư i/di n àn 4.3 i bi u m i (ti n ăn) 70.000 /ngư i/ngày T i a 50 i bi u/di n àn 5 H tr ưa nông dân tham d di n Theo ch hi n T i a 300 ngư i/di n àn và 6 àn (ti n xe, ti n ng , nư c u ng, hành và ph l c 2 tri u/ oàn. Áp d ng theo i m 4, ti n ăn) Quy t nh này i m 5 ph n I c a ph l c 2 quy nh này 6 ánh máy, in, óng t p tài li u Theo th c t T i a 100 trang/di n àn PH L C 2 QUY NNH N I DUNG VÀ M C H TR T P HU N, ÀO T O KHUY N NÔNG, KHUY N NGƯ
  5. (Kèm theo Quy t nh s 526/Q -BNN-TC ngày 03 tháng 03 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. T P HU N, ÀO T O NGHI P V KHUY N NÔNG-KHUY N NGƯ, K THU T S N i dung chi M c h tr t i a Ghi chú TT (%) 1 Ti n tài li u ph c v t p hu n Theo Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 1.1 Biên so n tài li u m i Theo h p ng th c t 1.2 Ch nh s a, b sung tài li u là sách 15.000 /trang A4 Không bao g m nh 1.3 In n tài li u, giáo trình tr c ti p Theo th c t ph c v l p h c 2 Chi thù lao gi ng viên, báo cáo Áp d ng theo Thông tư s viên 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 2.1 Là y viên TW ng; B , Th 500.000 /bu i Ti n gi ng ã bao g m ti n so n tài trư ng; Bí thư, phó Bí thư t nh, ch li u, bài gi ng. Trư ng h p c n tài t ch H ND, ch t ch UBND c p li u m i, chuyên sâu ph i ư c t nh và tương ương KNKN Qu c gia phê duy t và tr ti n riêng theo hình th c h p ng 2.2 C p C c, V , Vi n, giáo dư, phó 400.000 /bu i công vi c khoán g n. giáo sư, chuyên viên cao c p, t nh y viên; trư ng các S , Ban, Ngành c p t nh và tương ương 2.3 Ti n s khoa h c, ti n s , chuyên 300.000 /bu i viên chính, Phó G các S , Ban, ngành và tương ương 2.4 Chuyên viên, gi ng viên, báo cáo 200.000 /bu i viên c p qu n, huy n, th xã 2.5 C p xã 120.000 /bu i 2.6 GV tr gi ng, hư ng d n th c hành, 200.000 /bu i hư ng d n tham quan, th c hành 3 Thuê mư n phương ti n, h i Thuê mư n phương ti n, h i trư ng, trang thi t b theo ch trư ng, trang thi t b , ti n ng hi n hành, Thông tư s 23/2007/TT-BTC 4 Ti n ăn cho h c viên, ban t ch c, Áp d ng theo Thông tư s 51/2008/TT-BTC và Thông tư s gi ng viên 23/2007/TT-BTC 4.1 i v i ngư i hư ng lương H tr ti n ăn T ch c c p t nh TP tr c thu c 25.000 /ngư i/ngày TW H tr ti n ăn T ch c c p huy n, xã 15.000 /ngư i/ngày 4.2 i v i ngư i không hư ng lương H tr ti n ăn T ch c thành ph , t nh 70.000 /ngư i/ngày H tr ti n ăn T ch c c p huy n, th xã 50.000 /ngư i/ngày H tr ti n ăn T ch c c p huy n, xã 25.000 /ngư i/ngày 5 Ti n i l i, ti n ng cho gi ng Theo Thông tư s 23/3007/TT-BTC viên, h c viên, ban t ch c 5.1 Thuê xe ưa ón gi ng viên, h c Theo ch hi n
  6. viên; xe tham quan; ti n ng cho hành gi ng viên, ban t ch c, h c viên không hư ng lương. 5.2 H tr ti n tàu xe i, v cho h c Theo th c t và ch N u t túc phương ti n ho c không viên không hư ng lương. T túc hi n hành có vé thì m c t i a khoán là phương ti n, không có vé thì h tr 2.000 /km/ngư i/lư t 2.000 /km/ngư i/lư t 6 Chi khác 6.1 Nư c u ng 7.000 /ngư i/ngày Theo Thông tư s 23/2007/TT-BTC 6.2 Thuê i m tham quan, v t tư th c Theo th c t Tr ph n thu h i n u có hành, v t tư h c t p 6.3 Ph c v khai gi ng, b gi ng; in Theo th c t Theo ch hi n hành ch ng ch , ti n thu c y t , khen thư ng 6.4 Văn phòng phN m (gi y, bút, v ) Theo th c t T i a cho 1 h c viên/1 khóa không quá 15.000 II. XÂY D NG GIÁO TRÌNH, TÀI LI U K THU T, TÀI LI U DÙNG CHO T P HU N, ÀO T O S N i dung chi M c h tr t i a (%) Ghi chú TT 1 Chi xây d ng khung giáo trình 1.1 Biên so n khung chương trình 50.000 /ti t Áp d ng theo Thông tư liên t ch s 125/2008/TTLT-BTC-BGD& T 1.2 S a ch a, biên t p t ng th 25.000 /ti t 1.3 c ph n bi n, nh n xét 20.000 /ti t 2 H i th o góp ý xây d ng giáo trình, th m nh tài li u, n Không quá 2 l n/giáo trình, b tài ph m khuy n nông li u, n phN m 2.1 i u tra kh o sát Theo th c t T i a 1 l n/b 2.2 Thuê h i trư ng, phương ti n, Theo th c t Theo Thông tư s 51/2008/TT-BTC trang thi t b ph c v , tài li u, nư c u ng … 2.3 Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng 300.000 /ngư i/l n Theo quy nh hi n hành 2.4 y viên H i ng 200.000 /ngư i/l n Ph n bi n 200.000 /ngư i/l n 2.5 Thư ký hành chính 150.000 /ngư i/l n 2.6 Ti n ăn cho i bi u 70.000 /ngư i/l n 2.7 B i dư ng i bi u 100.000 /ngư i/l n Các i bi u là khách m i ã ngh hưu ho c ang hư ng lương NS 2.8 Ti n vé tàu xe, phương ti n i l i Theo th c t nhưng không thu c nhi m v tr c 2.9 Ti n ng cho i bi u 120.000 /ngư i/ngày ti p c a i bi u 3 Biên so n giáo trình, tài li u, sách, t g p 3.1 Vi t giáo trình 80.000 /trang A4 ã bao g m c biên t p, ch nh s a 3.2 Vi t sách, quy trình k thu t 60.000 /trang A4 (không bao g m nh) 3.3 Biên so n Tranh, t g p k thu t 100% Theo h p ng th c t
  7. 3.4 Ch nh s a, b sung tài li u là 250.000 /t Không bao g m nhu n nh tranh, t g p 3.5 Ch nh s a tái b n, b sung giáo 30.000 /trang A4 Không bao g m nhu n nh trình, sách 150.000 / nh nh bìa 3.6 Nhu n nh 50.000 / nh nh ru t 3.7 B công c bài gi ng ( ĩa hình, 100% Theo h p ng th c t tranh minh h a)
Đồng bộ tài khoản