intTypePromotion=1

Quyết định số 528/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 528/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 528/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Bến Tre, ngày 23 tháng 3 năm 2012 Số: 528/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 241/TTr-STNMT ngày 24 tháng 02 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 448/TTr-VPUBND ngày 19 tháng 3 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Văn Hiếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE (Ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH SỐ Tên thủ tục hành chính Ghi chú TT Lĩnh vực đất đai 1 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ban hành mới Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp Ban hành mới 2 mới do nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất Cấp giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Ban hành mới 3 đất trường hợp cấp ban đầu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản