Quyết định số 53/1999/QĐ-NHNN1

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
6
download

Quyết định số 53/1999/QĐ-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/1999/QĐ-NHNN1 về việc quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/1999/QĐ-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/1999/QĐ-NHNN1 Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 53/1999/QĐ-NHNN1, NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ TÍN DỤNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12 1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngaỳ 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 51/1988QĐ-TTg ngày 2/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Quỹ tín dụng đào tạo; Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 11736/KHTC ngày 10/12/1998; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề là 0,6%/tháng. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế tiết 2.4 khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số 39/1998/QĐ-NHNN1 ngày 17/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế, dân cư và mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế. Các khoản cho vay đã ký Hợp đồng tín dụng của Quỹ Tín dụng đào tạo trước ngày Quyết định này có hiệu lực được xử lý như sau: 1. Đối với các khoản cho vay từ Quỹ Tín dụng đào tạo còn dư nợ đến ngày Quyết định này có hiệu lực thì phần dư nợ còn lại được chuyển sang áp dụng theo mức lãi suất mới kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
  2. 2. Đối với Hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực chưa giải ngân hoặc chưa giải ngân hết thì phần giải ngân kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực được chuyển sang áp dụng mức lãi suất mới. Điều 3: Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ, được uỷ nhiệm cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản