Quyết định số 538/2006/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 538/2006/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 538/2006/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 538/2006/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 538/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA PHỔ CẬP GIÁO DỤC- CHỐNG MÙ CHỮ NĂM 2005 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 14/11/2000 đến 09/12/2000 của Quốc hội “về Thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ” Căn cứ Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị “về Thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở”; Căn cứ Thông tư số 14/TT-BGD&ĐT ngày 05/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra và đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục- Trung học cơ sở ; Căn cứ Quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào taọ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thể thức kiểm tra và đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thể thức kiểm tra và đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục- Trung học cơ sở; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 262/TT-GDĐT ngày 28/02/2006 về việc đề nghị công nhận các đơn vị huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005, như sau : 1. Thành phố Long Xuyên: * Đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; (Đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) - Số phường, xã đạt chuẩn: 13/13 phường, xã;
  2. - Tỉ lệ trẻ độ tuổi 11 ttốt nghiệp tiểu học: 88, 13% (3.505/3.997 HS). * Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị tiếp tục đạt chuẩn năm 2005) Số phường, xã đạt chuẩn: 13/13 phường, xã. 2. Huyện Tân Châu: * Đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; (Đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005): - Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 11/11 xã, thị trấn; - Tỉ lệ trẻ độ tuổi 11 tốt nghiệp tiểu học: 87, 65%(2.002/2.284 HS). * Đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 11/11 xã, thị trấn. 3. Huyện Châu Thành: * Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 12/13 xã, thị trấn. 4. Huyện Châu Phú: * Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số phường, xã đạt chuẩn: 13/13 xã, thị trấn. 5. Thị xã Châu Đốc: * Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 07/07 phường, xã. 6. Huyện Chợ Mới: * Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 18/18 xã, thị trấn. 7. Huyện Phú Tân: * Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 19/19 xã, thị trấn. 8. Huyện An Phú:
  3. * Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 14/14 xã, thị trấn. Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và các cơ quan liên quan duy trì và đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục của địa phương mình để không ngừng nâng cao chất lượng và tỉ lệ phổ cập giáo dục các cấp học. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3; - TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo); - Ban Tuyên giáo TU; - PVP. Võ Hùng Dũng; - Các Phòng Giáo dục Tp. Long Xuyên, Tân Châu, Châu Thành, Châu Phú, Châu Đốc, Chợ Mới, Phú Tân, An Phú; - Phòng VHXH, TH; Nguyễn Văn Đảm - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản