Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Thông tin và Truyền thông phải thực hiện định kỳ chuyển đổi do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 54/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC VN TRÍ CÔNG TÁC C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C KHÔNG GI CH C V LÃNH O, QU N LÝ TRONG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG PH I TH C HI N NNH KỲ CHUY N I B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Danh m c các v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý thu c ngành Thông tin và Truy n thông ph i th c hi n nh kỳ chuy n i theo quy nh t i kho n 21 i u 8 Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph , g m có: 1. C p gi y phép ho t ng v Bưu chính, Vi n thông, Công ngh thông tin, Báo chí và Xu t b n. 2. C p và phân b tài nguyên thông tin (kho s , t n s , tài nguyên Internet và qu o v tinh). 3. Qu n lý các chương trình qu ng cáo trên các phương ti n phát thanh, truy n hình và trên Internet. 4. Phân b , thNm nh và qu n lý các d án, án thu c lĩnh v c Bưu chính, Vi n thông, Công ngh thông tin, Báo chí và Xu t b n. 5. C p th nhà báo cho các i tư ng ho t ng v báo chí. 6. ThNm nh trình th a thu n b nhi m, mi n nhi m ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u và các ch c danh tương ương c a các cơ quan báo chí, xu t b n.
  2. 7. Thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t chuyên ngành Thông tin và Truy n thông. 8. Thu, qu n lý và s d ng phí, l phí t các ho t ng trong ngành Thông tin và Truy n thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c và cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Lê Doãn H p
Đồng bộ tài khoản