Quyết định số 5458/QĐ-UBND

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 5458/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5458/QĐ-UBND về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch phát triển Việt Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5458/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH NINH THUẬN NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 5458/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 06 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH PHÁT TRIỂN VIỆT NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước về quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chọn Công ty Công trình Đô thị Ninh Thuận thực hiện cổ phần hoá; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Công trình Đô thị Ninh Thuận tại Tờ trình số 75/TTr-BCĐ ngày 30/11/2007 về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển Việt Ninh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Nguyễn Khang, Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Ninh Thuận, đại diện 100% phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển Việt Ninh. Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển Việt Ninh thực hiện theo quy định của Nghị định số 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành có liên quan. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Công trình Đô thị Ninh Thuận; ông Nguyễn Khang và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiện thi hành Quyết định này./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hữu Nghị
Đồng bộ tài khoản