Quyết định Số: 547/QĐ-UBND

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
7
download

Quyết định Số: 547/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------Số: 547/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 547/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 547/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Ba Bể từ năm 2009 đến 2020; Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Pác Nặm từ năm 2009 đến 2020; Căn cứ Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 144/TTr- KH&ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Kế hoạch vốn để thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ cho huyện Ba Bể, Pác Nặm năm 2010, cụ thể như sau: Tổng số vốn chi đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng), trong đó: - Huyện Ba Bể: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng). - Huyện Pác Nặm: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).
  2. Điều 2. Căn cứ nguồn vốn được phân bổ và nội dung Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững đã được phê duyệt, UBND huyện Ba Bể, Pác Nặm khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Hoàng Ngọc Đường
Đồng bộ tài khoản