intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy định văn hóa xã hội

Xem 1-20 trên 5776 kết quả Quy định văn hóa xã hội
 • Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội do Quốc hội ban hành

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 217 25   Download

 • Quyển 2 "Kỹ năng tác nghiệp" gồm có những nội dung chính sau: Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã; kỹ năng giao tiếp và phối hợp của công chức văn hóa - xã hội xã với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã; kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản văn hóa trên địa bàn xã;... Mời tham khảo.

  pdf233p nomoney3 10-02-2017 55 5   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng công chức văn hóa – xã hội xã khu vực đồng bằng và ven biển - Quyển 2 trình bày các kỹ năng tác nghiệp như: Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã; kỹ năng giao tiếp và phối hợp của công chức văn hóa - xã hội xã với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã; kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản văn hóa trên địa bàn xã;...

  pdf211p nomoney3 10-02-2017 36 4   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ văn hóa thông - thông tin số 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 01 năm 2002 về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá. Căn cứ bào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ.

  doc9p bechut91 11-01-2011 445 150   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 Số: 42/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CHÍNH PHỦ

  pdf50p shishomaru 02-06-2010 236 37   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 37/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p shishomaru 02-06-2010 268 24   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 Số: 54/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 62/2006/QH11 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 31/2009/QH12 CHÍNH PHỦ

  pdf13p shishomaru 02-06-2010 196 21   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 32/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2010 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p shishomaru 02-06-2010 184 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 40/2004/nđ-cp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thống kê do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p lawvhxh12 19-11-2009 224 19   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 Số: 995/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 46/2010/TT-BTC NGÀY 08/4/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC HUYỆN NGHÈO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61...

  pdf3p shishomaru 03-06-2010 103 10   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------Số: 13/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Tân An, ngày 07 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN CẦN ĐƯỚC LÀ HUYỆN ĐIỂM, ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HOÁ CỦA TỈNH (GIAI ĐOẠN 2010- 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf12p shishomaru 02-06-2010 78 8   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 38/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...

  pdf3p shishomaru 02-06-2010 183 8   Download

 • BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Số: 389/QĐ-BNV QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf11p shishomaru 02-06-2010 85 8   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 22/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO, TĂNG HỘ KHÁ CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2009 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf24p shishomaru 02-06-2010 65 7   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------Số: 547/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf2p shishomaru 03-06-2010 96 7   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 504/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2010 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p shishomaru 03-06-2010 115 6   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010 Số: 35/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p shishomaru 02-06-2010 76 5   Download

 • BỘ TƯ PHÁP TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT ------Số: 37/QĐ-TC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

  pdf13p shishomaru 02-06-2010 86 5   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 627/QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 39 (NĂM 2010) VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf6p shishomaru 03-06-2010 112 5   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 688/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf33p shishomaru 03-06-2010 102 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định văn hóa xã hội
p_strCode=quydinhvanhoaxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2