Quyết định số 55/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 55/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2001/QĐ-UB về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để điều chỉnh Khoản 1/Mục b/Điều I/Quyết định số 05/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 55/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1/ MỤC B/ ĐIỀU I/ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2001/QĐ- UỶ BAN HÀNH CHÍNH NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT (HỆ SỐ K) KHI HỢP ĐỒNG CHO CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUÊ ĐẤT THEO CHỈ THỊ 245/TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND. Căn cứ Luật Đất đai. Thực hiện Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính- Vật giá, Địa chính- Nhà đất, Cục Thuế tại Tờ trình số 1189/TTLN- STCVG ngày 15/5/2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tại Khoản 1/ Mục b/ Điều I Quyết định số 05/2001/QĐ- UB ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố đã ghi: b/ Phạm vi và thời hiệu thực hiện. 1/ Phạm vi thực hiện: Quy định này chỉ áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị hợp đồng thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng chung cho cả khu vực nội thành và ngoại thành. Nay điều chỉnh lại như sau: b/ Phạm vi và thời hiệu thực hiện. 1/ Phạm vi thưc hiện:
  2. Quy định này chỉ áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị hợp đồng thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng chung cho cả khu vực nội thành, nội thị trấn. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản