Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2004/QĐ-UB về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 55/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Căn cứ 10 Chương trình công tác của Thành uỷ Hà Nội; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội tại Tờ trình số 249/TT-TP ngày 26 tháng 02 năm 2004. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2004” Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của Thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
 2. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 04 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội) I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành uỷ Hà Nội giai đoạn 2001- 2005, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội trong năm 2004, tiếp tục thực hiện Quyết định 157/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Quy định trình tự, thủ tục, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố. 2. Yêu cầu: Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố cần được tiến hành khẩn trương, đúng tiến độ kế hoạch đặt ra, tôn trọng ý kiến của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trên cơ sở tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành; Văn bản được xây dựng, ban hành cần phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn. II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH: - Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2004 gồm 97 văn bản; trong đó có 70 văn bản xây dựng mới và 29 văn bản chuyển tiếp từ năm 2003 (có phụ lục kế hoạch kèm theo). - Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành của Thành phố trong việc chủ trì, phối hợp xây dựng văn bản; tiến độ thực hiện theo phụ lục của Kế hoạch này. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện. III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố - Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức soạn thảo, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đã được giao theo Kế hoạch, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; - Cử một đồng chí cán bộ lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, triển khai kế hoạch này;
 3. - Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của UBND Thành phố và Sở Tư pháp. 2. Sở Tư pháp Hà Nội - Chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, các đơn vị soạn thảo để rà soát, kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố ký ban hành; - Phối hợp Sở Tài chính lập kế hoạch tài chính phục vụ triển khai kế hoạch; - Đôn đốc các Sở, Ban, Ngành triển khai Kế hoạch bảo đảm tiến độ, kết quả, chất lượng công việc; Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch theo quý, năm. 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội - Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan soạn thảo, kiểm tra, rà soát, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch trước khi trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố ký ban hành; - Tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch với lãnh đạo Trung ương và Thành phố. 4. Sở Tài chính Hà Nội; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Phối hợp với Sở Tư pháp làm việc với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố về dự toán kinh phí cần thiết phục vụ cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND TP xem xét, quyết định; Kịp thời cấp phát và quyết toán kinh phí để triển khai kế hoạch này./. PHỤ LỤC KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 04 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội) Cơ quan chủ CƠ QUAN PHỐI Tiến độ STT Nội dung văn bản trì HỢ P hoàn thành Lĩnh vực Nội chính 1 Quyết định v/v ban hành Cơ Sở Nội vụ Tiếp năm chế chính sách đối với người 2003 làm công tác công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội
 4. 2 Quyết định v/v ban hành Sở Nội vụ Tiếp năm Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 2003 cán bộ, công chức Nhà nước 3 Quyết định về việc ban hành Sở Tư pháp Các Sở, Ban, Quý I/2004 Kế hoạch xây dựng văn bản Ngành của TP quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2004 4 Quyết định v/v ban hành Sở Tư pháp Sở Nội vụ Tiếp năm Quy chế tổ chức, hoạt động 2003 trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố 5 Quyết định v/v ban hành Sở Tư pháp Tiếp năm Quy chế xây dựng, quản lý, 2003 khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở . 6 Quyết định v/v Bổ sung một Sở Tư pháp Sở Nội vụ, Sở Tài Tiếp năm số Điều tại Quyết định 2326/ chính 2003 QĐ-UB ngày 16/6/1997 của UBND TP về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thực hiện Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002) 7 Chỉ thị về việc triển khai Sở Tư pháp Văn phòng HĐND Năm 2004 thực hiện Nghị định - UBND Thành 135/2003/NĐ-CP ngày 14 phố, Ban pháp chế tháng 11 năm 2003 của HĐND TP Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 8 Quyết định về việc ban hành Sở Tư pháp Quý I/2004 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32 – CT/ TW và Đề án của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL 9 Quyết định về việc ban hành Sở Tư pháp Quý I/2004 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn TP Hà Nội
 5. 10 Quyết định về việc ban hành Sở Tư pháp Sở Nội vụ, Sở Tài Quý Quy chế về chế độ bồi dưỡng chính IV/2004 hoạt động nghiệp vụ của những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Hà Nội 11 Quyết định về việc ban hành Công an Bộ Công an, Bộ Tư Tiếp năm Quy chế quản lý dân cư trên Thành phố pháp, Văn phòng 2003 địa bàn Thủ đô Hà Nội Chính phủ, các Sở, Ban, Ngành của TP và UBND các quận, huyện 12 Quyết định về việc quản lý Công an Sở Lao động, Tiếp năm kinh doanh chứa trọ trên địa Thành phố Thương binh và Xã 2003 bàn TP Hà Nội hội, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban pháp chế HĐND TP 13 Quyết định đổi tên và Quy Công an Sở Lao động, Tiếp năm chế hoạt động của trại phân Thành phố Thương binh và Xã 2003 loại Lộc Hà hội, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên- Môi trường và Nhà đất, Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND các huyện liên quan Lĩnh vực Văn – Xã 1 Quyết định về quản lý, đầu Sở Văn hóa Tiếp năm tư tu bổ và phát huy tác dụng Thông tin 2003 các di tích lịch sử văn hoá (Ban Quản lý trên địa bàn Hà Nội Di tích – Danh thắng) 2 Quyết định về Quản lý cổ vật Sở Văn hóa Ban Tôn giáo Quý và đồ thờ tự trong các di tích Thông tin Thành phố; Viện IV/2004 lịch sử – văn hóa trên địa bàn (Ban Quản lý Nghiên cứu tôn TP Hà Nội Di tích – giáo; Viện Nghiên Danh thắng) cứu Hán Nôm và các UBND quận, huyện 3 Quyết định v/v ban hành Sở Văn hóa Các Nhà văn hoá Quý II/2004 Quy chế hoạt động Nhà văn Thông tin quận, huyện hoá phường, xã, thị trấn trên
 6. địa bàn TP Hà Nội 4 Quyết định v/v ban hành Sở Văn hóa Vụ Pháp chế Bộ Tiếp năm Quy chế về quảng cáo bằng Thông tin VHTT; Cục VHTT 2003 biển, bảng và băng dzôn trên cơ sở; Sở Tư pháp; địa bàn Thành phố Hà Nội Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện 5 Quyết định về chế độ kinh Sở Văn hóa Vụ Thư viện – Bộ Quý II/2004 phí hoạt động đối với hệ Thông tin VHTT; Thư viện thống thư viện xã, phường, (Thư viện Hà Quốc gia Hà Nội thị trấn trên địa bàn Thành Nội) phố Hà Nội 6 Quyết định về quản lý chất Sở Y tế Sở Tư pháp Năm 2004 lượng mỹ phẩm trên địa bàn (Phòng QLD Hà Nội và Trung tâm KHDP - HMP) 7 Quyết định v/v ban hành Liên minh Các Sở, Ban, Quý II/2004 Quy chế công nhận danh Hợp tác xã Ngành của Thành hiệu “Làng nghề Hà Nội ” Hà Nội phố có liên quan 8 Quyết định về cơ chế, chính Sở Lao động, Các Sở, Ban, Quý II/2004 sách đào tạo nghề và giải Thương binh Ngành, và các quyết việc làm cho nhân dân và Xã hội quận, huyện liên vùng bị mất đất canh tác để quan thực hiện dự án Đô thị mới Bắc sông Hồng 9 Quyết định về việc điều Sở Lao động, Cục Thống kê Quý chỉnh chuẩn nghèo của Thương binh Thành phố III/2003 Thành phố giai đoạn 2005- và Xã hội 2010 10 Quyết định về việc ban hành Sở Lao động Sở Tài chính Quý quy định tạm thời cơ chế hỗ -Thương binh IV/2003 trợ tài chính cho công tác và Xã hội xuất khẩu lao động 11 Chỉ thị của UBND Thành Cục Thống Sở Tư pháp, Văn Quý I / 2004 phố Hà Nội về việc triển khai kê TP phòng HDND - thực hiện Luật Thống kê trên UBND Thành phố địa bàn Thành phố Hà Nội 12 Quyết định về việc thực hiện Uỷ ban Dân Sở Tư pháp Quý I/2004 chính sách dân số Hà Nội số – Gia đình và Trẻ em Hà
 7. Nội 13 ATLAS Dân số – Gia đình Uỷ ban Dân Sở Tư pháp, Cục Năm 2004 và Trẻ em Hà Nội số – Gia đình Thống kê, Công an và Trẻ em Hà Thành phố Hà Nội Nội Lĩnh vực Nông nghiệp – Lâm nghiệp 1 Quyết định v/v phê duyệt Sở Nông Sở KHĐT, Sở Tài Năm 2004 Chính sách khuyến khích nghiệp và chính, Chi cục phát triển rừng và du lịch Phát triển Kiểm lâm, UBND sinh thái trên địa bàn Huyện nông thôn huyện Sóc Sơn, Sở Sóc Sơn Tài nguyên môi trường và Nhà đất 2 Quyết định v/v phê duyệt Sở Nông Sở Kế hoạch - Đầu Năm 2004 Chính sách khuyến khích nghiệp và tư, Sở Tài chính, phát triển kinh tế trang trại ở Phát triển Sở Tài nguyên - Hà Nội nông thôn Môi trường và Nhà đất, Ngân hàng Nhà nước Thành phố 3 Quyết định v/v phê duyệt Sở Nông Sở Kế hoạch - Đầu Năm 2004 Chính sách khuyến khích nghiệp và tư, Sở Tài chính, phát triển chăn nuôi lợn nạc Phát triển Ngân hàng nhà ở Hà Nội nông thôn nước Thành phố 4 Quyết định về hỗ trợ kinh Sở Nông Sở Kế hoạch - Đầu Năm 2004 phí khoán bảo vệ rừng phòng nghiệp và tư, Sở Tài chính, hộ đặc dụng trên địa bàn Phát triển Chi cục Kiểm lâm, huyện Sóc Sơn nông thôn UBND huyện Sóc Sơn 5 Quyết định về việc sửa đổi, Sở Nông Sở Tài chính, Sở Năm 2004 bổ sung một số điều, ban nghiệp và Nội vụ, Trung tâm hành kèm theo Quyết định số Phát triển Khuyến nông Hà 65/2003/QĐ-UB về tổ chức nông thôn Nội và hoạt động của khuyến nông viên cơ sở 6 Quyết định v/v phê duyệt Sở Nông Sở Kế hoạch & Năm 2004 Chính sách khuyến khích nghiệp và Đầu tư, Sở Tài phát triển Hợp tác xã Nông Phát triển chính, Liên minh nghiệp nông thôn Hợp tác xã TP 7 Quyết định v/v ban hành cơ Sở Nông Sở Tư pháp, Năm 2004 chế phối hợp, trách nhiệm nghiệp và UBND các quận, của các ngành, các cấp trong Phát triển huyện việc chỉ đạo công tác tưới
 8. tiêu nước phục vụ sản xuất nông thôn nông nghiệp 8 Quyết định phê duyệt quy Sở Nông Quý I/2004 hoạch phát triển nông nghiệp nghiệp và Hà Nội đến năm 2010 Phát triển nông thôn 9 Quyết định phê duyệt quy Chi cục đê Quý I/2004 hoạch đê điều điều và phòng chống lụt bão 10 Quyết định phê duyệt quy Sở Nông Quý II/2004 hoạch nước sạch nông thôn 3 nghiệp và huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Phát triển Gia Lâm nông thôn 11 Quyết định phê duyệt quy Sở Nông Quý II/2004 hoạch thuỷ lợi 5 huyện ngoại nghiệp và thành Phát triển nông thôn Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất 1 Quyết định v/v phê duyệt Đề Sở Tài Năm 2004 án phát triển nhà ở cho các nguyên, Môi đối tượng có khó khăn về trường và nhà ở trên địa bàn Thành phố Nhà đất giai đoạn 2003 - 2005 2 Quyết định v/v ban hành Sở Tài Tiếp năm Quy chế quản lý, sử dụng nguyên, Môi 2003 nhà ở chung cư cao tầng tại trường và Hà Nội Nhà đất 3 Quyết định v/v ban hành các Sở Tài Tiếp năm quy định đối với người Việt nguyên, Môi 2003 Nam định cư ở nước ngoài trường và mua nhà ở tại Hà Nội Nhà đất 4 Quyết định v/v ban hành Sở Tài Tiếp năm Quy chế quản lý, sử dụng nguyên, Môi 2003 nhà chuyên dùng thuộc sở trường và hữu Nhà nước cho thuê Nhà đất 5 Quyết định về quản lý nhà Sở Tài Tiếp năm cho thuê tại các dự án phát nguyên, Môi 2003 triển nhà trên địa bàn Thành trường và phố Hà Nội Nhà đất
 9. 6 Quyết định v/v ban hành các Sở Tài Tiếp năm quy định về nhiệm vụ, quyền nguyên, Môi 2003 hạn của UBND quận, huyện, trường và xã, phường, thị trấn trong Nhà đất lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên, môi trường và nhà đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội 7 Quyết định v/v ban hành Sở Tài Năm 2004 Quy chế quản lý, sử dụng nguyên, Môi nhà công vụ trường và Nhà đất 8 Quyết định về quản lý, sử Sở Tài Năm 2004 dụng tầng 1 nhà chung cư nguyên, Môi cao tầng do Thành phố quản trường và lý trên địa bàn Hà Nội Nhà đất 9 Quyết định về nguyên tắc Sở Tài Năm 2004 mua, bán, kinh doanh nhà ở nguyên, Môi trên địa bàn Thành phố Hà trường và Nội Nhà đất 10 Quyết định về lập và quản lý, Sở Tài Năm 2004 sử dụng hồ sơ địa chính trên nguyên, Môi địa bàn Thành phố Hà Nội trường và Nhà đất 11 Quyết định về phân cấp thẩm Sở Tài Năm 2004 quyền giải quyết tranh chấp nguyên, Môi khiếu nại trong quản lý nhà trường và đất Nhà đất 12 Quyết định v/v ban hành các Sở Tài Năm 2004 Quy định tạm thời về trình tự nguyên, Môi thủ tục khai thác cát, sỏi và trường và sử dụng bến bãi để chứa, Nhà đất trung chuyển cát, sỏi trên các sông thuộc địa bàn Thành phố 13 Quyết định v/v Sửa đổi một Sở Tài Năm 2004 số quy định về trình tự, thủ nguyên, Môi tục để được giao đất, cho trường và thuê đất trên địa bàn Thành Nhà đất phố 14 Quyết định v/v Sửa đổi một Sở Tài Năm 2004 số quy định về việc giao đất nguyên, Môi
 10. giãn dân tại khu vực nông trường và thôn trên địa bàn Hà Nội Nhà đất 15 Quyết định v/v ban hành Sở Tài Năm 2004 Quy trình về thủ tục, hồ sơ nguyên, Môi giao đất, cho thuê đất đối với trường và các Hợp tác xã trên địa bàn Nhà đất Thành phố 16 Quyết định về quản lý thị Sở Tài Năm 2004 trường bất động sản trên địa nguyên, Môi bàn Thành phố Hà Nội trường và Nhà đất 17 Quyết định về việc thu phí Sở Tài Năm 2004 bảo vệ môi trường đối với nguyên, Môi nước thải trên địa bàn Thành trường và phố Nhà đất 18 Quyết định về trình tự, thủ Sở Tài Năm 2004 tục thoả thuận đánh giá tác nguyên, Môi động môi trường đối với các trường và dự án đầu tư trên địa bàn Nhà đất Thành phố 19 Quyết định về quản lý mua Sở Tài Các Sở, quận, Quý I/2004 bán nhà ở từ các dự án phát nguyên, Môi huyện liên quan triển nhà ở trên địa bàn trường và Thành phố Hà Nội Nhà đất 20 Quyết định v/v ban hành cơ Ban chỉ đạo Các Sở, quận, Quý I/2004 chế, chính sách giải phóng GPMB huyện liên quan mặt bằng thực hiện dự án Thành phố khu Đô thị mới Bắc sông Hồng 21 Quyết định v/v ban hành cơ Sở Tài Các Sở, quận, Quý I/2004 chế, chính sách quản lý đất nguyên, Môi huyện liên quan đai khu vực thực hiện dự án trường và Đô thị mới Bắc sông Hồng Nhà đất Lĩnh vực Kinh tế – Thương mại - Du lịch 1 Chỉ thị của UBND Thành Chi nhánh Sở Tài nguyên và Quý I/ 2004 phố Hà Nội về việc đăng ký Ngân hàng Môi trường và Nhà giao dịch bảo đảm trên địa Nhà nước TP đất, Sở Tư pháp bàn TP Hà Nội 2 Quyết định v/v ban hành Liên minh Các Sở, Ban, Quý Quy chế phối hợp giữa các Hợp tác xã Ngành của Thành III/2004 Sở, Ban, Ngành của Thành Thành phố phố có liên quan
 11. phố thực hiện Đề án số 17 của Thành uỷ Hà Nội về “Tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” 3 Quyết định v/v phê duyệt Liên minh Các Sở, Ban, Quý Chính sách khuyến khích Hợp tác xã Ngành của Thành IV/2004 phát triển kinh tế tập thể ở Thành phố phố có liên quan Hà Nội theo tinh thần Đề án số 17/ ĐA-TU của Thành uỷ Hà Nội 4 Quyết định về việc xác định Sở Tài chính Các Sở, Ban, Năm 2004 giá trị Doanh nghiệp và phê (Chi cục Tài Ngành của Thành duyệt phương án cổ phần hoá chính doanh phố có liên quan Doanh nghiệp (các Doanh nghiệp) nghiệp thuộc diện cổ phần hoá năm 2004) 5 Quyết định về việc chuyển Sở Tài chính Các Sở, Ban, Năm 2004 Doanh nghiệp Nhà nước (Chi cục Tài Ngành của Thành sang Công ty cổ phần (các chính doanh phố có liên quan Doanh nghiệp thuộc diện cổ nghiệp) phần hoá năm 2004) 6 Quyết định v/v ban hành Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Năm 2004 Quy chế hỗ trợ lãi suất tiền (Chi cục Tài Đầu tư vay và quyết định cấp hỗ trợ chính doanh một phần lãi suất tiền vay nghiệp) 7 Quyết định v/v ban hành Sở Tài chính Sở Tài nguyên, Quý I/2004 Bảng giá đất điều chỉnh, bổ Môi trường và Nhà sung Quyết định số đất; Cục thuế; 3519/QĐ-UB UBND các Quận, Huyện 8 Quyết định v/v ban hành Sở Tài chính Quý II/2004 Quy chế điều hành ngân sách 9 Quyết định v/v ban hành Cơ Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Năm 2004 chế tài chính về huy động Đầu tư; Sở Nông vốn đóng góp xây dựng cơ nghiệp và Phát sở hạ tầng của xã, phường, triển nông thôn thị trấn 10 Quyết định v/v ban hành cơ Sở Tài chính Các Sở, quận, Quý I/2004 chế, chính sách tài chính ưu huyện liên quan đãi trong khu đô thị mới Bắc sông Hồng
 12. 11 Quyết định về chức năng, Sở Tài chính Sở Nội vụ Năm 2004 nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy Sở Tài chính Hà Nội 12 Quyết định v/v ban hành Sở Thương Các Sở, Ban, Tiếp năm Điều lệ quản lý xây dựng mại Ngành, UBND các 2003 theo quy hoạch cải tạo và quận, huyện phát triển mạng lưới chợ Hà Nội đến năm 2020 13 Quyết định v/v Sửa đổi Quy Sở Thương Các Sở, Ban, Tiếp năm chế quản lý Văn phòng đại mại Ngành, UBND các 2003 diện (theo Nghị định sửa đổi quận, huyện Nghị định 45/2000/ NĐ - CP của Chính phủ sắp ban hành) 14 Quyết định v/v Sửa đổi bổ Sở Thương Sở Tài chính, Hội Tiếp năm sung Quy chế xét thưởng mại đồng thi đua khen 2003 xuất khẩu cho doanh nghiệp thưởng Thành phố có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội 15 Quyết định v/v ban hành Cơ Sở Thương Sở Kế hoạch - Đầu Tiếp năm chế đầu tư và quản lý sau đầu mại tư, Sở Tài chính, 2003 tư xây dựng, cải tạo chỉnh Viện nghiên cứu trang chợ và lò giết mổ gia phát triển kinh tế – súc xã hội Hà Nội, Sở Tư pháp 16 Quyết định v/v Sửa đổi Sở Thương Sở Kế hoạch - Đầu Tiếp năm Quyết định 3569/QĐ-UB mại tư, Sở Tài chính, 2003 ngày 16/9/1997 Quy định về Sở Tư pháp, tổ chức kinh doanh và quản UBND các quận, lý chợ trên địa bàn Thành huyện phố Hà Nội ( sửa đổi theo Nghị định của Chính phủ sắp ban hành) 17 Quyết định v/v ban hành Sở Du lịch Văn phòng HĐND- Quý Quy chế quản lý các điểm du UBND Thành phố, IV/2004 lịch trên địa bàn Thành phố Sở Nội vụ, Sở Hà Nội KHĐT, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thông tin, Công an Thành phố TP Lĩnh vực Công nghiệp 1 Quyết định về quản lý điện Sở Công Công ty Điện lực Năm 2004
 13. nông thôn trên địa bàn Thành nghiệp Thành phố, Các Sở phố Hà Nội chuyên ngành, Bộ Công nghiệp Lĩnh vực Xây dựng, Quy hoạch - kiến trúc 1 Quyết định v/v ban hành Sở Xây dựng Sở Quy hoạch - Quý Quy chế tạm thời đối với một Kiến trúc, Sở Tài IV/2004 số yêu cầu về kỹ thuật, kiến nguyên - Môi trúc trong cải tạo, xây dựng trường và Nhà đất nhà ở của nhân dân trên địa bàn Hà Nội 2 Quyết định v/v Điều chỉnh Sở Xây dựng Sở Tài chính, Sở Quý bộ đơn giá xây dựng cơ bản Giao thông công IV/2004 ban hành kèm theo Quyết chính, Sở Nông định số 24/1999/ QĐ - UB nghiệp và phát ngày 15/4/1999 của UBND triển nông thôn, Sở Thành phố Hà Nội Công nghiệp, Vụ Kinh tế – Tài chính (Bộ Xây dựng) 3 Quyết định v/v ban hành Sở Xây dựng Sở Tài chính, Sở Quý Định mức đơn giá xây dựng Giao thông công IV/2004 cơ bản một số công tác xây chính, Sở Nông lắp nhà cao tầng trên địa bàn nghiệp và phát Hà Nội triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Vụ Kinh tế – Tài chính (Bộ Xây dựng) 4 Quyết định v/v Điều chỉnh, Sở Xây dựng Sở Quy hoạch – Quý II/2004 bổ sung một số điều tại Kiến trúc; Sở Địa Quyết định số 19/2003/QĐ- chính Nhà đất, UB ngày 24/01/2003 của UBND các quận, UBND Thành phố về quản lý huyện trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội 5 Quyết định v/v Hướng dẫn Sở Xây dựng Viện Kỹ thuật xây Quý I/2004 thực hiện công tác kiểm tra dựng (Sở Xây Nhà nước về chất lượng công dựng) trình xây dựng trên địa bàn 6 Quyết định về sản xuất, thi Sở Xây dựng Quý II/2004 công và nghiệm thu dàn mái (Viện Kỹ lưới không gian bằng kim thuật xây
 14. loại trên địa bàn Hà Nội dựng) 7 Quyết định về cửa kính Sở Xây dựng Quý I/2004 khung nhôm trong xây dựng (Viện Kỹ tại Hà Nội thuật xây dựng) 8 Quyết định về thi công, Sở Xây dựng Quý I/2004 nghiệm thu sản phẩm gỗ (Viện Kỹ trong xây dựng tại Hà Nội thuật xây dựng) 9 Quyết định về kháng chắn Sở Xây dựng Quý II/2004 trong các công trình xây (Viện Kỹ dựng tại Hà Nội thuật xây dựng) 10 Quyết định về thi công và Sở Xây dựng Quý II/2004 nghiệm thu kết cấu dầm sàn (Viện Kỹ ứng suất trước căng sau thuật xây trong công trình xây dựng tại dựng) Hà Nội 11 Quyết định v/v ban hành Sở Xây dựng Quý Quy trình quan trắc địa kỹ (Viện Kỹ III/2004 thuật trong công trình xây thuật xây dựng nhà cao tầng tại Hà dựng) Nội 12 Quyết định về điều kiện, Sở Kế hoạch Các Sở, UBND Tiếp năm quyền lợi, trách nhiệm của - Đầu tư quận, huyện liên 2003 các doanh nghiệp có vốn đầu quan tư nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội 13 Quyết định về quản lý đầu tư Sở Kế hoạch Các Sở, UBND Tiếp năm xây dựng và khai thác các - Đầu tư quận, huyện liên 2003 bến bãi, điểm đỗ xe trên địa quan bàn Thành phố Hà Nội 14 Quyết định v/v ban hành Cơ Sở Kế hoạch Các Sở, UBND Tiếp năm chế lựa chọn chủ đầu tư công - Đầu tư quận, huyện liên 2003 trình hạ tầng xã hội tại các quan khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố 15 Quyết định v/v ban hành Cơ Sở Kế hoạch Các Sở, UBND Tiếp năm chế lựa chọn chủ đầu tư xây - Đầu tư quận, huyện liên 2003 dựng trụ sở, văn phòng cho
 15. thuê tại khu đô thị mới Cầu quan Giấy 16 Quyết định về thực hiện công Sở Quy Các Sở, UBND Quý I/2004 tác quy hoạch và thiết kế đô hoạch - Kiến quận, huyện liên thị áp dụng cho đô thị mới trúc quan Hà Nội 17 Quyết định v/v ban hành cơ Sở Kế hoạch Các Sở, UBND Quý I/2004 chế huy động vốn đầu tư vào - Đầu tư quận, huyện liên khu đô thị mới Bắc sông quan Hồng 18 Quyết định về quản lý xây Sở Xây dựng Các Sở, UBND Quý I/2004 dựng các khu đô thị và nhà ở quận, huyện liên trên địa bàn Thành phố Hà quan Nội Lĩnh vực Giao thông công chính 1 Quyết định v/v ban hành Sở Giao Các Sở, UBND Tiếp năm Quy chế quản lý nguồn nước, thông công quận, huyện liên 2003 sản xuất, cung cấp và sử chính quan dụng nước máy 2 Quyết định v/v ban hành Sở Giao Các Sở, UBND Tiếp năm Quy chế Quản lý và bảo vệ thông công quận, huyện liên 2003 hệ thống thoát nước chính quan 3 Quyết định v/v ban hành Sở Giao Các Sở, UBND Tiếp năm Quy chế Quản lý vệ sinh đô thông công quận, huyện liên 2003 thị chính quan 4 Quyết định v/v ban hành Sở Giao Các Sở, UBND Tiếp năm Quy chế Quản lý và bảo vệ thông công quận, huyện liên 2003 hệ thống công viên, cây chính quan xanh, vườn thú 5 Quyết định v/v ban hành Sở Giao Các Sở, UBND Tiếp năm Quy chế Quản lý và bảo vệ thông công quận, huyện liên 2003 hệ thống chiếu sáng công chính quan cộng Ghi chú: * Sở, Ban, Ngành đề nghị xây dựng VBQP: 20 Sở, Ban, Ngành * Các lĩnh vực: - Nội chính 13 VB
 16. - Văn - Xã 11 VB - Nông - Lâm nghiệp 11 VB - Tài nguyên – Môi trường - Nhà đất 21 VB - Kinh tế – Thương mại – Du lịch 17 VB - Công nghiệp 01 VB - Xây dựng – Quy hoạch – Kiến trúc 18 VB - Giao thông công chính 05 VB * Tổng cộng 99 VB Trong đó: - Xây dựng mới: 70 VB - Tiếp năm 2003: 29 VB - Văn bản dự bị: 0 VB
Đồng bộ tài khoản