Quyết định số 56/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 56/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2001/QĐ-BNN về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2001/QĐ-BNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 56/2001/QĐ-BNN Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2001 QUY T Đ NH V/V CÔNG B DANH M C V T TH THU C DI N KI M D CH TH C V T NH P KH U, XU T KH U, T M NH P TÁI XU T, T M XU T TÁI NH P VÀ QUÁ C NH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và PTNT; Căn c Ngh đ nh 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính Ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c B o v th c v t. QUY T Đ NH: Đi u 1. Danh m c thu c di n ki m d ch th c v t nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p và quá c nh nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam bao g m: 1. Th c v t: a) Cây gi ng các lo i và các b ph n c a cây dùng làm gi ng như: h t, cành ghép, m t ghép, thân ngh m, ch i, qu , r , c , mô th c v t nuôi c y trên môi trư ng nhân t o. b) Cây các lo i và các b ph n c a cây như: n , hoa, qu , cành, thân, lá, r , c , h t, v và các b ph n khác các d ng khác nhau. 2. S n ph m th c v t: g o, t m, các lo i b t, cám, khô d u; các lo i h t, chè, s i đay, thu c lá s i, lá thu c lá, men rư u, men th c ăn chăn nuôi; g và các s n ph m c a g ; mây, song, tre n a, chi u cói, rơm, r ; các lo i dư c li u; các lo i th m d t có ngu n g c t th c v t. 3. Các lo i côn trùng, n m b nh, tuy n trùng, vi khu n, virus, c d i ( d ng s ng ho c ch t) và các lo i tiêu b n th c v t. 4. Đ t và nh ng v t th khác có kh năng mang theo sinh v t gây h i tài nguyên th c v t.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Phương ti n v n chuy n v t th thu c di n ki m d ch th c v t có kh năng mang đ i tư ng ki m d ch th c v t. Đi u 2. Đ i v i v t th thu c di n ki m d ch th c v t xu t kh u thì ch th c hi n vi c ki m d ch trong trư ng h p khách hàng có yêu c u ki m d ch ho c ph i th c hi n theo các Đi u ư c qu c t mà Vi t nam đã tham gia ho c ký k t. Đi u 3. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 50/1999/BNN-BVTV ngày 16 tháng 3 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 4. Các Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t và Th trư ng các đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân
Đồng bộ tài khoản