Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 56/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ, XÂY D NG CÔNG TRÌNH NG M H T NG K THU T Ô THN VÀ C I T O, S P X P L I CÁC Ư NG DÂY, CÁP I N I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 41/2007/N -CP ngày 22/3/2007 c a Chính ph v xây d ng ng m ô th ; Căn c Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà; Căn c Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Quy t nh s 19/2006/Q -BCN ngày 11/07/2006 c a B Công nghi p v vi c ban hành tiêu chu n 11 TCN 18-2006 Quy ph m trang b i n; Căn c Quy t nh s 54/2006/Q -BBCVT ngày 25/12/2006 c a B Bưu chính – Vi n thông v vi c ban hành tiêu chu n ngành “TCN 68-254:2006 – Công trình ngo i vi vi n thông – Quy nh k thu t”; Căn c Quy t nh s 22/BXD ngày 30/5/2007 c a B Xây d ng ban hành Tiêu chu n Xây d ng Vi t Nam TCXDVN 104:2007 “ ư ng ô th - Yêu c u thi t k ”; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình 1176/TTrSXD.HTMT.CTN ngày 03/3/2009 và Báo cáo th m nh s 287/STP-VPPQ ngày 26/02/2009 c a S Tư pháp, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý, xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và c i t o, s p x p l i các ư ng dây, cáp i n i trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Thông tin và Truy n thông, Công Thương, Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i; Công an Thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các thành ph Hà ông, Sơn Tây; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n; Giám c các ơn v có công trình ng m h t ng k thu t ô th , qu n lý h th ng c t, có ư ng dây, cáp i
 2. n i trên a bàn thành ph Hà N i và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; ( báo cáo) - Phó TT CP Hoàng Trung H i; ( báo cáo); - /c Bí thư Thành y; ( báo cáo) - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Thư ng tr c Thành y; ( báo cáo) - Thư ng tr c H ND TP; ( báo cáo) - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Văn Khôi - Các B : XD, TT&TT, GTVT, Công thương, Tư pháp; - Các /c PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - T p oàn i n l c VN; - T p oàn BCVT VN; - T ng Công ty BCVT; - T ng Công ty i n l c 1, - T ng Công ty Vi n thông quân i; - Vi n thông Hà N i; - i n l c Hà N i; - C ng thông tin i n t Chính ph ; - VPUB: Các PVP, GT, TH, PC, CT, XD; - Trung tâm công báo; - Lưu: VT, GTTh ng (3b n) QUY NNH V QU N LÝ, XÂY D NG CÔNG TRÌNH NG M H T NG K THU T Ô THN VÀ C I T O, S P X P L I CÁC Ư NG DÂY, CÁP I N I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 56/2009/Q -UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này quy nh v vi c h ng m các ư ng dây, cáp i n i trên a bàn thành ph Hà N i; bao g m qu n lý, xây d ng, c i t o các công trình ư ng dây, cáp ng m và xây d ng, c i t o, s p x p l i các ư ng dây, cáp i n i chưa i u ki n h ng m. 2. i tư ng i u ch nh: Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân có ho t ng qu n lý, s d ng, u tư xây d ng, c i t o các công trình ng m h t ng k thu t ô th ; các ơn v s h u,
 3. qu n lý, s d ng ư ng dây, cáp i ng m, i n i, qu n lý c t trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Gi i thích t ng Trong quy nh này, m t s t ng chuyên ngành ư c hi u như sau: 1. “ ư ng dây, cáp i n i” bao g m các dây i n, cáp i n l c, cáp i n chi u sáng, cáp thông tin, cáp vi n thông và cáp truy n hình, truy n thanh, các lo i cáp truy n d n tín hi u i n khác treo trên các c t. 2. “Công trình ng m h t ng k thu t ô th “bao g m các tuynel, hào k thu t, h th ng c ng, b k thu t l p t các ư ng dây, cáp bên trong. 3. “Hào k thu t” là c ng ng m có n p y, có kích thư c phù h p l p t các ư ng cáp ng m. 4. “Tuynel k thu t” là ư ng ng m l p t các h th ng ư ng dây, cáp, ư ng ng k thu t. Tuynel k thu t ph i m b o các yêu c u v thông hơi, chi u sáng, phòng ch ng cháy n , thoát nư c và có ti t di n t i thi u m b o cho con ngư i có th th c hi n các nhi m v l p t, s a ch a và b o trì công trình. 5. “C ng, b k thu t” là h th ng ng, b cáp l p t ư ng dây, cáp ng m thông tin vi n thông, cáp truy n hình, cáp i n l c, chi u sáng. 6. “C t” bao g m các c t i n l c, c t èn chi u sáng, c t thông tin vi n thông là các c t bê tông có chi u cao nh hơn ho c b ng 20m và c t thép (không bao g m các c t chi u sáng b ng thép và các c t i n cao th trên 22KV); 7. “ ư ng dây tr c” là ư ng dây, cáp d n tín hi u thông tin, truy n d n i n t ngu n cung c p n các h p cáp, b chia, … t ó d n tín hi u n thuê bao; 8. “ ư ng dây, cáp thuê bao” là o n dây, cáp vi n thông, truy n hình ư c kéo t h p cáp, b chia n phía ngoài h thuê bao; 9. “ ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th ” là các ơn v , t ch c có ch c năng u tư, qu n lý các công trình h t ng k thu t ô th ph c v vi c l p t ng m các ư ng dây, cáp. 10. “ ơn v s h u và qu n lý, s d ng ư ng dây, cáp” là các ơn v , t ch c có ư ng dây, cáp i ng m (ho c n i) t i các công trình ng m h t ng k thu t ô th (ho c trên h th ng c t). i u 3. M t s nguyên t c chung 1. Vi c xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và c i t o, s p x p ư ng dây, cáp i n i ph i th c hi n theo các quy nh, tiêu chuNn hi n hành c a ngành xây d ng, i n l c, vi n thông và các ngành khác liên quan.
 4. 2. Các ch u tư các khu ô th m i, khu nhà và các khu công nghi p, trung tâm d ch v , thương m i m i và các tuy n ư ng m i xây d ng ho c c i t o m r ng ph i u tư xây d ng các công trình ng m h t ng k thu t ô th l p t ng m các ư ng dây, cáp i n l c, chi u sáng, vi n thông và cáp truy n d n tín hi u khác. 3. Vi c xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th l p t ư ng dây, cáp i ng m và c i t o, s p x p ư ng dây, cáp i n i ph i: a) i v i các d án khu ô th m i, khu nhà và các khu công nghi p, trung tâm thương m i d ch v m i và các tuy n ư ng m i ph i có s ch p thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc v v trí, hư ng tuy n xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th l p t các ư ng dây ng m. b) ơn v s d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th l p t m i các ư ng dây, cáp i ng m và ơn v s d ng h th ng c t l p t ư ng dây, cáp i n i ph i ký h p ng thuê bao v i ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th và ơn v qu n lý h th ng c t theo quy nh c a pháp lu t. c) H sơ thi t k tuy n ư ng dây, cáp i n i; thi t k xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và thi t k l p t m i tuy n dây, cáp trong công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i ư c thNm nh theo quy nh hi n hành. 4. Các ơn v ang qu n lý các công trình ng m h t ng k thu t ô th , ơn v qu n lý c t, ơn v s h u, qu n lý, s d ng ư ng dây, cáp hi n có trên a bàn thành ph ph i th ng kê, ăng ký v i S Xây d ng v các công trình ng m, các ư ng dây, cáp i ng m, i n i, h th ng c t ang qu n lý và ch u trách nhi m qu n lý, b o trì m b o v n hành an toàn, m quan ô th . 5. S Xây d ng xác nh và công khai danh m c các tuy n h ng m, các tuy n s p x p ch nh trang ư ng dây, cáp và ch o th c hi n theo úng yêu c u k thu t, an toàn trong qu n lý v n hành. Nghiêm c m các ơn v tùy ti n l p t ư ng dây, cáp i n i. 6. Các thành ph n kinh t u ư c tham gia u tư xây d ng các công trình ng m h t ng k thu t ô th h ng m các ư ng dây, cáp i n i. Chương 2. QUY NNH V THI T K , THI CÔNG CÔNG TRÌNH NG M H T NG K THU T Ô THN VÀ XÂY D NG, C I T O Ư NG DÂY, CÁP I N I i u 4. Quy nh v thi t k công trình ng m h t ng k thu t ô th h ng m ư ng dây, cáp i n i 1. Thi t k công trình ng m h t ng k thu t ô th trên các tuy n ư ng ph m i ph i th c hi n theo quy ho ch xây d ng. Trư ng h p khu v c m i chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t, vi c u tư xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i ư c s ch p thu n c a S Quy ho ch – Ki n trúc.
 5. 2. Thi t k công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i phù h p v i c i m tuy n ph : a) i v i tuy n ư ng ph có m t c t ngang r ng, có hai làn ư ng và có d i phân cách gi a b r ng m t làn ư ng B ≥ 11,5m; hè r ng b ≥ 5m ph i thi t k hào k thu t h ng m các ư ng dây, cáp: i n l c, thông tin vi n thông, cáp truy n hình. ư ng cáp chi u sáng i theo ng riêng ph i phù h p v i các v trí các c t èn chi u sáng t d i phân cách ho c hai bên hè. b) i v i tuy n ư ng ph có m t c t ngang lòng ư ng r ng B < 11,5m; hè r ng b < 5m; ho c i v i tuy n ư ng ph có m t c t ngang r ng B ≥ 11,5m, hè r ng b ≥ 5m nhưng vư ng nhi u công trình ng m, n i, không th b trí hào k thu t, ph i thi t k c ng, b k thu t h ng m các ư ng dây, cáp thông tin vi n thông, truy n hình và thi t k ng riêng h ng m cáp i n l c, chi u sáng. 3. Khi thi t k c ng, b k thu t, hào k thu t, ơn v thi t k ph i ph i h p v i các ơn v s d ng ư ng dây, cáp i n i xác nh kích thư c m b o yêu c u h ng m các ư ng dây, cáp hi n có và d phòng l p t thêm các tuy n dây, cáp theo k ho ch, quy ho ch phát tri n. 4. Thi t k công trình ng m h t ng k thu t ô th h ng m các ư ng dây tr c i n i trên các tuy n ph ph i ng b v i vi c h ng m ư ng dây, cáp d n n thuê bao, ph t i, phù h p v i h th ng h t ng k thu t chung c a ô th và ph i có quy trình v n hành, s d ng, quy nh b o trì công trình phù h p. i u 5. Quy nh v thi công công trình ng m h t ng k thu t ô th 1. Trư c khi thi công xây d ng công trình, ch u tư và ơn v thi công công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i thông báo kh i công công trình n UBND phư ng, xã, th tr n s t i ph i h p, giám sát trong quá trình thi công. 2. ơn v thi công công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i thi t k bi n pháp thi công m b o an toàn cho ho t ng v n hành bình thư ng c a các tuy n ư ng dây, cáp, các công trình ng m, n i khác và m b o an toàn giao thông, v sinh môi trư ng. 3. ơn v thi công th c hi n h ng m các ư ng dây, cáp ph i m b o an toàn, ch t lư ng, ti n c a công trình và thu h i ngay các c t, ư ng dây, cáp i n i không s d ng. i u 6. Quy nh v thi t k xây d ng, c i t o s p x p các ư ng dây, cáp i n i 1. Thi t k xây d ng, c i t o s p x p các ư ng dây, cáp i n i trên các tuy n ư ng ph ph i m b o s k t n i v i h th ng ư ng dây chung c a ô th và các ư ng ph li n k , m b o yêu c u v an toàn k thu t, qu n lý v n hành và m quan ô th ; h th ng c t ph i m b o an toàn và m quan ô th . 2. Các c t không m b o an toàn và không m b o kh năng ch u t i ang treo các ư ng dây, cáp i n i (c t d c tuy n, c t cáp qua ư ng) ph i ư c thay th ho c
 6. b sung thêm c t; kho ng cách gi a các c t ph i th c hi n theo các quy nh chuyên ngành. 3. Thi t k các xà trên c t kéo l i, s p x p l i các ư ng dây, cáp d c tuy n có th bao g m các lo i: xà cáp i n l c, xà ư ng dây, cáp chi u sáng, xà dây, cáp thông tin ph c v an ninh qu c phòng và xà các tuy n dây, cáp d ch v vi n thông. Các ư ng dây, cáp r nhánh qua ư ng, r nhánh vào ngõ ph i thi t k các xà phù h p m b o s p x p g n gàng và theo t ng ch ng lo i dây, cáp. 4. Thi t k công trình c i t o, s p x p các ư ng dây, cáp i n i ph i quy nh và g n th (nh a) ghi tên (ho c ký hi u) ơn v qu n lý trên các ư ng dây, cáp, xà nh n bi t, thu n ti n cho vi c thi công và qu n lý ư ng dây, cáp sau khi hoàn thành. i u 7. Quy nh v thi công công trình xây d ng, c i t o s p x p ư ng dây, cáp i n i: 1. Trư c khi thi công xây d ng, c i t o s p x p các ư ng dây, cáp i n i, ch u tư và ơn v thi công ph i thông báo kh i công công trình cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n s t i ph i h p, giám sát trong quá trình thi công. 2. Vi c thay th các c t cũ không m b o an toàn, không ch u t i ph i b o m không nh hư ng t i ho t ng, v n hành c a các ư ng dây, cáp và an toàn cho ngư i, phương ti n trong khu v c và ph i thu h i ngay c t cũ. 3. ơn v thi công c i t o s p x p các ư ng dây, cáp i n i ph i l p t theo úng các xà quy nh trong thi t k ư c duy t. Khuy n khích các ơn v thi công, ơn v qu n lý ư ng dây nâng c p dung lư ng cáp tr c h n ch s lư ng dây, cáp trên cùng m t tuy n; khi thi công xong dây, cáp m i ph i d b các ư ng dây, cáp cũ không còn s d ng. 4. Các ơn v thi công c i t o s p x p các ư ng dây, cáp i n i ph i có bi n pháp m b o an toàn giao thông, an toàn lao ng, v sinh môi trư ng và m b o ho t ng v n hành c a h th ng d n i n, thông tin vi n thông. Khi thi công ph i có s giám sát c a ch u tư, ơn v s h u c t theo úng h sơ thi t k ư c duy t và ph i có b n v hoàn công sau khi thi công xong công trình. Chương 3. QUY NNH QU N LÝ CÔNG TRÌNH NG M H T NG K THU T Ô THN, H TH NG C T VÀ Ư NG DÂY, CÁP i u 8. Qu n lý, lưu tr h sơ 1. Ch u tư, ơn v thi công xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th , l p t ư ng dây, cáp ng m và c i t o, s p x p các ư ng dây, cáp i n i ph i th c hi n theo quy nh c a B Xây d ng v vi c lưu tr h sơ thi t k , b n v hoàn công công trình xây d ng và ph i g i 01 b h sơ thi t k ư c duy t, 01 b h sơ hoàn công công trình v S Xây d ng qu n lý (công trình thu c danh m c bí m t nhà nư c th c hi n theo quy nh v qu n lý, lưu tr h sơ bí m t).
 7. 2. S Xây d ng, các ơn v có liên quan có trách nhi m l p và lưu gi h sơ, b o m t các thông tin, h sơ liên quan n vi c qu n lý và xây d ng ư ng dây, cáp i n i c a các ơn v m b o ho t ng kinh doanh c a các ơn v ó. i u 9. Công tác qu n lý, b o trì công trình ng m h t ng k thu t ô th , ư ng dây, cáp và h th ng c t 1. Các ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th có trách nhi m: a) L p k ho ch u tư, c i t o h th ng công trình ng m phù h p v i nh hư ng phát tri n ô th và ch trương ng m hóa các tuy n ư ng dây, cáp i n i c a Thành ph . b) T ch c th c hi n công tác b o v và ch b o trì, b o dư ng, s a ch a công trình, các h ng m c công trình ng m h t ng k thu t ô th theo úng thi t k và các quy nh hi n hành, m b o công trình v n hành an toàn và m b o v sinh môi trư ng. Khi b o trì nh kỳ theo k ho ch, ph i thông báo (b ng văn b n và trên các phương ti n thông tin) trư c 10 ngày cho các ơn v qu n lý ư ng dây, cáp ng m thông tin, i n l c ph i h p, không nh hư ng vi c v n hành c a các ơn v . Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng công trình ng m h t ng k thu t ô th . Báo cáo nh kỳ v công tác b o trì và tình hình ho t ng c a công trình ng m cho S Xây d ng. c) ơn v tr c ti p qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th ki m tra thư ng xuyên, phát hi n s c công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i ph i h p v i các ơn v s h u, qu n lý và s d ng ư ng dây, cáp x lý, m b o an toàn công trình, an toàn giao thông. Th i gian kh c ph c xong s c không quá 5 gi . 2. Các ơn v s h u, qu n lý, s d ng các ư ng dây, cáp có trách nhi m: a) L p k ho ch u tư, phát tri n h th ng ư ng dây, cáp theo hư ng nâng cao dung lư ng, phù h p v i nh hư ng phát tri n ô th , ch trương ng m hóa và k ho ch th c hi n c i t o, s p x p các ư ng dây, cáp i n i m b o an toàn và m quan ô th . Ph i h p v i S Xây d ng th c hi n vi c c i t o, s p x p và ng m hóa các ư ng dây n i ang qu n lý theo k ho ch c a Thành ph . b) T ch c th c hi n ch b o trì, b o dư ng theo quy nh c a chuyên ngành; k p th i s a ch a, thay th các ư ng dây, cáp, i m n i b hư h ng, xu ng c p; s p x p l i nh ng tuy n dây i n i b chùng, võng, b o m an toàn cho toàn b c t, h th ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và h th ng dây, cáp. Khi th c hi n b o trì, b o dư ng ph i thông báo (b ng văn b n và trên các phương ti n thông tin) cho ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th (ho c ơn v qu n lý c t) trư c 15 ngày có k ho ch ph i h p, giám sát vi c b o trì, b o dư ng. T ch c ki m tra thư ng xuyên, phát hi n s c ư ng dây, cáp, ph i thông báo ngay n ơn v tr c ti p qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th , ơn v qu n lý c t và ch ng kh c ph c s c k p th i, an toàn. Th i gian kh c ph c xong s c không quá 5 gi .
 8. c) Không ư c treo thêm ư ng dây, cáp m i i v i các tuy n chưa ư c s p x p và chưa h ng m theo quy nh. Trong trư ng h p th t c n thi t, S Xây d ng c p phép m i có th i h n treo t m ư ng dây, cáp ph c v cho vi c cung c p t m ngu n i n ho c thông tin liên l c tuy n chưa s p x p, chưa h ng m ư ng dây, cáp, nhưng ph i có bi n pháp m b o an toàn và m quan ô th . H t th i gian cung c p t m, ph i tháo d các ư ng dây, cáp treo t m nói trên. i v i các h th ng ư ng dây, cáp i n i ã có trư c ngày Quy nh này có hi u l c, căn c vào i u ki n th c t , các ơn v qu n lý ư ng dây, cáp có trách nhi m th c hi n vi c b o trì thư ng xuyên như: kéo l i dây, cáp trùng võng, tháo b các ư ng dây, cáp không s d ng, tháo g các cu n cáp d phòng hi n ang treo trên các c t và s p x p, h ng m ư ng dây, cáp theo quy nh, k ho ch c a Thành ph . d) C p nh t th ng kê, các b n v th hi n v trí, hư ng tuy n dây, cáp; ch ng lo i, thi t b treo trên c t, l p t trong công trình ng m h t ng k thu t ô th , cung c p h sơ và các thông tin liên quan (tên ơn v , a ch , i n tho i liên h , các tuy n ư ng ph có h th ng ư ng dây, cáp …) S Xây d ng th ng nh t qu n lý. Báo cáo nh kỳ v công tác b o trì và tình hình ho t ng c a các tuy n ư ng dây, cáp cho S Xây d ng. ) Th c hi n vi c th a thu n s d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th v i các ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ho c th a thu n s d ng c t treo, m c dây, cáp v i các ơn v qu n lý h th ng c t theo quy nh. 3. Các ơn v qu n lý h th ng c t l p t, s p x p ư ng dây, cáp i n i có trách nhi m: a) Qu n lý, b o trì h th ng c t do ơn v qu n lý, có k ho ch duy tu h th ng c t, c i t o và l p xà các tuy n ư ng dây, cáp i n i; th ng kê các c t không m b o an toàn và thông báo cho các ơn v s h u các ư ng dây, cáp i n i ph i h p x lý, có bi n pháp di chuy n, b sung c t cho phù h p và m b o an toàn. Thay th c t cũ không kh năng ch u l c, không m b o m quan ô th và tháo d , thu h i c t không s d ng. b) Th ng kê hi n tr ng, danh m c h th ng c t, l p danh sách, c p nh t trên b n v v trí các c t, g i n S Xây d ng và các ơn v thuê c t treo, m c dây, cáp ph i h p qu n lý. c) Ph i h p v i ơn v qu n lý có ư ng dây, cáp treo trên c t c i t o, s p x p các ư ng dây, cáp i n i theo k ho ch. d) T ch c ki m tra, phát hi n s c c t, các tình hu ng khNn c p, ơn v qu n lý c t ph i ch ng kh c ph c, ph i h p v i các ơn v có ư ng dây, cáp m b o an toàn: - Kh c ph c t m th i ( m b o an toàn, m b o không ùn t c giao thông, …) ch m nh t là sau 02 gi k t khi nh n ư c thông báo. Trong th i gian kh c ph c t m th i, ph i m b o duy trì ho t ng, v n hành c a các tuy n dây, cáp và an toàn t i hi n trư ng.
 9. - Sau 24 gi k t khi nh n ư c thông báo, ph i kh c ph c tri t s c . Trong quá trình kh c ph c s c , ph i m b o an toàn và có gi i pháp v n hành các tuy n dây, các ho t ng bình thư ng. ) Th a thu n vi c s d ng c t i v i các ơn v qu n lý ư ng dây i n i treo trên c t theo h p ng. 4. Các ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th , ơn v s h u, qu n lý, s d ng ư ng dây, cáp, ơn v qu n lý c t ph i ch ng ph i h p gi a các ơn v và v i S Xây d ng b o m s an toàn, th ng nh t trong v n hành ho t ng c a h th ng; thi t l p ư ng dây nóng 24/24 gi , cung c p các s i n tho i c n thi t, danh sách cán b ph trách x lý s c và các tình hu ng khNn c p. 5. Các ơn v có các công trình ng m chuyên ngành ang t qu n lý ph i ph i h p v i S Xây d ng th ng nh t qu n lý và có k ho ch xây d ng các công trình ng m h t ng k thu t ô th theo quy ho ch, h n ch xây d ng các công trình ng m h t ng k thu t ô th s d ng riêng. 6. Các ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th , ơn v s h u, qu n lý, s d ng ư ng dây, cáp, ơn v qu n lý c t ph i có báo cáo thư ng xuyên g i v S Xây d ng. S Xây d ng t ch c h p giao ban hàng quý ánh giá tình hình th c hi n, ra nhi m v c a quý sau. i u 10. Vi c th a thu n s d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và th a thu n s d ng h th ng c t. 1. Trên cơ s danh m c các tuy n công trình ng m h t ng k thu t ô th , các ơn v có nhu c u l p t m i ư ng dây, cáp vào h th ng công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i g i h sơ thi t k cho ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th ư c xem xét, ch p thu n. Trư ng h p m b o yêu c u, ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i có văn b n ch p thu n trong th i gian không quá 10 ngày k t ngày nh n h sơ. 2. Trên cơ s danh m c các tuy n ư ng dây, cáp i n i c i t o, s p x p ư c phê duy t, các ơn v có nhu c u thuê c t treo ư ng dây, cáp i n i ph i g i h sơ thi t k cho ơn v qu n lý c t xem xét th a thu n theo quy nh. ơn v qu n lý c t ch p thu n b ng văn b n, ho c t ch i th a thu n n u xét th y h sơ không m b o k thu t, an toàn c a c t và không m b o m quan ô th . Trư ng h p i u ki n, ph i có văn b n ch p thu n trong vòng 10 ngày k t ngày nh n h sơ. i u 11. C p gi y phép xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và gi y phép c i t o, s p x p ư ng dây n i 1. S Xây d ng là cơ quan ti p nh n h sơ và c p gi y phép xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th , công trình c i t o, s p x p ư ng dây, cáp i n i. 2. H sơ xin c p gi y phép xây d ng công trình ng m h t ng k thu t g m: a) ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u);
 10. b) Th a thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc v hư ng tuy n i v i xây d ng tuy n ư ng m i. c) H sơ thi t k ư c phê duy t th hi n v trí, m t b ng, m t c t; m t b ng và chi u sâu công trình; sơ v trí tuy n công trình; sơ và các i m u n i k thu t, u n i không gian và nh ch p hi n tr ng. c) Bi n pháp thi công và m b o an toàn giao thông. 3. H sơ xin c p gi y phép s d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th l p t các ư ng dây, cáp: a) ơn xin c p gi y phép l p t ư ng dây, cáp i ng m (theo m u); b) H p ng thuê bao c a ơn v tr c ti p qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th v i ơn v l p t dây, cáp trong công trình ng m. c) H sơ thi t k l p t tuy n dây, cáp ư c phê duy t trong ó có th hi n v trí, s lư ng, bi n hi u phân bi t và qu n lý tuy n dây, cáp … d) Bi n pháp thi công và m b o an toàn giao thông. 4. H sơ xin c p gi y phép xây d ng, c i t o ư ng dây, cáp i n i: a) ơn xin c p gi y phép xây d ng, c i t o, s p x p ư ng dây, cáp i n i (theo m u); b) H p ng thuê c t gi a ch s h u c t và ơn v s d ng c t cho phép i n i ư ng dây, cáp trên c t (n u b trí, s p x p dây trên c t c a ơn v khác). c) H sơ thi t k ư c phê duy t trong ó có tr c d c tuy n i chi u các i u ki n m b o an toàn lư i i n, m b o an toàn giao thông … d) Bi n pháp thi công và m b o an toàn giao thông. 5. H sơ xin c p gi y phép ào hè, ư ng thi công: a) Công văn xin c p gi y phép ào hè, ư ng thi công; b) H sơ thi t k ư c phê duy t; c) Th a thu n v i các ơn v liên quan v thi công công trình ng m h t ng k thu t ô th ho c gi y phép xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th ư c S Xây d ng c p; d) Bi n pháp thi công và m b o an toàn giao thông. 6. Th i h n c p Gi y phép xây d ng, gi y phép ào hè, ư ng thi công: Gi y phép xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th ư c c p trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l .
 11. Gi y phép thi công ư ng dây i n i ư c c p trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l Gi y phép ào hè, ư ng thi công ư c c p trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . 7. Nh ng trư ng h p sau không ph i xin gi y phép xây d ng a) Công trình thu c danh m c bí m t nhà nư c; b) Công trình xây d ng t m ph c v trong th i gian xây d ng công trình chính n m trong m t b ng công trư ng ã ư c phê duy t và bàn giao; c) Công trình thu c d án u tư xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, tr công trình l p báo cáo kinh t k thu t; d) Công trình xây d ng thu c d án khu ô th m i, khu công nghi p, c m công nghi p, khu nhà có quy ho ch chi ti t xây d ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 12. Xã h i hóa xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và c i t o, s p x p ư ng dây i n i 1. y ban nhân dân Thành ph khuy n khích các t ch c, cá nhân có năng l c theo quy nh c a pháp lu t tham gia u tư xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th h ng m các ư ng dây, cáp i n i trên các tuy n ư ng ph và c i t o, xây d ng m i h th ng c t, s p x p các ư ng dây, cáp i n i. 2. Các t ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và c i t o ư ng dây, cáp i n i ư c h tr và ưu ãi theo quy nh hi n hành. Chương 4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 13. Trách nhi m c a các s , ngành Thành ph 1. S Xây d ng a) S Xây d ng th c hi n qu n lý nhà nư c i v i h th ng công trình ng m h t ng k thu t ô th , h th ng ư ng dây, cáp i n i, h th ng c t trên a bàn Thành ph và t ng h p h sơ lưu tr thành b n hi n tr ng các công trình ng m h t ng k thu t th ng nh t qu n lý trên a bàn Thành ph ; T ch c th c hi n công tác xã h i hóa vi c xây d ng, c i t o công trình ng m h t ng k thu t ô th , các tuy n ư ng dây, cáp i n i; B trí l c lư ng qu n lý h th ng công trình ng m h t ng k thu t ô th . b) C p gi y phép thi công c i t o, s p x p ư ng dây, cáp n i, xây d ng công trình ng m h t ng k thu t và ti p nh n ăng ký c t, ư ng dây, cáp và các công trình ng m do các ơn v ang qu n lý. Khi c p gi y phép cho các ơn v , ph i g i cho
 12. UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c có liên quan ph i h p ki m tra trong quá trình thi công. Ph i h p v i S Quy ho ch Ki n trúc l p b n quy ho ch công trình ng m h t ng k thu t ô th trên a bàn Thành ph có cơ s qu n lý. c) Ch u trách nhi m t ch c thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th và c i t o s p x p các ư ng dây, cáp i n i trên a bàn Thành ph theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. T ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c th c hi n công tác b o trì c a ơn v qu n lý, s d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và h th ng c t. d) Ti p nh n thông tin ph n ánh v các trư ng h p xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th , ư ng dây i n i không úng quy nh, không m b o an toàn, các s c v công trình ng m h t ng k thu t ô th , ư ng dây i n i k p th i ph i h p v i các ơn v liên quan kh c ph c và x lý theo quy nh. ) Ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan l p danh m c các tuy n ư ng ph c n ph i xây d ng c ng, b k thu t, hào k thu t h ng m các ư ng dây i n i và các tuy n ư ng ph c n ph i c i t o, s p x p l i các tuy n ư ng dây i n i, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t. 2. S Thông tin và Truy n thông a) S Thông tin và Truy n thông ch trì ph i h p v i S Xây d ng, UBND các qu n, huy n và các cơ quan truy n thông t ch c tuyên truy n ph bi n y n i dung quy nh này trên các phương ti n thông tin i chúng các t ch c, cá nhân có liên quan bi t th c hi n. b) Ch trì, ph i h p v i các s ngành có liên quan, UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c hư ng d n, ki m tra vi c tuân th theo các quy chuNn, tiêu chuNn chuyên ngành Bưu chính Vi n thông c a các ơn v thi công xây d ng h th ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và l p t, c i t o, s p x p các ư ng dây, cáp trên a bàn Thành ph . c) Ph i h p v i các S : Xây d ng, Công Thương l p danh m c các tuy n ư ng ph th c hi n h ng m ho c c i t o s p x p các ư ng dây i n i. 3. S Công Thương T ch c thNm nh thi t k cơ s các d án u tư xây d ng công trình ư ng dây t i i n, tr m bi n áp theo các quy chuNn, tiêu chuNn và quy nh hi n hành c a ngành i n l c và ph i h p v i các S , ngành th c hi n các nhi m v ư c phân công trong quy nh. 4. S Quy ho ch Ki n trúc a) Hư ng d n, th a thu n v quy ho ch – ki n trúc th c hi n theo Kho n 1, i u 4 c a Quy nh này. b) Cung c p y h sơ quy ho ch chi ti t ư c duy t, thi t k ô th cho S Xây d ng qu n lý.
 13. 5. S Tài chính Hư ng d n quy nh m c ti n cho thuê, qu n lý và s d ng các kho n ti n ph t theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n cơ ch thu chi tài chính và các i u kho n c a h p ng gi a các ơn v qu n lý, s d ng ư ng dây n i v i ơn v qu n lý c t, ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th và ơn v có ư ng dây h ng m trong công trình. 6. S K ho ch và u tư a) Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng và S Công Thương trình UBND Thành ph b trí kinh phí u tư th c hi n xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và c i t o, s p x p các ư ng dây i n i. b) Hư ng d n c th vi c t ch c, cá nhân ư c h tr , ưu ãi khi tham gia u tư xây d ng, khai thác kinh doanh công trình ng m h t ng k thu t ô th và l p t, c i t o h th ng c t, xà s p x p dây, cáp cho thuê; 7. S Giao thông v n t i a) C p gi y phép ào hè ư ng thi công theo Quy nh c a UBND Thành ph v qu n lý và s d ng hè ph , lòng ư ng. b) Ch o l c lư ng Thanh tra Giao thông ph i h p v i Thanh tra Xây d ng, UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c ki m tra x lý các vi ph m theo thNm quy n. 8. Công an Thành ph Ch o các l c lư ng Công an qu n, huy n, thành ph tr c thu c ph i h p v i Thanh tra các S : Xây d ng, Giao thông v n t i và UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c ki m tra, x lý k p th i các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Trách nhi m c a UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, UBND các phư ng, xã, th tr n 1. UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c có trách nhi m: Ph i h p v i các S : Xây d ng, Công thương, Thông tin và Truy n thông và các ơn v có liên quan cùng giám sát vi c th c hi n xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th , c i t o, s p x p và qu n lý các ư ng dây, cáp trên a bàn; Ph i h p v i các s , ngành liên quan th c hi n công tác ki m tra, x lý vi ph m theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t trên a bàn qu n lý; 2. UBND phư ng, xã, th tr n có trách nhi m: Ph i h p ki m tra vi c thi công các công trình ng m h t ng k thu t ô th , công trình s p x p, l p t các ư ng dây, cáp i ng m, n i và thông báo k p th i cho các cơ quan ch c năng nh ng vi ph m theo n i dung c a Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 15. Trách nhi m c a ch u tư các d án công trình ng m h t ng k thu t ô th
 14. 1. Ch u tư các khu ô th m i, các d án trên a bàn Thành ph ph i tuân th quy nh này và các quy nh khác liên quan n u tư xây d ng các công trình ng m h t ng k thu t ô th . Thi t k và thi công xây d ng các công trình ng m h t ng k thu t ô th ph i g n k t ng b v i h t ng k thu t c a các khu v c lân c n theo hư ng hi n i và b o m m quan ô th . 2. Ch u tư khu ô th m i sau khi xây d ng hoàn thành, có trách nhi m qu n lý ng b công trình ng m h t ng k thu t ô th . Nghiêm c m vi c treo n i các ư ng dây, cáp trên các tuy n. 3. Ch u tư xây d ng các công trình ng m h t ng k thu t ô th l p t các ư ng dây, cáp; ch u tư các công trình ư ng giao thông m i xây d ng và ư ng c i t o, m r ng sau khi thi công xong ph i bàn giao cho ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th qu n lý khai thác công trình ng m theo quy nh. Chương 5. X LÝ VI PH M VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 16. X lý vi ph m Các ơn v , t ch c, cá nhân vi ph m n i dung c a Quy nh này, tùy theo m c , tính ch t vi ph m, s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Ti n tri n khai 1. Tháng 4 năm 2009: - S Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i các s , ngành, qu n, huy n, thành ph tr c thu c, các cơ quan truy n thông t ch c tuyên truy n ph bi n n i dung Quy nh này. - S Xây d ng ch trì, t ch c h i ngh quán tri t n i dung Quy nh t i các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th , qu n lý c t h th ng c t, s h u, qu n lý, s d ng ư ng dây, cáp và các ch u tư trên a bàn Thành ph ; T ch c ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m Quy nh trên a bàn Thành ph . 2. Tháng 5 năm 2009: S Xây d ng công b danh m c các tuy n h ng m, các tuy n s p x p, ch nh trang ư ng dây, cáp i n i. 3. Tháng 6 năm 2009: Các ơn v qu n lý công trình ng m h t ng k thu t ô th , qu n lý c t, ơn v s h u, qu n lý, s d ng ư ng dây, cáp và các ch u tư l p k ho ch c th th c hi n Quy nh này. i u 18. T ch c th c hi n 1. S Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i các s , ngành, ơn v liên quan hư ng d n, ôn c, giám sát, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này.
 15. 2. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có nh ng n i dung c n ph i i u ch nh, s a i cho phù h p, các ơn v , s , ngành ph n ánh v S Xây d ng t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản