Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 56/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C MI N THU L PHÍ H TNCH I V I NGƯ I LÀO THEO QUY T NNH S 206/Q - TTG NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n l phí qu c t ch, l phí h t ch i v i ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam; Căn c Ngh quy t s 05/2009/NQ-H ND ngày 09 tháng 7 năm 2009 c a H i ng nhân dân thành ph v vi c mi n thu l phí h t ch i v i ngư i Lào theo Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Mi n thu l phí h t ch i v i ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam khi có yêu c u gi i quy t các công vi c v h t ch trên a bàn thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 8 năm 2009. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu , Th trư ng các S , ban, ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã - phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - B Tư pháp, B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - TT/TU; TT/H ND.TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n Thành Tài - VP oàn BQH&H ND.TP; - Các Ban H ND.TP; - VPUB: các PVP; Các Phòng CV; TTCB; - Lưu: VT, (TM/Cg) MH.
Đồng bộ tài khoản