Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 57/2000/Q /BTC NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH M C THU LÊ PHÍ ĂNG KÝ H TNCH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 184/CP ngày 30/11/1994 c a Chính ph quy nh v th t c k t hôn, nh n con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nh n u gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 83/1998/N -CP ngày 10/10/1998 c a Chính ph v ăng ký h t ch; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Tư pháp (Công văn s s 163/TP-HT ngày 31/01/2000), B Ngo i giao (công văn s 06-CV/NG-LS-PL ngày 4/1/2000) và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu l phí ăng ký h t ch. M c thu l phí quy nh t i bi u m c thu ã bao g m các chi phí h sơ liên quan n công tác qu n lý h t ch. i u 2.- i tư ng n p l phí theo m c thu quy nh t i Quy t nh này là nh ng ngư i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t các công vi c v h t ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 3.- Cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v h t ch, ng th i th c hi n t ch c thu l phí h t ch, bao g m: 1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c thu l phí theo m c thu t i m c A bi u m c thu. 2. S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu l phí theo m c thu quy nh t i m c B bi u m c thu.
  2. 3. Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài thu l phí theo m c thu quy nh t i m c C bi u m c thu. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, S Tư pháp các t nh thành ph tr c thu c Trung ương thu L phí ăng ký h t ch b ng ng Vi t Nam; Cơ quan i di n ngo i giao và Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam thu b ng ô la M ho c ti n c a nư c s t i theo t giá do ngân hàng c a nư c s t i công b t i th i i m thu. i u 4.- Cơ quan thu l phí ư c t m trích 30% s ti n l phí th c thu ư c, s còn l i (70%) ph i n p vào ngân sách nhà nư c. S l phí t m trích ph i cân i vào d toán ngân sách hàng năm và ph i s d ng theo úng ch quy nh. Cu i năm, n u chưa s d ng h t ph i n p s còn l i vào ngân sách nhà nư c. Cơ quan thu có nhi m v t ch c thu, n p, qu n lý ti n l phí theo úng quy nh t i Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các quy nh v l phí h t ch quy nh t i Thông tư liên B s 33 TT/LB ngày 24/4/1995 c a B Tài chính - Tư pháp quy nh ch thu n p, qu n lý và s d ng l phí ăng ký k t hôn, công nh n vi c k t hôn, nh n con ngoài giá thú, ăng ký nuôi con nuôi và công nh n vi c nuôi con nuôi gi a công dân Viêt Nam và ngư i nư c ngoài và t i Thông tư liên B s 83 TT/LB ngày 4/10/1993 c a B Tài chính - Ngo i giao quy nh v vi c thu phí, l phí lãnh s nư c ngoài. i u 5.- T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p l phí, các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U M C THU L PHÍ ĂNG KÝ H TNCH (Ban hành kèm theo kèm theo Quy t nh s 57/2000/Q /BTC ngày 20 tháng 4 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) STT công vi c th c hi n ơn v M c thu tính cho m i trư ng h p 1 2 3 4 A M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 1 Khai sinh
  3. - ăng ký khai sinh ng 3.000 - ăng ký khai sinh qúa h n ng 3.000 - ăng ký l i vi c sinh ng 5.000 2 K t hôn - ăng ký k t hôn ng 10.000 - ăng ký l i vi c k t hôn ng 20.000 3 Khai t - ăng ký khai t quá h n ng 3.000 - ăng ký l i vi c t ng 5.000 4 Nuôi con nuôi - ăng ký vi c nuôi con nuôi ng 10.000 - ăng ký l i vi c nuôi con nuôi ng 20.000 5 Nh n cha, m , con - ăng ký nh n cha, m , con ng 10.000 6 Các vi c ăng ký h t ch khác - C p b n sao gi y t h t ch t s g c ng 2.000 /1 b n sao - Xác nh n các gi y t h t ch ng 3.000 - Ghi vào s ăng ký h t ch các vi c v ly hôn, xác ng 5.000 nh cha, m , con, thay i qu c t ch, m t tích, m t năng l c hành vi dân s , h n ch năng l c hành vi dân s , hu hôn nhân trái pháp lu t, h n ch quy n c a cha m i v i con chưa thành niên và nh ng s ki n khác do pháp lu t quy nh. - Ghi vào s các vi c h t ch ã ăng ký t i Cơ quan ng 5.000 i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ho c do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p. B M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch t i U ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TW 1 Khai sinh - ăng ký khai sinh ng 25.000 - ăng ký khai sinh qúa h n ng 25.000 - ăng ký l i vi c sinh ng 50.000
  4. 1 2 3 4 2 K t hôn - ăng ký k t hôn ng 500.000 - ăng ký l i vi c k t hôn ng 1.000.000 3 Khai t ng - ăng ký khai t quá h n ng 25.000 - ăng ký l i vi c t ng 50.000 4 Nuôi con nuôi - ăng ký vi c nuôi con nuôi ng 1.000.000 - ăng ký l i vi c nuôi con nuôi ng 2.000.000 5 Nh n con ngoài giá thú - ăng ký vi c nh n con ngoài giá thú ng 1.000.000 6 Thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c - ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh ng 25.000 l i dân t c 7 Các vi c ăng ký h t ch khác - C p b n sao các gi y t h t ch t s g c ng 5.000 /1b n sao - Xác nh n các gi y t h t ch ng 10.000 - Ghi vào s ăng ký h t ch các vi c v ly hôn, xác ng 20.000 nh cha, m , con, thay i qu c t ch, m t tích, m t năng l c hành vi dân s , h n ch năng l c hành vi dân s , hu hôn nhân trái pháp lu t, h n ch quy n c a cha m i v i con chưa thành niên và nh ng s ki n khác do pháp lu t quy nh. - Ghi vào s các thay i v h t ch ã ăng ký trư c ng 50.000 cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài C M c thu áp d ng t i Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài 1 Khai sinh - ăng ký khai sinh USD 5 - ăng ký khai sinh quá h n USD 5
  5. - ăng ký l i vi c sinh USD 10 2 K t hôn - ăng ký k t hôn USD 50 - ăng ký l i vi c k t hôn USD 100 3 Khai t - ăng ký khai t quá h n USD 5 - ăng ký l i vi c t USD 10 4 Nuôi con nuôi - ăng ký vi c nuôi con nuôi USD 100 - ăng ký l i vi c nuôi con nuôi USD 200 5 Nh n cha, m , con - ăng ký vi c nh n cha, m , con USD 100 6 C i chính h , tên, ch m ngày, tháng, năm sinh - ăng ký vi c c i chính h , tên, ch m ngày USD 50 tháng năm sinh 7 Các vi c ăng ký h t ch khác - C p b n sao các gi y t h t ch t s g c USD 1USD/ 1b n sao -C p, xác nh n gi y t làm th t c ăng ký k t USD 50 hôn, nuôi con nuôi, giám h t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài - C p, xác nh n các gi y t h t ch khác USD 5 - Ghi vào s các thay i v h t ch do k t hôn, nuôi USD 5 con nuôi, ly hôn và ch m d t vi c nuôi con nuôi ã ăng ký trư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài - ăng ký l i các s ki n h t ch x y ra nư c ngoài USD 5 ã ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i ăng ký cho công dân Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản