Quyết định số 578/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 578/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 578/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 578/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 578/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú t i T trình s 66/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 587/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a qu n Tân Phú v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N 1.600,97 100,0 1.600,97 100,0 TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP 129,82 8,11 49,39 3,09 NGHI P 1.1 t s n xu t SXN 15,62 12,03 11,62 23,52 nông nghi p
 2. 1.1.1 t tr ng cây CHN 14,71 94,17 10,71 92,17 hàng năm 1.1.1.2 t tr ng cây HNC 14,71 100,00 10,71 100,00 hàng năm còn l i 1.1.2 t tr ng cây CLN 0,91 5,83 0,91 7,83 lâu năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 13,78 10,61 8,46 17,13 th y s n 1.4 t làm mu i LMU - - - - 1.5 t nông nghi p NKH 100,42 77,35 29,31 59,35 khác 2 T PHI PNN 1.471,15 91,89 1.551,58 96.91 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 774,37 52,64 738,53 47,60 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 774,37 100,00 738,53 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 669,79 45,53 787,62 50,76 2.2.1 t tr s cơ CTS 5,97 0,89 7,82 0,99 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 1,88 0,28 3,13 0,40 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 356,21 53,18 319,90 40,62 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK 154,46 43,36 154,46 48,28 nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 201,75 56,64 165,44 51,72 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t SKS - - - - ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 305,73 45,65 456,77 57,99 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 263,99 86,35 326,60 71,50
 3. 2.2.4.2 t th y l i DTL 17,37 5,68 13,94 3,05 2.2.4.3 t chuy n DNT 0,88 0,29 0,88 0,19 d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 1,68 0,55 52,43 11,48 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 1,56 0,51 6,00 1,31 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 14,55 4,76 42,21 9,24 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th DTT 4,86 1,59 13,88 3,04 d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,40 0,13 0,40 0,09 2.2.4.9 t có di tích, LDT 0,44 0,14 0,44 0,10 danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x RAC - - - - lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 10,41 0,71 10,29 0,66 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 16,58 1,13 15,14 0,98 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - nghi p khác 3 T CHƯA S CSD - - - - D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 80,43 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 4,00 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 4,00 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 5,32 1.4 t làm mu i LMU/PNN - 1.5 t nông nghi p khác NKH/PNN 71,11
 4. 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t - nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng PN0(a)/PN1(a) - t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) - 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s CC0(a)/PN1(a) - d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) - 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n PKT/OTC(a) 18,19 sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 17,98 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC - 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 16,69 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 1,29 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,21 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích c n thu h i trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p NNP 80,43 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 4,00 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 4,00 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 5,32 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH 71,11
 5. 2 t phi nông nghi p NKN 124,60 2.1 t OTC 72,89 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 72,89 2.2 t chuyên dùng CDG 50,15 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s CTS 0,25 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,01 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK 48,42 nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 1,47 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,12 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 1,44 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n Tân Phú do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n Tân Phú v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n tích t 1.600,97 1.600,7 1.600,97 1.600,97 1.600,97 t nhiên 1 t nông nghi p NNP 129,82 84,95 50,78 49,39 49,39 1.1 t s n xu t nông SXN 15,62 14,98 12,55 11,62 11,62 nghi p
 6. 1.1.1 t tr ng cây hàng CHN 14,71 14,07 11,64 10,71 10,71 năm 1.1.1.2 t tr ng cây hàng HNC(a) 14,71 14,07 11,64 10,71 10,71 năm còn l i 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 13,78 10,85 8,57 8,46 8,46 th y s n 1.4 t làm mu i LMU 1.5 t nông nghi p NKH 100,42 59,12 29,66 29,31 29,31 khác 2 t phi nông PNN 1471,15 1516,02 1550,19 1551,58 1551,58 nghi p 2.1 t OTC 777,00 777,39 749,83 738,53 738,53 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 777,00 777,39 749,83 738,53 738,53 2.2 t chuyên dùng CDG 667,17 712,31 774,69 787,62 787,62 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 6,05 7,98 7,84 7,82 7,82 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 1,88 1,87 3,13 3,13 3,13 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 351,75 334,66 337,52 319,90 319,90 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK 154,46 154,46 154,46 154,46 154,46 nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 197,29 180,20 183,06 165,44 165,44 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS - - - - - khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - - li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích CCC 307,48 367,80 426,20 456,77 456,77 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 264,02 274,76 315,28 326,60 326,60 2.2.4.2 t th y l i DTL 17,37 15,10 14,41 13,94 13,94
 7. 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 1,69 39,77 45,45 52,43 52,43 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 2,47 2,53 4,00 6,00 6,00 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 15,36 29,05 31,46 42,21 42,21 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT 4,86 4,86 13,88 13,88 13,88 th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2.2.4.9 t có di tích, LDT 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC - - - - - ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 10,41 10,36 10,33 10,29 10,29 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 16,57 15,97 15,34 15,14 15,14 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - nghi p khác 3 t chưa s d ng CSD - - - - - 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm CM SD 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 80,43 - 44,87 34,17 1,38 - nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN 4,00 - 0,64 2,43 0,93 - xu t nông
 8. nghi p 1.1.1 t tr ng CHN/PNN 4,00 - 0,64 2,43 0,93 - cây hàng năm 1.3 t nuôi NTS/PNN 5,32 - 2,93 2,28 0,11 - tr ng th y s n 1.4 t làm LMU/PNN - - mu i 1.5 t nông NKH/PNN 71,11 - 41,30 29,46 0,35 - nghi p khác 2 Chuy n - - - - - - i cơ c us d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi PN0(a)/PN1(a) - - - - - - nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi PKT(a)/OTC 18,19 4,34 12,17 0,84 0,84 - nông nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t CDG/OTC 17,98 4,34 11,99 0,80 0,84 - chuyên dùng 4.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - -
 9. cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh 4.1.3 ts n CSK/OTC 16,69 4,34 10,85 0,66 0,84 - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có CCC/OTC 1,29 0,00 1,14 0,15 - m c ích công c ng 4.2 t tôn TTN/OTC - - - - - giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC 0,21 0,01 0,17 0,03 - trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 4.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t h i c n thu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông nghi p NNP 80,43 - 44,87 34,17 1,38 - 1.1 t s n xu t nông SXN 4,00 - 0,64 2,43 0,93 - nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng CHN 4,00 - 0,64 2,43 0,93 -
 10. năm 1.3 t nuôi tr ng NTS 5,32 - 2,93 2,28 0,11 - th y s n 1.4 t làm mu i LMU - - - - - - 1.5 t nông nghi p NKH 71,11 41,30 29,46 0,35 - khác 2 t phi nông NKN 124,60 6,18 42,13 45,37 30,93 - nghi p 2.1 t OTC 72,89 1,72 23,14 35,84 12,20 - 2.1.1 t t i nông thôn ONT - - - - - - 2.1.2 t t i ô th ODT 72,89 1,72 23,14 35,84 12,20 - 2.2 t chuyên dùng CDG 50,15 4,46 18,33 8,87 18,49 - 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,25 - 0,09 0,14 0,02 - công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,01 - 0,01 - - - an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 48,42 4,46 17,09 8,41 18,47 - doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích CCC 1,47 0,00 1,14 0,32 - - công c ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,12 - 0,05 0,03 0,04 - ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 1,44 0,01 0,61 0,63 0,21 - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Tân Phú có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t.
 11. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản