Quyết định số 58/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 58/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Trung tâm Xuất khẩu lao động thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ba hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2000 Số: 58/2000/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ Giấy phép số 51/LĐTBXH-GP ngày 29 tháng 2 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cho phép Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam được hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2000); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trung tâm Xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Trung tâm Xuất khẩu lao động là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Nhà nước. - Tên giao dịch Quốc tế: VINAINCON MANPOWER SUPPLY CENTER, viết tắt là: VMSC; - Trụ sở của Trung tâm đặt tại : số 05, đường Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Trung tâm: - Chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
  2. - Dịch vụ khác liên quan đến công tác xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật. Điều 3. Trung tâm xuất khẩu lao động có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 4, -VPCP(B/c), - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ LĐTB&XH, - Bộ Thương mại, Lê Quốc Khánh - Ngân hàng Nhà nước, - UBND Thành phố Hà Nội, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản