intTypePromotion=3

Quyết định Số: 581/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
110
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 581/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 581/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XLÔ-VEN-NI-A VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 581/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 581/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XLÔ-VEN-NI-A VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 1161/TTr-BNG-LS ngày 06 tháng 4 năm 2010; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-ven-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ với nội dung đã được hai nước trao đổi và nhất trí bằng công hàm (Công hàm số 186/DSQ-09 ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Đại sứ quán Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Xlô-ven-ni-a và Công hàm số 921-95-191/07 ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ Ngoại giao Xlô-ven-ni-a). Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan liên quan ngày bắt đầu có hiệu lực của hiệp định trên. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTTg; - Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH,
  2. TCCB, NC, PL, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3). 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản