intTypePromotion=3

Quyết định Số: 582/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
133
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 582/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 582/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 582/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 582/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII gồm có: 1. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; 2. Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội; 3. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội; 4. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội; 5. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
  2. 6. Ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên; 7. Ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên; 8. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng, Ủy viên; 9. Ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên; 10. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, Ủy viên; 11. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên; 12. Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên; 13. Ông Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên; 14. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên; 15. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên; 16. Bà Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên; 17. Ông Phạm Bá Thịnh, Phó tổng Biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên; 18. Ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên; 19. Ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên; 20. Ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên; 21. Ông Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên; 22. Ông Lê Khánh Hải, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên. Điều 2. Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII hoạt động theo Quy chế do Ban Tổ chức Đại hội ban hành.
  3. Giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội có các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Phục vụ Đại hội. Danh sách và nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban do Trưởng ban Tổ chức Đại hội quyết định. Điều 3. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, kiểm tra Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Điều 4. Bộ Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 1; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cơ quan Trung ương của các đoàn
  4. thể; - Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước (Tcty 91); - Ban TĐKT Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các vụ, cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, TCCV (3b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản