Quyết định số 5843/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 5843/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5843/QĐ-UBND về sáp nhập Ban tôn giáo và chuyển Bộ phận thi đua - khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Phòng Nội vụ do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5843/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẬN BÌNH THẠNH NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 5843/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ SÁP NHẬP BAN TÔN GIÁO VÀ CHUYỂN BỘ PHẬN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀO PHÒNG NỘI VỤ VÀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CHO PHÒNG NỘI VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ việc thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển bộ phận Thi đua - Khen thưởng về Phòng Nội vụ đồng thời bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Phòng Nội vụ quận. Điều 2. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường; Hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.
  2. Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành. Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh có Trưởng Phòng phụ trách chung và có từ hai đến ba Phó trưởng Phòng giúp việc theo quy định. Biên chế Phòng Nội vụ được giao căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo chỉ tiêu biên chế chung của quận và thực hiện theo cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của quận. Điều 4. Phòng Nội vụ quận phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn bộ phận Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc sáp nhập chuyển giao nhiệm vụ tổ chức, bộ máy quy định tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. Điều 5. Trưởng Phòng Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hợp lý hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, phê duyệt. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1207/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Phòng Nội vụ. Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Hùng
Đồng bộ tài khoản