Quyết định số 587/2002/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí xã nghèo giao đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định số 587/2002/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí xã nghèo giao đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 587/2002/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí xã nghèo giao đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 587/2002/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí xã nghèo giao đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 587/2002/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 587/2002/QĐ-LĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆCBAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2001-2005 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005; Căn cứ thông báo số 63/TB-VPCP ngày 5 tháng 4 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn tại cuộc họp ban Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm ngày 11/3/2002; Sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, đoàn thể QUYẾT ĐNNH: Điều 1: Ban hành tiêu chí xã nghèo (ngoài chương trình 135) theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005: Xã nghèo là xã có: 1- Tỷ lệ hộ nghèo từ 25% trở lên; 2- Chưa đủ từ 3 trong 6 hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu (bao gồm: đường giao thông; trường học; trạm y tế; nước sinh hoạt; điện sinh hoạt; chợ) cụ thể là: + Dưới 30% số hộ sử dụng nước sạch; + Dưới 50% số hộ sử dụng điện sinh hoạt; + Chưa có đường ô tô đến trung tâm xã hoặc ô tô không đi lại được cả năm;
  2. + Số phòng học (theo qui định của Bộ Giáo dục- Đào tạo) chỉ đáp ứng được dưới 70% nhu cầu của học sinh hoặc phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa, lá; + Chưa có trạm y tế xã hoặc có nhưng là nhà tạm; + Chưa có chợ hoặc chợ tạm thời. Điều 2: Căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, điều tra xác định xã nghèo trên địa bàn; Tổng hợp danh sách xã nghèo báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 7 năm 2002 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các xã nghèo năm 2002-2005 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Nguyễn Thị Hằng (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản