Quyết định số 587/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 587/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 587/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi Tiền khởi nghĩa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 587/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 587/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ƯU ĐÃI "TIỀN KHỞI NGHĨA" CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29.4.1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi nguời hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia dình liệt sỹ, thương binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; Căn cứ văn bản số 31/BCS ngày 25.8.2004 của Ban Cán sự đảng Bộ Bưu chính Viễn thông; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 249/TTr-LĐTBXH ngày 04.48.2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi " Tiền khởi nghĩa" cho ông: Nguyễn Thiện Phách (tức Lê Hồng Sơn). Sinh ngày 05.10.1927. Nguyên quán: xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trú quán: xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên là: Cán bộ Công đoàn Bưu diện Việt Nam. Nghỉ hưu năm: 1970. Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8 năm 1945. Điều 2. Thời gian và mức phụ cấp thâm niên ưu đãi " Tiền khởi nghĩa" thực hiện theo quy định của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ và ông Nguyễn Thiện Phách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản