Quyết định số 590/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 590/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 590/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi " Tiền khởi nghĩa" do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 590/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 590/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ƯU ĐÃI " TIỀN KHỞI NGHĨA" CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29.4.1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; Căn cứ văn bản số 42-XN/TU ngày 3.3.2006 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh. Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 249/TTr-LĐTBXH ngày 04.48.2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và phụ cấp thâm niên ưu đãi " Tiền khởi nghĩa" cho ông: Vũ Quang (tức Nguyễn Kim Tống). Sinh ngày 02.6.1927. Nguyên quán: Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trú quán: Phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh , tỉnh Bắc Ninh. Nguyên là: Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ Hà Bắc. Nghỉ hưu năm: 1988. Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5 năm 1945. Điều 2. Thời gian và mức duợc huởng phụ cấp thâm niên ưu đãi " Tiền khởi nghĩa" thực hiện theo quy định của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và ông Vũ Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản