Quyết định số 594/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 594/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 594/QĐ-BGTVT về việc chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46+200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49+300) thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 594/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 594/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ 60 CŨ TỪ BẾN PHÀ CỔ CHIÊN CŨ (KM46+200) ĐẾN ĐOẠN TUYẾN TIẾP GIÁP VỚI QUỐC LỘ 60 MỚI (KM49+300) THUỘC TỈNH TRÀ VINH THÀNH ĐƯỜNG ĐNA PHƯƠN G BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; - Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001; - Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46+200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49+300) thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương và bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý. Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban N hân dân tỉnh Trà Vinh để tổ chức bàn giao quản lý. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt N am, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KHĐT; - Bộ Tài chính; Hồ Nghĩa Dũng - UBN D tỉnh Trà Vinh; - Kho bạc N N Trung ương; - Kho bạc N N tỉnh Trà Vinh; - Cục ĐBVN (10 bản); - Lưu: VT, KCHT (2).
Đồng bộ tài khoản