Quyết định số 596/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
8
download

Quyết định số 596/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 596/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Nhà máy bia Đông Nam Á tại Khu công nghiệp Tiên Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 596/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 596/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của UBND huyện Tiên Du tại tờ trình số 116/TT-UB ngày 24/3/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 55/TC-VG ngày 17/4/2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Nhà máy bia Đông Nam Á tại Khu công nghiệp Tiên Sơn đã duyệt tại Quyết định số 1449/QĐ-CT ngày 28/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí hỗ trợ cho các hộ dã chi phí đầu tư cải tạo đất mương (thùng lạch) thành đất canh tác là: 53.496.340 đồng (Năm mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi đồng). Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Tiên Du thực hiện hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Tiên Du, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Tiên Du, Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà, UBND xã Hoàn Sơn và các hộ duợc hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản