Quyết định Số: 5960/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 5960/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỔI TÊN TRUNG TÂM THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẤT THÀNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 5960/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ NAM MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 5960/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỔI TÊN TRUNG TÂM THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẤT THÀNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 16 tháng 09 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8176/TTr- TNMT-VP ngày 10 tháng 11 năm 2009 và Công văn số 9264/TNMT-TTĐK ngày 22
  2. tháng 12 năm 2009; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1518/TTr-SNV ngày 23 tháng 11 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay đổi tên Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (thành lập theo Quyết định số 249/2004/QĐ- UB ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định pháp luật. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Như Điều 4; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Xây dựng; 2
  3. - Bộ Tài chính; - Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Tài - Thường trực HĐND thành phố; - TTUB: CT, các PCT; - UB MTTQ VN TPHCM; - Các sở, ngành thành phố; - Các Đoàn thể thành phố; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT, (VX/Nh) D. 3
Đồng bộ tài khoản