Quyết định Số: 5962/QĐ-UBND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 5962/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2009 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 5962/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ NAM MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 5962/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2009 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2009 và Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm kinh tế - xã hội năm 2009; Căn cứ Công văn số 14618/BTC-NSNN ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện dự án Phòng, chống dịch sốt xuất huyết và Công văn số 14925/BTC-NSNN ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính
  2. về việc bổ sung kinh phí thực hiện dự án Phòng, chống bệnh tăng huyết áp và dự án Phòng, chống bệnh đái tháo đường; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8397/TTr- SKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh kinh phí của các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình và chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2009 do Sở Y tế quản lý và giao bổ sung chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009 cho dự án Phòng, chống dịch sốt xuất huyết; dự án Phòng, chống bệnh tăng huyết áp và dự án Phòng, chống bệnh đái tháo đường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS với tổng kinh phí là 5.769,7 triệu đồng (Năm tỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng) cho Sở Y tế (đính kèm danh mục chương trình mục tiêu quốc gia giao cho Sở Y tế). Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổ chức thực hiện và báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp có yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung, phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 và Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009.
  3. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hứa Ngọc Thuận
  4. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN (Ban hành kèm theo Quyết định số 5962/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) Kế hoạch điều chỉnh năm 2009 Đơn vị thực Vốn sự nghiệp Ghi TT Danh mục các chương trình, dự án Đơn vị tính hiện chú Trung Địa Tổng số ương phương Chi cục Chương trình mục tiêu quốc gia Dân Dân số Kế 1 Triệu đồng 7.033 6.355 678 số và Kế hoạch hóa gia đình hoạch hóa gia đình Dự án tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi 1.1 -nt- Triệu đồng 1.915 1.915 0 hành vi Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ kế 1.2 -nt- Triệu đồng 3.144 3.144 0 hoạch hóa gia đình 1.3 Dự án đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh -nt- Triệu đồng 166 154 12
  5. tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều 1.4 -nt- Triệu đồng 817 251 566 hành và tổ chức thực hiện chương trình Dự án nâng cao chất lượng thông tin 1.5 chuyên ngành, dân số - kế hoạch hóa gia -nt- Triệu đồng 463 463 0 đình Dự án thử nghiệm, mở rộng một số mô 1.6 -nt- Triệu đồng 100 0 100 hình, giải pháp Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, 1.7 -nt- Triệu đồng 428 428 0 đảo và ven biển Nhiệm vụ: Mức giảm tỷ lệ sinh ‰ 0,1 Số người mới sử dụng biện pháp tránh Triệu người 375.560 thai Chương trình mục tiêu quốc gia 2 Triệu đồng 5.769,7 5.769,7 0,0 Phòng, chống một số bệnh xã hội,
  6. bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS Trung tâm Dự án Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất Y tế dự 2.11 Triệu đồng 1.550,0 1.550 0 huyết phòng thành phố Bệnh viện 2.12 Dự án Phòng, chống tăng huyết áp Triệu đồng 3.534,7 3.534,7 0 Nguyễn Trãi Trung tâm 2.13 Dự án Phòng, chống đái tháo đường Triệu đồng 685,0 685,0 0 Dinh Dưỡng Nhiệm vụ: Số người dân được bảo vệ phòng, chống Nghìn người 15,0 sốt rét Số lượt bệnh nhân được điều trị bệnh sốt Bệnh nhân 2.500,0 rét Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh % >85 lao
  7. Số người được khám để phát hiện bệnh Nghìn người 400,0 phong Tỷ lệ người nhiễm HIV được chăm sóc, % 75,0 quản lý, tư vấn Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm % >90 chủng đủ 6 loại vaccine Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cân nặng %
  8. Dự án thông tin giáo dục truyền thông 3.2 đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực Sở Y tế Triệu đồng 1.503,5 986,5 517 phẩm Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực 3.3 phẩm, xây dựng hệ thống giám sát ngộ Sở Y tế Triệu đồng 40 40 0 độc thực phẩm, các bệnh truyền qua đường thực phẩm Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực 3.4 Sở Y tế Triệu đồng 1.068,5 452,5 616 phẩm thức ăn đường phố Nhiệm vụ: Dân Tỷ lệ dân mắc ngộ độc thực phẩm trên mắc/100.000 10,0 100.000 dân dân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Đồng bộ tài khoản