Quyết định số 6/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 6/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6/2001/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 76/2001/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2001 V CH B I DƯ NG I V I CH P HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN S TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ch b i dư ng i v i ch p hành viên làm vi c t i cơ quan thi hành án dân s m c 100.000 ng/ngư i/tháng. i u 2. B Tài chính ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan b trí kinh phí th c hi n ch b i dư ng trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a các cơ quan có i tư ng ư c hư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2001. i u 4. B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Tư pháp ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản