Quyêt định số 60/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lí xây dựng theo Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỉ lệ 1/ 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
5
download

Quyêt định số 60/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lí xây dựng theo Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỉ lệ 1/ 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyêt định số 60/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lí xây dựng theo Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỉ lệ 1/ 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyêt định số 60/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lí xây dựng theo Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỉ lệ 1/ 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 60/2003/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÍ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T M R NG PHÍA B C VÀ TÂY B C KHU Ô THN M I I KIM - NNH CÔNG, T L 1/ 2000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân và U ban Nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính Ph ban hành i u l qu n lí quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B Xây D ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 59/2003/Q - UB ngày 13 tháng 5 năm 2003 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c phê duy t qui ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu ô th m i i Kim - nh Công, t l 1/2000 Xét ngh c a giám c S Quy ho ch – Ki n trúc Hà N i, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lí xây d ng theo qui ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu ô th m i i Kim - nh Công, t l 1/ 2000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày kí. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, a chính Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND các xã i Kim, nh Công; T ng giám c t ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, Giám c Công ty Kinh doanh phát tri n nhà Hà N i, giám c các s , ngành; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T M R NG PHÍA B C VÀ TÂY B C KHU Ô THN M I I KIM - NNH CÔNG, T L 1: 2000 (Ban hành theo quy t nh s 60/Q - U ban nhân dân thành ph Hà N i ngày 13 tháng 5 năm 2003 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i ) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lí xây d ng, s d ng các công trình theo úng Qui ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu ô th m i i Kim - nh Công, t l 1/2000 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 59/2003/Q - U ban nhân dân thành ph Hà N i ngày 13 tháng 5 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph . i u 2: Ngoài nh ng i u kho n qui nh trong i u l này, vi c qu n lí xây d ng trong khu xây d ng i Kim - nh Công m r ng ph i tuân th các qui nh khác c a Pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huuy n Thanh Trì, Giám c S Qui ho ch – Ki n trúc; Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lí xây d ng t i khu ô th i Kim - nh Công m r ng theo úng qui ho ch chi ti t ư c phê duy t và qui nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUI NNH C TH i u 5: Ranh gi i và ph m vi khu ô th i Kim - nh Công m r ng: - T ng di n tích qui ho ch khu ô th kho ng: 137,20ha. - a i m: thu c a bàn xã i Kim và nh Công – huy n Thanh Trì - Hà N i. - Ranh gi i: - Phía B c và ông B c giáp ư ng vành ai 2,5 và khu ô th m i nh Công 35ha. - Phía Tây B c giáp khu dân cư thôn Thư ng – xã nh Công.
 3. - Phía Tây Nam giáp sông Tô L ch. - Phía Nam giáp khu di dân d án thoát nư c, khu nhà B c Linh àm m r ng. - Phía ông giáp sông L và khu ô th m i B c i Kim - nh Công. - Phía ông Nam giáp Khu ô th m i i Kim - nh Công và dân cư thôn iT xã i Kim. i u 6: Khu ô th m i i Kim - nh Công m r ng ư c phân chia thành các khu ch c năng sau: T ng di n tích t: 137,20ha. Trong ó: + t di tích l ch s , văn hoá, tôn giáo :1,380ha + t qu c phòng : 4,133ha +H i u hoà : 19,337ha + Sông L và h m Sen : 4,334ha + t công trình công c ng khu : 6,4970ha + t giao thông : 31,3600ha + t cây xanh, th d c th thao : 10,4620ha + t trư ng ph thông trung h c (c p 3) : 1,3040ha + t (g m 3 ơn v ) : 58,3930ha ( t g m t xây d ng m i, t làng xóm hi n có c i t o ch nh trang và t xây d ng công trình công c ng ơn v như tư ng c p 1, c p 2, nhà tr , m u giáo, tr m y t , n công an…) i u 7: t xây d ng nhà c a khu ô th m r ng phía B c và Tây B c khu ô th m i i Kim - nh Công ư c th hi n trang sau: H Di n T ng Di n T ng M t sô Kí Lo i t và tích cao S ơn tích ô DT s hi u ch c năng xây công ngư i v t sàn XD d ng ô t công trình d ng trình (ngư i) (m2) (m2) (%) t (m2) (t ng) (l n)
 4. NHÀ NO1 CAO 8.370 2.176 23.938 26 2,86 11 798 T NG NHÀ NO2 CAO 11.200 2.912 32.032 26 2,86 11 1.068 T NG NHÀ NO3 CAO 6.850 1.781 19.591 26 2,86 11 653 T NG NHÀ NO4 CAO 9.770 3.029 27.258 31 2,79 09 909 T NG NHÀ NO5 CAO 8.310 4.155 12.465 50 1,5 03 249 T NG NHÀ NO6 CAO 12.730 3.946 35.517 31 2,79 09 1184 T NG NHÀ NO7 CAO 8.590 2.663 23.966 31 2,79 09 799 T NG NHÀ NO8 TH P 13.380 6.690 20.070 50 1,5 03 401 T NG NHÀ NO9 TH P 4.100 2.050 6.150 50 1,5 03 123 T NG TH CƯ LX1 THÔN 3.650 1.460 2.920 40 0,8 02 73 THƯ NG TH CƯ LX2 THÔN 11.350 4.540 9.080 40 0,8 02 227 THƯ NG T DI DD1 5.750 2.875 8.625 50 1,5 03 288 DÂN T DI DD2 11.030 5.515 16.545 50 1,5 03 552 DÂN ƠN NHÀ VN NO1 CAO 8.170 2.124 23.366 26 2,86 11 779 S 2 T NG T DI DD1 9.480 4.740 14.00 50 1,5 03 474 DÂN
 5. T DI DD2 7.220 3.610 10.830 50 1,5 03 361 DÂN TH CƯ LX1 15.400 6.160 12.320 40 0,8 02 308 THÔN H TH CƯ LX2 15.410 6.164 12.328 40 0,8 02 308 THÔN H TH CƯ LX3 33.150 13.260 26.520 40 0,8 02 663 THÔN H TH CƯ LX4 41.630 16.652 33.304 40 0,8 02 833 THÔN H TH CƯ LX5 37.250 14.900 29.800 40 0,8 02 745 THÔN H TH CƯ LX6 36.760 9.460 18.920 40 0,8 02 473 THÔN H ƠN NHÀ VN S NO1 CAO 8.430 2.613 23.520 31 2,79 09 784 3 T NG NHÀ NO2 CAO 17.850 5.534 49.802 31 2,79 09 1.660 T NG NHÀ NO3 CAO 14.750 4.573 41.153 31 2,79 09 1.372 T NG NHÀ NO4 TH P 20.300 10.150 30.450 50 1,5 03 609 T NG NHÀ NO5 TH P 19.000 9.500 28.500 50 1,5 03 570 T NG NHÀ LX1 THÔN 33.200 13.280 26.560 40 0,8 02 664 TR I NHÀ LX2 THÔN 22.330 8.932 17.864 40 0,8 02 447 TR I NHÀ LX3 THÔN 36.000 14.400 28.800 40 0,8 02 720 TR I NHÀ LX4 TH P 10.000 4000 8.000 40 0,8 02 200 T NG
 6. NHÀ LX5 THÔN 9.290 3.716 7.432 40 0,8 02 186 TR I T DI DD 11.580 5.790 17.370 50 1,5 03 579 DÂN T ng c ng 522.28 20.057 Các yêu c u v ki n trúc và h t ng kĩ thu t: - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i m các ch tiêu kinh t kĩ thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. - Các công trình nhà cao t ng, t ng 1 ư c s d ng cho các d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. - Khu v c làng xóm n m trên tr c ư ng qui ho ch, khi c i t o ch nh trang ph i theo úng các ch tiêu qui ho ch. i u 8: t xây d ng các công trình công c ng ơn v (nhà tr – m u giáo, tr m y t , n công an…) g m các ô t có các ch tiêu qui ho ch như sau: ơn Kí Lo i t và ch c Di n Di n T ng M t H s T ng v hi u năng công trình tích ô tích DT s cao ô t t xây sàn XD d ng C. (m2) d ng (m2) (%) t trình (m2) (l n) (t ng) S CC1 CÔNG C NG 6.490 2.596 5.192 40 0,8 2 1 ƠN VN CC2 CÔNG C NG 3.630 1.452 2.904 40 0,8 2 ƠN VN CC3 CÔNG C NG 1.420 568 1.136 40 0,8 2 ƠN VN S CC1 CÔNG C NG 4.050 1.620 3.240 40 0,8 2 2 ƠN VN CC2 CÔNG C NG 3.730 1.492 2.984 40 0,8 2 ƠN VN CC3 CÔNG C NG 6.660 1.464 2.928 40 0,8 2 ƠN VN S CC1 CÔNG C NG 3.580 1.432 2.864 40 0,8 2 3 ƠN VN CC2 CÔNG C NG 1.760 704 1.408 40 0,8 2 ƠN VN CC3 CÔNG C NG 2.660 1.064 2.128 40 0,8 2 ƠN VN
 7. T NG C NG 30.980 - Các yêu c u v qui ho ch ki n trúc và h t ng kĩ thu t: Khi thi t k , xây d ng công trình ph i m b o úng các ch tiêu kinh t kĩ thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, chi u cao công trình. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu Trung tâm công c ng c a khu dân cư. i u 9: t xây d ng công trình ch c năng h n h p c a khu ô th i Kim - nh Công m r ng g m các ô t có ch tiêu qui ho ch như sau: ơn Kí Lo i t và ch c Di n Di n T ng M t H s T ng v hi u năng công trình tích ô tích DT s cao ô t t xây sàn XD d ng C. (m2) d ng (m2) (%) t trình (m2) (l n) (t ng) S HH1 C.T CH C NĂNG 8.330 3.332 16.660 40 2 5 1 H NH P HH2 C.T CH C NĂNG 7.160 2.864 14.320 40 2 5 H NH P S HH1 C.T CH C NĂNG 14.190 5.108 35.759 36 2,52 7 2 H NH P HH2 C.T CH C NĂNG 7.280 2.912 35.759 40 2 5 H NH P S HH1 C.T CH C NĂNG 73.330 2.932 14.560 40 2 5 3 H NH P HH2 C.T CH C NĂNG 9.730 3.892 19.460 40 2 5 H NH P HH3 C.T CH C NĂNG 10.950 4.380 21.900 40 2 5 H NH P T NG C NG 64.970 - Trong ô t 3 – HH2 b trí m t khu bán xăng d u có di n tích 1000-1500m2. Khi thi t k xây d ng ph i m b o kho ng lùi theo qui nh và không nh hư ng n khu dân cư ho c các công trình khác. i u 10: t xây d ng trư ng h c c a khu ô th i Kim - nh Công m r ng g m các ô t có ch tiêu qui ho ch như sau: ơn Kí Lo i t và ch c Di n Di n T ng M t H s T ng v hi u năng công trình tích ô tích DT sàn s cao C. ô t xây (m2) XD d ng trình t (m2) d ng (%) t (t ng) (m2) (l n)
 8. S TH1 TRƯ NG TI U 5.810 2.905 8.715 50 1,5 3 1 H C CƠ S TH2 TRƯ NG 2.900 1.450 4.350 50 1,5 3 TRUNG H C CƠ S S 2 TH TRƯ NG TI U 10.990 5.495 16.485 50 1,5 3 H C CƠ S S TH1 TRƯ NG 10.670 5.335 16.005 50 1,5 3 3 TRUNG H C CƠ S H3 TRƯ NG PH 13.040 5.216 26.080 40 1,5 3 THÔNG TRUNG H C (C P 3) T NG C NG 43.410 i u 11: t xây d ng công trình di tích, l ch s , văn hoá c a khu ô th i Kim - nh Công m r ng g m các ô t có ch tiêu qui ho ch như sau: ơn Kí Lo i t và ch c Di n Di n T ng M t H s T ng v hi u năng công trình tích ô tích DT s cao C. ô t xây sàn XD d ng trình t (m2) d ng (m2) (%) t (t ng) (m2) (l n) S 2 VH KHU DI TÍCH, 13.800 LNCH S , VĂN HOÁ XÃ NNH CÔNG Các công trình di tích: ình thôn H , chùa Liên Hoa (di tích s ã ư c x p h ng), ài tư ng ni m Bác H … ư c gi l i, c i t o và g n k t v i khu v c b i các vư n hoa, cây xanh. i u 12: t cây xanh, th d c th thao c a khu ô th i Kim - nh Công m r ng g m các ô t có ch tiêu qui ho ch như sau: Di n H Kí Di n T ng M t T ng tích s s ơn hi u Lo i t và ch c tích ô DT cao C. xây d ng v ô năng công trình t sàn XD trình d ng t t (m2) (m2) (%) (t ng) (m2) (l n) S CX1 CÂY XANH – TH 7.180 1 D C TH THAO
 9. CX2 CÂY XANH – TH 25.660 D C TH THAO S CX1 CÂY XANH – TH 8.900 2 D C TH THAO CX2 CÂY XANH – TH 4.980 D C TH THAO CX3 CÂY XANH – TH 4.930 D C TH THAO CX4 CÂY XANH – TH 40.340 D C TH THAO S CX1 CÂY XANH – TH 1.280 3 D C TH THAO CX2 CÂY XANH – TH 1.710 D C TH THAO CX3 CÂY XANH – TH 450 D C TH THAO CX4 CÂY XANH – TH 11.490 D C TH THAO T ng c ng 104.620 - t cây xanh, th d c th g m 10 lô t, có t ng di n tích 10,4602ha ư c b trí xen k trong các ơn v . Cây xanh b trí quanh h nh Công t o thành khu công viên vui chơi gi i trí. - Trong ô t 2- CX1 b trí 1 khu bán xăng d u có di n tích 1000-1500m2 n m ti p giáp ư ng 2,5. Khi thi t k xây d ng ph i m b o kho ng lùi theo qui nh và không nh hư ng n khu dân cư ho c các công trình khác. - Yêu c u v qui ho ch ki n trúc và h t ng kĩ thu t: Ngoài các công trình ph c v , không xây d ng công trình có ch c năng khác. Khi thi t k xây d ng ph i m b o h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây xanh k t h p v i sân luy n t p, sân chơi, t o c nh quan và c i thi n i u ki n vì khí h u cho khu dân cư. i u 13: t giao thông tĩnh c a khu ô th i Kim - nh Công m r ng g m các ô t có ch tiêu qui ho ch như sau: Lo i t và ch c năng công ơn v Kí hi u ô t Di n tích ô t (m2) trình S 1 X1 BÃI XE 8.460 X2 BÃI XE 7.070
 10. S 2 X BÃI XE 4.470 S 3 X BÃI XE 5.560 T ng c ng 25.560 i u 14: H th ng giao thông c a khu ô th i Kim - nh Công m r ng g m các lo i ư ng: c p thành ph , phân khu v c và ư ng n i b . - ư ng vành ai 2,5 phía B c khu ô th có m t c t ngang r ng 40m, chi u dài trong ranh gi i qui ho ch là 1.115m, tuy n ư ng này th c hi n theo d án riêng. - ư ng phân khu v c theo hư ng ông B c – Tây Nam c a khu ô th có chi u dài kho ng 865m, m t c t ngang r ng 30m, (lòng ư ng 15m, hè hai bên r ng7,5m) là tr c giao thông chính và hành lang b trí các công trình h t ng kĩ thu t chính. Tuy n ư ng này s xây d ng kéo dài qua sông Tô L ch n i vào ư ng vành ai 3. - Các ư ng nhánh: g m các tuy n ư ng 2 làn xe và 3 làn xe, m t c t 17,5m và 24m, t ng chi u dài kho ng 6.167m. - ư ng qui ho ch có m t c t ngang r ng 40m g m 2 tuy n ch y song song, m i tuy n có m t c t r ng 13,5m cách nhau b i d i phân tr ng cây xanh r ng 13m; v a hè r ng 3,0m là tr c không gian c nh quan c a khu v c. - ư ng biên phía Tây – B c c a khu ô th giáp ranh thôn Thư ng có m t c t ngang r ng 13,5m (lòng ư ng 7,5m, hè hai bên r ng 3m). - Các tuy n ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng 11,5m (lòng ư ng 5,5m, hè hai bên r ng 3,0m) là tuy n giao thông n i b trong t ng khu ch c năng. * Các ch tiêu t giao thông: - Di n tích t ư ng giao thông (tính n ư ng có m t c t 13,5m) là 23,16ha; M t ư ng: 9,62km/km2. i u 15: San n n: Cao thi t k trung bình khu v c phía B c (ti p giáp v i ư ng vành ai 2,5) là +6,0m. Cao trung bình khu v c phía Nam khu ô th giáp sông L là +5,68m. Cao trung bình khu v c phía ông Nam giáp sông Tô L ch là +5,8m. Trong t ng ô t s ư c san l p t o mái d c phân lưu c c b v i d c i = 0,0017 hư ng ra các tuy n ư ng xung quanh, nơi có b trí h th ng c ng thoát nư c. Cao thi t k n n trung bình là + 5,85m. i u 16: Qui ho ch c p nư c:
 11. - Ngu n cung c p cho khu ô th ư c l y t ư ng ng truy n d n F400 s ư c t ch c xây d ng d c theo tr c ư ng vành ai 2,5. Tuy n ng này ư c u n i v i tuy n ng truy n d n F600 hi n có trên ư ng Gi i Phóng. - M ng lư i ư ng ng: Nư c l y t ư ng ng truy n d n NF400 vào ư ng ng NF225 t theo tuy n ư ng phân khu v c. T ư ng ng NF225 này d n nư c vào các ư ng ng NF160 và ư ng ng NF90 c d c theo các tuy n ư ng quy ho ch d n nư c n t ng công trình và nhóm nhà .. Các tuy n ng c p nư c chôn trong hè ư ng, có sâu 0,7-1,0m. Các công trình cao dư i 5 t ng ngu n c p nư c tr c ti p t các ư ng ng t theo các tr c ư ng nhánh và ư ng n i b . Các công trình cao trên 5 t ng ư c c p nư c qua b ch a và h th ng tr m bơm nư c riêng xây d ng trong t ng công trình. B trí trên v a hè c a m t s tuy n ư ng chính các h ng nư c c u ho , kho ng cách gi a các h ng t 100 n 150m. Các h ng c u ho này ư c xây d ng có s tho thu n th ng nh t c a cơ quan phòng cháy ch a cháy Thành ph . i u 17: Qui ho ch thoát nư c và v sinh môi trư ng: a. H th ng thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa khu ô th ư c thi t k , xây d ng là h th ng c ng hoàn ch nh, m b o tiêu thoát t t. - Tuy n c ng có F1000 – 2000mm xây d ng d c theo ư ng phân khu v c ch y ra sông Tô L ch. Tuy n này thu toàn b nư c mưa c a khu v c xây d ng m i phía Tây B c khu ô th m r ng. - Tuy n c ng có F800-1500mm ư c xây d ng d c theo ư ng nhánh ch y ra sông L . Tuy n này thu toàn b nư c mưa c a khu v c thôn Tr i và khu xây d ng m i phía Nam khu ô th m r ng. - Tuy n c ng có F600-2000mm xây d ng d c theo ư ng nhánh ch y ra sông L . Tuy n này thu toà b nư c mưa c a khu v c thôn H phía ông khu ô th m r ng. - Khu v c công viên cây xanh phía Nam khu ô th , xây d ng ư ng c ng thoát nư c mưa ch y tr c ti p ra sông L . D c theo các tuy n c ng thoát nư c xây d ng h th ng gi ng thu, gi ng thăm thu nư c m t và là các i m u n i các tuy n c ng ho c thay i hư ng tuy n. Kho ng cách gi a các tuy n thăm t 40-70m. b. H th ng c ng liên hoàn h i u hoà: Trong h th ng thoát nư c mưa s xây d ng hai h th ng c ng ng m:
 12. - H th ng c ng thoát nư c t h m Bông sang h nh Công: ư c xây d ng là c ng b n 2x(3m x3m) u n i ti p h th ng c ng c a khu ô th m i nh Công ã xây d ng xu ng h nh Công có chi u dài d ki n là 500m. - H th ng c ng d n nư c t h nh Công sang h Linh àm: ư c xây d ng là c ng b n 2 x (3m x3m) d n t h nh Công qua sông L và khu cây xanh phía Nam u n i vào ư ng c ng d n nư c h nh Công xu ng h Linh àm v i chi u dài d ki n là 120m. c. H th ng thoát nư c bNn: - Xây d ng h th ng thoát nư c bNn riêng. H th ng thoát nư c bNn trong t ng nhóm nhà và công trình s thu gom ch y v tr m bơm chuy n b c khu v c ưa vào tr m x lí Ba Xã. - Trong th i gian chưa xây d ng ư c tr m x lí nư c th i thì h th ng thoát nư c bNn c a khu ô th ư c x lí sơ b qua b bán t ho i, ư c xây d ng bên trong công trình ho c bên trong ô t r i u n i v i ư ng c ng thoát nư c ư c xây d ng d c theo các tr c ư ng. Các ư ng c ng nư c bNn này ư c u n i t m th i vào ư ng thoát nư c mưa t i m t s i m, khi có tr m x lý nư c th i thì h th ng thoát nư c bNn riêng s ư c u n i v tr m x lý trư c khi thoát ra h th ng thoát nư c chung c a Thành ph . d. V sinh môi trư ng: - Rác th i ư c t ch c thu gom v các thùng ch a rác ư c b trí t i các v trí thích h p cho t ng công trình và ư c chuy n n khu x lí rác th i t p trung c a Thành ph (theo h p ng v i các ơn v có ch c năng làm v sinh môi trư ng). - các công trình và khu v c công c ng thu gom ph th i b ng các thùng rác có dung tích ch a 0,5m3, có n p y, phân b u các dãy ph và vư n hoa sân chơi. - i v i nhà cao t ng rác ư c thu gom tr c ti p t h th ng thu rác c a công trình. - i v i nhà th p t ng rác ư c thu gom v n chuy n theo gi qui nh. i u 18: Qui ho ch c p i n và thông tin liên l c: a. C p i n: - Ngu n i n c p cho khu ô th m r ng l y t tuy n cáp ng m 22KV t d c theo ư ng vành ai 2,5 phía B c khu ô th , tr m 110/220KV Thư ng ình. - Xây d ng m i h th ng ư ng dây tr c AC – 150/22KV và các ư ng nhánh AC – 70/22KV i ng m trong các tuynel kĩ thu t ho c hào cáp d c theo các tuy n ư ng trong ô th . - Xây d ng m i 9 tr m bi n áp 22/0,4KV v i t ng dung lư ng là 11.340KVA.
 13. - Cáp t các tr m bi n áp n các nhà cao t ng i ng m b ng ư ng cáp ng XLPE – PVC có ti t di n t 120 – 240mm2. - Nhà th p t ng: dùng cáp v n xo n XLPE – PVC 4 x10mm2, i ng m trong các tuynel kĩ thu t ho c hào cáp, k t h p v i cáp chi u sáng. Chi u sáng ư ng ô th dùng èn cao áp thu ngân công su t 250W. b. Thông tin liên l c: - H th ng thông tin liên l c c a khu ô th ư c l y t tuy n cáp quang bưu i n d ki n xây d ng ng m d c theo ư ng vành ai 2,5 phía B c khu ô th . - Trong khu ô th xây d ng m t t ng ài v tinh có dung lư ng t 6000 s n 10.000 s và 7 t cáp khu v c. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 19: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày kí. i u 20: M i vi ph m các i u kho c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. i u 21: Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính và Ch t ch UBND huy n Thanh Trì căn c qui ho ch chi ti t ư c duy t và i u l này qu n lí, ki m tra và hư ng d n các t ch c, cơ quan và nhân dân th c hi n xây d ng theo qui ho ch và qui nh c a pháp lu t. i u 22: Qui ho ch chi ti t khu ô th m r ng phía B c và Tây B c khu ô th m i i Kim - nh Công, t l 1/2000 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - UBND Thành ph . - S Qui ho ch Ki n trúc. - S Xây d ng. -S a chính Nhà t. - UBND huy n Thanh Trì. - UBND xã i Kim , nh Công. - T ng công ty u tư phát tri n nhà Hà N i. - Công ty Kinh doanh phát tri n nhà Hà N i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản