Quyết định số 602/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 602/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 602/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2008 về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ đông xuân 2007 – 2008 và chăn nuôi trâu bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiều số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 602/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 602/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 201/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2008 VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 – 2008 VÀ CHĂN NUÔI TRÂU BÒ BỊ THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG RÉT ĐẬM, RÉT HẠI NĂM 2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 289/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2008 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỀU SỐ, HỘ THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ NGƯ DÂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 – 2008 và chăm nuôi trâu bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 như sau: 1. Nội dung hỗ trợ, sửa đổi điểm b khoản 1 như sau: Hỗ trợ bình quân 2 triệu đồng/con trâu, bò, bê, nghé bị chết do rét. 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương năm 2008, sửa đổi, bổ sung như sau: a) Đối với tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên: ngân sách trung ương hỗ trợ 80%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20% theo các mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này. b) Đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30% theo các mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này. c) Đối với thành phố Hà Nội sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện. d) Đối với các địa phương còn lại: ngân sách trung ương hỗ trợ 60%, ngân sách địa phương hỗ trợ 40% theo các mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại trâu, bò và bê, nghé cho phù hợp với tình hình thực tế. 4. Phạm vi hỗ trợ: Các địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại năm 2008 từ tỉnh Bình Thuận trở ra.
  2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân như sau: 1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. 2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ. 3. Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - BQL KKTCKQT Bờ Y; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo. - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản