Quyết định Số: 61/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 61/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 61/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH PHƯỚC NAM -------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 61/2009/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 24 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004; Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; Theo đề nghị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1271/TTr-BCH ngày 24/12/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định việc thu Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh như sau: 1. Đối tượng thu: 1.1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
  2. 1.2. Hộ gia đình thường trú và tạm trú trên 6 tháng. 1.3. Cá nhân cư trú (kể cả thường trú, tạm trú trên 6 tháng, không thành hộ trong độ tuổi lao động). 2. Mức thu: 1.1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế mức thu 5.000 đồng/lao động/năm do chủ doanh nghiệp đóng và được hạch toán vào chi phí; 1.2. Hộ gia đình thường trú, tạm trú trên 06 tháng: 25.000 đồng/hộ/năm; 1.3. Cá nhân thường trú, tạm trú trên 06 tháng: 10.000 đồng/người/năm. 3. Chính sách miễn thu: 1.1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo; 1.2. Gia đình thuộc diện chính sách như thương binh, bệnh binh, tàn tật; 1.3. Việc miễn thu do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định. 4. Công tác quản lý, sử dụng: Khi thu Quỹ quốc phòng, an ninh phải sử dụng biên lai do Sở Tài chính phát hành. Quỹ được sử dụng cho công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở (ưu tiên cho các mặt hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ). Việc quản lý, sử dụng do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định theo đúng quy định. 5. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2010. Điều 2. UBND huyện, thị xã có trách nhiệm theo dõi tổng hợp kết quả thu, chi quỹ quốc phòng – an ninh của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn của từng huyện, thị xã.
  3. Điều 3. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã giúp UBND tỉnh trong việc theo dõi, tổ chức kiểm tra triển khai, thực hiện thu, chi quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - VPCP, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản (BTP); - BTL QK7; - TTTU, TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT; - Đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Tấn Thiệu - Như Điều 4; - Sở Tư pháp; - LĐVP, TTTH, TTCB, các phòng; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản