Quyết định số 62/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chủ tịch nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định số 62/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chủ tịch nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 62/1999/qđ-ctn về việc phê chuẩn hiệp định khung asean về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chủ tịch nước ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/1999/QĐ-CTN Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A CH T CH NƯ C S 62/1999/QĐ-CTN NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C PHÊ CHU N HI P Đ NH KHUNG ASEAN V T O ĐI U KI N THU N L I CHO HÀNG HOÁ QUÁ C NH CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào pháp l nh v ký k t và th c hi n đi u ư c qu c t ngày 24/8/1998; Căn c vào ý ki n c a U ban thư ng v Qu c h i t i Công văn s 186/UBTVQH 10 ngày 8/5/1999, Xét đ ngh c a Chính ph t i Công văn s 540/CP- TCQT ngày 26/5/1999, QUY T Đ NH: Đi u 1- Phê chu n: Hi p đ nh khung ASEAN v t o đi u ki n thu n l i cho hàng hoá quá c nh Đã đư c ông Trương đình Tuy n, B trư ng B thương m i thay m t Chính ph nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ký ngày 16/12/1998 t i Hà N i; Đi u 2- B trư ng B ngo i giao có trách nhi m làm th t c đ i ngo i v vi c Nhà nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam phê chu n Hi p đ nh nói trên và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày có hi u l c c a Hi p đ nh. Đi u 3- Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký Th tư ng Chính ph , Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Trương Đình Tuy n (Đã ký) HI P Đ NH KHUNG ASEAN
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V T O ĐI U KI N THU N L I CHO HÀNG HOÁ QUÁ C NH PH N M Đ U: Các nư c thành viên c a Hi p H i Các Qu c gia Đông Nam Á (dư i đây g i t t là "Các Bên ký k t"); Đư c c vũ b i lòng mong mu n duy trì, phát tri n và tăng cư ng hơn n a m i quan h h u ngh và h p tác gi a các nư c, Nh c l i các cam k t c a mình nh m thúc đ y vi c v n chuy n hàng hoá m t cách h u hi u, nhanh chóng và thu n l i gi a các Bên ký k t, Nh l i các quy t đ nh c a H i ngh C p cao ASEAN không chính th c l n th nh t ngày 30/11/1996 t i Jakata và H i ngh C p cao không chính th c l n th hai ngày 15/12/1997 t i Kuala Lumpur v h p tác trong lĩnh v c t o đi u ki n thu n l i cho hàng hoá quá c nh và xúc ti n nhanh vi c nghiên c u các bi n pháp c n thi t nh m t o đi u ki n thu n l i cho vi c v n t i hàng hoá c trong quá c nh và liên qu c gia, bao g m c v n t i trên b , đư ng bi n và đư ng không; Ghi nh n đi u V c a Hi p đ nh chung v Thu quan và Thương m i (GATT) liên quan t i "T do quá c nh" và các công ư c qu c t khác có liên quan v hàng hoá quá c nh; Nh t trí r ng hi p đ nh khung ASEAN v t o đi u ki n thu n l i cho hàng hoá quá c nh (dư i đây g i t t là "Hi p đ nh này") t ch c m t cách hi u qu nh t đ i v i vi c t o đi u ki n thu n l i cho giao thông Liên qu c gia và v n t i quá c nh gi a các nư c ASEAN. Cam k t khuy n khích và t o đi u ki n thu n l i cho giao thông Liên qu c gia và v n t i quá c nh gi a các Bên ký k t. Đã tho thu n như sau: Đi u 1. Các m c tiêu Các m c tiêu c a Hi p đ nh này nh m: a) T o đi u ki n thu n l i cho vi c v n t i hàng hoá quá c nh, h tr vi c th c hi n Khu v c M u d ch T do ASEAN và liên k t kinh t khu v c hơn n a ; b) Đơn gi n và hài hoà các yêu c u và lu t l v giao thông v n t i, thương m i và h i quan vì m c đích t o đi u ki n thu n l i cho hàng hoá quá c nh; và c) Thi t l p m t h th ng v n t i quá c nh h u hi u, hi u l c, đ ng b và hài hoà gi a các nư c ASEAN. Đi u 2. Các nguyên t c Nh ng nguyên t c dư i đây trong Hi p đ nh này s hư ng d n các Bên ký k t:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Đãi ng t i hu qu c: Các Bên ký k t s dành cho v n t i quá c nh đ n ho c t lãnh th c a b t c Bên ký k t nào khác s đãi ng không kém ph n ưu đãi hơn s đãi ng dành cho v n t i quá c nh t i ho c t b t c nư c nào; b) Đãi ng qu c gia: Các Bên ký k t s dành cho s n ph m đang quá c nh qua lãnh th c a b t c Bên ký k t nào khác s đãi ng không kém ph n ưu đãi hơn s đãi ng đã dành cho nh ng s n ph m đó n u chúng đã đư c v n chuy n t nơi xu t x đ n nơi đ n cu i cùng mà không qua lãnh th c a Bên ký k t khác đó. c) S nh t quán: Các Bên ký k t s b o đ m vi c áp d ng nh t quán các lu t l , quy ch , th t c và các hư ng d n hành chính cũng như các phán quy t c a m i Bên ký k t; d) S đơn gi n: Các Bên ký k t s c g ng đ m b o vi c đơn gi n hoá t t c các th t c và yêu c u v n t i quá c nh gi a các nư c ASEAN; e) S rõ ràng: Các Bên ký k t s công khai và s n sàng cung c p m t cách nhanh chóng, rõ ràng các lu t l , quy ch , th t c và thông báo hành chính c a các nhà ch c trách có liên quan. f) S h u hi u: Các Bên ký k t s đ m b o vi c qu n lý hành chính m t cách h u hi u và hi u l c đ i v i v n t i quá c nh nh m t o đi u ki n thu n l i cho vi c chuyên ch hàng hoá quá c nh. g) Th nh c u: Các Bên ký k t s đ m b o có m t cơ ch h u hi u cho vi c xem xét các quy t đ nh c a các nhà ch c trách có liên quan c a các Bên ký k t và cơ ch này ph i d dàng cho ngư i s d ng và ngư i cung c p v n t i quá c nh trong các nư c ASEAN ti p c n; và h) Tương tr l n nhau: Các Bên ký k t s c g ng h p tác và tương tr l n nhau gi a các cơ quan có liên quan tham gia vào vi c t o đi u ki n thu n l i cho hàng quá c nh trong các nư c ASEAN. Ph n 1: CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 3. Đ nh nghĩa Trong Hi p đ nh này: a) "V n t i quá c nh" có nghĩa là vi c quá c nh hàng hoá và phương ti n v n t i qua lãnh th c a m t ho c nhi u Bên ký k t, khi vi c qua lãnh th đó có ho c không có chuy n t i, lưu kho, d r i ho c thay đ i hình th c v n t i ch là m t ph n c a c hành trình đ y đ mà hành trình đó b t đ u và k t thúc ngoài biên gi i c a m t ho c nhi u Bên ký k t có lãnh th mà v n t i quá c nh đi qua. b) "V n t i n i b " có nghĩa là vi c v n chuy n hàng hoá đư c x p trong lãnh th c a m t Bên ký k t đ d t i m t nơi trong lãnh th c a Bên ký k t đó;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) "Phương ti n v n t i" có nghĩa là các xe cơ gi i đư ng b , đ u máy toa xe l a, các tàu thuy n đi bi n, đi sông và các máy bay; d) "Hàng hoá nguy hi m" có nghĩa là các ch t ho c v t d ng có th nh hư ng t i môi trư ng, s c kho , s an toàn và an ninh qu c gia; e) "Hàng hoá d hư h ng" có nghĩa là các lo i cá, tôm, cua, đ ng v t thân m m ư p đông ho c ư p l nh, hoa qu , rau th t ư p đông ho c ư p l nh ho c gia c m, s a và các s n ph m s a, tr ng và các s n ph m tr ng và th t l n và s n ph m th t l n; và f) "T ng thư ký" có nghĩa là T ng thư ký Hi p h i các Qu c gia Đông Nam Á. Đi u 4. Ph m vi áp d ng 1- Nh ng quy đ nh c a Hi p đ nh này s áp d ng cho v n t i quá c nh. 2- V n t i liên qu c gia s đư c các Bên Ký k t tho thu n. Vì m c đích này, các Bên ký k t s đàm phán và kh n trương ký k t m t Hi p đ nh khung ASEAN riêng v T o đi u ki n thu n l i cho v n t i Liên qu c gia. Đi u 5. Vi c trao quy n 1- Căn c vào các quy đ nh c a Hi p đ nh này, m i Bên ký k t s giành cho các Bên ký k t kia: a) Quy n v n t i quá c nh; và b) Quy n đư c x p và d hàng hoá c a các nư c th ba đư c g i đ n ho c đ n t các Bên ký k t. 2- Các Bên ký k t mà qua lãnh th c a mình vi c v n t i quá c nh đư c ti n hành, s c g ng cung c p các phương ti n có th đư c cho vi c v n t i đó theo đúng các quy đ nh c a Hi p đ nh này. 3- V n t i quá c nh s không ph thu c vào b t c s ch m tr ho c h n ch không c n thi t nào và s đư c mi n các lo i thu h i quan và các chi phí khác tr các chi phí cho các d ch v c th có th liên quan t i vi c v n t i đó. 4- Hàng hoá đư c ch trên xe cơ gi i đư ng b , các xe kéo móc ho c trong container có g n xi s không ph i b các tr m h i quan ki m tra trên đư ng đi. Tuy nhiên, đ ngăn ng a vi c l m d ng như buôn l u và gian l n thương m i, các nhà ch c trách h i quan c a m i Bên ký k t, trong nh ng trư ng h p ngo i l và đ c bi t khi có nghi ng tính b t thư ng, có th ti n hành vi c ki m tra hàng hoá t i các tr m h i quan đó ho c t i nh ng nơi khác mà các nhà ch c trách H i quan ch đ nh. Ph n 2: XÁC Đ NH CÁC TUY N V N T I QUÁ C NH Đi u 6. Xác đ nh các tuy n v n t i quá c nh và các phương ti n h t ng
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Các Bên ký k t s thông qua m t danh sách các tuy n v n t i quá c nh đư c ch đ nh s đư c nêu trong Ngh đ nh thư 1 c a Hi p đ nh này. 2- Vì s an toàn, Các Bên ký k t s c g ng cung c p trong lãnh th c a mình các khu v c d ng ngh xe trên các tuy n đã xác đ nh này v i kho ng cách thích h p. Đi u 7. Các phương ti n biên gi i 1- Các Bên ký k t đ ng ý ch đ nh các c a kh u t i các đi m biên gi i s đư c quy đ nh t i ngh đ nh thư 2 nh m t o đi u ki n thu n l i cho v n t i quá c nh. 2- Các Bên ký k t s cung c p các phương ti n đ y đ và các cơ s có liên quan t i các c a kh u đ i v i các tuy n v n t i quá c nh. 3- Các Bên ký k t s c g ng đ : a) Cung c p, khi nào có th và trong ph m vi quy n h n pháp lý c a mình, các đi m biên gi i mà trên th c t g n k các đi m biên gi i c a các Bên ký k t khác liên quan t i các khu v c ki m soát v yêu c u ki m tra nh m t o đi u ki n thu n l i cho vi c thông quan và ki m tra các phuương ti n v n t i và hàng hoá quá c nh, qua đó có th tránh đư c vi c d hàng và x p hàng l i nhi u l n. Không có vi c c n tr hai ho c nhi u Bên ký k t ti n hành vi c ki m tra chung c a các quan ch c Các Bên ký k t này t i cùng m t đ a đi m. b) Đ m b o có đ y đ ngu n nhân l c cho vi c hoàn thành nhanh chóng các khâu th t c biên gi i, như: Xu t nh p c nh, h i quan, y t và ki m soát ngo i h i; c) Cho phép hàng hoá quá c nh đư c lưu kho t m th i t i nh ng đ a đi m đư c phép; d) Ph i h p gi làm vi c c a các đ a đi m g n nhau. e) Ch nào có đi u ki n, cung c p đ nơi đ container và ch đ các xe cơ gi i ch làm th t c hàng hoá; 4- M i Bên ký k t, khi nào có đi u ki n, s xem xét các quy đ nh c a Công ư c Liên Hi p qu c v Hài hoà vi c ki m soát hàng hoá t i Biên gi i, ký t i Geneva ngày 21/11/1982. Ph n 3: CÁC ĐI U KI N CHUNG CHO V N T I ĐƯ NG B Đi u 8. Các quy ch v giao thông Các Bên ký k t s c g ng có nh ng bi n pháp thích h p nh m đ m b o vi c hài hoà các quy ch giao thông đư ng b có hi u l c trong lãnh th c a mình phù h p v cơ b n v i các quy đ nh c a Công ư c giao thông đư ng b ký t i Viên ngày 8 tháng 11 năm 1968 và Công ư c v bi n báo và tín hi u đư ng b ký t i Viên ngày 8 tháng 11 năm 1968. Đi u 9. Các d ch v v n t i quá c nh
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- M i Bên ký k t s cho phép vi c s d ng các phương ti n giao thông đã đăng ký các Bên ký k t khác đ cung c p các d ch v v n t i quá c nh trên lãnh th c a mình phù h p v i đi u kho n 5 c a Hi p đ nh này. 2- Các lo i xe và s lư ng xe đư ng b s d ng cho vi c v n t i quá c nh s đư c các Bên ký k t tho thu n, như s đư c nêu trong Ngh đ nh thư 3, trư c khi b t đ u các d ch v v n t i. Sau đó, lo i xe và s lư ng xe đư ng b s đư c th o lu n t ng th i gian gi a các Bên ký k t. Đi u 10. Gi y phép v n t i đư ng b Các Bên ký k t cam k t hài hoà các yêu c u v gi y phép v n t i đư ng b nh m t o đi u ki n thu n l i cho v n t i quá c nh. Đi u 11. Các yêu c u k thu t xe cơ gi i Phương ti n v n t i s d ng trong v n t i quá c nh b ng đư ng b s phù h p v i các yêu c u k thu t v kích thư c xe, t i tr ng tr c và tr ng lư ng t i đa, tiêu chu n đ khói và các v n đ có liên quan như s đư c nêu c th trong Ngh đ nh thư 4. Đi u 12. Vi c công nh n l n nhau gi y ch ng nh n ki m tra k thu t xe cơ gi i 1- Các Bên ký k t cam k t ti n hành vi c ki m tra k thu t đ nh kỳ các xe cơ gi i đư ng b đăng ký trong lãnh th c a m i nư c và đư c s d ng cho các ho t đ ng v n t i quá c nh. 2- Các Bên ký k t s công nh n gi y ch ng nh n ki m tra k đ nh kỳ xe cơ gi i đư ng b dùng vào vi c v n t i quá c nh do các Bên ký k t khác c p phù h p v i Hi p đ nh Công nh n l n nhau Gi y ch ng nh n ki m đ nh k thu t xe cơ gi i thương m i do các thành viên ASEAN c p ký t i Singgapore ngày 10 tháng 9 năm 1998. Đi u 13. Công nh n l n nhau b ng lái xe cơ gi i Các Bên ký k t s công nh n b ng lái xe n i đ a do các Bên ký k t khác c p phù h p v i Hi p đ nh v vi c công nh n b ng lái xe n i đ a c a các nư c ASEAN ký ngày 9/7/1985 Kualumpur. Đi u 14. Quy đ nh v b o hi m trách nhi m đ i v i ngư i th ba c a xe cơ gi i 1- Xe cơ gi i khi đi vào lãnh th c a m t Bên ký k t khác s ph i tuân th m t cách nghiêm ch nh lu t l liên quan t i b o hi m đ i v i ngư i th ba bao g m vi c b o hi m các phương ti n v n t i v trách nhi m dân s đ i v i ngư i th ba x y ra trong quá trình v n t i quá c nh. 2- Các Bên ký k t cam k t hài hoà ho c xây d ng m t quy đ nh ASEAN v b o hi m trách nhi m b t bu c đ i v i ngư i th ba c a ch xe cơ gi i. Quy đ nh này s đư c nêu c th trong Ngh đ nh thư 5.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3- Quy đ nh ASEAN v b o hi m trách nhi m b t bu c đ i v i ngư i th ba c a ch xe cơ gi i s ph i quy đ nh ít nh t là t t c các b o đ m mà lu t l v b o hi m b t bu c đ i v i ngư i th ba c a ch xe cơ gi i c a Các Bên ký k t yêu c u. Đi u 15. Các chi phí và các nghĩa v tài chính khác Các Bên ký k t c g ng đơn gi n hoá, h p nh t hoá và hài hoà các chi phí và các nghĩa v tài chính khác đư c đánh vào các phương ti n v n t i. Ph n 4: CÁC ĐI U KI N CHUNG V V N T I ĐƯ NG S T Đi u 16. Các d ch v quá c nh và chuy n ti p 1- Các d ch v quá c nh và chuy n ti p trên các tuy n đư ng s t n i lãnh th các Bên ký k t s đư c th c hi n t i các ga chuy n tàu ch đ nh. 2- Các ga biên gi i và ga chuy n tàu, lo i và s lư ng đ u máy toa xe s đư c ch đ nh trong Ngh đ nh thư 6. Ngh đ nh thư cũng s quy đ nh c th các công tác khai thác cơ b n liên quan t i các v n đ như ki m tra k thu t đ u máy toa xe. 3- Các Bên ký k t s khuy n khích đư ng s t c a mình ký k t các tho thu n v đư ng s t, k c nh ng tho thu n v vi c ch p nh n vi c ki m tra k thu t đ u máy toa xe, phù h p v i các quy đ nh c a Hi p đ nh này và các Ngh đ nh thư c a nó. Ph n 5: CÁC BI N PHÁP KI M D CH Đ NG, TH C V T VÀ KI M SOÁT H I QUAN Đi u 17. Hài hoà và đơn gi n hoá các th t c h i quan 1- Các Bên ký k t s đơn gi n và khi nào có th th c hi n đư c s hài hoà các th t c ki m soát H i quan v v n t i quá c nh nh m đ m b o tuân th lu t pháp và các quy đ nh mà H i quan ch u trách nhi m th c thi. 2- Các Bên ký k t s t o đi u ki n thu n l i cho vi c ki m tra h i quan chung đ i v i v n t i quá c nh, khi có th đư c, t i các đi m biên gi i đã ch đ nh c a mình. 3- Các Bên ký k t, khi nào có th th c hi n đư c, s c g ng xem xét B n ph l c c th v h i quan Quá c nh trong công ư c Kyoto s a đ i do T ch c H i quan Qu c t b o tr . Đi u 18. Thi t l p ch đ quá c nh h i quan 1- Các Bên ký k t s thi t l p ch đ quá c nh h i quan nh m m c đích t o đi u ki n thu n l i cho vi c v n chuy n hàng hoá trên lãnh th c a nư c mình.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Các Bên ký k t đ ng ý áp d ng ch đ quá c nh h i quan như s đư c quy đ nh c th trong Ngh đ nh thư 7. Đi u 19. Thi t l p Bi n pháp ki m d ch đ ng, th c v t Các Bên ký k t s thi t l p bi n pháp ki m d ch đ ng th c v t s đư c quy đ nh c th trong Ngh đ nh thư 8 nh m t o đi u ki n thu n l i cho vi c v n chuy n hàng hoá trên lãnh th c a mình và đ m b o phù h p v i lu t pháp và th l mà các cơ quan ch c trách có liên quan ch u trách nhi m th c thi. Ph n 6: CÁC QUY Đ NH KHÁC Đi u 20. Các quy đ nh đ c bi t v v n t i hàng nguy hi m Vi c v n t i quá c nh hàng hoá nguy hi m như s đư c quy đ nh c th trong Ngh đ nh thư 9 không đư c phép theo Hi p đ nh này tr phi Bên ký k t mà vi c v n t i đư c th c hi n trên lãnh th c a Bên đó c p gi y phép đ c bi t. Đi u 21. Các quy đ nh đ c bi t v v n t i hàng c m và/ho c hàng b h n ch Vi c v n t i hàng c m và/ho c hàng b h n ch trong lãnh th quá c nh c a m t Bên ký k t, đ oc quy đ nh c th trong Ngh đ nh thư 7, s b c m theo Hi p đ nh này. Đi u 22. Các quy đ nh đ c bi t v v n t i hàng hoá d hư h ng Căn c vào các quy đ nh c a Hi p đ nh này, các Bên ký k t s c g ng t o đi u ki n thu n l i cho vi c v n chuy n hàng d hư h ng. Đi u 23. Vi c cung c p các phương ti n l n hơn Hi p đ nh này không d n đ n dư i b t kỳ hình th c nào vi c rút các phương ti n quá c nh mà l n hơn các phương ti n đư c quy đ nh trong hi p đ nh này khi các đi u kho n và đi u ki n đó phù h p v i các nguyên t c nêu trong Hi p đ nh này. Hi p đ nh này cũng không ngăn c n vi c dành các phương ti n l n hơn trong tương lai khi các Bên ký k t có th tho thu n v i nhau ho c m t Bên ký k t đ ng ý dành cho nhau. Đi u 24. Lu t l n i đ a 1- Lu t pháp và th l n i đ a liên quan t i v n t i hàng hoá s đư c áp d ng bình đ ng và không phân bi t đ i x v i v n t i quá c nh khi Hi p đ nh này và các Ngh đ nh thư c a Hi p đ nh không nêu ra. 2- Các Bên ký k t c g ng hài hoà và đơn gi n hoá quy t c, th l và các th t c hành chính c a mình liên quan t i vi c v n t i quá c nh phù h p v i nh ng quy đ nh c a Hi p đ nh này. Đi u 25. Các nhóm công tác
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Sau khi Hi p đ nh này đư c ký k t, các nhóm công tác có liên quan s đư c thành l p ho c ch đ nh đ so n th o các Ngh đ nh thư mà chúng s là nh ng b ph n không tách r i Hi p đ nh này. Các Ngh đ nh thư g m: Ngh đ nh thư 1: Xác đ nh các tuy n v n t i và các phương ti n h t ng Ngh đ nh thư 2: Xác đ nh các c a kh u Ngh đ nh thư 3: Các lo i xe và s lư ng xe cơ gi i đư ng b Ngh đ nh thư 4: Các yêu c u k thu t xe cơ gi i Ngh đ nh thư 5: Quy đ nh c a ASEAN v b o hi m trách nhi m b t bu c đ i v i ngư i th ba c a ch xe cơ gi i Ngh đ nh thư 6: Các ga biên gi i và các ga chuy n tàu Ngh đ nh thư 7: Ch đ quá c nh h i quan Ngh đ nh thư 8: Bi n pháp ki m d ch đ ng, th c v t Ngh đ nh thư 9: Hàng hoá nguy hi m Đi u 26. Vi c tuân th lu t qu c gia Tr phi có quy đ nh khác trong các Hi p đ nh gi a các Bên ký k t, k c trong hi p đ nh này: a) Phương ti n v n t i c a m t Bên ký k t, bao g m c ngư i và hàng hoá khi trong lãnh th c a Bên ký k t kia ph i tuân th lu t l và quy t c qu c gia có hi u l c trong lãnh th nư c đó; và b) Không Bên ký k t nào s đ t ra cho ngư i và hàng hoá c a Bên ký k t kia các yêu c u h n ch hơn các yêu c u áp d ng b i lu t l và quy t c đ i v i các phương ti n v n t i c a nư c mình. Đi u 27. Tính công khai, rõ ràng 1- Các Bên ký k t s đ m b o tính công khai, rõ ràng c a lu t pháp, quy ch và th t c hành chính có liên quan nh hư ng t i vi c t o đi u ki n thu n l i cho vi c v n t i quá c nh hàng hoá theo quy đ nh t i Hi p đ nh này và các Ngh đ nh thư c a Hi p đ nh. 2- Vì m c đích này, trong vòng 6 tháng sau khi Hi p đ nh này có hi u l c, Các Bên ký k t s n p lưu chi u v i ban Thư ký ASEAN các lu t, quy ch và các th t c hành chính c a mình nêu trên đây. 3- N u các tài li u trên đây không b ng ti ng Anh thì các b n d ch ti ng Anh cũng s n p lưu chi u trong vòng m t năm sau khi Hi p đ nh này có hi u l c.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 28. Vi c giúp đ khi x y ra các tai n n giao thông N u phương ti n v n t i c a m t bên ký k t bao g m c ngư i và hàng hoá g p tai n n giao thông trên lãnh th c a m t bên ký k t kia, thì Bên ký k t đó s giúp đ h t kh năng đ i v i phương ti n v n t i k c ngư i và hàng hoá, đ ng th i thông báo cho nhà ch c trách thích h p c a Bên ký k t có phương ti n b tai n n càng s m càng t t. Ph n 7: CÁC QUY Đ NH V TH CH Đi u 29. Các quy đ nh v th ch 1- M t U ban qu c gia Ph i h p V n t i quá c nh s đư c thành l p m i Bên ký k t đ đi u ph i và th c hi n Hi p đ nh này m t cách có hi u qu và hi u l c. 2- M t Ban lãnh đ o ph i h p v n t i Quá c nh s đư c thành l p bao g m quan ch c c p cao do m i Bên ký k t ch đ nh và m t đ i di n c a ban thư ký ASEAN nh m giám sát vi c đi u ph i và th c hi n hi p đ nh này m t cách toàn di n. Ban này đư c phép m i và nh các t ch c ph i h p có liên quan khác c a ASEAN giúp đ v các v n đ có liên quan t i vi c th c hi n Hi p đ nh. 3- Ban lãnh đ o ph i h p V n t i Quá c nh s thư ng kỳ báo cáo vi c th c hi n Hi p đ nh này và xin ý ki n c a các cơ quan c p B trư ng ASEAN có liên quan v các v n đ quan tr ng khi c n thi t. 4- Ban thư ký ASEAN s giúp đ Ban lãnh đ o Ph i h p v n t i Quá c nh trong vi c th c hi n các ch c năng và trách nhi m c a mình theo Hi p đ nh này và đ c bi t trong vi c giám sát và báo cáo ti n đ th c hi n hi p đ nh. Ban thư ký ASEAN s g i các báo cáo đánh giá cho ban lãnh đ o Ph i h p V n t i Quá c nh đ x lý ti p. Ph n 8: CÁC ĐI U KHO N CU I CÙNG Đi u 30. Gi i quy t tranh ch p Các quy đ nh c a Ngh đ nh thư ASEAN v cơ ch gi i quy t tranh ch p ký t i Manila ngày 20/11/1996 s đư c áp d ng cho vi c tham v n và gi i quy t các tranh ch p theo Hi p đ nh này. Đi u 31. Vi c gia nh p c a các thành viên m i Các nư c thành viên m i c a ASEAN s gia nh p hi p đ nh này theo các đi u ki n và đi u kho n phù h p v i Hi p đ nh và đã đư c nh t trí gi a nư c thành viên m i và các Nư c Thành viên ASEAN hi n nay. Vi c gia nh p s đư c ti n hành qua vi c ký và n p lưu chi u Văn b n gia nh p Hi p đ nh v i T ng Thư ký ASEAN và T ng Thư ký s cung c p cho m i Bên ký k t m t b n sao có ch ng th c Văn b n đó.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 32. Các Hi p đ nh có hi u l c khác Hi p đ nh này ho c các ho t đ ng c a nó s không nh hư ng t i quy n và nghĩa v c a các Bên ký k t theo quy đ nh c a các hi p đ nh hi n hành ho c các công ư c qu c t mà các Bên ký k t cũng ký k t ho c tham gia. Đi u 33. Các đi u kho n cu i cùng 1- Hi p đ nh này s đư c các Nư c Thành viên ASEAN phê chu n ho c phê duy t. 2- Văn b n phê chu n ho c phê duy t s đư c n p lưu chi u cho T ng Thư ký ASESAN và T ng Thư ký ASEAN s thông báo ngay cho m i Nư c Thành viên v s n p lưu chi u đó. 3- Hi p đ nh này s có hi u l c khi t t c các Bên ký k t đã n p lưu chi u Văn b n phê chu n ho c Phê duy t v i T ng Thư ký ASEAN. 4- Không có vi c b o lưu đ i v i Hi p đ nh khi ký k t ho c khi phê chu n/phê duy t. 5- M i s a đ i đ i v i các quy đ nh c a Hi p đ nh này s có hi u l c khi t t c các Bên ký k t đ ng ý. Đ làm b ng nh ng ngư i ký dư i đây, đã đư c u quy n, đã ký Hi p đ nh khung ASEAN v t o Đi u ki n Thu n l i Cho Hàng Hoá Quá C nh. Làm t i Hà N i, Vi t Nam ngày 16 tháng 12 năm 1998 thành m t b n duy nh t b ng ti ng Anh. Thay m t Chính ph Bru-nây Đa-ru-xa-lam (ký) ABDUL RAHMAN TAIB B trư ng B Công nghi p và Tài nguyên cơ b n Thay m t Chính ph C ng hoà In-đô-nê-xi-a (ký) GINADJAR KARTASASMITA B trư ng ph i h p kinh t , Tài chính và Công nghi p Thay m t Chính ph C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào (ký) SOULIVONG DARAVONG
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B trư ng B Công nghi p và Th công nghi p Thay m t Chính ph Ma-lai-xi-a (ký) DATO SERI RAFIDAH AZIZ B trư ng B thương m i Qu c t và Công ngi p Thay m t Chính ph Liên bang Mi-an-ma (ký) Chu n tư ng DAVID O.ABEL B trư ng Ph trách văn phòng Ch t ch H i đ ng Hoà bình và Phát tri n Thay m t Chính ph C ng hoà Phi-lip-pin (ký) JOSE TRINIDAD PARDO B trư ng Thương m i và Công nghi p Thay m t Chính ph C ng hoà Xing-ga-po (ký) LEE YOCK SUAN B trư ng Thương m i và Công nghi p Thay m t Chính ph Vương qu c Thái Lan (ký) SURIN PITSUWAN B trư ng B Ngo i giao Thay m t Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam (ký) TRUONG DINH TUYEN
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B trư ng B Thương m i
Đồng bộ tài khoản