Quyết định số 62/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 62/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiếu áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá tính thuế theo hợp đồng hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/1999/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 62/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 30-01-1999 V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ TÍNH THU T I THI U ÁP D NG Đ I V I CÁC M T HÀNG NH P KH U KHÔNG THU C DANH M C M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU , KHÔNG Đ ĐI U KI N ÁP GIÁ TÍNH THU THEO H P Đ NG HO C GIÁ GHI TRÊN H P Đ NG QUÁ TH P T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u hàng nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh s 54-CP ngày 28-8-1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Căn c Thông tư s 171/1998/TT/BTC ngày 22-12-1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54-CP ngày 28-8-1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17- 11-1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 82/1997/TT-BTC ngày 11-11-1997 c a B Tài chính. Căn c Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29-4-1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành b ng giá mua t i thi u t i c a kh u đ tính thu nh p kh u; Sau khi trao đ i v i B Tài chính; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng giá t i thi u đ tính thu nh p kh u áp d ng đ i v i nh ng m t hàng không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu , không đ đi u ki n áp giá tính thu theo h p đ ng quy đ nh t i đi m I m c C Thông tư s 82/1997/TT-BTC ngày 11-11-1997 c a B Tài chính ho c có đ các đi u ki n đ áp giá theo h p đ ng nhưng giá ghi trên h p đ ng b ng ho c th p hơn 80% giá t i thi u quy đ nh t i b ng giá t i thi u c a T ng c c H i quan. Đ i v i các m t hàng có giá ghi trên h p đ ng cao hơn giá t i thi u quy đ nh t i b ng giá này ho c m t hàng chưa đư c quy đ nh giá t i thi u t i b ng giá này thì giá tính thu là giá ghi trên h p đ ng ho c giá t kê khai (n u không có h p đ ng ho c không có hoá đơn mua hàng). Đi u 2. Đ i v i các m t hàng nh p kh u có thu su t thu nh p kh u t 5% tr xu ng (bi u thu ưu đãi) ho c là nguyên li u, v t tư tr c ti p đưa vào s n xu t, l p ráp, n u có đ đi u ki n theo đi m 2 m c C Thông tư s 82/1997/TT-BTC ngày 11-11-1997 c a B Tài chính và giá ghi trên h p đ ng cao hơn ho c b ng 60% giá t i thi u c a
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b ng giá do T ng c c H i quan ban hành thì giá tính thu áp d ng theo giá ghi trên h p đ ng. Đi u 3. Giao cho C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u căn c bi n đ ng giá nh p kh u th c t t i c a kh u, m c bi n đ ng tăng lên ho c gi m xu ng không quá 20% so b ng giá t i thi u hi n hành, theo báo cáo c a các C c H i quan t nh, thành ph , đ nh kỳ đi u ch nh tăng ho c gi m m c giá t i thi u phù h p v i giá CIF th c t trung bình c a kh u. Đi u 4. Giá tính thu đ i v i hàng đã qua s d ng đư c phép nh p kh u b ng 70% giá tính thu hàng m i cùng lo i. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10-02-1999 và thay th Quy t đ nh s 283/1998/TCHQ-QĐ ngày 31-8-1998, Công văn s 4506/TCHQ-KTTT ngày 02-12-1998, Công văn s 32/TCHQ-KTTT ngày 05-01-1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản