Quyết định số 62/2008/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 62/2008/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 62/2008/qđ-bvhttdl về việc xếp hạng di tích quốc gia do bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2008/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA LNCH VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 62/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét công văn s 2371/UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Tây Ninh và h sơ di tích; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1. X p h ng di tích qu c gia: DI TÍCH LNCH S NA I M BAN KI M TRA TRUNG ƯƠNG C C MI N NAM TH I KỲ 1969 - 1975 XÃ TÂN L P, HUY N TÂN BIÊN, T NH TÂY NINH Khu v c b o v di tích ư c xác nh theo Biên b n và b n các khu v c b o v di tích trong h sơ. i u 2. U ban nhân dân các c p nơi có di tích ư c x p h ng t i i u 1 Quy t nh này trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i di tích theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh Tây Ninh, Ban qu n lý các khu di tích l ch s Cách m ng mi n Nam, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 4; - Công báo; - C c Ki m tra VBQPPL, B TP; - Lưu: VP; DSVH, N D.18. Tr n Chi n Th ng
Đồng bộ tài khoản