Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
113
lượt xem
25
download

Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 62/2008/qđ-ubnd về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố hà nội năm 2009 do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 62/2008/QĐ-UBND Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Đ t đai 2003 ngày 26/11/2003; Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 c a Chính ph v vi c s a đ i b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Căn c Ngh quy t s 17/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân thành ph Hà N i khoá 13 (kỳ h p th 17) v vi c ban hành giá các lo i đ t trên đ a bàn thành ph Hà N i năm 2008; Ý ki n c a thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph Hà N i t i văn b n s 176/HĐND–KTNS ngày 30/12/2008; Theo đ ngh c a Liên ngành: S Tài chính, S Tài nguyên và môi trư ng, C cThu , Ban ch đ o gi i phóng m t b ng Thành ph t i T trình s 1869 /TTrLN-STC-STNMT&NĐ-CT-BCĐGPMBTP ngày 26/11/2008 và Báo cáo th m đ nh s 712 /STP-VBPQ ngày 26 /12/2006 c a S Tư pháp, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Quy đ nh giá các lo i đ t trên đ a bàn thành ph Hà N i năm 2009. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009, các quy đ nh trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám đ c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph Hà Đông, thành ph Sơn Tây, các t ch c, h gia đình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT.CH T CH - Như Đi u 3; PHÓ CH T CH - Th tu ng Chính ph ; - Đ/c Bí thư Thành u ; - B : TC; XD; TN&MT; Tư pháp; - Vi n KSND TC; Toà án NDTC; - Thư ng tr c Thành U ; - Thư ng tr c HĐND Thành ph ; Hoàng M nh Hi n - Đoàn đ i bi u Qu c H i TP Hà N i; - Các Đ/c PCT UBND Thành ph ; - CPVP; t chuyên viên; KT, Nth; - Trung tâm công báo (đ đăng công báo); - Lưu, VT(3b), KT(150b). QUY Đ NH V GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 62/2008 /QĐ-UBND ngày 31 /12/2008 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng 1. Giá các lo i đ t quy đ nh t i quy t đ nh này đư c xác đ nh làm căn c đ : a) Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t; chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a pháp lu t;
  2. c) Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34, Đi u 35 c a Lu t Đ t đai 2003; d) Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai 2003; e) Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai 2003; g) Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; h) Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t, ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá do U ban nhân dân Thành ph quy đ nh t i quy t đ nh này. 3. Quy đ nh này không b t bu c áp d ng đ i v i trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t tho thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t, góp v n b ng quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai năm 2003. Đi u 2. Nguyên t c c th khi đ nh giá các lo i đ t 1. Căn c vào kh năng sinh l i, kho ng cách t i đư ng giao thông, đư ng ph và đi u ki n cơ s h t ng thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh và cung c p d ch v , các v trí đư c xác đ nh theo nguyên t c: v trí 1 ti p giáp tr c đư ng giao thông có tên trong b ng giá có kh năng sinh l i và đi u ki n cơ s h t ng thu n l i hơn các v trí ti p theo, các v trí 2,3,4 theo th t kh năng sinh l i và đi u ki n cơ s h t ng kém thu n l i hơn. 2. Nguyên t c khi đ nh giá đ t phi nông nghi p. a) Trư ng h p th a đ t c a m t ch s d ng có trùng t 2 m c giá tr lên thì xác đ nh giá theo v trí có m c giá cao nh t. b) Các v trí trong m i đư ng, ph thu c các qu n; các phư ng c a thành ph Hà Đông; các phư ng c a thành ph Sơn Tây; các th tr n đư c xác đ nh như sau: + V trí 1: áp d ng đ i v i th a đ t c a m t ch s d ng có ít nh t m t m t giáp v i đư ng, ph đư c quy đ nh trong các b ng giá kèm theo quy t đ nh này; + V trí 2: áp d ng đ i v i th a đ t c a m t ch s d ng có ít nh t m t m t giáp v i ngõ, ngách, h m (sau đây g i chung là ngõ) có m t c t ngõ nh nh t (tính t đư ng, ph t i v trí th a đ t) t 3,5m tr lên. + V trí 3: áp d ng đ i v i th a đ t c a m t ch s d ng có ít nh t m t m t giáp v i ngõ có m t c t ngõ nh nh t (tính t đư ng, ph t i v trí th a đ t) t 2m đ n dư i 3,5m. + V trí 4: áp d ng đ i v i th a đ t c a m t ch s d ng có ít nh t m t m t giáp v i ngõ có m t c t ngõ nh nh t (tính t đư ng, ph t i v trí th a đ t) dư i 2m. c) Đ i v i các th a đ t c a m t ch s d ng t i các v trí 2, v trí 3, v trí 4 có ngõ n i thông v i nhi u đư ng, ph có giá đ t khác nhau thì áp d ng theo v trí c a đư ng, ph g n nh t. N u th a đ t có kho ng cách đ n các đư ng, ph b ng nhau thì áp d ng theo đư ng ph có m c giá cao nh t. d) Đ i v i th a đ t c a m t ch s d ng đ t t i v trí 2, v trí 3, v trí 4 thu c các khu dân cư cũ, không n m trong khu đô th m i, không n m trong c m công nghi p ho c khu công nghi p, cách hè đư ng, ph t 200m tr lên (theo chi u sâu c a ngõ) đư c xem xét gi m giá như sau: - Cách hè đư ng, ph t 200m đ n 300m: gi m 5% so v i giá đ t quy đ nh. - Cách hè đư ng, ph trên 300m đ n 500m: gi m 10% so v i giá đ t quy đ nh. - Cách hè đư ng, ph trên 500m: gi m 15% so v i giá đ t quy đ nh. Không áp d ng quy đ nh t i đi m này trong trư ng h p Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t theo quy đ nh t i đi u 39, đi u 40 c a Lu t Đ t đ i 2003; trong trư ng h p này, giá đ t các v trí 3, v trí 4 đư c xác đ nh theo giá đ t v trí 3 (g i chung là v trí còn l i). đ) Đ i v i th a đ t c a 1 ch s d ng có chi u sâu tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ đư c chia các l p đ tính giá như sau: 2
  3. - L p 1: tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ đ n 100m tính, b ng 100% m c giá quy đ nh. - L p 2: tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ t trên 100m đ n 200m, gi m 10% so v i giá đ t c a l p1. - L p 3 tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ t trên 200m đ n 300m gi m 20% so v i giá đ t c a l p1. - L p 4 tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ t trên 300m gi m 30% so v i giá đ t c a l p 1. e) Ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ nêu t i Đi u 2 c a quy đ nh này đư c áp d ng như sau: - Đ i v i các trư ng h p đư c Nhà nư c giao, cho thuê đ t m i thì ch gi i hè đư ng, ph tính theo ch gi i quy ho ch đư ng, ph đư c duy t; - Các trư ng h p còn l i, ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ tính theo ch gi i hè đư ng, ph hi n tr ng. g) Trư ng h p th a đ t c a m t ch s d ng đ t có hình th đ c thù (hình L, hình ) thì ph n di n tích ti p giáp v i đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ tính t m t ti n đ n h t chi u sâu c a th a đ t đư c áp d ng giá theo đúng v trí, m c đích quy đ nh t i các Đi u 4,5,6,7 Chương II c a quy đ nh này. Ph n di n tích còn l i xác đ nh như sau: - N u th a đ t có m t ti p giáp v i đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ ≥ 3,5m thì ph n di n tích còn l i áp d ng h s K = 0,9 c a giá đ t theo quy đ nh. - N u th a đ t có m t ti p giáp v i đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ kích thư c t 2m đ n dư i 3,5m thì ph n di n tích còn l i áp d ng h s K = 0,8 c a giá đ t theo quy đ nh. - N u th a đ t có m t ti p giáp v i đư ng, ph có tên trong b ng giá ho c ngõ kích thư c
  4. Đi u 5. Giá đ t và s n xu t kinh doanh phi nông nghi p khu v c nông thôn (g m khu v c giáp ranh đô th , khu v c ven tr c đư ng giao thông chính và các xã nông thôn) 1. Giá đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p thu c các xã giáp ranh các qu n (có chung ranh gi i hành chính v i qu n) đư c xác đ nh c th cho t ng đư ng, ph quy đ nh t i B ng 7 và Ph l c phân lo i các xã. C th như sau: a) Các xã giáp ranh thu c huy n T Liêm: đư c xác đ nh theo 4 v trí (1, 2, 3, 4) như đ t phi nông nghi p quy đ nh cho các qu n, th tr n. b) Các xã giáp ranh thu c huy n Thanh Trì, Gia Lâm: - Trong ph m vi tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá đ n 200m đư c xác đ nh theo 4 v trí ( 1, 2, 3, 4) như đ t phi nông nghi p quy đ nh cho các qu n, th tr n; - V trí còn l i ngoài 200m tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá quy đ nh c th t i B ng 7. 2. Giá đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p ven tr c đ u m i giao thông chính có tên trong b ng giá (t ch gi i hè đư ng, ph đ n 200m) thu c các huy n; các xã thu c thành ph Hà Đông; các xã và phư ng Viên Sơn, phư ng Trung Hưng, phư ng Trung Sơn Tr m thu c thành ph Sơn Tây (quy đ nh t i B ng 8) và th tr n Tây Đ ng huy n Ba Vì (quy đ nh t i B ng 6) đư c xác đ nh c th cho t ng đư ng, ph , c th như sau: - Trong ph m vi tính t ch gi i hè đư ng, ph đ n 200m đư c xác đ nh theo 4 v trí (1, 2, 3, 4) như đ t phi nông nghi p quy đ nh cho các qu n, th tr n và không th p hơn giá đ t cùng m c đích s d ng khu dân cư nông thôn li n k . Trư ng h p th a đ t n m trong ph m vi 200m c a các tr c đư ng có tên trong b ng giá giao nhau thì xác đ nh giá theo v trí c a đư ng có m c giá cao nh t (th c hi n m c a, kho n 2 đi u 2 c a quy đ nh này). - V trí còn l i ngoài 200m tính t ch gi i hè đư ng, ph có tên trong b ng giá áp d ng giá đ t khu dân cư nông thôn li n k . 3. Giá đ t và s n xu t kinh doanh phi nông nghi p khu dân cư nông thôn t i các khu v c còn l i đư c quy đ nh t i B ng 9. Các trư ng h p đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t t i các khu dân cư nông thôn quy ho ch th c hi n d án khu đô th m i; c m công nghi p ho c khu công nghi p, căn c vào đư ng quy ho ch đư c duy t (n u không có đư ng quy ho ch thì l y theo đư ng hi n tr ng) đ áp d ng giá đ t theo 4 v trí c a đư ng, ph g n nh t có tên trong b ng giá quy đ nh t i b ng 8, không b gi i h n b i ph m vi 200m tính t ch gi i hè đư ng, ph . Đi u 6. Giá đ t phi nông nghi p khác 1. Giá đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p, đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh; đ t tôn giáo, tín ngư ng ( bao g m đ t do các cơ s tôn giáo s d ng, đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h ); đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t xây d ng nhà b o tàng, nhà b o t n, nhà trưng b y tác ph m ngh thu t, cơ s sáng tác văn hoá ngh thu t), đư c xác đ nh b ng giá đ t có cùng v trí, đư ng, ph , lo i xã. 2. Giá đ t s d ng vào m c đích công c ng theo các quy đ nh t i đi m b kho n 5 đi u 6 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP và các lo i đ t phi nông nghi p khác (bao g m: đ t có các công trình xây d ng khác c a tư nhân không nh m m c đích kinh doanh và không g n li n v i đ t ; đ t làm nhà ngh , lán tr i cho ngư i lao đ ng ph c v thi công công trình xây d ng; đ t t i các phư ng, th tr n đư c s d ng đ xây d ng nhà ph c v m c đích tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên đ t; đ t xây d ng chu ng tr i chăn nuôi đ ng v t đư c pháp lu t cho phép; đ t xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, thu s n; đ t xây d ng nhà kho, nhà c a h gia đình, cá nhân đ ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p) đư c xác đ nh b ng giá đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p có cùng v trí, đư ng, ph , lo i xã. 3. Giá đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a: U ban nhân dân Thành ph s có quy đ nh cho t ng trư ng h p phát sinh c th . 4. Giá đ t sông, ngòi, kênh, r ch, su i và m t nư c chuyên dùng s d ng vào m c đích nuôi tr ng thu s n đư c xác đ nh b ng giá đ t nuôi tr ng thu s n c a cùng khu v c, cùng vùng; s d ng vào m c đích phi nông nghi p ho c s d ng vào m c đích phi nông nghi p k t h p v i nuôi tr ng khai thác thu s n đư c xác đ nh b ng giá đ t phi nông nghi p có cùng m c đích s d ng, v trí, đư ng, ph , lo i xã. Đi u 7. Giá đ t chưa s d ng Đ t chưa s d ng là đ t chưa xác đ nh m c đích s d ng, khi c n có giá đ tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t đ i v i lo i đ t này thì căn c vào giá c a lo i đ t li n k có m c giá cao nh t (trư ng h p li n k v i hai lo i đ t khác nhau tr lên) đ xác đ nh giá đ t. Khi đ t chưa s 4
  5. d ng đư c cơ quan có th m quy n cho phép đưa vào s d ng thì căn c vào giá đ t cùng lo i, cùng m c đích s d ng đư c quy đ nh t i b n quy đ nh này đ đ nh m c giá c th . Chương III T CH C TH C HI N Đi u 8. Nh ng th a đ t, khu v c chưa đư c xác đ nh trong B ng giá, Ph l c ban hành kèm theo quy đ nh này ho c các trư ng h p m i phát sinh do xây d ng đư ng, ph , khu đô th m i, giao cơ quan có th m quy n ch trì cùng các s , ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n trình U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh. Đi u 9. Trư ng h p áp d ng giá đ t vào các đ i tư ng và m c đích s d ng đ t theo các quy đ nh c a pháp lu t ph i th c hi n sát giá th trư ng trong đi u ki n bình thư ng mà giá đ t quy đ nh năm 2009 chưa phù h p v i giá th trư ng trong đi u ki n bình thư ng, giao cơ quan có th m quy n ch trì cùng các S , ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n có liên quan trình U ban nhân dân Thành ph đ quy t đ nh ho c báo cáo Thư ng tr c h i đ ng nhân dân Thành ph cho ý ki n trư c khi quy t đ nh theo các nguyên t c sau: 1. Đ i v i giá các lo i đ t phi nông nghi p, khi áp d ng vào các m c đích s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t ph i xác đ nh m c giá sát v i giá th trư ng trong đi u ki n bình thư ng thì t i th i đi m áp d ng, liên ngành trình UBND Thành ph quy t đ nh đi u ch nh giá đ m b o phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t trong gi i h n cho phép cao hơn ho c th p hơn không quá 20% so v i m c giá c a cùng v trí, cùng m c đích s d ng đ t đã công b . Các trư ng h p đi u ch nh cao hơn ho c th p hơn 20% m c giá c a cùng v trí, cùng m c đích s d ng đ t đã công b liên ngành ph i l p phương án trình UBND thành ph đ xin ý ki n Thư ng tr c HĐND Thành ph trư c khi quy t đ nh. 2. Các trư ng h p đi u ch nh giá đ t nông nghi p (n u có) liên ngành ph i l p phương án trình UBND Thành ph đ xin ý ki n Thư ng tr c HĐND trư c khi quy t đ nh. Cơ quan có th m quy n có trách nhi m đ nh kỳ t ch c c p nh t bi n đ ng giá đ t trên đ a bàn trình U ban nhân dân Thành ph đ công b giá đ t vào ngày 01 tháng 01 hàng năm; T ng h p tình hình và k t qu đi u ch nh giá đ t báo cáo U ban nhân dân Thành ph đ báo cáo H i đ ng nhân dân Thành ph t i kỳ h p g n nh t. Đi u 10. Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph Hà Đông, thành ph Sơn Tây có trách nhi m ch đ o các Phòng tài chính k ho ch theo dõi, c p nh t bi n đ ng giá đ t trên đ a bàn, k p th i báo cáo S Tài chính đ t ng h p. Đi u 11. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, Cơ quan có th m quy n có trách nhi m t ng h p trình UBND Thành ph quy t đ nh./. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản