Quyết định số 6215/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 6215/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6215/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và quy trình xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam thuộc ngành Công Thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6215/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 6215/Q -BCT Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A BAN K THU T TIÊU CHU N, QUY CHU N K THU T VÀ QUY TRÌNH XÂY D NG D TH O TIÊU CHU N VI T NAM, QUY CHU N K THU T VI T NAM THU C NGÀNH CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ban hành kèm theo Quy t nh s 0752/Q -BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Ban k thu t Tiêu chuNn, Quy chuNn k thu t và quy trình xây d ng d th o Tiêu chuNn Vi t Nam, Quy chuNn k thu t Vi t Nam thu c ngành Công Thương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 3. Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Th trư ng các ơn v , cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o B ; - Website B CT; - Lưu: VT, KHCN. Vũ Huy Hoàng
  2. QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A BAN K THU T TIÊU CHU N, QUY CHU N K THU T VÀ QUY TRÌNH XÂY D NG D TH O TIÊU CHU N VI T NAM, QUY CHU N K THU T VI T NAM THU C NGÀNH CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 6215/Q -BCT ngày 24 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ban k thu t Tiêu chu n, Quy chu n k thu t thu c ngành Công Thương 1. Ch c năng, nhi m v : Ban k thu t Tiêu chuNn, Quy chuNn k thu t thu c ngành Công Thương (sau ây g i t t là Ban Tiêu chuNn – Quy chuNn, vi t t t là Ban TCQC) là t ch c tư v n ho t ng kiêm nhi m do B Công Thương thành l p, th c hi n nhi m v tư v n giúp lãnh o B qu n lý, t ch c và tri n khai th c hi n các ho t ng liên quan n lĩnh v c Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Công Thương. 2. Thành viên c a Ban TCQC: a) Ban TCQC có s lư ng 7 – 9 ngư i, bao g m i di n c a V Khoa h c và Công ngh - B Công Thương và i di n t các t ch c khoa h c và công ngh , h i, hi p h i, doanh nghi p, các t ch c khác có liên quan, ngư i tiêu dùng và các chuyên gia. Ban TCQC bao g m: Trư ng ban, Thư ký và các y viên. B ph n thư ng tr c Ban TCQC bao g m: Trư ng ban và Thư ký là Lãnh o và chuyên viên ph trách chuyên ngành c a V Khoa h c và Công ngh . Nhi m kỳ ho t ng c a Ban TCQC là ba (03) năm. b) Nhi m v c a các thành viên Ban TCQC: - Trư ng ban: Trư ng ban TCQC có nhi m v t ch c, i u hành ho t ng c a Ban theo quy nh c a Quy ch này; Ch o chuNn b n i dung các v n ưa ra th o lu n t i các phiên h p c a Ban; - Thành viên thư ký: ChuNn b n i dung, chương trình làm vi c,các tài li u có liên quan cho các cu c h p c a Ban; T ng h p tình hình và ti n th c hi n các quy t nh c a Ban; Lưu tr , b o qu n các h sơ, tài li u. - Các thành viên khác: Tham gia y các kỳ h p c a Ban; Nghiên c u tài li u, góp ý các v n ư c ưa ra th o lu n trong các cu c h p; xu t các ý ki n t i các phiên h p c a Ban.
  3. i u 2. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Ban TCQC ư c b trí trong d toán kinh phí ho t ng khoa h c và công ngh c a B Công Thương theo k ho ch hàng năm. Chương 2. HO T NG C A BAN K THU T TIÊU CHU N, QUY CHU N K THU T THU C NGÀNH CÔNG THƯƠNG i u 3. Ho t ng Ban TCQC 1. Ban TCQC th c hi n các nhi m v phù h p v i quy nh t i Kho n 1 i u 60 Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t, c th như sau: a) Nghiên c u, t ng h p, xu t quy ho ch, k ho ch năm năm và hàng năm v xây d ng Tiêu chuNn qu c gia, Quy chuNn k thu t qu c gia thu c ngành Công Thương; b) T ch c biên so n, hoàn thi n các d th o v tiêu chuNn và quy chuNn k thu t trình c p có thNm quy n thNm nh và ban hành theo quy nh; c) Tham gia các ho t ng tư v n xây d ng k ho ch xây d ng tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t hàng năm c a B Công Thương; d) Góp ý ki n xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t; ) Tham gia ho t ng h p tác qu c t v tiêu chuNn qu c gia và quy chuNn k thu t thu c ph m vi qu n lý c a ngành Công Thương; e) Tham gia ho t ng tuyên truy n, ph bi n tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t trong ngành công thương; g) Tư v n cho c p có thNm quy n x lý vi ph m ho t ng trong lĩnh v c quy chuNn k thu t thu c ph m vi qu n lý c a ngành công thương; h) Tư v n cho c p có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo v ho t ng trong lĩnh v c quy chuNn k thu t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 4. Nguyên t c ho t ng c a Ban TCQC Ban TCQC làm vi c theo nguyên t c ng thu n trên cơ s th o lu n, góp ý ki n công khai, dân ch . B ph n thư ng tr c c a Ban TCQC có trách nhi m t ng h p, xây d ng và thông qua Ban TCQC thNm nh, trư c khi trình lãnh o B các n i dung sau ây: 1) K ho ch xây d ng Tiêu chuNn qu c gia và Quy chuNn k thu t thu c ph m vi qu n lý c a ngành Công Thương bao g m k ho ch năm năm và h ng năm trên các cơ s :
  4. - Yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; - ngh c a t ch c, cá nhân. 2) T ch c hoàn thi n các d th o v tiêu chuNn và quy chuNn k thu t trình c p có thNm quy n thNm tra, thNm nh và công b tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia do B Công Thương ch trì xây d ng. Chương 3. QUY TRÌNH XÂY D NG D TH O TIÊU CHU N QU C GIA, QUY CHU N K THU T THU C NGÀNH CÔNG THƯƠNG i u 5. Nguyên t c chung Quy trình xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành Công Thương ph i phù h p v i quy trình xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t theo quy nh t i Thông tư s 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh v hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn và Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, thNm nh và ban hành quy chuNn k thu t. i u 6. Quy trình xây d ng d th o tiêu chu n qu c gia thu c ngành Công Thương Quy trình xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia thu c ngành Công Thương bao g m các bư c sau: 1. L p k ho ch: a) Hàng năm, căn c chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành, hư ng d n k ho ch KHCN hàng năm t B KH&CN, xu t xây d ng tiêu chuNn qu c gia t các ơn v (theo các m u t i Ph l c II, III c a Thông tư s 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh ), B ph n thư ng tr c Ban TCQC t ng h p, l p d th o khung k ho ch xây d ng tiêu chuNn phù h p v i ti n tri n khai các nhi m v KHCN hàng năm c a B ; b) Ban TCQC t ch c các cu c h p tư v n, xu t các tiêu chuNn c n xây d ng t ng h p vào k ho ch KHCN hàng năm c a B ; c) G i d ki n k ho ch xây d ng tiêu chuNn k thu t qu c gia ngành Công Thương c a năm k ho ch B Khoa h c và Công ngh xem xét, phê duy t. 2. Tri n khai th c hi n k ho ch: Căn c k ho ch xây d ng tiêu chuNn ã ư c phê duy t, B giao các ơn v tri n khai xây d ng d th o tiêu chuNn.
  5. Các ơn v ư c giao nhi m v , t ch c vi c biên so n d th o và vi t thuy t minh cho d th o tiêu chuNn qu c gia. Sau khi hoàn thành d th o, ơn v th c hi n g i B (qua Ban TCQC) h sơ xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia c a ơn v , Ban TCQC t ch c h i ngh chuyên v i s tham gia c a các bên có liên quan th o lu n và góp ý cho d th o tiêu chuNn qu c gia. ơn v biên so n th c hi n vi c t ng h p, x lý các ý ki n góp ý hoàn ch nh d th o tiêu chuNn qu c gia, l p h sơ d th o tiêu chuNn qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t. 3. ThNm tra d th o tiêu chuNn qu c gia và ngh c a B Khoa h c và Công ngh thNm nh, ban hành Ban TCQC t ch c vi c thNm tra d th o tiêu chuNn qu c gia và trình lãnh o B chuy n h sơ d th o nói trên n B Khoa h c và Công ngh t ch c thNm nh, ban hành. Trong trư ng h p d th o c n ph i hoàn thi n ti p, Ban TCQC chuy n h sơ, yêu c u ơn v th c hi n ti p t c hoàn thi n d th o theo các ý ki n góp ý. 4. B ph n thư ng tr c Ban TCQC theo dõi ti n xây d ng tiêu chuNn qu c gia phù h p v i nh ng quy nh chung v công tác qu n lý ho t ng KHCN hàng năm, th c hi n th ng kê v ho t ng xây d ng, ban hành, áp d ng tiêu chuNn qu c gia trong ngành Công Thương. i u 7. Quy trình xây d ng d th o quy chu n k thu t qu c gia, rà soát, s a i, b sung, thay th , h y b quy chu n k thu t qu c gia thu c ngành Công Thương B Công Thương xây d ng và ban hành quy chuNn k thu t qu c gia thu c các lĩnh v c ư c phân công theo quy nh t i các i m e, k i u 23 c a Ngh nh 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph , các bư c th c hi n như sau: 1. L p và phê duy t k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia: a) L p d th o k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia hàng năm: Quý I hàng năm, căn c vào nhu c u xây d ng, s a i, b sung, thay th quy chuNn k thu t qu c gia, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan g i ngh k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia cho năm sau b ng văn b n n B Công Thương kèm theo d án xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia xem xét, t ng h p. N i dung xây d ng k ho ch và d án xây d ng quy chuNn k thu t hàng năm ư c th c hi n theo các m u t i Ph l c II, III c a Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, thNm nh và ban hành quy chuNn k thu t.
  6. Căn c quy ho ch, k ho ch phát tri n quy chuNn k thu t qu c gia c a B Công Thương, Ban TCQC t ch c vi c xem xét, tư v n cho lãnh o B k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t c a năm sau ư c s p x p theo th t ưu tiên các xu t k ho ch xây d ng, s a i, b sung, thay th quy chuNn k thu t qu c gia và t ng h p vào k ho ch KHCN hàng năm c a B . b) L y ý ki n v d th o k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t hàng năm, xét duy t k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia B ph n thư ng tr c Ban TCQC g i d th o k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t hàng năm c a B Công Thương n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan l y ý ki n, ng th i thông báo trên trang tin i n t (website) c a B Công Thương. Th i gian l y ý ki n là ba mươi (30) ngày, k t ngày g i d th o i l y ý ki n. B ph n thư ng tr c Ban TCQC t ng h p, x lý các ý ki n góp ý hoàn ch nh d th o k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia và t ng h p vào d th o k ho ch KHCN hàng năm c a B . c) Phê duy t k ho ch hàng năm xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia c a B Công Thương B ph n thư ng tr c Ban TCQC g i d th o k ho ch xây d ng Quy chuNn k thu t c a B t i B Khoa h c và Công ngh B Khoa h c và Công ngh t ch c vi c xem xét, phê duy t k ho ch hàng năm xây d ng Quy chuNn k thu t qu c gia. 2. Tri n khai th c hi n xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia: Căn c k ho ch xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia ã ư c phê duy t, các ơn v ư c giao th c hi n nhi m v xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia th c hi n quy trình xây d ng theo úng hư ng d n ã quy nh t i các m c 1.1, 1.2 kho n 1 ph n IV; Trình bày và th hi n n i dung quy chuNn k thu t th c hi n theo Ph n V c a Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, thNm nh và ban hành quy chuNn k thu t. H sơ xây d ng quy chuNn k thu t bao g m d th o quy chuNn k thu t qu c gia kèm theo thuy t minh sau khi ư c Ban so n th o hoàn thi n và i u ki n, c n g i Ban TCQC l y ý ki n các t ch c, cá nhân có liên quan theo quy nh t i m c 1.3, kho n 1 Ph n IV c a Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, thNm nh và ban hành quy chuNn k thu t. Trong trư ng h p d th o c n ph i hoàn thi n ti p, Ban TCQC chuy n h sơ, yêu c u ơn v th c hi n ti p t c hoàn thi n d th o theo các ý ki n góp ý. 3. ThNm nh và ban hành quy chuNn k thu t qu c gia: Quy trình thNm nh và ban hành quy chuNn k thu t ư c th c hi n theo úng hư ng d n ã quy nh t i các m c 1.4, 1.5 kho n 1 Ph n IV c a Thông tư s 23/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, thNm nh và ban hành quy chuNn k thu t.
  7. B ph n thư ng tr c Ban TCQC theo dõi ti n xây d ng quy chuNn k thu t qu c gia phù h p v i nh ng quy nh chung v công tác qu n lý ho t ng KHCN hàng năm, th c hi n th ng kê v ho t ng xây d ng, ban hành, áp d ng quy chuNn k thu t qu c gia trong ngành công thương. 4. Rà soát, s a i, b sung, thay th , h y b quy chuNn k thu t a) nh kỳ 5 (năm) năm m t l n, các quy chuNn k thu t c n ph i ư c rà soát. B quy nh u m i th c hi n vi c rà soát, s a i, b sung, thay th , h y b quy chuNn k thu t (sau ây g i t t là u m i rà soát) c a B Công Thương như sau: C c k thu t an toàn và môi trư ng công nghi p là u m i rà soát, s a i, b sung, thay th , h y b các quy chuNn k thu t quy nh t i i m e i u 23 c a Ngh nh 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph ; C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin là u m i rà soát, s a i, b sung, thay th , h y b các quy chuNn k thu t quy nh t i i m k i u 23 c a Ngh nh 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph . b) Trình t và th t c rà soát quy chuNn k thu t qu c gia th c hi n theo i m 1; S a i, b sung, thay th quy chuNn k thu t qu c gia th c hi n theo i m 2; H y b quy chuNn k thu t qu c gia th c hi n theo i m 3 Ph n V Thông tư s 23/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n xây d ng, thNm nh và ban hành quy chuNn k thu t. c) Hàng năm, u m i rà soát g i ăng ký k ho ch rà soát t i Ban TCQC xem xét ngh B ưa vào k ho ch KHCN chung c a B theo ti n chung. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 8. T ch c th c hi n V Khoa h c và Công ngh có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, t ch c th c hi n Quy ch này. Các v n vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n, V Khoa h c và Công ngh có trách nhi m nghiên c u, t ng h p và báo cáo lãnh o B xem xét, quy t nh. B TRƯ NG Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản