Quyết định số 622/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
4
download

Quyết định số 622/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 622/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 622/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 622/Q -NHNN Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M T S QUY NNH LIÊN QUAN N GIAO DNCH NGO I T C A CÁC T CH C TÍN D NG Ư C PHÉP HO T NG NGO I H I TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng s 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH: i u 1. T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh t giá mua, t giá bán giao ngay (SPOT) c a ng Vi t Nam v i các ngo i t theo nguyên t c sau: 1. i v i ô la M : Không ư c vư t quá biên ±5% (Năm ph n trăm) so v i t giá bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng áp d ng cho ngày giao d ch do Ngân hàng Nhà nư c thông báo. 2. i v i các ngo i t khác: Do T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh. 3. Chênh l ch gi a t giá mua và t giá bán: Do T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 24/3/2009 và thay th Quy t nh s 2635/Q -NHNN ngày 6/11/2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành m t s quy nh liên quan n giao d ch ngo i t c a các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c Chi nhánh Ngân hàng
  2. Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) các T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Lãnh o NHNN; - Lưu (VP, QLNH). Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản